MĂSURI ACTIVE ÎN VEDEREA CREŞTERII ŞANSELOR

Report
MĂSURI ACTIVE ÎN VEDEREA
CREŞTERII ŞANSELOR DE
INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII A
PERSOANELOR NEOCUPATE
Aplicant: S.C. AUTOMONZA S.A.
Parteneri: Universitatea din Craiova - Facultatea de mecanică
Grupul Şcolar “George Bibescu”Craiova
“Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!”
Universitatea din Craiova - Facultatea de
mecanică
Experienţa în proiecte:
-
Program IMPACT- Sistem inteligent pentru managementul curenţilor principali de
trafic rutier în Regiunea Oltenia - fonduri structurale
- Program IMPACT- Metodă şi reţea informatică pentru monitorizarea preţului de
piaţă şi a casării vehiculelor uzate - fonduri structurale
- Contract CEEX- Tehnologie şi instalaţie ecologică de detensionare a ansamblelor din
oţel turnate, forjate sau sudate
- Program AMTRANS- Soliţii convergente pentru limitarea congestiei şi efectelor
poluante ale traficului în marile aglomerări urbane
- PHARE:
Măsuri active de susţinere şi angajare a şomerilor cu studii medii din judeţul Dolj
Formarea de profesionişti din domeniul de afaceri în managementul de proiect pentru
absorbţia de fonduri structurale
FSE POS DRU - Regândirea şi consolidarea culturii antreprenoriale prin furnizarea de
instruire şi dezvoltarea de parteneriate la nivel transnaţional
- Infiinţarea şi funcţionarea Secretariatului Tehnic al Pactului Teritorial
S-V Oltenia pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială
Grupul Şcolar “George Bibescu” Craiova
Implementarea de proiecte/programe din fonduri nerambursabile
•
•
Socrates
Leonardo:
“ Pregătirea practică – cel mai sigur drum dintre şcoală şi carieră!”-2010
”Transfer de credite în pregătirea practică europeană”-2011
ECVET ASSET-Proiect de dezvoltare a sistemului de credite pentru învăţământul profesional şi tehnic
POSDRU
“ Calificare la standarde europene în meseriile mecanic auto şi tinichigiu carosier”
“Centru de informare , orientare şi calificare profesională - CIOCP ”
“Măsuri active în vederea creşterii şanselor de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor neocupate”
Principalele repere în consolidarea prestigiului instituţiei solicitante:
•
•
•
•
•
•
Şcoală pilot in Programul Phare– VET RO 9405 - „Mecanică şi tehnologia materialelor” (1995);
"unitate reprezentativă" în perioada (2000-2002).
Mentionăm că profesorii şcolii au elaborat 20 standarde ocupaţionale, 17 standarde de pregătire profesională
pentru calificari din domeniul tehnic.
Încă de la infiinţare, instituţia a dezvoltat parteneriate cu agenţi economici locali, în vederea desfăşurării
instruirii practice a elevilor şi îşi propune prin intermediul programelor europene să dezvolte dimensiunea
europeană în formare la nivel de parteneriat.
Şcoala este este autorizată ca Centru pentru formarea adulţilor în meseriile tinichigiu vopsitor auto, mecanic
auto, tehnician birotică
Academie CISCO
Obiectiv general :
• Facilitarea integrării pe piaţa muncii pentru 84 de
persoane neocupate sau şomeri tineri din mediul
urban şi rural din judeţul Dolj, prin perfecţionarea
în domeniul mecanicii auto pentru o mai bună
corelare între aptitudinile individuale, educaţie şi
potenţialul de muncă şi oportunităţile de pe piaţa
muncii şi angajarea a 30% din cursanţi
Am anticipat...
• Prin proiect se va reduce cu 30% decalajul între pregătirea oferită de şcoală şi
cerinţele pieţei muncii. In acest fel, grupului ţintă li se va facilita accesul la
informaţii de ultima oră în domeniul auto, ceea ce va permite solicitantului, după
angajarea acestora, să dezvolte o activitate profesionistă cu personal calificat.
• Grupului ţintă, partenerilor dar şi solicitantului, li se va dezvolta conceptul de
formare continuă, pentru a putea face faţă oportunităţilor existente pe piaţă.
• Participanţii la cursurile de instruire vor corespunde solicitărilor pieţei forţei de
muncă, acest lucru va duce la întărirea poziţiei beneficiarului pe piaţa serviciilor
auto la nivel regional şi naţional, permitând îmbunătăţirea statutului socioprofesional al celor 84 de cursanţi prin: oferirea oportunităţilor de angajare sau de
avansare într-o treaptă superioară de educaţie, oferirea instrumentelor şi a
pârghiilor necesare pentru recăpătarea „încrederii în forţele proprii” pentru
persoanele neocupate.
• Solicitantul va beneficia de experienţa obţinută pe parcursul implementării
proiectului pe care o va fructifica pe viitor în alte proiecte cu finanţare
nerambursabilă.
• Partenerii îşi vor dezvolta know-how-ul în domeniul formării profesionale.
Am obţinut...
• 84 de participanţi la programe de formare profesională în domeniul
mecanic auto
• 84 participanţi la cursurile de informare şi consiliere profesională
• 30% din participanţii la curs angajaţi sau urmează o alta formă de
pregătire
• 95% examen validat prin certificate de absolvire pentru grupul ţintă
• popularizarea proiectului prin anunţuri în presa scrisă şi mass media
• organizarea unui seminar “Egali pe piaţa muncii” având tema
“Egalitatea de şanse”
• parteneriate de succes: Universitatea din Craiova(partener într-un alt
proiect) şi Grupul Şcolar “George Bibescu”(partener în proiecte
educaţionale)
• suporturi de curs individuale updatate la noutăţi în domeniul auto
• site-ul web al proiectului www.perfectionarimecanici.ro
În elaborarea proiectului s-a ţinut cont de principiul
egalităţii de şanse şi de prevederile din:
• Constitutia Romaniei,
• Strategia Nationala Pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si
Barbati pentru perioada 2006 – 2009,
• Legea nr. 202/2002 republicata in 2007, privind egalitatea de
sanse intre femei si barbati,
• Directiva 75/11/CE privind aplicarea principiului egalitatii de
remuneratie pentru barbati si femei,
• Directiva 76/207/CE privind principiul egalitatii de tratament
intre femei si barbati in privinta accesului la angajare, formare
profesionala si promovare precum si in ceea ce priveste conditiile
de munca,
• Directiva 84/2000/CE privind egalitatea in domeniul ocuparii si
in alte aspecte ale vietii cotidiene, Directiva 43/2000/CE privind
tratamentul egal al persoanelor de origine rasiala si etnica si
• Regulamentul 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene care
considera egalitatea de sanse ca unul dintre principiile de
interventie ale Fondurilor Structurale.
În implementarea proiectului s-a
avut în vedere:
• Respectarea principiului egalităţii de şanse pe
toate planurile
• S-a oferit un tratament egal şi ne-discriminator
tuturor persoanelor implicate în proiect
• Egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei a fost
asigurată prin participarea echilibrată în echipa de
management a proiectului atât a femeilor cât şi a
bărbaţilor.
• La stabilirea grupului ţintă s-a ţinut cont de
principiul egalităţii de şanse.
Prin respectarea principiului
egalităţii de şanse în implementarea
proiectului s-a ţinut cont de:
• - stimularea creşterii gradului de ocupare atât a bărbaţilor cât şi a
femeilor;
• - modificarea raportului de participare a femeilor si barbatilor in
unele sectoare de activitate economica;
• - urmarirea reducerii diferentelor de venit, la munca de valoare
egala, intre femei si barbati in sectorul privat;
• - egalitatea in viata economica;
• - participarea egala la procesul decizional;
• - egalitatea in viata sociala;
• - egalitatea in viata civila;
• - schimbarea rolurilor traditionale si depasirea stereotipilor de
gen.
SUSTENABILITATEA
SC AUTOMONZA SRL, se implica activ în activitatea instituţiei de învăţământ
preuniversitar Grupul Şcolar „George Bibescu” Craiova prin:
-reprezentatul sau în Consiliul de administraţie, dl Anton Ghita, care
asigură o comunicare permanentă şi eficientă firmă –şcoală, asigurând
bazele unui parteneriat de succes
- continuarea colaborării în implementarea Proiectului de dezvoltare a
sistemului de credite pentru învăţământul profesional şi tehnic (ECVETASSET- SISTEMUL EUROPEAN DE CREDITE TRASFERABILE
PENTRU EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONAL), proiect
iniţiat de Comunitatea Europeană, aplicat în Franţa, Romania, Finlanda,
Ungaria prin care elevii români şi francezi implicaţi în proiect şi-au
desfăşurat activitatea practică , timp de o săptămână în cadrul firmei
noastre, utilizând echipamentul tehnic şi spaţiile amenajate(aprilie 2010)
- iniţierea unui proiect de parteneriat educaţional cu firma
noastră care vizează completarea informaţiilor referitoare la
perfecţionarea ştiinţifică şi profesională, dezvoltarea abilitatilor
antreprenoriale, asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de
muncă, învăţarea pe parcursul vieţii, responsabilităţi la locul de
muncă, exersarea abilităţilor de susţinere a unei probe de lucru
în vederea ocupării unui loc de muncă, obţinerea de
documentaţie tehnică în vederea elaborării proiectelor de
certificare a competenţelor profesionale, desfăşurarea de ore de
laborator în service-ul firmei care facilitează învăţarea utilizării
aparaturii de diagnoză, transferul, către şcoală, de piese uzate
care urmează a fi folosite în scop didactic
Pentru a asigura continuitatea parteneriatului dintre SC
AUTOMONZA SRL, GR. ŞCOLAR “G.BIBESCU” şi
UNIV. DIN CRAIOVA, FACULTATEA DE MECANICA,
vom propune:
- un seminar de formare profesionala a profesorilor ingineri si a maiştrilor instructori
din invatamantul preuniversitar care vizează prezentarea teoretică şi practică a
noutăţilor în domeniul auto, care să faciliteze formarea continuă şi perfecţionarea
acestora în vederea implementării acestor noutăţi în programele şcolare de pregătire a
elevilor
- un program de vizite de studiu prin care elevii şi studenţii să observe organizarea şi
managementul unui service auto, să analizeze procedurile de lucru şi de calitate aplicate
într-un service şi să îşi însuşească posibilităţile de comunicare şi interrelaţionare în
cadrul unei firme
• poze
Axa Prioritară nr.5 Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul Major de intervenţie 5.1 Dezvoltarea şi
implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul Proiectului: ” MĂSURI ACTIVE ÎN VEDEREA
CREŞTERII ŞANSELOR DE INSERŢIE PE PIAŢA
MUNCII A PERSOANELOR NEOCUPATE”
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitaţi, www.fonduri-ue.ro
•
OIR POSDRU SV Oltenia, str.Traian Demetrescu nr.14 ,Craiova, Dolj
“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României”

similar documents