Presentatie - Fort Advocaten

Report
Presentatie Wetwinkel Amsterdam
8 februari 2013
Sectie Arbeidsrecht
Judith Markus & Eva de Lint
Onderwerpen
•
Kenmerken arbeidsovereenkomst
•
Arbeidsvoorwaarden
•
Proeftijd
•
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
•
Ontslag
Arbeidsovereenkomst (art. 7:610 BW)
Vereisten:
• Arbeid
• Gezagsverhouding
• Loon
NB: benaming op contract is niet doorslaggevend
Arbeidsvoorwaarden
• Arbeidsovereenkomst
• CAO
• Personeelsreglement o.i.d.
• Correspondentie
• Verworven rechten
Wijzigen arbeidsvoorwaarden
Bijvoorbeeld: wijziging werktijden, standplaats of functie
Mogelijkheden:
1) In overleg
2) Beroep op eenzijdig wijzigingsbeding (art. 7:613 BW)
3) Beroep op goed werknemerschap
(art. 7:611 BW en JAR 2008/204, Stoof/Mammoet)
Instructierecht werkgever
• Opvolgen instructies = wettelijke plicht
(art. 7:660 BW)
• Bijv: rookverbod, veiligheidsvoorschriften,
e-mail/internetprotocol, vaststellen
feitelijke werkzaamheden
• Redelijke opdracht
Proeftijd (art. 7:652 BW)
• Duur = 1 of 2 maanden
• Schriftelijkheidseis
• Beide partijen mogen per direct opzeggen
• Desgevraagd wel reden noemen
(discriminatoir mag niet)
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
• Einde van rechtswege (art. 7:667 BW),
ook bij ziekte/zwangerschap
• Duur: periode, project, vervanging bij ziekte
• Einde moet objectief bepaalbaar zijn en mag niet
beïnvloedbaar zijn door werkgever
Tussentijds opzeggen aok. bep. tijd
Tussentijdse opzegging kan niet,
tenzij tussentijds opzegbeding (art. 7:667 lid 3 BW)
Wel ontslagvergunning nodig
Uitzondering: proeftijd, ontslag op staande voet,
beëindiging met wederzijds goedvinden
Verlenging aok. bepaalde tijd
• Stilzwijgende voortzetting (art. 7:668 BW)
• Ketenregeling (art. 7:668a BW)
NB: check CAO
• Aok. bepaalde tijd na aok. onbepaalde tijd
(Ragetlie, art. 7:667 lid 4 BW)
• Opvolgend werkgeverschap (JAR 2012/250)
Hoe kan dienstverband eindigen?
1. Van rechtswege
2. Wederzijds goedvinden
3. Opzegging
4. Ontbinding door de kantonrechter
Wederzijds goedvinden
• Vaststellingsovk. (art. 7:900 BW)
• Model UWV
(https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/meer_weten/ontslag/wederzijdsgoedvinden)
• Geen benadelingshandeling voor WW, wel voor Ziektewet
• Fictieve opzegtermijn
• Let op bij finale kwijting
Opzegging
Werkgever kan opzeggen, tenzij:
• geen ontslagvergunning
• geen opzegmogelijkheid in aok. bep. tijd
• opzegverbod
Uitzondering: proeftijd, ontslag op staande voet
Ontslagvergunning (art. 6 BBA)
• Procedure UWV
• Beleidsregels Ontslagtaak UWV
(te vinden op www.werk.nl)
• Ontslaggronden: disfunctioneren, verstoorde
arbeidsrelatie, bedrijfseconomisch, langdurige
arbeidsongeschiktheid etc.
Opzegging bedrijfseconomisch
• Aanleiding: slechte financiële positie, werkvermindering,
organisatorische verandering, beëindiging (deel)
bedrijfsactiviteiten etc.
• Afspiegeling (zie hfdst. 10 Beleidsregels Ontslagtaak
UWV)
Opzegverboden
Voorbeeld: tijdens ziekte, tijdens lidmaatschap
Ondernemingsraad, i.v.m. zwangerschap/bevalling,
wegens overgang van onderneming (art. 7:670 BW)
Opzegverbod tijdens ziekte vervalt in beginsel
na 2 jaar
Opzegtermijn (art. 7:672 BW)
• Afwijken bij CAO of arbeidsovereenkomst
• Tegen het einde van de maand
Uitzondering: proeftijd, ontslag op staande voet
Kennelijk onredelijk ontslag
• Bij opzegging geen wettelijk recht op ontslagvergoeding.
Mogelijk wel o.g.v. arbeidsovereenkomst of sociaal plan.
• Kennelijk onredelijk ontslagprocedure (art. 7:681 BW) kan
leiden tot schadevergoeding of herstel dienstverband
(art. 7:682 BW)
Ontbinding door de kantonrechter
• Procedure (art. 7:685 BW)
• Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters
• Datum einde dienstverband
• Vergoeding
• Reflexwerking opzegverboden
Ontbindingsvergoeding
Kantonrechtersformule: A x B x C
A = aantal gewogen dienstjaren
(<35 = x0,5 35-45 =x1 45-55 = x1,5 55> = x2)
B = beloning (salaris, vaste looncomponenten)
C = correctiefactor
Ontslag op staande voet (art. 7:677 BW)
• Dringende reden (art. 7:678 BW)
• Onverwijld
• Beroep op vernietigbaarheid + beschikbaar houden
Regeerakkoord VVD-PvdA “Bruggen Slaan”
(29 oktober 2012)
Dank voor jullie aandacht!

similar documents