ppt

Report
爱的真谛
The Truly Love
Ai Di Zhen Di
1
传播亮光
靠主喜乐
称谢主名
Spread the Light Rejoice in the Lord Give thanks to God
爱是恒久忍耐又有恩慈
Love is patient
Love is kind
Ai Shi Heng Jiu Ren Nai
You You En Ci
2
传播亮光
靠主喜乐
称谢主名
Spread the Light Rejoice in the Lord Give thanks to God
爱是不嫉妒
Love does not envy
Ai Shi Bu Ji Du
3
传播亮光
靠主喜乐
称谢主名
Spread the Light Rejoice in the Lord Give thanks to God
爱是不自夸不张狂
Love does not boast
Love is not proud
Ai Shi Bu Zi Kua
Bu Zhang Kuang
4
传播亮光
靠主喜乐
称谢主名
Spread the Light Rejoice in the Lord Give thanks to God
不作害羞的事
Love is not rude
Bu Zuo Hai Xiu De Shi
5
传播亮光
靠主喜乐
称谢主名
Spread the Light Rejoice in the Lord Give thanks to God
不求自己的益处
Love is not self-seeking
Bu Qiu Zi Ji De Yi Chu
6
传播亮光
靠主喜乐
称谢主名
Spread the Light Rejoice in the Lord Give thanks to God
不轻易发怒
Love is not easily angered
Bu Qing Yi Fa Nu
7
传播亮光
靠主喜乐
称谢主名
Spread the Light Rejoice in the Lord Give thanks to God
不计算人家的恶
Love keeps no record of
wrongs
Bu Ji Suan Ren Jia De E
8
传播亮光
靠主喜乐
称谢主名
Spread the Light Rejoice in the Lord Give thanks to God
不喜欢不义, 只喜欢真理,
Love does not delight in evil
Love rejoices with the truth
Bu Xi Huan Bu Yi
Zhi Xi Huan Zhen Li
9
传播亮光
靠主喜乐
称谢主名
Spread the Light Rejoice in the Lord Give thanks to God
凡事包容
Love always protects
Fan Shi Bao Rong
10
传播亮光
靠主喜乐
称谢主名
Spread the Light Rejoice in the Lord Give thanks to God
凡事相信
Love always trusts
Fan Shi Xiang Xin
11
传播亮光
靠主喜乐
称谢主名
Spread the Light Rejoice in the Lord Give thanks to God
凡事盼望
Love always hopes
Fan Shi Pan Wang
12
传播亮光
靠主喜乐
称谢主名
Spread the Light Rejoice in the Lord Give thanks to God
凡事忍耐, 凡事要忍耐,
Love always perseveres
Fan Shi Ren Nai
Fan Shi Yao Ren Nai
13
传播亮光
靠主喜乐
称谢主名
Spread the Light Rejoice in the Lord Give thanks to God
爱是永不止息
Love never fails
Ai Shi Yong Bu Zhi Xi
14
传播亮光
靠主喜乐
称谢主名
Spread the Light Rejoice in the Lord Give thanks to God
不求自己的益处
Love is not self-seeking
Bu Qiu Zi Ji De Yi Chu
15
传播亮光
靠主喜乐
称谢主名
Spread the Light Rejoice in the Lord Give thanks to God
不轻易发怒
Love is not easily angered
Bu Qing Yi Fa Nu
16
传播亮光
靠主喜乐
称谢主名
Spread the Light Rejoice in the Lord Give thanks to God
不计算人家的恶
Love keeps no record of
wrongs
Bu Ji Suan Ren Jia De E
17
传播亮光
靠主喜乐
称谢主名
Spread the Light Rejoice in the Lord Give thanks to God
不喜欢不义, 只喜欢真理,
Love does not delight in evil
Love rejoices with the truth
Bu Xi Huan Bu Yi
Zhi Xi Huan Zhen Li
18
传播亮光
靠主喜乐
称谢主名
Spread the Light Rejoice in the Lord Give thanks to God
凡事包容
Love always protects
Fan Shi Bao Rong
19
传播亮光
靠主喜乐
称谢主名
Spread the Light Rejoice in the Lord Give thanks to God
凡事相信
Love always trusts
Fan Shi Xiang Xin
20
传播亮光
靠主喜乐
称谢主名
Spread the Light Rejoice in the Lord Give thanks to God
凡事盼望
Love always hopes
Fan Shi Pan Wang
21
传播亮光
靠主喜乐
称谢主名
Spread the Light Rejoice in the Lord Give thanks to God
凡事忍耐, 凡事要忍耐,
Love always perseveres
Fan Shi Ren Nai
Fan Shi Yao Ren Nai
22
传播亮光
靠主喜乐
称谢主名
Spread the Light Rejoice in the Lord Give thanks to God
爱是永不止息
Love never fails
Ai Shi Yong Bu Zhi Xi (3X)
23
传播亮光
靠主喜乐
称谢主名
Spread the Light Rejoice in the Lord Give thanks to God

similar documents