DrKisfaludiAndras

Report
A vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági
tagok és könyvvizsgálók felelőssége az új
Polgári Törvénykönyvben
Kisfaludi András
Egyetemi tanár
Eötvös Loránd tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Kar
Polgári Jogi Tanszék
A vezető tisztségviselők felelősségi
rendszere
Társaság
Szerződésszegéssel
Szerződésen kívüli
károkozással
Hitelezők
Harmadik
személyek
3:24. §
3:118. §
6:541. §
Általános szabály
3:24. § [A vezető tisztségviselő felelőssége]
A vezető tisztségviselő az ügyvezetési
tevékenysége során a jogi személynek okozott
károkért a szerződésszegéssel okozott kárért
való felelősség szabályai szerint felel a jogi
személlyel szemben.
A szerződésszegésért való felelősség általános
szabálya
6:142. § [Felelősség szerződésszegéssel okozott károkért]
Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz,
köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül
eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható
körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a
körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
(Szerződésen kívüli kártérítés:
6:519. § [A felelősség általános szabálya]
Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy
magatartása nem volt felróható.)
A bizonyítási teher megoszlása
Társaság
Az ügyvezetési
kötelezettség megszegése
Kár
Okozati összefüggés a
szerződésszegés és a kár
között
Vezető tisztségviselő
A szerződésszegés
ellenőrzési
körön kívül eső okból ered
A szerződésszegés oka a
szerződéskötéskor előre
nem látható
A bekövetkező kár nem volt
elkerülhető vagy elhárítható
Az ügyvezetés fogalma
3:21. § [Az ügyvezetés fogalma és a vezető
tisztségviselői megbízatás keletkezése]
(1) A jogi személy irányításával kapcsolatos olyan
döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak
a tagok vagy az alapítók hatáskörébe, egy vagy
több vezető tisztségviselő vagy a vezető
tisztségviselőkből álló testület jogosult.
(2)
A
vezető
tisztségviselő
ügyvezetési
tevékenységét a jogi személy érdekének
megfelelően köteles ellátni.
A kártérítés mértéke
6:143. § [A kártérítés mértéke]
(1) Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás
tárgyában keletkezett kárt.
(2) A szerződésszegés következményeként a jogosult
vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt
vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni,
amilyen mértékben a jogosult bizonyítja, hogy a kár
mint a szerződésszegés lehetséges következménye a
szerződés megkötésének időpontjában előre látható
volt.
(3) Szándékos szerződésszegés esetén a jogosult teljes
kárát meg kell téríteni.
A gazdasági társaság hitelezőivel szembeni felelősség
3:118. § [A vezető tisztségviselő harmadik személyekkel szembeni
felelőssége]
Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők
kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek
a társaság vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül
okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető
tisztségviselő a társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet
beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a
rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem
alkalmazható.
Hasonló rendelkezések
Egyesületnél: 3:86 § (2) bekezdés
Szövetkezetnél: 3:347. § (3) bekezdés
Szerződésen kívül okozott kárért való felelősség
6:518. § [A károkozás általános tilalma]
A törvény tiltja a jogellenes károkozást.
6:519. § [A felelősség általános szabálya]
Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt
megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha
bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.
6:541. § [Felelősség a vezető tisztségviselő
károkozásáért]
Ha a jogi személy vezető tisztségviselője e jogviszonyával
összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a
károsulttal szemben a vezető tisztségviselő a jogi
személlyel egyetemlegesen felel.
A felelősség egyes kritériumai
6:520. § [Jogellenesség]
Minden károkozás jogellenes, kivéve, ha a károkozó a kárt
a) a károsult beleegyezésével okozta;
b) a jogtalan támadás vagy a jogtalan és közvetlen támadásra utaló fenyegetés
elhárítása érdekében a támadónak okozta, ha az elhárítással a szükséges
mértéket nem lépte túl;
c) szükséghelyzetben okozta, azzal arányos mértékben; vagy
d) jogszabály által megengedett magatartással okozta, és a magatartás más
személy jogilag védett érdekét nem sérti, vagy a jogszabály a károkozót
kártalanításra kötelezi.
6:521. § [Előreláthatóság]
Nem állapítható meg az okozati összefüggés azzal a kárral kapcsolatban,
amelyet a károkozó nem látott előre és nem is kellett előre látnia.
A felügyelőbizottsági tagok felelőssége
3:28. § [A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége]
A
felügyelőbizottsági
tagok
az
ellenőrzési
kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő
teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség
szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.
Könyvvizsgálói felelősség
A könyvvizsgálókra nincs speciális felelősségi szabály a Ptk.ban.
Könyvvizsgálói Törvény (2007. évi LXXV. tv.)
60. § (2) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég a
jogszabályi
kötelezettségen
alapuló
könyvvizsgálói
tevékenység ellátása körében okozott kár megtérítéséért a
Polgári Törvénykönyvről szóló törvény kártérítési
felelősségre vonatkozó általános szabályai szerinti
felelősséggel tartozik (anyagi felelősség).
(3) A könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző kamarai tag
könyvvizsgáló e tevékenységével összefüggő anyagi
felelőssége a könyvvizsgáló céggel szemben a kamarai tag
könyvvizsgáló és a könyvvizsgáló cég között fennálló
jogviszony szerint alakul.

similar documents