131117_CAR

Report
Integrale Jeugdhulp
in Oost-Vlaanderen
Zijn er al effecten te zien in de
samenwerking CLB – CAR ?
Vooraf
• Het PICOV-team maakt i.s.m. Oost-Vlaamse CLBdirecties, het Pilootteam IJH en andere experten
ondersteunend materiaal aan. Graag bij kopiëren
je bron vermelden.
• Mochten er wijzigingen aangebracht moeten
worden, deze graag aan ons laten weten.
• Check steeds op www.picov.be of je wel de
laatste versie gebruikt. We verwachten nog heel
wat wijzigingen.
Opdrachten PICOV
•
•
•
PICOV staat voor Project Integrale Jeugdhulp
(IJH) – CLB in de voorstartregio OostVlaanderen.
Financiering: departement WVG (Vlaamse
overheid), afdeling Welzijn en Samenleving
Opdrachten
1.
2.
•
•
Ondersteunen van de CLB’s bij de uitrol van IJH
in de voorstartregio Oost-Vlaanderen
Verbindingsfunctie tussen
de “bedenkers” van IJH en andere aansturende
echelons in “Brussel”
en de implementeerders in Oost-Vlaanderen.
Bedoeling van de voorstartregio
Oost-Vlaanderen
• Vervroegde installering van de ITP en
GV
• De ervaringen in de voorstartregio
moeten bijdragen tot een vlotte
operationele opstart van de nieuwe
instanties in Vlaanderen:
– Werkingsprocessen ITP en GV
– Stabiliteit en werking van de nieuwe ICT
– Noden voor communicatie en vorming van
de IJH-actoren
ITP: Intersectorale
Toegangspoort
GV: gemandateerde
voorziening:
- Ondersteuningscentrum
Jeugdzorg (OCJ)
- Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling (VK)
ICT: b.v. elektronische
formulieren en dossiers
Wat is nieuw en ook belangrijk om weten voor het CAR als partner van het CLB
IJH IN EEN NOTENDOP
Grote lijnen van de IJH-veranderingen
vanuit onderwijsstandpunt
1. IJH past binnen een maatschappelijke tendens van meer
zorg dragen en inclusief werken.
2. Het zorgcontinuüm van de school en het CLB doet er toe.
(NIEUW)
3. De HGSW-principes worden nu ook richtprincipes voor de
andere IJH-partners. (NIEUW)
4. Voor sommige IJH-hulp is er een “toegangsticket” nodig.
NIEUW: voor hulp uit de bijzondere jeugdhulp kan het CLB
dit nu ook. VAPH-hulp werd vroeger reeds geïndiceerd door
CLB-teams.
5. Als er geen medewerking komt van de cliënt, kan er besloten
worden dat hulp maatschappelijk noodzakelijk is.
NIEUW: procedures en OCJ i.p.v. CBJ. VK blijft bestaan als
gemandateerde voorziening.
Zien CLB-trajecten i.s.m. het CAR er nu anders uit ?
HET IJH-LANDSCHAP IN DE
GLOBALITEIT VAN DE JEUGDZORG
Plaats van IJH binnen de
globaliteit van jeugdzorg
• De betrokken sectoren zijn de diensten die gefinancierd worden
door de Vlaamse overheid:
–
–
–
–
–
–
Kind & Gezin
Centra voor leerlingenbegeleiding (= CLB)
Algemeen Welzijnswerk (=CAW)
Geestelijke gezondheidszorg
Bijzondere Jeugdbijstand
Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (=VAPH).
• B.v. subsidiëring hulp van MPI’s uit het vrije net.
• Jeugdhulp buiten toepassingsgebied IJH
– B.v. COS, Revalidatiecentra, kinder- en jeugdpsychiatrie, …
– Kunnen ook multidisciplinair team zijn voor indicatiestelling nietrechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.
Hulpvrager
IRPC
Rechtstreeks
toegankelijke hulp
Toegangspoort
BREDE INSTAP
Indicatiestelling
Probleem
gebonden
hulp
MDT
Jeugdhulp
buiten toep.
gebied IJH
MDT
Jeugd
hulpregie
RTJ
b.v. onthaal, informeren,
diagnostiek, kortdurende
begeleiding,
schoolondersteuning, …
NRTJ
• De hulp heeft een hoge
intensiteit, frequentie, duur.
• Toegangsticket
• Via MDT = sneller
Niet
rechtstreeks
toegankelijke
jeugdhulp
POSITIONERING SCHOOL – CLB
BINNEN HET IJH-LANDSCHAP
Wat is de rol en positie van de
sector onderwijs in IJH ? (1)
• T.o.v. de IJH-actoren kunnen CLB’s via hun
scholen alle kinderen en jongeren bereiken.
• CLB’s zijn voor onderwijs de concrete partners
voor IJH.
• Het pakket van de CLB’s is ruimer dan IJH:
preventief werken, samenwerken met andere
partners dan IJH, schoolondersteunend werken.
Wat is de rol en positie van de
sector onderwijs in IJH ? (2)
• Het zorgcontinuüm doet er toe: het is niet enkel een keuze, maar
nu ook een voorwaarde voor meer zorg. ( cfr.
vermaatschappelijking van de zorg)
Voor welke hulp zal het CLB zich
profileren binnen IJH ? (1)
• De CLB-dienstverlening blijft onverminderd
bestaan. (B.v. de 4 CLB-domeinen, de
schoolondersteuning, de kernactiviteiten, …).
• De CLB’s blijven “brede instapdiensten” waarbij
iedereen met algemene hulpvragen terecht kan.
– CLB’s hebben een 100% dekking
– Andere brede instapdiensten: Kind & Gezin, Centra
Algemeen Welzijnswerk, Jongerenadviescentra.
Voor welke hulp zal het CLB zich
profileren binnen IJH ? (2)
• Naar de IJH-gebruiker en de andere IJH-sectoren toe
profileert het CLB zich in 4 modules of groepen van
activiteiten:
1. Onthaal voor minderjarigen, hun ouders,
opvoedingsverantwoordelijken en school
2. Begeleiding van minderjarigen, hun ouders,
opvoedingsverantwoordelijken en school
3. Verstrekken van informatie aan minderjarigen, hun
ouders, opvoedingsverantwoordelijken en school
4. Handelingsgerichte diagnostiek van
onderwijsgerelateerde problemen met het oog op het
formuleren van handelingsgerichte adviezen binnen
een continuüm van zorg en/of toekenning van extra
onderwijsondersteuning.
Het nieuwe jeugdhulplandschap:
de afkortingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MDT: multidisciplinair team
RTJ: rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
NRTJ: niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
IS: indicatiestelling
ISV: indicatiestellingsverslag
OCJ: ondersteuningscentrum jeugdzorg
VK: vertrouwenscentrum kindermishandeling
JHR: jeugdhulpregie
JHB: jeugdhulpbeslissing
JRB: jeugdrechtbank
SDJ: sociale dienst jeugdrechtbank
IJH: integrale jeugdhulp
AWW: algemeen welzijnswerk
CLB: centrum voor leerlingenbegeleiding
VAPH: Vlaams agentschap voor personen met een
handicap
CRZ: centrale registratie zorgvragen (VAPH)
COS: centrum voor ontwikkelingsstoornissen
CGG: centrum geestelijke gezondheidszorg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OOOC: onthaal, oriëntatie en
observatiecentrum
OBC: observatie en behandelingscentrum
A-document: aanmelddocument bij de
intersectorale toegangspoort
IRPC: intersectorale regionale
prioriteitencommissie
PVF: persoonsvolgende financiering
IPH: intersectorale prioritaire hulpvragen
ITP: intersectorale toegangspoort
VIST: versnelde indicatiestelling en toewijzing
CAP: centraal informatie- en aanmeldpunt
MaNo of MN: maatschappelijke noodzaak
CO: cliëntoverleg
GV: gemandateerde voorziening
Dank voor de
aandacht en de
samenwerking !
Kick-off voor IJH van de
Oost-Vlaamse CLB’s

similar documents