Modul 3

Report
Introducere in .NET
Modulul al 3-lea
Proiectarea, organizarea şi
evaluarea activităţilor didactice
Tematica abordata



M3.1.
Identificarea
elementelor
definitorii
ale
curriculumului şi rolului acestora
M3.2. Cunoaşterea etapelor proiectării demersului
didactic
M3.3. Realizarea planificării şi proiectării didactice pentru
modulele din programa de informatică pentru clasa a XIIa (POO+PV, Web)
1.Elemente definitorii ale curriculumului. Rol
Curriculumul național reprezintă ansamblul coerent al
 planurilor-cadru de învățământ
și al
 programelor școlare din învățământul preuniversitar.
1.Elemente definitorii ale curriculumului.
Planurile-cadru


disciplinele, domeniile de studiu, respectiv modulele de
pregătire obligatorii și opționale
numărul minim și maxim de ore aferente acestora.
Trunchiul comun - disciplinele/ domeniile de studiu/
modulele de pregătire obligatorii.
Curriculumul diferenţiat – disciplinele / domeniile de studiu/
modulele de pregătire obligatorii, diferenţiat în funcţie de
specializare.
Curriculumul la decizia școlii se constituie din disciplinele/
domeniile de studiu/ modulele de pregătire opționale.
1.Elemente definitorii ale curriculumului.
Programele şcolare
Programele școlare stabilesc, pentru fiecare disciplină:




domeniul de studiu/ modulul de pregătire din planul de
învățământ;
finalitățile urmărite: competenţe generale şi specifice,
valori şi atitudini;
conținuturile
fundamentale
de
ordin
teoretic,
experimental și aplicativ;
orientări metodologice generale.
1.Elemente definitorii ale curriculumului.
Programele şcolare
Acoperă 75% din orele de predare și evaluare,
lăsând la dispoziția cadrului didactic 25% din
timpul alocat disciplinei/ domeniului de studiu
respectiv pentru:
 învățare remedială, în cazul copiilor cu probleme
speciale
 consolidarea cunoștințelor
 stimularea elevilor capabili de performanțe
superioare, conform unor planuri individuale de
învățare elaborate pentru fiecare elev.
Activitate
2. Etapele proiectării demersului didactic
Proiectarea demersului didactic – activitatea
desfăşurată de profesor care constă în
anticiparea etapelor şi acţiunilor concrete de
realizare a predării.
 Lectura personalizată a programelor şcolare
 Planificarea calendaristică
 Proiectarea secvenţială a unităţilor de învăţare.
 Proiectarea secvenţială a lecţiilor.
 Proiectarea evaluării.
2. Etapele proiectării demersului didactic.
Etapa 1. Lectura personalizată a programelor
şcolare
Demersul didactic personalizat – dreptul profesorului de a
lua decizii cu privire la un parcurs şcolar individualizat:
asociază optim
 elementele programei (competenţe generale, specifice,
conţinuturi, activităţi de învăţare)
 alocarea de resurse (metodologice, temporale şi
materiale).
Programa stabileşte competenţe, conţinuturi;
Profesorul poate opta pentru activităţi de învăţare, ordinea
de parcurgere a conţinuturilor, mijloace didactice etc.
Competenţă -> Competenţă -> Conţinuturi -> Activităţi
generală
<- specifică <<- de învăţare
2. Etapele proiectării demersului didactic.
Etapa 2. Planificarea calendaristică orientativă
Şcoala ......
Disciplina....
Profesor:
Clasa/ Nr. ore pe săpt./
Planificare calendaristică
(Anul şcolar .....)
Filiera teoretică, profil real, specializarea ..................
Unitatea
de
învăţare
Competenţe
specifice
Conţinuturi
Număr de Săptămâna
ore alocate
Observaţii
2. Etapele proiectării demersului didactic.
Etapa 2. Planificarea calendaristică orientativă
Asociază elemente ale programei (competenţe generale,
specifice, conţinuturi) cu alocarea de timp pe parcursul
unui an şcolar.
Etape:
 Realizarea asocierilor dintre competenţele specifice şi
conţinuturi (extrase din programa şcolară);
 Împărţirea în unităţi de învăţare (teme stabilite de
profesor);
 Stabilirea succesiunii de parcurgere a unităţilor de
învăţare (stabilită de profesor);
 Alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare
unitate de învăţare, în concordanţă cu competenţele
generale/ specifice şi conţinuturile vizate (stabilită de
profesor).
2. Etapele proiectării demersului didactic.
Etapa 3. Proiectarea unei unităţi de învăţare
Şcoala ......
Disciplina....
Profesor:
Clasa/ Nr. ore pe săpt./ Anul...
Proiectul unităţii de învăţare
Unitatea de învăţare:.........
Nr. ore alocate: .........
Conţinut
uri
Competenţe
specifice
Activităţi
Resurse
de învăţare
Evaluare
Observaţii
2. Etapele proiectării demersului didactic.
Etapa 3. Proiectarea unei unităţi de învăţare
In ce
scop voi
face?
Identificarea
competenţelor
Ce voi
face?
Selectarea
conţinuturilor
Cu ce
voi
face?
Analiza
resurselor
Cum voi
face?
Determinarea
activităţilor de
învăţare
Cât s-a
realizat?
Stabilirea
instrumentelor
de evaluare
2. Etapele proiectării demersului didactic.
Etapa 3. Proiectarea unei unităţi de învăţare
Elemente:
 Tema (numele unităţii de învăţare) – enunţ legat de analiza
scopurilor învăţării.
 Competenţe specifice din programa şcolară (numerele acestora);
 Activităţi de învăţare – activităţi pe care elevii le realizează în
vederea formării competenţelor vizate; presupun orientarea către un
scop, redat prin tema activităţii. Activităţile sunt propuse elevilor spre
rezolvare.
 Resurse – specificări de timp, de loc, forme de organizare a clasei,
material didactic folosit etc. pentru fiecare activitate de învăţare:
- Forme de organizare a clasei
- Mijloace de învăţământ
- Alocare de timp
- Orice alte elemente utile
 Evaluare – instrumente sau modalităţi de evaluare aplicate la clasă
Obs. la finalul fiecărei unităţi de învăţare se realizează evaluare
sumativă.
2. Etapele proiectării demersului didactic.
Etapa 4. Proiectarea secvenţială a lecţiilor
Lecţia:
Componentă operaţională, pe termen scurt,
a unităţii de învăţare.
Oferă înţelegerea procesului din perspectivă
operativă, tactică.
2. Etapele proiectării demersului didactic.
Elaborarea strategiilor didactice
Identificarea celor mai adecvate metode şi activităţi de învăţare;
conceperea şi organizarea situaţiilor de învăţare.
Criterii
Strategii didactice – Strategii didactice –
orientare
orientare modernă
tradiţională
Rolul
elevului
Urmăreşte prelegerea,
expunerea, explicaţia
Exprimă puncte de vedere proprii
Încearcă să reţină şi să
reproducă ideile auzite
Realizează un schimb de idei cu
ceilalţi
Acceptă în mod pasiv
ideile transmise
Argumentează, pune întrebări cu
scopul de a înţelege sensul unor
idei
Lucrează izolat
Cooperează în rezolvarea
sarcinilor de lucru
2. Etapele proiectării demersului didactic.
Elaborarea strategiilor didactice
Criterii
Strategii didactice
– orientare
tradiţională
Rolul
Expune, ţine
profesorului prelegeri
Impune puncte de
vedere
Se consideră şi se
manifestă ca un
părinte
Strategii didactice –
orientare modernă
Facilitează şi moderează
învăţarea
Ajută elevii să înţeleagă şi
să explice punctele de
vedere proprii
Este partener în învăţare
2. Etapele proiectării demersului didactic.
Elaborarea strategiilor didactice
Criterii
Strategii didactice – Strategii didactice –
orientare
orientare modernă
tradiţională
Modul de Învăţarea are loc
realizare predominant prin
a învăţării memorare şi
reproducere de
cunoştinţe, prin apel
la metode clasice şi
validate
Învăţarea conduce la
competiţie între elevi,
cu scopul de
ierarhizare
Învăţarea are loc
predominant prin formare
de competenţe şi deprinderi
practice
Învăţarea se realizează prin
cooperare
2. Etapele proiectării demersului didactic.
Elaborarea strategiilor didactice
Criterii
Strategii didactice –
orientare tradiţională
Strategii didactice –
orientare modernă
Evaluarea Vizează măsurarea şi
aprecierea cunoştinţelor
Vizează măsurarea şi
aprecierea
competenţelor (ce poate
face cu ceea ce ştie)
Pune accent pe aspectul
cantitativ (cât de multă
informaţie deţine elevul)
Vizează clasificarea
elevilor
Pune accent pe
elementele de ordin
calitativ (valori, atitudini)
Vizează progresul în
învăţare pentru fiecare
elev.
2. Etapele proiectării demersului didactic.
Etapa 4. Proiectarea evaluării
competenţele de evaluat;
 performanţele minime, medii şi superioare
pe care le pot atinge elevii;
 specificul colectivului de elevi;
 momentul (iniţială, continuă, finală) şi
scopul (predictivă, formativă, sumativă)
evaluării;
 instrumentele de evaluare

Activitate
3. Planificarea şi proiectarea didactică pentru
modulele din programa de informatică pentru
clasa a XII-a (POO+PV, Web)
Realizarea planificării şi proiectării didactice pentru
modulele din programa de informatică pentru clasa a
XII-a (POO+PV, Web)
Activitate
Activitate:
1. Elemente definitorii ale curriculumului


-
Identificaţi elementele din planul cadru referitoare la
studiul disciplinei Informatică la clasa a XII-a:
Specializări la care se studiază disciplina
Număr de ore alocate
Identificaţi elementele din programa disciplinei
Informatică la clasa a XII-a:
Competenţe generale
Competenţe specifice pentru modulele POO şi PV,
PW
Valori şi atitudini
Sugestii metodologice
Curs
Activitate:
2. Unităţi de învăţare pentru modulele OOP şi
PV, respectiv PW
 Stabiliţi unităţi de învăţare pentru unul
dintre modulele studiate la clasa a XIIa: OOP şi PV, respectiv PW.
Curs
Activitate:
3. Planificarea şi proiectarea didactică pentru
modulele din programa de informatică pentru
clasa a XII-a (POO+PV, Web)
Realizaţi
 Planificarea calendaristică
 Proiectarea unei unităţi de învăţare
pentru unul dintre modulele din
programa de informatică pentru clasa a
XII-a
Curs

similar documents