Het onderzoek van verontrusting en vrijwilligheid door het OCJ

Report
Het profiel van het OCJ
het OndersteuningsCentrum Jeugdzorg
Functies van het vroegere CBJ
Is er sprake van een
POS
(problematische
opvoedingssituatie) ?
Comité
Bijzondere
Jeugdzorg
Toegangspoort
voor BJB
voorzieningen
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P2
Wat nu?
Vermaatschappelijking van de zorg :
omgaan met verontrusting (VOS) =
gedeelde verantwoordelijkheid
Maatschappelijke noodzaak :
gemandateerde voorzieningen
OCJ & VK
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P3
Verhouding verontrusting-MaNo
Verontrustende situatie : hulp is nodig
om de ontplooiingskansen en de integriteit
van de jongere en zijn context te
waarborgen
Maatschappelijke
noodzaak tot ingrijpen in
de hulpverlening door de
overheid
omdat de cliënten zelf de
hulp niet zonder meer
zoeken of aanvaarden
(interventie noodzakelijk)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P4
Verantwoordelijkheid gemandateerde
voorziening
 Ondersteunen van hulpverleners en voorzieningen in het omgaan
met verontrusting (consult)
 Onderzoeken of hulp maatschappelijk noodzakelijk is
 Opvolgen vanuit het mandaat (observerend of interveniërend)
 Niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk
 Indien nodig, doorverwijzen naar het parket
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P5
Basisprincipes gemandateerde
voorziening
 Belang van de minderjarige staat centraal
 Maximaal contextgericht en subsidiair
 Maximale informatie over wat we doen, en waarom we
dat doen (voorspelbaarheid)
 Gedeelde besluitvorming
 Maximale participatie van cliënt en hulpverlener(s) aan
het proces (triade)
 Onafhankelijk van het hulpaanbod van de sectoren
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P6
Visie en methodes
Oplossingsgericht-, vraag- en krachtengestuurd werken
 Signs Of Safety (SOS)
Contextgericht werken
Waardegebonden werken :
transparant, concreet, vanuit respect met de
cliënt, deskundig
Veiligheidsplan
 Veiligheid- en risicotaxatie
LIRIK (licht instrument risicotaxatie kindveiligheid)
 Zorgzwaarte
IZIKA / IZIIK
(zorgintensiteit voor kinderen en adolescenten)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P7
Rol OCJ bij vermoeden van MaNo
telefonisch
Elektronisch
motivatiedocument
(M-doc)
partners binnen
/ buiten IJH
Parket /
Andere
hulpverleners /
Cliënt
meldt aan
Consult
Case-onderzoek: is er in de
aangemelde VOS sprake van
maatschappelijke noodzaak?
Vraagverheldering :
1. vermoeden van MaNo?
2. doorverwijzing mogelijk ?
3. afsluiten?
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P8
Consultfunctie OCJ West-Vlaanderen
Professionele hulpverleners kunnen in verontrustende
situaties, op anonieme basis, een consult aanvragen bij het
OCJ.
Consult
Wat kan verwacht worden van een consult ?
• Een verdere analyse van de verontrustende situatie
• Het formuleren van nieuwe werkhypothesen
• Het verkennen van de mogelijkheden en beperkingen van
de verdere hulpverlening
• Het verruimen van de interventiemogelijkheden van de
hulpverlener
• Het schetsen van mogelijkheden, grenzen en het vergroten
van de kennis over het deontologisch en juridisch kader in
verontrustende situaties
•
Bij consult wordt een case nog niet geopend bij het OCJ !
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P
Mogelijke consultvragen
•
•
•
•
•
•
Is er wel of geen maatschappelijke noodzaak ?
Zouden we dit kunnen/moeten aanmelden bij een OCJ ?
Melden we aan bij OCJ of VK ?
Andere hulpverleners hebben een andere visie
Gaan we te veel mee met de cliënt ?
Kan ik ondersteuning krijgen ? De situatie is te zwaar
voor mij alleen
• Mijn mandaat als hulpverlener stopt, wat nu met de
verontrusting ?
• …
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 10
Consultfunctie OCJ West-Vlaanderen
Telefoonpermanentie :
Consult
praktisch
Wanneer :
op maandag, dinsdag en donderdag
telkens van 10u tot 12u en van 14u tot 16u.
Telefoonnummer :
050 24 71 20
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 11
aanmelding bij OCJ
– De aanmelder is zelf aan de slag gegaan met de verontrusting
en schakelt indien nodig extra hulp in
– De integriteit en ontplooiingskansen van de jongere en zijn
context blijven desondanks onvoldoende gewaarborgd omwille
van de houding van de cliënt
– De aanmelder heeft het vermoeden van MaNo en bespreekt dit
met de cliënten en met zijn team
– Het team besluit tot aanmelding bij het OCJ
– De aanmelder maakt een M-doc en brengt de cliënt hiervan op
de hoogte
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 12
Motivatiedocument
- Het OCJ ontvangt het
motivatiedocument elektronisch
- Het OCJ doet een
ontvankelijkheidscheck (cliënt
geïnformeerd, teambeslissing,
motivatie) & kan bijkomende info
vragen
- Het motivatiedocument komt van een
partner binnen IJH  het onderzoek
wordt hoe dan ook gestart
- Er wordt een triadegesprek gepland
met cliënt, aanmelder en consulent
OCJ.
- Doel van gesprek : de cliënt krijgt goed
zicht op het mandaat van het OCJ én
de aanmelder duidt zijn verontrusting
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 13
Doel van het case-onderzoek bij het OCJ
Het OCJ spreekt zich uit over het al dan
niet aanwezig zijn van maatschappelijke
noodzaak.
Geen Mano, dossier wordt afgesloten
Resultaat
caseonderzoek
Mano :
Het OCJ
beslist op
welke manier
de
betrokkenheid
van het OCJ
vorm krijgt
Observerend
casemanagement
Interveniërend
casemanagement
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 14
Verloop van het onderzoek bij het OCJ
 Start met een eerste gesprek waarbij cliënt én
aanmelder aanwezig zijn
 De screening = verzamelen van informatie (m.b.t.
betrokkenen, zorgen en krachten, veiligheid, risico’s)
 Het beslissingsvoorstel – welke hulp is aangewezen
 Beslissing (stopzetting of verdere opvolging) is een
teambeslissing
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 15
Het triadegesprek na het case-onderzoek
Elk case-onderzoek bij het OCJ wordt afgesloten met een
triadegesprek = consulent, cliënt én aanmelder
Doel
• Bespreken van de bevindingen van het onderzoek
• Motiveren waarom observerend of interveniërend
casemanagement geïnstalleerd wordt
• De rol die de aanmelder en/of andere hulpverlener(s)
zullen innemen in het verdere traject. Vb mee opnemen
van de overbruggingsperiode tot de opstart van de
hulpverlening, de hulpverlening verder zetten maar nu
met betrokkenheid van het OCJ
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 16
Observerend of interveniërend casemanagement
 Observerend of interveniërend?
 Voldoende medewerking bij cliëntsysteem?
 Voldoende waarborgen voor
ontplooiingskansen en veiligheid van het
kind?
 Voldoende waarborgen voor vrijwillig
aanvaarde hulp?
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 17
Observerend casemanagement
- Het OCJ is betrokken partij: er is dus geoordeeld dat er
maatschappelijke noodzaak is
- De afweging tussen enerzijds de ernst van de situatie en
anderzijds de mate waarin ouders en jongere/kind
bereid zijn om effectief mee te werken doet besluiten tot
een betrokkenheid van het OCJ. Het zwaartepunt van de
begeleiding ligt bij de hulpverlenende dienst.
Er wordt een
observatieovereenkomst
opgemaakt
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 18
observatieovereenkomst
1. Waar liggen de zorgen ? Wat moet minimaal veranderen?
(= wat)
2. Afspraken rond opvolging vanuit het OCJ.
• Informatieplicht : er wordt afgesproken in welke
situatie of bij welke gebeurtenissen de hulpverlener
de consulent informeert
• Datum voor evaluatie
3. Het verloop van de hulpverlening ligt bij de hulpverlener
en de cliënt (= hoe)
4. De hulpverlener is contactpersoon-aanmelder bij de ITP
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 19
Interveniërend casemanagement
- Het OCJ is betrokken partij: er is dus geoordeeld dat er
maatschappelijke noodzaak is
- De afweging tussen enerzijds de ernst van de situatie en
anderzijds de mate waarin ouders en jongere/kind
bereid zijn om effectief mee te werken doet besluiten tot
een intense betrokkenheid van het OCJ : hier is de
consulent sturend aanwezig in de triade OCJhulpverlener-cliënt
Er wordt een
jeugdhulpverleningsplan
opgemaakt.
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 20
jeugdhulpverleningsplan
1. Waar liggen de zorgen ? Wat moet er minimaal
veranderen ? ( = wat)
2. Hulpverleningsgeschiedenis, en situatie i.f.v.
krachten/zorgen, diagnostiek
3. De verwachtingen vanuit het OCJ op vlak van hulp en
Mano
4. De sturing van de hulpverlening ligt bij het OCJ ( = hoe)
5. De consulent is CPA bij de ITP
6. Afspraken actieve opvolging
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 21
Evaluatie
Minstens om de 6 maanden en eerder indien nodig
evalueren van
• de maatschappelijke noodzaak tot opvolgen
• de lopende hulpverlening (bij ICM)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 22
Resultaten evaluatie
1. Het OCJ blijft opvolgen in dezelfde intensiteit
2. Het OCJ blijft opvolgen, maar in een andere intensiteit :
• gaat van ICM naar OCM
• gaat van OCM naar ICM
3. Het OCJ kan haar interventie afsluiten :
• geen hulp meer nodig
• de cliënt wenst de hulp en er is geen
aanklampend werken nodig
• doorverwijzing naar het parket
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 23

similar documents