"ระบบส่งเสริมการเกษตร" แผนงาน / โครงการฯ ปี 2554 วันที่ 14 ธ.ค. 53 ณ

Report
โดย
นางสุก ัญญา อธิปอน ันต์
่ เสริมการเกษตร
ผูอ
้ านวยการกองวิจ ัยและพ ัฒนางานสง
1
่ เสริมการเกษตร
ระบบสง
ระบบสง่ เสริมการเกษตร หมายถึง กระบวนการ
และขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั งิ านของเจ ้าหน ้าทีใ่ นการ
สง่ เสริมการเกษตร ทัง้ การปฏิบต
ั งิ านในพืน
้ ทีแ
่ ละการ
ื่ มโยง
สนับสนุนการปฏิบต
ั งิ าน ซงึ่ มีความต่อเนือ
่ งเชอ
และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
2
้ น
1. ใชศ
ู ย์บริการฯ (ศบกต.) เป็นกลไกในการข ับเคลือ
่ นงาน
่ เสริมฯ ทาหน้าทีใ่ นการสน ับสนุนการจ ัดการ
2. เจ้าหน้าทีส
่ ง
เรียนรูแ
้ ละถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีคณะกรรมการ
ศบกต. อาสาสม ัครเกษตร กลุม
่ /เครือข่าย ร่วมสน ับสนุน
การดาเนินงาน
่ เสริมฯ เรียนรูแ
3. เจ้าหน้าทีส
่ ง
้ ละพ ัฒนาตนเองจากการ
ปฏิบ ัติงาน และเรียนรู ้ และทางานร่วมก ันเป็นทีม
(Team Learning and Working)
4. นาปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้ นการดาเนินงาน
3
แนวทางการดาเนินงาน
1. เสริมหนุนให้ ศบกต. สามารถทางานได้ในการ
พ ัฒนาการเกษตรในระด ับตาบล
2. สร้างเป้าหมายร่วมในการปฏิบ ัติงานในทุกระด ับ
้ วามรูเ้ ป็นฐานในการปฏิบ ัติงานเพือ
3. ใชค
่ ให้บค
ุ ลากรมี
ขีดความสามารถพร้อม (Knowledge Worker)
4. ปร ับเปลีย
่ นบทบาทว ัฒนธรรมในการทางาน เพือ
่
สร้างการเรียนรูใ้ ห้ชุมชนสามารถบริหารจ ัดการ และ
พ ัฒนาการเรียนรูโ้ ดยชุมชนเอง
4
ระบบปฏิบ ัติงาน
ระบบสน ับสนุน
้ ที่
ในพืน
การปฏิบ ัติงาน
5
6
้ ที่
ระบบปฏิบ ัติงานในพืน
7
ว ัตถุประสงค์
ิ ธิภาพการทางานของสาน ักงาน
่ เพิม
่ ประสท
1 เพือ
เกษตรอาเภอ
ื่ มโยงก ับองค์กรปกครอง
่ ให้มรี ะบบทีเ่ ชอ
2 เพือ
่ นท้องถิน
สว
่
3 เพือ
่ ให้เกิดแผนงาน/โครงการพ ัฒนาการเกษตร
ทีส
่ อดคล้องก ับความต้องการของเกษตรกร และ
ั
้ ที่
เหมาะสมก ับศกยภาพของพื
น
8
้ ที่
ระบบปฏิบ ัติงานในพืน
ประกอบด้วยการทางาน 2 ระด ับ คือ
ระด ับอาเภอ
กระบวนการทางานของเจ้าหน้าที่
การจ ัดทาข้อมูลการเกษตร
การจ ัดทาแผนพ ัฒนาการเกษตรระด ับตาบล
ระด ับตาบล
การจ ัดการเรียนรู/
้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การให้บริการทางการเกษตร
่ เสริมกลุม
การสง
่ /เครือข่าย
9
้ ที่
แผนภูมริ ะบบปฏิบ ัติงานในพืน
กลุม
่ /เครือข่าย
แผนพ ัฒนา
การเกษตร
ข้อมูล
การเรียนรู ้
บริหาร
จ ัดการ
(ศบกต.)
การบริการ
กระบวนการทางานของเจ้าหน้าที่
ระบบสน ับสนุนการปฏิบ ัติงาน
10
11
ว ัตถุประสงค์
่ เสริมฯ ทุกระด ับให้สามารถ
1 สน ับสนุน จนท.สง
ิ ธิภาพ
ปฏิบ ัติงานตามพ ันธกิจได้อย่างมีประสท
ื่ มโยงระหว่างหน่วยงานในกรมฯ
2 เกิดการเชอ
ในการสน ับสนุนการปฏิบ ัติงานของ จนท.
้ ที่
ในพืน
12
องค์ประกอบ
1 การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร
ในการปฏิบ ัติงาน
2 การสน ับสนุนทางวิชาการ
ื่ สาร
3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ
ั ันธ์และเผยแพร่
4 การประชาสมพ
5 การติดตามและประเมินผล
13
การเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของบุคลากรฯ
่ เสริมการเกษตร
1. เวทีตามระบบสง
ั
่ เสริม
 สมมนาเช
งิ ปฏิบ ัติการตามระบบสง
การเกษตร
 ประชุมเพือ
่ การบริหาร
2. การฝึ กอบรมเฉพาะกิจ
่ เสริมการเรียนรูด
3. สง
้ ว้ ยตนเอง
4. การนิเทศงาน
14
่ เสริมการเกษตร
เวทีตามระบบสง
ประกอบด้วย
ั
- การสมมนาเช
งิ
ปฏิบ ัติการตามระบบ
- การประชุม
เพือ
่ การบริหาร
่ เสริมการเกษตร
สง
15
่ เสริมการเกษตร
เวทีตามระบบสง
ั
งิ ปฏิบ ัติการฯ
1 เวทีสมมนาเช
ั มนา
สม
เจ ้าภาพ
การจัดเวที
NW
สว่ นกลาง
อย่างน ้อย 1 ครัง้ /ปี
RW
เขต
ปี ละ 3 ครัง้
PW
จังหวัด
อย่างน ้อย 1 ครัง้ /ปี
DW
จังหวัด
อย่างน ้อย 2 เดือน/ครัง้
16
่ การบริหาร
2 เวทีการประชุมเพือ
ประชุม
เจ ้าภาพ
การจัดเวที
ผู ้บริหารกรมฯ
สว่ นกลาง
อย่างน ้อยเดือนละ 1 ครัง้
สานัก/กอง/เขต/ศูนย์ฯ
หน่วยงาน
ทุกเดือน
เขต
ทุก 3 เดือน
กษจ./หน.สว่ นฯ ระดับเขต
17
่ การบริหาร (ต่อ)
2 เวทีการประชุมเพือ
ประชุม
เจ ้าภาพ
การจัดเวที
PM
จังหวัด
เดือนละ 1 ครัง้
MM
จังหวัด
ั ดาห์ท ี่ 4
เดือนละ 1 ครัง้ / สป
DM
อาเภอ
ั ดาห์ท ี่ 1
เดือนละ 1 ครัง้ / สป
WM
อาเภอ
ั ดาห์ (1 วัน)
ทุกสป
18
ั มนาเชงิ ปฏิบต
เวทีสม
ั ก
ิ าร
ตามระบบสง่ เสริมการเกษตร
ั
1. การสมมนาเช
งิ ปฏิบ ัติการระด ับประเทศ
(National Workshop: NW)
เพือ
่ สร ้างความรู ้ ความเข ้าใจให ้แก่เจ ้าหน ้าทีส
่ ว่ นกลาง เขต
ศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ าร และจังหวัด ในเรือ
่ งการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ร่วมทัง้
เป็ นเวทีในการนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศ
ดาเนินการจัดโดยสว่ นกลาง อย่างน ้อย ปี ละ 1 ครัง้
19
ั มนาเชงิ ปฏิบต
เวทีสม
ั ก
ิ าร
ตามระบบสง่ เสริมการเกษตร
ั
2. การสมมนาเช
งิ ปฏิบ ัติการระด ับเขต
(Regional Workshop: RW)
เพือ
่ เป็ นเวทีสาหรับเจ ้าหน ้าทีส
่ ง่ เสริมการเกษตรของจังหวัด
และศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ าร ร่วมกันกาหนดแผนการปฏิบต
ั งิ าน การ
ติดตามนิเทศงาน และประเมินผลในระดับเขต พร ้อมทัง้ การ
ิ ธิภาพ
สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู ้อย่างมีประสท
ดาเนินการจัดโดยสานักสง่ เสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
อย่างน ้อยปี ละ 3 ครัง้
20
ั มนาเชงิ ปฏิบต
เวทีสม
ั ก
ิ าร
ตามระบบสง่ เสริมการเกษตร
ั
3. การสมมนาเช
งิ ปฏิบ ัติการระด ับจ ังหว ัด
(Provincial Workshop: PW)
เพือ
่ เป็ นเวทีให ้เจ ้าหน ้าทีส
่ ง่ เสริมการเกษตรของจังหวัดได ้
ร่วมกันกาหนดแนวทางการดาเนินงาน และเป็ นกลไกในการ
้
ขับเคลือ
่ นการนาองค์ความรู ้ไปใชในการปฏิ
บต
ั งิ าน ดาเนินการ
โดยสานักงานเกษตรจังหวัด กาหนดจัดอย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง้
ิ ศูนย์ปฏิบต
ทัง้ นี้ จังหวัดสามารถเชญ
ั ก
ิ ารหรือผู ้มีสว่ นเกีย
่ วข ้อง
เข ้าร่วมได ้ตามความเหมาะสม
21
ั มนาเชงิ ปฏิบต
เวทีสม
ั ก
ิ าร
ตามระบบสง่ เสริมการเกษตร
ั
4. การสมมนาเช
งิ ปฏิบ ัติการระด ับอาเภอ
(District Workshop: DW)
เพือ
่ เป็ นเวทีให ้เจ ้าหน ้าทีส
่ ง่ เสริมการเกษตรระดับอาเภอ
แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ และแลกเปลีย
่ นประสบการณ์ โดยระดับ
จังหวัดเป็ นผู ้อานวยความสะดวกและเข ้าร่วมทุกครัง้ กาหนดจัด
ั ดาห์ท ี่ 3 โดยอาจ
อย่างน ้อย 2 เดือน/ครัง้ ครัง้ ละ 1 วัน ในสป
แบ่งสายรวมอาเภอได ้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ให ้อาเภอ
หมุนเวียนในการเป็ นเจ ้าภาพ
22
เวทีประชุมเพือ
่ การบริหาร
่ เสริมการเกษตร
1. การประชุมผูบ
้ ริหารกรมสง
2. การประชุมสาน ัก/กอง/เขต/ศูนย์
3. การประชุมเกษตรจ ังหว ัดและห ัวหน้าสว่ นราชการระด ับเขต
4. การประชุมสาน ักงานเกษตรจ ังหว ัดประจาเดือน
(Provincial Meeting: PM)
5. การประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน (Monthly Meeting: MM)
6. การประชุมสาน ักงานเกษตรอาเภอประจาเดือน
(District Monthly Meeting: DM)
ั
7. ประชุมเจ้าหน้าทีส
่ าน ักงานเกษตรอาเภอประจาสปดาห์
(Weekly Meeting: WM)
23
กิจกรรมของระบบสง่ เสริมการเกษตร
ทีไ่ ด ้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2554
ระดับเขต
ั มนาเชงิ ปฏิบต
 การสม
ั ก
ิ ารระดับเขต (RW)
จานวนเขตละ 3 ครัง้ ครัง้ ละ 3 วัน วันละ 900 บาท /คน
 ประชุมหัวหน ้าสว่ นราชการระดับเขต
จานวนเขตละ 6 ครัง้ ๆ ละ 1 วัน วันละ 130 บาท/คน
24
กิจกรรมของระบบสง่ เสริมการเกษตร
ทีไ่ ด ้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2554
ระดับจังหวัด
ั มนาเชงิ ปฏิบต
 สม
ั ก
ิ ารระดับจังหวัด (PW)
จานวนจังหวัดละ 1 ครัง้ ๆ ละ 1 วันๆละ 100 บาท
ั มนาเชงิ ปฏิบต
 สม
ั ก
ิ ารระดับอาเภอ (DW)
จานวนจังหวัดละ 6 ครัง้ ๆ ละ 1 วันๆละ 100 บาท
25
แนวทางการจัด RW
1. ผู ้จัด : สสข. ทัง้ 6 เขต
2. จานวนทีจ
่ ัด 3 ครัง้ ครัง้ ละ 3 วัน
3. บุคลเป้ าหมาย
- จนท. จังหวัด 3 กลุม
่ /ฝ่ าย จานวน 3 คน/จังหวัด
- จนท. ศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ าร 1 คน/ศูนย์
- จนท. เขต/สว่ นกลาง
4. ชว่ งเวลาการจัด
- RW1 : กลาง ธค.53 – มค.54
- RW2 : เมย. – พค.54
- RW3 : สค.54
26
แนวทางการจัด RW
5. เนือ
้ หาใน RW
- RW1 : เน ้น การเตรียมการ/การวางแผน
- RW2 : เน ้น การติดตามงาน/การแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้
- RW3 : เน ้น การสรุปผลการดาเนินงานและรวบรวมองค์ความรู ้
27
28
่ เสริมการเกษตร ปี 2554
ปฏิทน
ิ การปฏิบ ัติงานตามระบบสง
29
การบ ันทึกแผนและผลการปฏิบ ัติงาน
่ เสริมการเกษตร ปี 2554
ตามระบบสง
http://research.doae.go.th
http://www.research.doae.go.th/AES
30
่ เสริมการเกษตร ปี 2554
ปฏิทน
ิ การปฏิบ ัติงานตามระบบสง
• เป็นการบ ันทึกข้อมูล แผน/รายงานผลการปฏิบ ัติงานตาม
่ เสริมการเกษตร
ระบบสง
• บ ันทึกข้อมูลในระบบ Online ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
่ เสริมการเกษตร
กรมสง
31
ข้อมูลทีจ
่ ะต้องบ ันทึก
่ เสริมการเกษตร
1. แผนการปฏิบ ัติงานตามระบบสง
• แผนตามรายกิจกรรม 7 กิจกรรม : PW, MM, PM, DM,
DW, WM, นิเทศงาน
• ปฏิทน
ิ การปฏิบ ัติงาน (Upload File : xxx.pdf)
2. รายงานผลการปฏิบ ัติงาน 5 กิจกรรม (PW, DW, DM, MM
และผลการนิเทศงาน)
32
การเข้าสูโ่ ปรแกรมบ ันทึกข้อมูล
1. http://www.research.doae.go.th/aes หรือ
2. เข้าระบบที่ website กองวิจ ัยฯ
http://www.research.doae.go.th/
แล้ วคลิก “ปฏิทนิ
ระบบส่งเสริมฯ”
33
คลิก รายการที่จะดาเนินการ
34
การดาเนินงาน
ตามระบบสง่ เสริมการเกษตร ปี 2554
 สนง.เกษตรจังหวัดจัดทาปฏิทน
ิ การปฏิบัตงิ าน
ตามระบบสง่ เสริมการ เกษตร และจัดทา
แผนปฏิบัตงิ าน รวมทัง้ บันทึกแผน/รายงานผล
การปฏิบัตงิ านในโปรแกรม Computer online
ที่ web กองวิจัย หรือที่
http://www.research.doae.go.th/aes
35
การดาเนินงาน
ตามระบบสง่ เสริมการเกษตร ปี 2554
้
 ใชการจั
ดการความรู ้ (KM) เป็ นเครือ
่ งมือชว่ ยใน
้
การปฏิบต
ั งิ านสง่ เสริมการเกษตร ใชการจั
ดการ
ความรู ้ (KM) เป็ นเครือ
่ งมือชว่ ยในการปฏิบต
ั งิ าน
สง่ เสริมการเกษตร
 สนับสนุนให ้มีการวิจัยเพือ
่ พัฒนางาน โดยยึด
ประเด็นงานตามระบบสง่ เสริมการเกษตร
36
37

similar documents