Het nieuwe jeugdhulplandschap - Ouderswerking Vlaams

Report
Nieuw decreet Integrale Jeugdhulp
 Er zijn erg veel organisaties die hulp aanbieden  voor
ouders is het moeilijk de juiste hulp te vinden!
 Het nieuwe decreet integrale jeugdhulp wil hier iets
aan veranderen!
 Overzichtelijker en toegankelijker maken van
hulpverlening
 Voorkomen dat er gaten vallen in een
hulpverleningstraject
Nieuw decreet Integrale Jeugdhulp
Zes bouwstenen:
1. Versterken van eigen kracht: men vertrekt vanuit de
krachten en mogelijkheden van de jongere en zijn ouders.
2.
Beter toegankelijk: door het herorganiseren zal de
hulpverlening makkelijker toegankelijk zijn (Brede instap
– toegangspoort)
3.
Continuïteit bevorderen: voorkomen dat er breuken
ontstaan door goed door te verwijzen. Daarnaast ook
mogelijkheid cliëntoverleg, vertrouwenspersoon en
bemiddeling.
Nieuw decreet Integrale Jeugdhulp
4. Stimuleren van participatie: cliënten dienen mee te
kunnen praten over de hulpverlening die ze ontvangen en
over het beleid.
5.
Gericht omgaan met verontrusting: soms is een
hulpverlener ongerust over een onveilige situatie 
samen met ouders hulpplan trachten op te stellen en
vrijwillig samen werken. Indien dit niet lukt, of in geval
van twijfel kan de hulpverlener naar een ‘gemandateerde
voorziening’ stappen (OCJ en VK).
6. Crisishulp: gepaste hulp voor wie dringende hulp nodig
heeft 24/7 een meldpunt (waar ouders/jongere ook zelf
kunnen aanmelden)
Rechtstreeks toegankelijke
jeugdhulp
Brede instap: iedereen die met een vraag zit, kan
terecht bij de ‘brede instap’: CLB’s, Kind en gezin,
CAW’s.
Samen bekijken welke hulp nodig is, soms is
doorverwijzing noodzakelijk (vb naar meer
gespecialiseerde hulp zoals CCG).
Gemandateerde voorzieningen
Wie zijn deze gemandateerde voorzieningen?
 OCJ: Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
 Als de ontwikkelingskansen van het kind bedreigd worden
 Bij problematische leefsituaties
 VK: Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
 Bij situaties van kindermishandeling
Wat doet een gemandateerde voorziening?
 Ondersteunen hulpverleners om situaties van
verontrusting in te schatten
 Onderzoeken maatschappelijke noodzaak (met opvolging)
 Verwijzen door naar parket indien nodig.
De toegangspoort
Voor het ontvangen van Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp
(NRTJ)
Wat is NRTJ?
 Bijzondere Jeugdbijstand
 Voorzieningen voor mindervaliden minderjarigen
 Bepaalde modules binnen Kind en Gezin
Toegangspoort bestaat uit:
 Team Indicatiestelling: onderzoekt welke hulpverlening
aangewezen is (in termen van typemodules)
 Team Jeugdhulpregie: zet deze module om in concrete modules
 De consulenten van weleer gaan in deze teams werken!
De toegangspoort
Wie kan aanmelden bij de toegangspoort?
o Iedere jeugdhulpaanbieder
 Jeugdhulpaanbieders binnen de rechtstreekse en de niet rechtstreeks
toegankelijke jeugdhulp.
 Jeugdhulpaanbieders die hier buiten vallen
 Diensten erkend als MDT (multidisciplinair team)
o Cliënten: in UITZONDERLIJKE gevallen (voldoen aan 4 voorwaarden)
Aanmelder = contactpersoon voor alle partijen (cliënt en toegangspoort)
tijdens de behandeling van de aanvraag door de toegangspoort.
NA opstart van NRTJ-hulp  wordt een hulpverlener van de voorziening
contactpersoon-aanmelder.
De toegangspoort
Team Indicatiestelling:
Opstellen van indicatiestellingsverslag (ISV)
 omvat welke hulp aangewezen is
 omvat een geldigheidstermijn
 wordt aan cliënt en de contactpersoon-aanmelder bezorgt
 binnen de 30 dagen na aanmelding
De toegangspoort
Team Jeugdhulpregie
 Opnemen van het indicatiestellingsverslag op de
intersectorale registratielijst
 Toewijzen van een prioriteit
 Match tussen vraag en aanbod
De cliënt krijgt een lijst met hulpaanbieders die in
aanmerking komen cliënt aan zet. Voorziening kan
al dan niet instemmen met vraag cliënt.
Gerechtelijke jeugdhulp
Wanneer gerechtelijke jeugdhulp?
 Bij strafbare feiten
 Bij problematische opvoedingssituatie waarbij geen
vrijwillige medewerking is
 Bij acute crisissituaties die een bedreiging zijn
 Als ouders niet doen wat van hen verwacht wordt
Jeugdrechter  Sociale Dienst gerechtelijke Jeugdhulp
 opstellen indicatiestellingsverslag 
Jeugdhulpregie
Bemiddeling
Oplossen conflicten tussen jongere- ouders opvoedingsverantwoordelijken-hulpverleners
Om breuken in de hulpverlening te voorkomen.
Geleid door een neutrale, derde persoon die daarvoor
opgeleid werd.
Steeds vrijwillig.
Kan zowel door cliënt, gezin, vertrouwenspersoon als de
betrokken hulpverlener aangevraagd worden.
Cliëntoverleg
 Overleg tussen cliënten en hun sociaal netwerk; geleid
door een externe, onafhankelijke voorzitter
 Alleen met akkoord of op vraag van cliënt
 Doel: de hulpverlening coördineren en optimaal op
elkaar afstemmen.
 De vraag en de behoeften van de cliënt staat centraal.
 Resultaat = werkplan op maat van cliënt.
 Opvolging door hulpcoördinator
Wat met lopende dossiers?
Wat gebeurt er met mijn lopend dossier?
 Je hebt een consulent:
De consulent zal elk dossier screenen op
maatschappelijke noodzaak (verontrusting en mate
samenwerking/vrijwilligheid). Hierbij zal hij/zij het
advies van de betrokken hulpverlener vragen.
Er is geen maatschappelijke noodzaak: OCJ komt niet meer in
beeld, de consulent valt weg. De betrokken hulpverlener is
de contactpersoon.
 Er is wel maatschappelijke noodzaak: OCJ zal in beeld blijven,
je blijft een ‘consulent’ behouden.
VANAF 1 maart zal de cliënt op de hoogte gebracht worden
omtrent de beslissing in zijn dossier.

Wat met lopende dossiers?
Wat gebeurt er met mijn lopend dossier?
 Je hebt een jeugdrechter:
In dit geval veranderd er niets!

similar documents