SADB

Report
STANDART ve AKREDİTASYON
DAİRE BAŞKANLIĞI
Standart ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
• Sağlık bilgi sistemlerinin temelini oluşturan veri ve iletişim
standartlarını belirlemek
• Veri/bilgi güvenliği standartlarını belirlemek
• Yazılım üreticilerinin kayıt, tescil, ruhsatlandırma işlemlerini
yürütmek
• Üretilen yazılımların sertifikasyon süreçlerini yönetmek
• Sağlık alanında bilgi paylaşımı politikalarının oluşturulmasına katkı
sağlamak
• Standartların geliştirilmesi ve yazılım sertifikasyonu alanında
bilimsel araştırmalar yapmak
• Yerel ağ mimari ve ürünleri ile donanım ürünlerinin standartlarını
belirlemek
amacıyla kurulmuştur.
2
Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS)
Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS)
•
USVS, Bakanlığımızın 2003 yılında yayımlanan “Sağlıkta
Dönüşüm Programı” raporunda yer aldığı üzere ilk iş olarak
veri standardizasyonu için geliştirilmiştir.
•
USVS 1.0, USVS 1.1 ardından USVS 2.0 ile Aile Hekimliği
Bilgi Sistemi ile Sağlık.NET bilgileri birleştirilmesi
hedeflenerek yayınlanmıştır.
•
SKRS, USVS’de tanımlı veri elemanlarının kodlanması
ve/veya sınıflandırılması ve atanan veri değerlerinin tek bir
kaynak otorite tarafından standardize edilmesi amacıyla
hazırlanmıştır.
•
USVS ve SKRS’nin en önemli çıktısı sistemlerin karşılıklı
işlerliğini sağlamasıdır.
3
HL-7
HL7 (Health Level 7 – Sağlık Seviye 7):
Uluslararası akreditasyonu olan, sağlık
bilişimi alanında standartlar geliştiren
organizasyon.
Sağlık.NET 2 iletişim ağı HL7
standartlarında geliştirilmiştir. Tüm
dünyada HL7 V.3’e yoğun bir ilgi ve
geçiş çabası gözlenmektedir. Bu açıdan
bakıldığında
Türkiye
HL7
V.3’ü
uygulamayı başarabilen nadir ülkeler
arasında bulunmaktadır.
4
KAYIT TESCİL ve SERTİFİKASYON ÇALIŞMALARI
2012/28 Sayılı Genelgemize göre sağlık bilişimi alanında faaliyet
gösteren;
Firma ve bayileri
Bu firmaların yazılım ürünleri
Bu yazılım ürünlerinin kullanıcılarını
Kayıt altına aldık.
Yazılım ürünleri standartlarının geliştirilmesi amacıyla Üniversiteler,
STK’lar, TSE ve TÜBİTAK ile görüşme ve ortak çalışmalarımızı devam
ettiriyoruz.
Bu amaç doğrultusunda Yönetmelik taslağı hazırladık.
Yazılım ürünlerinin ilan edeceğimiz standartlar dahilinde test
merkezlerinde test
edilerek sertifikalandırılması işlemlerini
başlatacağız.
5
DİĞER FAALİYETLER
Bakanlık veri merkezi ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bilgi
güvenliği sertifikasyonu (ISO-27001) çalışmalarına başladık.
ISO 27001 sertifikasyon sürecinde sahaya kılavuzluk edilecek.
USVS 2.0 Basım ve yayım çalışmalarına başladık.
LOINC(Logical Observation Identifiers Names and Codes) kodlarının
çevirisi tamamlandı.
Klinik Kalite Projesi rapor prototiplerini ürettik.
Kılavuz dokümanları güncelliyoruz… Bunlar;
6
KILAVUZ DOKÜMANLAR
BİLGİ TOPLAMA İŞLEME ve PAYLAŞIMI İLE
MAHREMİYETİN SAĞLANMASI HAKKINDA
MEVZUAT
BİLGİ TOPLAMA, İŞLEME VE PAYLAŞMA YETKİSİ
•
•
•
•
•
MADDE 47- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilen
görevleri, e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde
yerine getirebilmek için, bütün kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından;
sağlık hizmeti alanların, aldıkları sağlık hizmetinin gereği olarak ilgili sağlık kurum
ve kuruluşuna vermek zorunda oldukları kişisel bilgileri ve bu kimselere verilen
hizmete ilişkin bilgileri her türlü vasıtayla toplamaya, işlemeye ve paylaşmaya
yetkilidir.
(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşları işlediği kişisel sağlık verilerini ilgili üçüncü kişiler
ve kamu kurum ve kuruluşları ile ancak bu kişi ve kurumların bu verilere
erişebileceği hususunda kanunen yetkili olması halinde ve görevlerini
yapmalarına yetecek derecede paylaşabilir.
(3) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilen görevleri yerine
getirebilmek için gereken bilgileri, kamu ve özel ilgili bütün kişi ve kuruluşlardan
istemeye yetkilidir. İlgili kişi ve kuruluşlar istenilen bilgileri vermekle yükümlüdür.
(4) Sağlık personeli istihdam eden kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel
kişileri ve gerçek kişiler, istihdam ettiği personeli ve personel hareketlerini
Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.
(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir.
GİZLİLİK, GÜVENLİK, MAHREMİYETİNİN KORUNMASINI DÜZENLEYEN
MEVZUAT
663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’de yer alan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün
görev yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 8. Maddenin j) Bendi ” İlgili mevzuat
çerçevesinde kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına
yönelik düzenleme yapmak.” denilmektedir.
YENİ YÖNETMELİK ÇALIŞMASI
• 663 sayılı KHK’nın 8/j) ve 47.
Maddesi çerçevesinde Bakanlığımızın
bilgi toplama, işleme ve paylaşımını
düzenleyen
yönetmelik
taslağı
hazırlandı.
13
KAYIT ve BİLDİRİM HUSUSUNU DÜZENLEYEN MEVZUAT
•
663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname (Madde 11 ve 47)
•
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (Madde 3)
•
1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (Madde 70)
•
5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun (Madde 5)
•
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Madde 100)
GİZLİLİK, GÜVENLİK, MAHREMİYETİNİN KORUNMASINI DÜZENLEYEN MEVZUAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anayasa(Madde 20)
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Madde 8)
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (Tasarısı)
Türk Ceza Kanunu (Madde 135-138)
Türk Medeni Kanunu (Madde 24-25)
Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (Madde 70)
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (Madde 3)
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun (Madde 5)
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Madde 100)
GİZLİLİK, GÜVENLİK, MAHREMİYETİNİN KORUNMASINI DÜZENLEYEN
ALT MEVZUAT
YÖNETMELİK, TEBLİĞ, YÖNERGE, GENELGE, BELGE VE KILAVUZLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
Hasta Hakları Yönetmeliği
Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi
Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi
2010/61 Sayılı Genelge (7. Bölüm)
2011/45 Sayılı Genelge
Son Kullanıcılar İçin Bilgi Güvenliği Politika Belgesi
Yöneticiler İçin Bilgi Güvenliği Politika Belgesi
Hastane Bilgi Sistemleri Alım Kılavuzu (2 ve 10. Bölüm, Ekte yer alan Gizlilik
Sözleşmesi Örneği)
GÖRÜŞ ve SORULARINIZ
Dr. M. Mahir ÜLGÜ
Tel:
0 312 585 23 85
Faks: 0 312 585 24 25
E-Posta : [email protected]

similar documents