A pénzbeli és természetbeni ellátások változásai

Report
A pénzbeli és természetbeni ellátások
változásai
Szakmai tájékoztató nap a szociális és gyámhivatalok részére
Dr. Tóth Zsófia
Segélyek és Támogatások Főosztálya
2014. december 16.
Áttekintés
I.
II.
•
Változások 2015. január 1-jétől:
Kisebb, jogalkalmazást segítő módosítások.
Változások 2015. március 1-jétől:
A szociális segélyezési rendszer átalakítása egy átláthatóbb ellátórendszer kialakítása érdekében. Az
átalakítás fő elemei:
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek:
o Egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök;
o Módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre;
o Bővül az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában.
•
Átalakul a finanszírozás rendszere.
III. Változások április 1-jétől:
A pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerének bővítése.
IV. 2015. szeptember 1-jétől: óvodáztatási támogatás megszűnése.
A módosításokat tartalmazó törvényjavaslat:
T/2141. számú törvényjavaslat Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról
2
Változások 2015. január 1-jétől
1.
Általános szabályok: közeli hozzátartozók fogalmának pontosítása a gyermek szempontjából (testvér
beemelése)
2. Ápolási díj
•
Illetékességi szabály felülírása: az általános illetékességi szabály lesz alkalmazandó (azaz az életvitelszerű,
bejelentett tartózkodási hely is megalapozhatja az illetékességet).
Alkalmazása: új ügyekben, illetve a legközelebbi felülvizsgálatkor.
•
Jogcímsorrenddel összefüggő kérdések: egyszerre csak egy ápolási díjat lehet megállapítani, de több
jogcímre benyújtható a kérelem. Már folyósított ápolási díj új jogcímen való megállapítása: különbözeti
összeg jár a visszamenőleges időszakra.
•
Részösszegű ápolási díj összege: bruttó összegből bruttó összeget vonunk.
Alkalmazása: folyamatban lévő ügyekben és a 2015. december 31-ét követő első felülvizsgálatkor
•
10 éve folyósított ápolási díj teljes összegű továbbfolyósítása: 20 éven belül folyósított, súlyosan fogyatékos
személyre tekintettel nyújtott ápolási díjakat össze kell számítani.
Alkalmazása: akkor, ha a teljes összegű továbbfolyósításra jogosító ellátásra 2014. december 31-ét követően
szerez jogosultságot az ügyfél
3. Közgyógyellátás:
•
Az alanyi közgyógyellátás szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 50. § (1) bek. g) pont gc) alpontjának hatályon kívül helyezése ( rokkantsági ellátásban
részesül, de nem tartozik a ga) és gb) alpont hatálya alá és a közgyógyellátásra való jogosultságát 2012.
április 15-éig megállapították)
Alkalmazása: a folyamatban lévő ügyekben is, de a már megállapított jogosultságokat nem érinti.
3
Változások 2015. március 1-jétől
A segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök egységesítése
2015. március 1-jétől a szociális törvény alapján kötelező segélyek államigazgatási
(járási), míg az önkormányzatok által nyújtott segélyek egységesen önkormányzati
hatósági (képviselő-testületi) hatáskörbe kerülnek.
Az állam által – a járási intézményrendszer útján – kötelezően nyújtott ellátások:
•
•
•
•
•
Időskorúak járadéka
Aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti támogatás)
Alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási díj
Alanyi és normatív közgyógyellátás
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
A hatáskörváltás az aktív korúak ellátását érinti.
Alkalmazása: a folyamatban lévő ügyekben is.
Iratok átadása: 2015. március 6-ig.
4
Változások 2015. március 1-jétől
Az aktív korúak ellátása I.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
•
Az ellátásra való jogosultság megállapítása jegyzői hatáskörből a járási hivatal hatáskörébe kerül.
Egyéb szempontból az ellátásra való jogosultság feltételei, az ellátás összege (22 800 Ft) nem
változnak.
Rendszeres szociális segély
•
A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől átalakul. A módosításokat a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
•
A korábban rendszeres szociális segélyre jogosult ellátotti kör más támogatásokra válhat
jogosulttá:
•
o foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lehetnek jogosultak a nyugdíjkorhatárt 5 éven
belül betöltők és az önkormányzat rendelete alapján jogosult személyek,
o az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra
lesznek jogosultak az egészségkárosodott és a gyermekük felügyeletét biztosítani nem
tudó személyek.
A jelenleg rendszeres szociális segélyben részesülők jogosultsága 2015. január 1. és 2015.
február 28. között a jegyző által felülvizsgálatra kerül, e felülvizsgálat eredményeként
állapítja meg a hatóság, hogy 2015. március 1-től melyik ellátásra lesznek jogosultak.
5
Változások 2015. március 1-jétől
Az aktív korúak ellátása II.
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás:
• Újonnan bevezetésre kerülő ellátás a rendszeres szociális
segély helyett.
• Jogosultjai a korábban rendszeres szociális segélyre
egészségkárosodottként vagy gyermekük felügyeletének
megoldatlanságára tekintettel jogosult személyek.
• Jogosultsági feltételei, összegének számítási módja a
rendszeres szociális segéllyel azonos, az alábbi kivételekkel:
- nincs együttműködési kötelezettség
- a havi összege nem az az öregségi nyugdíjminimum
90%-áig, hanem 92%-áig egészíti ki a családi jövedelmet (a
maximum összegek változatlanok)
6
Változások 2015. március 1-jétől
Az önkormányzatok által biztosított ellátások
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen
települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk
támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak
támogatást. A képviselő-testületnek a rendeletet 2015. február 28-ig kell
megalkotnia.
A szociális törvény a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét
csak példálózóan sorolja fel:
• a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
• a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére,
• a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását
végző személy részére,
• a gyógyszer-kiadások viseléséhez.
Rendkívüli települési támogatás:
• A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek
részére köteles nyújtani.
7
Változások 2015. március 1-jétől
Átmeneti szabályok
• Lakásfenntartási támogatás: a 2014. december 31-ig
megállapított ellátások a hatályos szabályok szerint egy év
időtartamra, a 2015. január 1. és február 28. között
megállapított ellátások február 28-ig kerülnek biztosításra.
• Adósságkezelési szolgáltatás: A 2015. március 1-jét
megelőzően megállapított ellátások a 2015. február 28-án
hatályos szabályok szerint kerülnek biztosításra.
• Méltányossági közgyógyellátás: A 2015. március 1-jét
megelőzően megállapított ellátásra és a 2015. február 28-án
folyamatban lévő ügyekben a 2015. február 28-án hatályos
szabályokat kell alkalmazni (ezekben az esetekben a
méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot egy évre
kell megállapítani).
8
Változások 2015. április 1-jétől
A PTR bővítése
A pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszere (PTR) az
alábbi ellátásokkal bővül:
- Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
- Otthonteremtési támogatás
- Gyermektartásdíj megelőlegezése
- Települési támogatás
Alkalmazása: 2015. március 31-ét követően indult ügyekben, továbbá már lezárt
ügyekben abban az esetben, ha a jogosultság megállapított időtartama
legalább 2015. szeptember 30-ig tart (a migrációs időszak 2015. május 1-je és
július 31-e között).
9
Változások 2015. szeptember 1-jétől
Óvodáztatási támogatás megszűnése
Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó rendelkezések a kötelező
óvodáztatás bevezetésével összefüggésben 2015. szeptember 1jével hatályon kívül helyezésre kerülnek
a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényből.
Kérelmet 2015. június 4-e után nem lehet benyújtani.
A 2015. június 5-én folyamatban lévő ügyben a támogatást a
2015. október 31-ig terjedő időtartamra kell megállapítani.
A 2015. június 5-ét megelőzően megállapított támogatást 2015.
október 31-ével meg kell szüntetni.
Az utolsó folyósításra 2015 júniusában kerül sor.
10
Köszönöm a figyelmet!
11

similar documents