Tann2013

Report
Bedriftsøkonomi for
tannteknikere
Dosent Ivar Bredesen
Hovedemner
Regnskapet
– Hva er det og hvorfor har vi det
– Resultatregnskap og balanse
– Regnskapsanalyse
Kostnadslære og beslutninger
Kalkulasjon
Definisjon av regnskap
Regnskapet er et system for
– registrering av data (transaksjoner)
– verdivurdering
– kommunikasjon
Informasjonen må være relevant for brukerne,
foreligge på et tidspunkt med en hyppighet og i form
som gjør den verdifull
Hvorfor utarbeide regnskap?
Regnskapet er informasjonssystemet som...
registrerer forretningsaktivitetene
bearbeider data til rapporter, og
kommuniserer resultater til beslutningstakere.
Brukerne av regnskapet
Ledelsen
Eiere
Lånekreditorer
Offentlige
Bedriften
Leverandører
Ansatte
Kunder
Samfunnet
Hva er et regnskap ?
AS Bedrift
Ressurser
Bygning
Varer
Bank
300
250
150
700
Egenkapital
Lån
200
500
Finansiering
700
Salgsinntekter
800
Verdien av leverte varer og tjenester
Varekostnader
Lønninger
Andre kostnader
350
200
150
Varer og tjenester som er forbrukt til å skape inntektene
Overskudd
100 Resultatet av driften i perioden – overskudd / underskudd
Finansregnskap og
internregnskap
Eksterne brukere
Interne brukere
Balansen
Bygning
Bank
Eiendeler
Balansen pr …
600
Egenkapital
300
Lån (gjeld)
900
Egenkapital og gjeld
Ressurser = Finansiering av ressursene
Eiendeler = Egenkapital + gjeld
400
500
900
Egenkapitalen
”Med egenkapital menes i tradisjonell forstand den del
av totalkapitalen som tilhører eierne”.
Egenkapital
Eiendeler
Gjeld
Totalkapital = Sum eiendeler = Sum egenkapital og gjeld
Egenkapitalen kalles også bedriftens netto verdi eller netto formue
Innskudd av kapital
Kari Tann er i ferd med å etablere sin egen
Bedrift - Karis Tannteknikk.
• Hun har spart til sammen kr. 100.000 som
skal brukes i driften av butikken.
• Pengene er satt inn på en konto i
Sparebanken Din Bank.
• Åpningsdatoen var den 1. september 20x0.
Oppgave:
 Utarbeid åpningsbalansen for Kari’s bedrift den 1.9.20x0
 Hvor stor er egenkapitalen?
Økonomisk stilling
Åpningsbalansen pr. 1.9.20x0
Debet
Kredit
Eiendeler
Egenkapital og gjeld
Bankinnskudd
100.000
Egenkapital
100.000
Sum eiendeler
100.000
Sum egenkapital og
gjeld
100.000
Ressurser / verdier
Finansiering
Økonomisk stilling
Kommentarer til åpningsbalansen
– Balansen er en oppstilling som viser hvilke eiendeler
en bedrift har – og hvordan de er finansiert
– Venstresiden viser bedriftens økonomiske ressurser –
eiendelene
– Høyresiden viser hvordan eiendelene er finansiert egenkapital og gjeld
– Ordet balanse betyr like stor:
Sum eiendeler = Summen av egenkapital og gjeld
Kjøp av utstyr
med opptak av lån
Kari anskaffer den 3.9.20x0 diverse utstyr
til driften av butikken:
– Opptak av lån i bank på kr 250 000.
– Mottatt pengebeløp – kr 250 000 - brukes til å
kjøpe nytt butikkinventar.
Kjøp av utstyr
med opptak av lån
Effekt på balansen
Kjøp av eiendel
med opptak av lån
Eiendeler
Egenkapital og
gjeld
Inventar
(økning)
Gjeld (økning)
Eiendeler = Egenkapital + Gjeld
100.000 + 250.000 = Egenkapital + 250.000
Egenkapital = 350.000 – 250.000 = 100.000
Økonomisk stilling
Balansen pr 3.9.20x0
Debet
Kredit
Eiendeler
Egenkapital og gjeld
Butikkinventar
Bankinnskudd
250.000
100.000
Egenkapital
Lån i banken
100.000
250.000
Sum eiendeler
350.000
Sum egenkapital og gjeld
350.000
Resultatregnskapet
Driftsinntekter og kostnader
Inntekter og kostnader knyttet til den ordinære aktiviteten i foretaket
Finansinntekter og kostnader
Inntekter og kostnader knyttet til finansielle eiendeler og gjeld i
foretaket
Ekstraordinære inntekter og kostnader
Inntekter og kostnader som både er uvanlig, uregelmessig og
vesentlige
Skattekostnad
Skatt knyttet til regnskapsmessig resultat i aksjeselskap.
Årsoverskudd eller årsunderskudd
Resultatregnskapet
Driftsinntekter og driftskostnader
 Salgsinntekter
 Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
 Beholdningsendring egentilvirkede varer
 Beholdningsendring egentilvirkede eiendeler
 Varekostnader
 Lønnskostnader
 Avskrivninger
 Nedskrivning
 Annen driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Resultatregnskapet forts.
Finansinntekter og finanskostnader
 Renteinntekter
 Andre finansinntekter
 Rentekostnader
 Annen finanskostnad
Ordinært resultat før skattekostnad
 Skattekostnad ordinært resultat
Ordinært resultat
Ekstraordinære inntekter
Ekstraordinære kostnader
Skattekostnad på ekstraordinært resultat
Årsoverskudd eller årsunderskudd
Balansen
Eiendeler
Egenkapital og gjeld
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Finansielle
anleggsmidler
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Omløpsmidler
Fordringer
Investeringer
Bankinnskudd
Langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Arbeidskapitalen
Eiendeler
Anleggsmidler
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Langsiktig gjeld
Arbeidskapital
Omløpsmidler
Kortsiktig gjeld
Arbeidskapitalen = Omløpsmidler minus kortsiktig gjeld
Grensedragning mellom eiendeler og
gjeld
Hovedregel, jf. rskl. § 5-1:
Anleggsmiddel  Til varig eie eller bruk i
virksomheten
Omløpsmiddel  Inngår i varekretsløpet
Bestemmelsene ved klassifikasjon av eiendeler gjelder
tilsvarende for gjeld, jf. rskl. § 5-13.
Formål med anskaffelsen
Bilforretning
Industribedrift
Er bilen et omløpsmiddel eller et anleggsmiddel?
Regnskapsanalyse
Praktisk
regnskapsanalyse
– Lønnsomhet
Evne til å skape
overskudd
Rentabilitetsmålinger
– Likviditet
Betalingssituasjonen
– Soliditet
Evne til å tåle tap egenkapitalsituasjonen
Lønnsomhet
Vanlige nøkkeltall
– Fortjenestemargin
Bruttofortjeneste
Driftsmargin
– Rentabilitetsmålinger
(avkastning av investert
kapital)
Totalkapitalrentabilitet
Egenkapitalrentabilitet
Driftsmargin
Beregnes som:
Netto driftsmargin
Brutto driftsmargin
=
=
Driftsresultat x 100 %
Driftsinntekter
(Driftsresultat + avskrivninger) x 100 %
Driftsinntekter
Viser hvor mye en bedrift har tjent på driften før det tas hensyn til
finansielle inntekter og kostnader.
Bruttofortjeneste
Beregnes som:
Bruttofortjeneste i beløp = Salgsinntekter - varekostnad
Bruttofortjeneste i %
=
Bruttofortjeneste x 100 %
Salgsinntekter
Viser hvor mye en handelsbedrift har tjent på sitt salg før det tas
hensyn til bedriftens øvrige kostnader.
Vest Dental AS
Vest Dental AS
Salgsinntekter
Varforbruk
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Driftsresultat
Netto driftsmargin
Brutto drifsmargin
2011
8 504
2 014
5 130
99
1 867
-606
2010
8 908
2 075
4 713
106
2 033
-19
2009
9 758
2 125
5 456
115
2 116
-54
2008
10 750
2 734
4 993
113
1 859
1 051
2007
11 059
2 680
4 750
110
1 740
1 779
-7,13 %
-5,96 %
-0,21 %
0,98 %
-0,55 %
0,63 %
9,78 %
10,83 %
16,09 %
17,08 %
Totalkapitalrentabilitet
Generelt:
– Viser avkastningen av
den samlede kapitalen
i bedriften uavhengig
av finansieringen
Måler effektiviteten i
bedriften
Som resultatstørrelse
brukes ordinært
resultat før
rentekostnader og skatt
Totalkapitalrentabilitet
Totalkapitalrentabilitet
Resultat før rentekostnader
Rentekostnader
Egenkapital
Skatt
Eiendeler
Årsresultat
Gjeld
Totalkapitalrentabilitet
Beregnes som:
(Driftsresultat + finansinntekter) x 100 %
Gjennomsnittlig sum eiendeler
Eller:
(Ordinært resultat før skatt + finanskostnader) x 100 %
Gjennomsnittlig sum eiendeler
Egenkapitalrentabilitet
Generelt:
– Viser avkastningen av
eiernes investering i
bedriften
Viser utviklingen i
tidligere investeringer
Kan brukes til å rangere
ulike bedrifter og ulike
investeringer
Som resultatstørrelse
brukes ordinært
resultat (før eller etter
skatt)
Avkastning av kapital
Totalkapitalrentabilitet
Driftsresultat + finansinntekter
- Finanskostnader
= Ordinært resultat
Egenkapital
Egenkapitalrentabilitet
Eiendeler
Gjeld
Egenkapitalrentabilitet
Beregnes som:
Egenkapitalrentabilitet
=
før skatt
Ordinært resultat før skatt x 100 %
Egenkapitalrentabilitet
=
etter skatt
Ordinært resultat x 100 %
Gjennomsnittlig egenkapital
Gjennomsnittlig egenkapital
Vest Dental AS
Vest Dental AS
Kapitalavkastning
2011
8 504
2 014
5 130
99
1 867
-606
2010
8 908
2 075
4 713
106
2 033
-19
2009
9 758
2 125
5 456
115
2 116
-54
2008
10 750
2 734
4 993
113
1 859
1 051
2007
11 059
2 680
4 750
110
1 740
1 779
Finansinntekter
Finanskostnader
Årsresultat
2 023
21
1 396
1 516
18
1 479
936
31
851
801
24
1 828
362
23
2 118
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Eiendeler
643
3 205
3 848
485
3 972
4 457
617
3 380
3 997
710
4 861
5 571
745
4 833
5 578
Egenkapital
Gjeld
Eiendeler
629
3 219
3 848
1 928
2 529
4 457
1 927
2 070
3 997
3 401
2 169
5 570
2 379
3 198
5 577
36,8 %
221,9 %
36,1 %
116 %
20,9 %
44,2 %
38,7 %
68,6 %
38,4 %
73,3 %
Salgsinntekter
Varforbruk
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Driftsresultat
Totalrentabilitet
Egenkapitalrentabilitet
Avkastning på kapital
Kommentarer
– Totalkapitalrentabiliteten er meget bra, men
det skyldes kapitalgevinster
– Egenkapitalrentabiliteten er meget god, men
det skyldes igjen spesielle forhold
– Mest interessant er det kanskje at
driftsmarginen er betydelig svekket
A Pluss B Dental AS
A Pluss B og Vest Dental
Resultat av driften
20.0
15.0
10.0
5.0
%
0.0
-5.0
-10.0
-15.0
-20.0
1999
2001
2003
2005
År
2007
2009
2011
Likviditet
Evne til å betale for
seg
– Viser forholdet mellom
omløpsmidler og
kortsiktig gjeld
Arbeidskapitalen
Likviditetsgrad 1
Likviditet
Eiendeler
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Anleggsmidler
Langsiktig gjeld
Arbeidskapital
Omløpsmidler
Kortsiktig gjeld
Likviditetsgrad 1
Likviditet
Beregning av nøkkeltall:
Likviditetsgrad 1
=
Arbeidskapital
=
Omløpsmidler
Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler – kortsiktig gjeld
Likviditetsgrad 1 viser i hvor stor grad omløpsmidlene er finansiert
med kortsiktig gjeld. Nøkkeltallet bør være større enn 2.
Dersom nøkkeltallet er større enn 1 er arbeidskapitalen positiv.
Likviditet – Vest Dental AS
2011
8 504
2 014
5 130
99
1 867
-606
2010
8 908
2 075
4 713
106
2 033
-19
2009
9 758
2 125
5 456
115
2 116
-54
2008
10 750
2 734
4 993
113
1 859
1 051
2007
11 059
2 680
4 750
110
1 740
1 779
Finansinntekter
Finanskostnader
Årsresultat
2 023
21
1 396
1 516
18
1 479
936
31
851
801
24
1 828
362
23
2 118
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Eiendeler
643
3 205
3 848
485
3 972
4 457
617
3 380
3 997
710
4 861
5 571
745
4 833
5 578
Egenkapital
Kortsiktig gjeld
Eiendeler
629
3 219
3 848
1 928
2 529
4 457
1 927
2 070
3 997
3 401
2 169
5 570
2 379
3 198
5 577
36,8 %
221,9 %
36,1 %
116 %
20,9 %
44,2 %
38,7 %
68,6 %
38,4 %
73,3 %
-14
-0,2 %
1,00
1 443
16,2 %
1,57
1 310
13,4 %
1,63
2 692
25,0 %
2,24
1 635
14,8 %
1,51
Salgsinntekter
Varforbruk
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Driftsresultat
Totalrentabilitet
Egenkapitalrentabilitet
Arbeidskapital
Arbeidskapital % av oms
Likviditetsgrad 1
A Pluss B og Vest Dental
Likviditetsgrad 1
3.5
3.0
Likviditetsgrad 1
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1999
2001
2003
År
2005
2007
2009
2011
Likviditet
Konklusjon:
– Likviditeten kan være noe presset, men det er
mulig bedriften kan ha tilgang til kortsiktig
finansiering
– Hva kunne man ha gjort for å bedre
likviditeten?
Kredittid og omløpshastighet
Generelt
– Omløpshastighet og
kredittid på eiendeler
og gjeld påvirker
lønnsomhet og
likviditet.
Høy omløpshastighet
og kort kredittid betyr at
pengene sirkulerer
raskere i bedriften
– Omløpshastighet på
varelageret
– Kredittid til kunder
– Kredittid hos
leverandører
Kredittid og omløpshastighet
Beregning av nøkkeltall:
Gjennomsnittlig varelager x 365 dager
Lagringstid varelager =
Varekostnaden
Kredittid kunder
Kredittid
leverandører
=
Gjennomsnittlig kunder x 365 dager
Kredittsalg x 1,25
Gjennomsnittlig leverandørgjeld x 365 dager
=
Varekjøp på kreditt x 1,25
Vest Dental AS
Kundefordringer
Leverandørgjeld
Salgsinntekter
Varekostnader
Kundekredittid
Leverandørkredittid
2011
1 362
286
2010
1 550
316
2009
1 565
212
2008
1 892
288
2007
1 857
349
8 504
2 014
8 908
2 075
9 758
2 125
10 750
2 734
11 059
2 680
47
41
48
42
47
36
47
27
49
35
Soliditet
Generelt
– Knyttet til
finansieringen og skal
si noe om bedriftens
evne til å tåle tap
Egenkapitalprosent
Gjeldsgrad
Soliditet
Beregning av nøkkeltall:
Egenkapitalprosent
Gjeldsgrad
=
=
Egenkapital x 100 %
Totalkapital
Gjeld
Egenkapital
Egenkapitalprosenten viser i hvor stor grad eiendelene er
finansiert med egne midler. Den viser også hvor mye bedriften kan
tape før fremmedkapitalen (gjelden) blir påført et tap.
Vest Dental AS
2011
Egenkapital
Gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Egenkapitalandel
Gjeldsgrad
629
3 219
3 848
2010
1928
2 529
4 457
2009
1927
2 070
3 997
2008
3401
2 169
5 570
2007
2379
3 198
5 577
16,3 %
5,12
43,3 %
1,31
48,2 %
1,07
61,1 %
0,64
42,7 %
1,34
Hvorfor går egenkapitalandelen ikke opp selv om
bedriften har tjent mye penger i 2011?
A Pluss B og Vest Dental
Egenkapitalandel
80.0
60.0
%
40.0
20.0
0.0
-20.0
-40.0
1999
2001
År
2003
2005
2007
2009
2011
Resultatanalyse – vertikal analyse
Vest Dental AS og A Pluss B Dental
2011
Salgsinntekter
Varekostnader
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekt/kostnad
Resultat før skatt
Kr
8 504
2 014
5 130
99
1 867
-606
2002
1 396
2010
%
100 %
24 %
60 %
1%
22 %
-7 %
24 %
16 %
2011
Salgsinntekter
Varekostnader
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekt/kostnad
Resultat før skatt
Kr
1 841
387
1 028
79
559
-212
3
-209
Kr
8 908
2 075
4 713
106
2 033
-19
1498
1 479
%
100 %
23 %
53 %
1%
23 %
0%
17 %
17 %
2010
%
100 %
21 %
56 %
4%
30 %
-12 %
0%
-11 %
Kr
2 771
596
1 332
73
606
164
3
167
%
100 %
22 %
48 %
3%
22 %
6%
0%
6%
Resultat
Resultat=Inntekter - Kostnader
Resultat er ikke:
– Inntekter - Utgifter
– Innbetalinger - Utbetalinger
– Inntekter oppstår ved salgstidspunktet
– Kostnader er forbruk av
produksjonsmidler for å oppnå
inntektene
– Utgifter oppstår ved ”anskaffelse” og gir
betalingsforpliktelse
Kort om kostnader, klassifisering
Resultat=Inntekter - Kostnader
Kostnader
– variable kostnader
proporsjonale, overproporsjonale,
underproporsjonale
– faste kostnader
driftsavhengige/driftsuavhengige
sprangvise
– irreversible/reversible
– indirekte/direkte kostnader
forts.
Totale kostnader/enhetskostnader
Marginalkostnader (grensekostnader)
Periodekostnader/produktkostnader
Alternativkostnader (offersynspunktet)
Relevante/irrelevante kostnader
Sunk cost
Beslutninger
På kort sikt:
– innenfor eksisterende kapasitet, for
eksempel:
prioritering mellom ulike produkter
fastsettelse av laveste pris på tilleggsordre
På lang sikt
– ny kapasitet eller erstatning av gammel, for
eksempel:
kjøp av ny maskin
leie av nye lokaler
Relevante kostnader
Ved alternative beslutninger:
Bare fremtidige kostnader som påløper på
grunn av et bestemt forslag er relevante
kostnader for sammenligningen
Kostnader som allerede har oppstått og som
verken kan endres nå eller i fremtiden er
irrelevante:
– Sunk Costs: ”Gjort er gjort”, ”Spist er spist”
”Man skal ikke gråte over spilt melk”
Resultatanalyse etter
bidragsmetoden
Definisjoner
– Faste kostnader
Kostnader som er konstante innefor et gitt
kapasitetsgrense
– Variable kostnader
Kostnader som varierer med aktivitetsnivået
Totalkostnader = Faste kostnader + variable
kostnader
Bedriftens totale kostnader
Totale kostnader
Variable kostnader
Faste kostnader
Produsert mengde
Resultatanalyse etter
bidragsmetoden
Resultatregnskap – hovedgrupper:
Salgsinntekter
- Variable kostnader
= Dekningsbidrag
- Faste kostnader
= Ordinært resultat før skatt
- Skattekostnad
= Ordinært resultat
Resultatanalyse etter
bidragsmetoden
Beregning av nøkkeltall:
= Salgspris – variabel
enhetskostnad
Dekningsbidrag pr.
enhet
Totalt dekningsbidrag
Dekningsgrad
=
=
Salginntekter – variable kostnader
Dekningsbidrag
Salgsinntekter
Dekningsbidraget per enhet forteller hvor mye som blir igjen i bedriften til dekning
av faste kostnader og fortjeneste ved salg av en enhet.
Dekningsgraden forteller hvor stor del av salgsinntektene som blir igjen til dekning
av faste kostnader og eventuell fortjeneste.
Resultatanalyse etter
bidragsmetoden
Beregning av nøkkeltall:
Nullpunktomsetning
Sikkerhetsmargin
Sikkerhetsgrad
Faste kostnader
Dekningsgrad
=
=
Salgsinntekter – nullpunktomsetning
=
Sikkerhetsmargin x 100 %
Nåværende salgsinntekt
Sikkerhetsgraden forteller hvor mye salgsinntektene kan reduseres før resultatet
når nullpunktet dvs. når inntekter og kostnader er like store.
Resultatanalyse etter
bidragsmetoden
Oppgave
– Foreta en
resultatanalyse etter
bidragsmetoden for A
Pluss B dental for
årene 2011 og 2010
Dekningsgrad
Nullpunktomsetning
Sikkerhetsgrad
Du kan forutsette at
varekostnaden er
variabel – de øvrige
kostnadene er faste
A Pluss B Dental AS
2011
Salgsinntekter
Varekostnader
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekt/kostnad
Resultat før skatt
Kr
1 841
387
1 028
79
559
-212
3
-209
2010
%
100 %
21 %
56 %
4%
30 %
-12 %
0%
-11 %
Kr
2 771
596
1 332
73
606
164
3
167
%
100 %
22 %
48 %
3%
22 %
6%
0%
6%
A Pluss B Dental AS
Salgsinntekter
Varekostnader
Dekningsbidrag
Faste kostnader
Ordinært resultat før skatt
Dekningsgrad
Nullpunktomsetning
Sikkerhetsgrad
2011
1 841
387
1 454
1 666
-212
2010
2 771
596
2 175
2 011
164
79 %
2 109
-15 %
78 %
2 562
8%
Analyse av en handelsbedrift
Nullpunktanalyse
– Forutsetninger
Prisene er gitt
Faste kostnader er virkelig faste
Variable kostnader er proporsjonale
Konstant produktsammensetning (produktmiks)
Formålet med produktkalkyler
Hva koster produktet, tjenesten, ordren?
(Kostnadsbæreren)
Utgangspunkt for:
Fastsettelse av pris
– Gir salgsprisen full kostnadsdekning og ønsket
fortjeneste? (Kostnadsbasert prisfastsettelse)
Lønnsomhetsvurderinger
Lagervurderinger og resultatberegninger
For- og etterkalkyler
Forkalkyler
– Formålet er å beregne hva et produkt eller en
ordre forventes å koste før tilbud gis eller
produksjon settes i gang
Etterkalkyler
– Formålet er å vise hva som virkelig skjedde
Divisjonskalkulasjon
Alle kostnader betraktes som direkte i
forhold til produksjonsmengden,
– dvs. i forhold til antall produkter produsert
eller antall timer fakturert i en gitt periode
Enhetskostnader =
Totale kostnader
Total produksjonsmengde
Tilleggskalkyle- selvkost
Direkte materialer
Direkte lønn
Indirekte tilvirkningskostnader
= Tilvirkningskost
Salgskostnader (indirekte/direkte)
Administrasjonskostnader (indirekte)
= Selvkost
+ Fortjeneste
= Salgspris
VK
VK
VK + FK
VK + FK
VK + FK
Fordeling av kostnader
De fleste industribedrifter tilvirker mange ulike
produkter (=kostnadsbærer) av ulik
foredlingsgrad
De direkte kostnader kan relativt enkelt knyttes
til kostnadsbæreren
De indirekte kostnadene er felleskostnader og
må fordeles på de enkelte kostnadsbærere med
hjelp av tilleggssatser
Tilleggskalkulasjon- bidrag
Direkte materialer
Direkte lønn
Indirekte var. tilvirkningskostn.
= Tilvirkningsmerkost
Variable salgs- og adm.kostnader
= Salgsmerkost
+ Dekningsbidrag
= Salgspris
(VK)
(VK)
(VK)
(VK)
(VK)
(VK)
Tjenesteytende bedrifter
Ofte er timer kostnadsbærer
Lønnet tid
- ferier
- bevegelige helligdager
Brutto arbeidstid
Lønnet fravær:
- kurs/etterutdannelse
- Kortids sykefravær/ korte velferdspermisjoner
52 uker
5 uker
2 uker
46 uker
Salgbar tid
43 • 5 arbeidsdager = 215 arbeidsdager årlig.
43 uker
Utnyttelse
100%
80%
60%
Årlig salgbar tid
1 612,5 timer
1 290 timer
967,5 timer
Daglig salgbar tid
7,5 timer
6,0 timer
6,5 timer
2 uker
1 uke
Eksempel:
En bedrifts tannteknikere har hver følgende lønnsbetingelser:
Totalt betalt for utført arbeid
Kr 300 000
Feriepenger
12 %
Arbeidsgiveravgift
14,1 %
Andre sosiale kostnader
+
20,0 % på årsgasje
(tilleggspensjon., etc.)
1. Hva blir bedriftens årskostnad for tannteknikeren?
2. Hvilken timepris må bedriften bruke overfor sine klienter for å få
kostnadsdekning dersom fakturerbar tid utgjør 80% av salgbar tid?
3. Timeprisen må også dekke bedriftens indirekte kostnader (forsikringer,
opplæringskostnader, kontorhold, finanskostnader, støttefunksjoner i
bedriften inkl. avdelingsleder, evt. reise- og diettkostnader, o.l.)
De indirekte kostnader forventes å bli kr 3 354 000 for året.
Antall tannteknikere er 10 og alle forventes å kunne utfakturere
80% av den salgbare tiden. Bedriften benytter tilleggskalkulasjon og
fordelingsgrunnlaget er salgbare timer.
4. Hva blir bedriftens timepris for tennteknikere dersom bedriften
i tillegg budsjetterer med en fortjeneste på 20% for hver salgbar time?
5. Hva er den minste timeprisen man kan ta på en ”ekstraordre”?

similar documents