Areny = aromatické uhlovodíky

Report
Identifikace vzdělávacího materiálu
VY_52_INOVACE_SlL215
Škola, adresa
Gy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025
Autor
Mgr. Vendula Salášková
Období tvorby VM
Květen 2013
Ročník
sexta
Předmět
Chemie
Název, anotace
Názvosloví aromatických uhlovodíků – základní pravidla pro
tvorbu názvů.
EU OP VK
Přehled citací a odkazů:
FIKR, Jaroslav. Názvosloví organické chemie. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2002, 243 s. ISBN 80-858-3971-7.
Aromatické uhlovodíky = areny
 Cyklické uhlovodíky s konjugovaným systémem
dvojných vazeb.
 Obsahují alespoň jeden aromatický kruh.
Pravidla aromaticity:
 Cyklická struktura.
 Všechny atomy cyklu jsou v jedné rovině.
 4n₊2 delokalizovaných π elektronů.
Areny – triviální názvy
Benzen
Naftalen
Fenanthren
Antracen
Areny
 Areny se substituenty se pojmenovávají pomocí




semisystematických názvů.
Základem je triviální název základního arenu.
Substituenty se uvádějí jako předpona před název
základního arenu.
Poloha substituentů musí mít co nejmenší čísla.
Substituenty se uvádí v abecedním pořadí jejich názvů.
Areny
1
6
5
•2-ethyl-1-methyl-4-propylbenzen
2
3
4
Areny
 Vzájemnou polohu dvou substituentů na benzenovém
jádře můžeme vyjádřit předponami – 1,2 = ortho, 1,3 =
meta, 1,4 = para.
1,2-dimethylbenzen
o-dimethylbenzen
o-xylen
1,3-dimethylbenzen
m-dimethylbenzen
m-xylen
1,4-dimethylbenzen
p-dimethylbenzen
p-xylen
Areny
 Při tvorbě názvů aromatických uhlovodíků s dlouhým
postranním řetězcem je vhodné vyjádřit aren jako
substituent.
Fenyl
Benzyl
1-naftyl
Areny
 Uhlovodíky, jejichž molekule je k jednomu
acyklickému (lineárnímu) řetězci připojeno několik
aromatických zbytků se pojmenovávají jako deriváty
acyklických uhlovodíků.
1,2-difenylethan
2-benzylnaftalen
1,2-difenylethen
Areny – triviální názvy
Kumen = isopropylbenzen
Styren = vinylbenzen

similar documents