Report_FA - GFMIS Report

Report
ระบบสินทรัพย์ถาวร
(Fixed Asset Management)
สานักกากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมบัญชีกลาง
1
เกณฑ์มลู ค่าขัน้ ต่าในการรับร ้ ู
 มูลค่าขัน
้ ต่าที่กาหนด

5,000 บาท ถือว่าเป็นสินทรัพย์ถาวร
ทัง้ นี้ สินทรัพย์แต่ละรายการอาจมีมลู ค่าต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
แต่มลู ค่าโดยรวมของสินทรัพย์ประเภทนัน้ สูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนดก็ให้นามารวมกันและรับรเ้ ู ป็นประเภทของสินทรัพย์นนั้ ๆ
เช่น คร ุภัณฑ์สานักงาน (ช ุดรับแขก) ช ุดเครือ่ งเสียง เป็นต้น
กรณีเป็นคร ุภัณฑ์ที่มีมลู ค่าไม่ถึง 5,000 บาท ไม่ตอ้ งบันทึกใน
ระบบ GFMIS แต่ให้ควบค ุมในทะเบียนค ุมสินทรัพย์ โดยบันทึก
บัญชีค่าคร ุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์
บัญชีพกั สินทรัพย์
รหัสบัญชีแยกประเภท
1204010102
1204020102
1205010102
1205020102
1205030102
1205040102
1206010102
1206020102
1206030102
1206040102
1206050102
1206060102
1206070102
1206080102
1206090102
ชื่อบัญชีแยกประเภท
พักที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
พักที่ดินราชพัสด ุ
พักอาคารเพื่อการพักอาศัย
พักอาคารสานักงาน
พักอาคารเพื่อประโยชน์อื่น
พักสิ่งปล ูกสร้าง
พักคร ุภัณฑ์สานักงาน
พักคร ุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
พักคร ุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
พักคร ุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
พักคร ุภัณฑ์การเกษตร
พักคร ุภัณฑ์โรงงาน
พักคร ุภัณฑ์กอ่ สร้าง
พักคร ุภัณฑ์สารวจ
พักคร ุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ภาพรวมระบบสินทรัพย์ถาวร
การได้ มาของสินทรั พย์
2
(Asset Acquisition)
1
3
การกาหนดรหัสสินทรั พย์
รายงาน
(Asset Master)
4
ประมวลสิน้ งวด/สิน้ ปี
(Periodic Processing)
การตัดจาหน่ าย
(Asset Retirement)
การล้างบัญชีพกั สินทรัพย์จากใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง (PO)
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง (PO)
ระบ ุ S พักสินทรัพย์
ตรวจรับในระบบ
เดบิต พักสินทรัพย์/พักงานระหว่างก่อสร้าง
เครดิต รับสินค้า/ใบสาคัญ (GR/IR)
บันทึกขอเบิกเงิน
เดบิต รับสินค้า/ใบสาคัญ (GR/IR)
เครดิต เจ้าหนี้
สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (AS01)
ระบ ุหมวดสินทรัพย์
รหัสที่ได้ 1xxxxxxxxxxx 0
ล้างบัญชีพกั สินทรัพย์ (F-04)
เดบิต สินทรัพย์ 1xxxxxxxxxxx 0
เครดิต พักสินทรัพย์/พักงานระหว่างก่อสร้าง
การโอนสินทรัพย์ระหว่างทาเป็นสินทรัพย์
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง (PO)
ระบ ุ S พักสินทรัพย์
ตรวจรับในระบบ
เดบิต พักสินทรัพย์/พักงานระหว่างก่อสร้าง
เครดิต รับสินค้า/ใบสาคัญ (GR/IR)
บันทึกขอเบิกเงิน
เดบิต รับสินค้า/ใบสาคัญ (GR/IR)
เครดิต เจ้าหนี้
สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (AS01)
ระบ ุหมวดสินทรัพย์งานระหว่างทา
รหัสที่ได้ 8xxxxxxxxxxx 0
ล้างบัญชีพกั สินทรัพย์ (F-04)
สร้างกฎกระจายการโอน (AIAB)
โอนงานระหว่างทาเป็นสินทรัพย์ (AIBU)
เดบิต สินทรัพย์ระหว่างทา 8xxxxxxxxxxx 0
เครดิต พักงานระหว่างก่อสร้าง
เรียกรหัสสินทรัพย์ระหว่างทา 8xxxxxxxxxxx 0
เพื่อทาการโอนไปยังรหัสสินทรัพย์ 1xxxxxxxxxxx
0
เดบิต สินทรัพย์ 1xxxxxxxxxxx 0
เครดิต สินทรัพย์ระหว่างทา 8xxxxxxxxxxx 0
การโอนสินทรัพย์ถาวรภายในกรม
กระบวนงาน
คาสัง่ งาน/
การบันทึกรายการบัญชี
รหัสบัญชี
ไม่บนั ทึกรายการบัญชี
-
ประเภท
เอกสาร
 การโอนสินทรัพย์ถาวรที่อยู่หน่วย
เบิกจ่ ายเดียวกัน
AS02
 การโอนสินทรัพย์ถาวรที่อยู่คนละ
หน่วยเบิกจ่ าย
คู่บญ
ั ชีที่บนั ทึก
เดบิต สินทรัพย์
(ระบุประเภท-ที่รบั โอน)
เครดิต สินทรัพย์
(ระบุประเภท- ที่โอน)
เดบิต ค่าเสือ่ มราคาสะสม
(ระบุประเภท-ที่โอน)
เครดิต ค่าเสือ่ มราคาสะสม
(ระบุประเภท-ที่รบั โอน)
ABUMN/AA
หน่วยเบิกจ่ ายที่โอน
เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม(ที่รับโอน)
ค่าใช้ จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมฯ
เครดิต สินทรัพย์(ที่โอน)
หน่วยเบิกจ่ ายที่รบั โอนสินทรัพย์
เดบิต สินทรัพย์ (ที่รับโอน)
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม(ที่รับโอน)
รายได้ ระหว่างกัน-ภายในกรมฯ
12XXXXX103
5210010118
12XXXXX101
12XXXXX101
12XXXXX103
4308010118
การโอนสินทรัพย์ถาวรระหว่างกรม
กระบวนงาน
คาสัง่ งาน/
การบันทึกรายการบัญชี
รหัสบัญชี
เดบิต พักหักล้ างการโอนสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์(ที่โอน)
เครดิต สินทรัพย์ (ที่โอน)
เดบิต สินทรัพย์ท่รี ับโอน
(ด้ วยมูลค่าสุทธิ)
เครดิต พักหักล้ างการรับโอน
5212010103
12XXXXX103
12XXXXX101
เดบิต โอนสินทรัพย์ให้ หน่วยงานของรัฐ
เครดิต พักหักล้ างการโอนสินทรัพย์
5211010101
5212010103
ประเภทเอกสาร
กรมบัญชีกลาง
 กรมผูโ้ อนสินทรัพย์
ปรับปรุงบัญชี
 กรมผูร้ บั โอนสินทรัพย์
ปรับปรุงบัญชี
ABT1N/AA
ZGL_JV/AA
F-04/JV
12XXXXX101
1213010104
1213010104
เดบิต พักหักล้ างการรับโอนสินทรัพย์
เครดิต รายได้ จากการรับโอนสินทรัพย์ 4309010101
ระหว่างหน่วยงาน
การบันทึกรับสินทรัพย์จากการบริจาค
กระบวนงาน
คาสัง่ งาน/
การบันทึกรายการบัญชี
รหัสบัญชี
ประเภท
เอกสาร
 กรณีที่เป็ นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
เนือ่ งจากเป็ นหน่วยงานภาครัฐที่มี
กฎหมายกาหนดให้หน่วยงานมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยไม่ตอ้ งส่ง
มอบกรรมสิทธิ์ให้กรมธนารักษ์
ABZON/AA
เดบิต ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
เครดิต รายได้ จาการบริจาค/
รายได้ จากการรับโอนสินทรัพย์
ระหว่างหน่วยงาน
1204010101
4302030101
4309010101
 กรณีที่เป็ นที่ดินที่ตอ้ งส่งมอบ
กรรมสิทธิ์ให้กรมธนารักษ์บนั ทึก
เป็ นที่ดิน – ราชพัสดุ ในระบบ
GFMIS
ZGL_JV/JV
เดบิต โอนสินทรัพย์ให้ หน่วยงานของรัฐ
เครดิต รายได้ จากการบริจาค/
รายได้ จากการรับโอนสินทรัพย์
ระหว่างหน่วยงาน
5211010101
4302030101
4309010101
การบันทึกรับสินทรัพย์จากการบริจาค
กระบวนงาน
คาสัง่ งาน/
การบันทึกรายการบัญชี
รหัสบัญชี
ประเภทเอกสาร
ั ฑ์ต่าง ๆ เช่น ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
สานักงาน ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง เป็ นต้น
ABZON/AA
ปรับปรุงรับรูร้ ายได้จากการ
บริจาคเท่ากับค่าเสือ่ มราคา
ประจาปี ของสินทรัพย์ที่ได้รบั
บริจาค
ZGL_JV
1206010101
เดบิต ครุภัณฑ์สานักงาน/
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1206020101
2213010101
เครดิต รายได้ รอการรับรู้
เดบิต รายได้รอการรับรู ้
เครดิต รายได้จากการบริจาค
2213010101
4302030101
การบันทึกรับสินทรัพย์สารวจพบ
กระบวนงาน
คาสัง่ งาน/
การบันทึกรายการบัญชี
รหัสบัญชี
เดบิต สินทรัพย์
(ระบุประเภท)
เครดิต ทุนของหน่วยงาน
(ยอดสุทธิ)
12XXXXX101
ประเภทเอกสาร
การบันทึกการรับ
สินทรัพย์ที่สารวจพบ
เพิ่มเติมจากการยกยอด
เข้าระบบ GFMIS (ด้วย
มูลค่าสุทธิ และระบุอายุ
การใช้งานที่เหลือ)
F-90/AO
3105010101
การตัดจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
กระบวนงาน
คาสัง่ งาน/
การบันทึกรายการบัญชี
รหัสบัญชี
ประเภทเอกสาร
การตัดจาหน่ายสินทรัพย์รายตัว
ในระบบ
ABAVN/AA
เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าจาหน่าย-สินทรัพย์
เครดิต สินทรัพย์
12XXXXX103
52030101XX
12XXXXX101
- บันทึกรับรูเ้ งินรายได้จากการขาย
เป็ นรายได้แผ่นดิน
ZRP_RA
เดบิต เงินสดในมือ
เครดิต รายรับจากการขายสินทรัพย์
ของแผ่นดิน
1101010101
42050101XX
- การตัดจาหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มี
ข้อมูลสินทรัพย์รายตัวในระบบ
ZGL_JV
เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์
12XXXXX102
(Interface หรือไม่ระบุรายละเอียด)
ค่าจาหน่าย-สินทรัพย์
(Interfaceหรือไม่ระบุรายละเอียด)
เครดิต สินทรัพย์
(Interface หรือไม่ระบุ
รายละเอียด)
5203010140
-47
12XXXXX101
การประมวลผลค่าเสือ่ มราคา
กระบวนงาน
คาสัง่ งาน/
การบันทึกรายการบัญชี
รหัสบัญชี
ประเภทเอกสาร
การประมวลผลค่าเสือ่ มราคา
ZAFAB
เดบิต ค่าเสือ่ มราคา-สินทรัพย์
เครดิต ค่าเสือ่ มราคาสะสมสินทรัพย์
51050101XX
12XXXXX103
การปรับปรุงบัญชีค่าเสือ่ มราคา
สินทรัพย์ประจาปี ที่มีขอ้ มู ลอยู่นอก
ระบบ
ZGL_JV
เดบิต ค่าเลือ่ มราคา-สินทรัพย์
(ระบุประเภท- Interface)
เครดิต ค่าเสือ่ มราคาสะสมสินทรัพย์
(ระบุประเภท-Interface)
5105010160-65
เดบิต ค่าเลือ่ มราคา-สินทรัพย์
(ไม่ระบุรายละเอียด)
เครดิต ค่าเสือ่ มราคาสะสมสินทรัพย์
(ไม่ระบุรายละเอียด)
12XXXXX102
5105010194-97
12XXXXX102
รายงานระบบสินทรัพย์ถาวร
1. การแสดงข้อมูลหลักสินทรัพย์ – AS03
2. รายงานสินทรัพย์รายตัว – AW01N
3. รายงานสินทรัพย์ที่ยงั ไม่ผา่ นรายการ – S_ALR_87012056
4. รายงานการบันทึกรับสินทรัพย์ – S_ALR_87012050
5. รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสินทรัพย์ –S_ALR_87012037
6. รายงานค่าเสื่อมราคาทัง้ หมด – S_ALR_87012004
7. รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ– S_ALR_87011994
1.
การแสดงข้อมูลหลักสินทรัพย์ -AS03
ตัวอย่างการแสดงข้อมูลหลักสินทรัพย์ –AS03
ตัวอย่างการแสดงข้อมูลหลักสินทรัพย์ –AS03
ตัวอย่างการแสดงข้อมูลหลักสินทรัพย์ –AS03
ตัวอย่างการแสดงข้อมูลหลักสินทรัพย์ –AS03
2.
รายงานสินทรัพย์รายตัว – AW01N
รายงานสินทรัพย์รายตัว– AW01N
ตัวอย่างรายงาน AW01N
* ดับเบิ้ลคลิกที่ศนู ย์ตน้ ทุน ในส่วนที่ 3
* ดับเบิ้ลคลิกที่บญ
ั ชีแยกประเภท ในส่วนที่ 3
Tab ค่าตามแผน
Tab มูลค่าผ่านรายการ
Tab การเปรียบเทียบ
Tab พารามิเตอร์
3. รายงานสินทรัพย์ที่ยงั ไม่ผา่ นรายการ S_ALR_87012056
- การระบ ุข้อมูลในการเรียกรายงาน
- แสดงหน้าจอรายงาน S_ALR_87012056
* จะแสดงหน้าจอรายงานสินทรัพย์รายตัว (AW01N)
* จะแสดงหน้าจอข้อมูลหลักสินทรัพย์ (As03)
4. รายงานการบันทึกรับสินทรัพย์ – S_ALR_87012050
- การระบ ุข้อมูลในการเรียกรายงาน
- ตัวอย่างหน้าจอรายงาน S_ALR_87012050
- ตัวอย่างหน้าจอรายงาน S_ALR_87012050
* แสดงรายการสินทรัพย์รายตัว
- แสดงภาพรวมเอกสารการบันทึกรายการ
- แสดงรายการบัญชีแยกประเภทด้านเครดิต
- แสดงรายการบัญชีแยกประเภทด้านเดบิต
5. รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสินทรัพย์ –S_ALR_87012037
- การระบ ุข้อมูลในการเรียกรายงาน
- ตัวอย่างรายงาน S_ALR_87012037
6. รายงานค่าเสื่อมราคาทัง้ หมด – S_ALR_87012004
- การระบ ุข้อมูลในการเรียกรายงาน
- ตัวอย่างรายงาน S_ALR_87012004
*ดับเบิลคลิก คลาส
(หมวดสินทรัพย์)
12060100
- ตัวอย่างรายงาน S_ALR_87012004
7. รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ – S_ALR_87011994
- การระบ ุข้อมูลในการเรียกรายงาน
- ตัวอย่างรายงาน S_ALR_87011994
- ตัวอย่างรายงาน S_ALR_87011994

similar documents