Elektrický odpor

Report
16. listopadu 2012
VY_32_INOVACE_170207_Elektricky_odpor_DUM
ELEKTRICKÝ ODPOR
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová.
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,
registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.
1. Ohmův zákon
2. Odpor vodiče
3. Spojování rezistorů
Ohmův zákon
Jmenujte tři základní elektrické veličiny a ke každé přiřaďte jednotku.
odpověď
elektrický proud [A]
elektrické napětí [V]
elektrický odpor [Ω]
dále
Ohmův zákon
Mezi elektrickým napětím vodiče a protékajícím
elektrickým proudem platí vztah úměrnosti. Pokud
zvětšujeme napětí v elektrickém obvodu za jinak stejných
podmínek, pak se zvětšuje elektrický proud.
Tuto závislost vyjadřuje Ohmův zákon
R 
U
I
neboli
U  R  I;I 
U
R
dále
Ohmův zákon
Tento poznatek objevil v roce 1826 německý fyzik Georg
Simon Ohm.
Ohmův zákon lze vyjádřit i slovně: Proud, který prochází
vodičem se stálým odporem, je přímo úměrný napětí mezi
konci vodiče.
Georg Simon Ohm na wikipedii
dále
Ohmův zákon
Ohmův zákon lze vyjádřit i graficky:
U
R
[V]
I
[A]
Tento graf se označuje také jako voltampérová
charakteristika, které platí pro daný vodič při stále teplotě.
zpět na obsah
další kapitola
Odpor vodiče
Elektrický odpor vodiče závisí na délce, příčném průřezu a materiálu
vodiče.
R   
l
S
ρ – měrný elektrický odpor (rezistivita) [Ω . m]
l – délka vodiče [m]
S – průřez – plocha [m2]
Malý měrný odpor, mají dobré vodiče jako stříbro, měď nebo hliník.
Naopak některé slitiny, které používáme pro topná tělesa nebo spirály
vařičů, (konstantan) mají velký měrný odpor.
Animace
dále
Odpor vodiče
Závislost elektrického odporu na teplotě.
Elektrický odpor se mění se změnou teploty. Můžeme použít vztah:
R  R0 ( 1    t )
R0 – odpor při teplotě O°C
α – teplotní součinitel odporu [K-1]
U kovů se elektrický odpor zvětšuje s rostoucí teplotou (α >0).
U uhlíku se el. odpor s rostoucí teplotou zmenšuje (α<0). Velmi malou
hodnotu α má slitina kovů konstantan, jejíž odpor se při zahřívání
mění jen nepatrně.
Odkaz na tabulky
dále
Odpor vodiče
Vodivost
Převrácený poměr 1/R je označován jako vodivost (konduktance).
G 
1
R
( 
I
)
G – vodivost [S] siemens
U
zpět na obsah
další kapitola
Spojování rezistorů
Elektrotechnická
součástka
s
přesně definovaným odporem se
nazývá rezistor.
Obr. 1
Pokud můžeme u této součástky
plynule měnit odpor, označujeme ji
za reostat.
Součástka,
která
umožňuje
odebírat ze zdroje jen část napětí,
se označuje jako potenciometr.
dále
Spojování rezistorů
Sériové zapojení rezistoru (za sebou)
R1
R2
R3
I
Charakteristika obvodu
• elektrický proud v obvodu tvoří jednu větev – proud je v celém
obvodu stejný
• elektrické napětí se dělí podle odporů U  U 1  U 2  U
dále
3
Spojování rezistorů
R  I  R1  I  R 2  I  R 3  I
R  R1  R 2  R 3
Celkový odpor rezistoru, který nahradí spojení rezistorů, je roven
součtu jednotlivých odporů rezistorů. Celkové napětí se rozdělí v
poměru:
U :U
1
:U
2
:U
3
 R : R1 : R 2 : R 3
Animace sériového zapojení
dále
Spojování rezistorů
Paralelní zapojení rezistorů (vedle sebe)
I1
R1
I2
R2
I3
R3
I
Charakteristika obvodu
• el. napěti je v celém obvodu stejné
• el. proud se větví
I  I1  I2  I3
dále
Spojování rezistorů
U
R

U
R1

U

R2
U
1
R3
R

1
R1

1
R2

1
R3
Převrácená hodnota odporu rezistoru, který nahrazuje zapojení
rezistorů, je rovna součtu převrácených hodnot jednotlivých rezistorů.
Celkový proud se rozdělí v poměru:
I : I1 : I2 : I3 
1
R
:
1
R1
:
1
R2
:
1
R3
Animace paralelního zapojení
zpět na obsah
konec
POUŽITÁ LITERATURA
ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus,
2003. ISBN 80-7196-223-6
CITACE ZDROJŮ
Obr. 1 GROBE, Hannes. File:Rheostat hg.jpg: Wikimedia Commons [online]. 25 August 2008 [cit.
2012-11-16]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Rheostat_hg.jpg
Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.
Děkuji za pozornost.
Miroslava Víchová

similar documents