Presentasjon Harstad ILS 1

Report
Forskningsbasert evaluering av
ordningen med Veilederkorps
Harstad 10. juni
Eli Ottesen, ILS, UiO
10. JUNI 2013
DISPOSISJON
• Målsettingene med VK
• Evalueringa av VK
• Hvordan forstå endring?
• Sentrale funn fra delrapporten
• Verdien av VK
• Noen spørsmål/utfordringer
10. JUNI 2013
KONTEKST
Det nye på 2000-tallet:
• Kunnskap om resultater
(Nasjonalt
kvalitetsvurderingssystem)
• Redskap for kartlegging og
refleksjon (ståstedsanalyse,
organisasjonsanalyse)
• Støtte til utvikling
(Veilederkorps – men samtidig
nedbygging av kommunale
støttefunksjoner mange
steder)
10. JUNI 2013
VEILEDERKORPSET: MÅLSETTINGER
• St. mld. 31 (2007 – 2008) Kvalitet i skolen bebuder etablering av
et veilederkorps som skal bidra til utvikling
• Veilederkorpset skal bidra til at skoler og skoleeiere kommer i
gang med forbedring av læreprosessene i skolen slik at flere
elever lærer mer, gjennomfører og består videregående
opplæring.
• Veilederne skal
•
•
•
•
•
bidra til egenutvikling hos deltakerne
gi veiledning i utviklings/endringsprosesser og i ulike stadier i utviklingsprosessen
være et «eksternt speil»
støtte
bidra med energi, entusiasme og optimisme
Bidra til skoler og skoleeieres endringsarbeid først og fremst
gjennom å styrke deres kompetanse og legitimitet til selv å
gjennomføre prosesser som fører til endringer
10. JUNI 2013
EVALUERINGEN SKAL BELYSE
• Hvordan ordningen med
veilederkorps fungerer
• Hva ordningen fører til av
resultater og effekter
• Hva som er avgjørende for at
ordningen fører til ønskede
resultater og effekter
• Hva som fremmer
skoleutvikling
• Hvordan ordningen kan bidra
til skoleutvikling
Gjennomføres i perioden 20122013 av Rambøll og ILS
10. JUNI 2013
METODE OG DATAKILDER
• Dokumenter, herunder forskning, utredninger, policy- og
programdokumenter
• Spørreundersøkelser høsten 2012 rettet mot
• Skoleeiere
• Skoleledere
• Veiledere i Veilederkorpset
Innhold
Presentasjonsmetode
Deltakernes involvering
Styring og ledelse
Uformelle samtaler med
nøkkelaktører
• Observasjon på veiledersamlinger og OU-samlinger
• Etnografisk feltobservasjon
• Casestudier i 7 kommuner og én fylkeskommune
10. JUNI 2013
DRIVKREFTER OG BARRIERER FOR ENDRING
Motstand mot endring forklares
ofte med
• Lærermotstand (lærere er i
utgangspunktet konservative,
eller de har (for) stor grad av
autonomi)
• Manglende kompetanse (krav
om etter- og videreutdanning)
• Manglende tid og penger til
utviklingsarbeid
• For mange krav –
tiltakstrengsel
• «Skolekulturen»
10. JUNI 2013
JENNIFER O’DAY (2002): HINDRE FOR
SKOLEUTVIKLING
• For mye og for lite informasjon: Krav om å handle på mange
områder samtidig kan føre til at endringene blir overflatiske –
ukoordinerte tiltak som ren kosmetikk. Eller skoler/skoleeiere kan
velge å lukke ørene for informasjon og velge det som er enklest,
framfor det som er viktigst som sin mestringsstrategi
• Attribusjon og kompleksitet: Et avvik mellom resultat og mål vil
ikke alltid motivere til endring – kostnadene (personlige og
finansielle) kan være for store. Dessuten er det ikke alltid
entydige svar på hvorfor resultater er som de er – dermed kan
man legge «skylden» på eksterne forhold
• Mangelfulle insentiver og strukturer – for eksempel sammenheng
mellom nødvendige tiltak og støtte i form av veiledning og
økonomi.
10. JUNI 2013
SPENNINGER MELLOM DET NASJONALE OG
DET LOKALE?
• Et nasjonalt veilederkorps er på den ene siden myndighetenes
«agenter».
•
•
•
Bidra til at skoler og skoleeiere utvikler seg i en bestemt retning
En forutsetning at skoler og skoleeiere tar i bruk bestemte redskap,
pluss at de bidrar med redskap fra «verktøykassa»
Gjennom opplæringen utvikler de en «veilederidentitet» (eller
kanskje identiteter)
• På den andre siden skal veiledningen ta utgangspunkt i lokale
behov
•
•
•
Det er de veiledete selv som har ansvaret for prosessene
Det er de veiledete selv som bestemmer utviklingsområder og
framdrift
Den viktigste forventningen: veilederkorpset skal STØTTE skolene
og skoleeiernes arbeid
10. JUNI 2013
HVORDAN FORSTÅ GRADVIS ENDRING I
INSTIUSJONER? *
Trekk ved institusjonen
Trekk ved den
politiske
konteksten
Lav grad av
skjønn for
tolking og
iverksetting
Høy grad av
skjønn for
tolking og
iverksetting
Sterk regulering
Laglegging
Drift
Svak regulering
Forskyving
Omforming
*Mahoney og Thelen, 2010; Ottesen 2013, s.
123
10. JUNI 2013
HVEM ER VEISØKERNE?
Rekruttering
Det er ikke nødvendigvis skoleeiere med
mange utfordringer som søker om
veiledning. En utfordring for
Utdanningsdirektoratet er å bevisstgjøre
skoleeiere og skoler som i liten grad
opplever å lykkes med skoledriften
Hvem er veisøkere?
Hovedsakelig små og mellomstore
kommuner. En liten overvekt av
kommuner organisert etter to-nivå modell
(62%).
Hvem tok initiativ?
Først og fremst administrativt nivå. Noen
er blitt oppfordret å søke av
Utdanningsdirektoratet eller
Fylkesmannen. Flere oppgir at de er med i
ordningen på bakgrunn av svake
resultater på nasjonale prøver.
10. JUNI 2013
UTGANGSPUNKT FOR SØKNADEN
10. JUNI 2013
NÆRMERE OM MÅLSETTINGENE MED
VEILEDERKORPS
• Målsetting: Å bidra til at skoler og skoleeiere med spesielle
utfordringer kan utvikle seg.
• Dokumentstudiene viser at veiledningens formål er «å bistå
skoleeier og skolene til å etablere et permanent
utviklingsarbeid», og at målet med veiledningen er å «gjøre
skoleeier og skolene bedre i stand til selv å drive utviklingsarbeid
ut i fra kjente behov, for eksempel avdekket gjennom
kvalitetsindikatorer som resultater fra nasjonale prøver,
elevundersøkelsen eller andre undersøkelser».
• Evalueringen viser at målsettingen med Veilederkorpset ikke har
endret seg nevneverdig siden utprøvingen i 2009 og siden
oppstarten av ordningen i 2010.
10. JUNI 2013
INNHOLDET I VEILEDNINGEN FRA
VEILDERKORPSET
Først og fremst samtaler mellom
veilederteam og veisøker:
• Utfordring gjennom å stille kritiske
spørsmål
• Hjelp til å forstå egen praksis
Veileder mener selv at de er
tilbakeholdne med å gi råd og
komme med egne erfaringer, mens
53% av skoleeierne og 60% av
skolelederne mener at veileder gjør
det i svært stor eller i stor grad.
Ståstedsanalyse
Organisasjonsanalyse
Skoleeieranalyse
SWOT
Ulike undersøkelser
Ca. 3 møter i halvåret, men tilpasset
behov
10. JUNI 2013
FORELØPIGE RESULTATER
• Høy tilfredshet blant veisøkerne
• Veilederne vurderes å ha høy kompetanse
• Skolelederne mer fornøyd enn skoleeierne
• Dekker et behov for støtte og veiledning framfor kontroll
• Har bidratt til større endringer på skolenivå enn på skoleeiernivå
• Økt bevissthet om skoleutvikling, organisasjonsendring og
praksisendring (skolenivå)
10. JUNI 2013
FUNGERER DET?
10. JUNI 2013
BIDRAR DET TIL ENDRINGER I PRAKSIS?
• Først og fremst på skolenivå
• Færre mener at veiledningen
har ført til
organisasjonsendringer på
skoleeiernivå
• Her er det forskjeller mellom
skolelederes og skoleeieres og
veilederes oppfatning
10. JUNI 2013
VEILEDERKORPSET SOM VIRKEMIDDEL I
NORSK UTDANNINGSPOLITIKK
• Ett av flere [mange] virkemidler
• Et eksempel på «soft» governance: Myndighetene søker å øve
innflytelse på hvordan aktørene tenker om seg selv og sine
relasjoner til omverdenen; staten styrer i større grad lokale og
regionale myndigheter gjennom informasjon og veiledning
Frivillighet
Dialog
Støtte
10. JUNI 2013
EN UNIK (NORSK) MODELL
1.
Veiledning er satt i et
system og forgår i et
samspill mellom aktører på
ulike nivå
2.
Kompetansen til erfarne
skolefolk benyttes og
videreutvikles
3.
Veiledning er løsrevet fra
inspeksjon/tilsyn
4.
Statlig mål implisitt,
veiledning ut fra veisøkers
behov, men med et tydelig
perspektiv på hva som
skaper endring
10. JUNI 2013
NOEN REFLEKSJONER TIL SLUTT
• “Alle” er fornøyd med Veilederkorpset, men arbeidet som
iverksettes må forankres og forplikte dersom Veilederkorpset ikke
skal være (nok) et blaff i skolehverdagen
• Hvilke strategier har skolene?
• Hvilke strategier har skoleeier?
• Hvilke strategier har veilederne i Veilederkorpset?
• Veilederkorpset treffer kanskje ikke dem som trenger det mest
• Skoleeier må (mer) med
• Ting tar tid: “Det er gjerne de langsomme skrittvise endringene
som på sikt fører til ny praksis”*
*Ottesen (2013)/Mahoney og Thelen (2010)
10. JUNI 2013

similar documents