Rekabetçi Sınıf Ortamı

Report
Sınıf; paylaşma, uzlaşma, yarışma, rekabet gibi olumlu ve
olumsuz ilişki yapılarının görülebileceği bir yaşam alanıdır.
Rekabetçi, bireyselci ve işbirlikçi sınıf ortamları şu şekilde
açıklanabilir;
1. Rekabetçi Sınıf Ortamı: Öğrencilerden kimin daha iyi
olduğunun anlaşılması için, onların bir kazanma-kaybetme
mücadelesi içine sokulduğu sınıf ortamıdır. Bu sınıf
ortamlarında öğrencinin başarılı olması için, bir diğer
öğrencinin başarısız olması gerekmektedir.
2. Bireyselci Sınıf Ortamı: Bu ortamda öğrenciler, kendi
öğrenme amaçlarına ulaşmak için, kendi öğrenme
alanlarında bağımsız olarak ilerlerler.
3. İşbirlikli Sınıf Ortamı: İşbirlikli sınıf ortamında,
öğrenciler küçük gruplar halinde yardımlaşarak, öğrenim
materyali üzerinde çalışırlar.
İş birliğine dayalı öğrenme, basitçe; öğrencilerin
küçük gruplar hâlinde çalışarak ve birbirinin
öğrenmesine
yardım
ederek
öğrenmeyi
gerçekleştirme süreci olarak tanımlanabilir.
Geleneksel Öğrenme Grupları ve İş Birliğine Dayalı
Öğrenme Grupları Arasındaki Farklılıklar










İş Birliğine Dayalı Öğrenme Grupları
Geleneksel Öğrenme Grupları
Pozitif dayanışma
Bireysel sorumluluk
Heterojen
Katılımcı(ortaklaşa) liderlik
Başarıdan bütün grup üyeleri sorumlu
İş ve sürdürme vurgulanmış
İş birlikçi beceriler direk olarak öğretilir
Öğretmen gözlem yapar ve dönüt verir
Başarı için eşit fırsat
Grup süreçlerini öğrenciler etkiler








Pozitif dayanışma yok
Bireysel sorumluluk yok
Homojen
Seçilen tek lider
Sorumluluk sadece bir kişide
Sadece iş vurgulanmış
İş birlikçi beceriler öğretilmez
Öğretmen grup çalışmalarına
müdahale etmez
 Başarı için eşit fırsat yok
 Grup süreci yok
Sınıf ortamında uygulanan her grup çalışmasını İDÖ olarak
değerlendirmek mümkün değildir. Grupla çalışmanın
işbirliği olarak adlandırılması için gerekli koşullar vardır.
Bunlar; grup ödülü, bireysel değerlendirilebilirlik, olumlu
bağlılık, iletişim ve etkileşim, sosyal beceriler ve eşit
başarı fırsatıdır. Grup ödülü, bireyin başarılı olmasının,
grubun başarısına bağlı olmasıdır. Her bir grup üyesinin
elde ettiği başarı ayrı olarak değerlendirilip ortak grup
puanı hesaplanacağı gibi, grup, ortak ürün oluşturarak
ortak puan da alabilir. Her iki durumda da ödül gruba
verilir ve grubun aldığı puan birey puanı olarak
değerlendirilir. Bireysel değerlendirilebilirlik özelliğine
göre ise grup üyelerinin başarıları bireysel olarak
değerlendirilir.
Grup
puanı,
bireysel
puanların
ortalamalarından oluşur .
Olumlu bağlılık, bireylerin ortak amaca ulaşmak ve
ödülü elde etmek için güçlerini ve kaynaklarını
birleştirmelerini ifade eder. Olumlu bağlılık
uygulayıcı tarafından oluşturulur . Grup çalışması
öğrencilerin
birbirlerine
yardımcı
olma,
öğrenmelerini destekleme, birbirlerini, görevi
tamamlama yolunda özendirme, sonuçları tartışma
ve başaracakları konusunda birbirlerine güven
duyma gibi iletişim ve etkileşim becerilerini de
gerektirir. Grupla çalışma; iletişim kurma, yardım
isteme, paylaşma, başkalarının duygularını anlama,
öğreticilik yapma, liderlik ve karar verme gibi sosyal
becerileri gerekli kılar . Grubun başarısı için her
öğrenciye eşit fırsat tanınmalıdır. Bu da grubun
özelliklerine uygun değerlendirme tekniklerinin
kullanılmasıyla mümkün olacaktır.

similar documents