Fakultet for samfunnsvitenskap

Report
Fakultet for samfunnsvitenskap
Eilert Sundts hus, Gimlemoen
Campus Kristiansand
Opplæring studentambassadører 6. november 2014
Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr:
BACHELOR
MASTER
• IT og informasjonssystemer • Informasjonssystemer
• Statsvitenskap
• Utviklingsstudier
• Samfunnsplanlegging og
kommunikasjon
• Sosiologi
• Statsvitenskap og
ledelse
• Global Development and
Planning
•
Samfunnskommunikasjon
(gis sammen med Fakultet for
humanistiske fag og pedagogikk)
• Velferdsstudier
• Sosialt arbeid
Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører 06.11.2014
2
Tilbyr også:
ÅRSSTUDIUM
•
•
•
•
•
IT og informasjonssystemer
Samfunnsfag
Sosiologi
Statsvitenskap
Utviklingsstudiet
SOMMERSTUDIUM
European Integration – 30 studiepoeng
PhD-program
• Information Systems, spesialisering
• Public Administration, spesialisering
Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører 06.11.2014
3
Studier i
Informasjonssystemer
Leif Skiftenes Flak,
Instituttleder, informasjonssystemer
Studier i informasjonssystemer
•
Informasjonssystemer, Årsstudium
•
Bachelorstudium
•
Masterstudium
•
Ph.D. informasjonssystemer
HVORFOR STUDERE IT OG INFORMASJONSSYSTEMER?
Du får
•
svar på hvordan IT-teknologien påvirker oss
•
vite mer om hvordan teknologi utvikles
•
kunnskap om hvordan du kan utvikle og forstå fremtidens
teknologiske løsninger
Du vil kunne
•
arbeide med relevante og konkrete problemstillinger sammen
med aktører på Sørlandet, spesielt i den avsluttende
prosjektoppgaven
•
ta deler av studiet i utlandet hvor du møter en annen kultur, og
lære mer fra de beste internasjonale studiemiljøene
•
være en del av et stort IT/IS- miljø (IS= informasjonssystemer)
Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører 06.11.2014
6
HVORFOR STUDERE IT OG INFORMASJONSSYSTEMER?
Som student vil du få nærhet et fagmiljø som forsker og
underviser i grenselandet mellom teknologi, organisasjon og
økonomi.
De ansatte er aktive på mange fronter og har et nært samarbeid
med næringsliv og offentlig forvaltning, blant annet gjennom:
•
Senter for e-forvaltning
•
Senter for forretningssystemer
•
Senter for eHelse
•
Centre for Integrated Emergency Management CIEM
Instituttet er også medlem av det europeiske forskningssenteret
for informasjonssystemer, ERCIS
- European Research Center for Information Systems - an
international network of scientists, conducting cooperative
research in the field of Information Systems.
Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører 06.11.2014
7
Bachelor i IT og informasjonssystemer
EKSEMPLER på prosjektoppgave i siste semester (bacheloroppgave)
• SIKKERHETSAPP for Smart Care, studentene kombinerte sikkerhet og
informasjonsteknologi og utviklet en sikkerhetsapp for
• DATAKVALITETSSIKRINGSYSTEM for Aker Solutions, har laget et system som
sikrer kvaliteten i behandlingen av ulike data på oppdrag fra Aker Solutions.
• NY NETTPORTAL for Andersen Mek. Verk (AMV) i Flekkefjord, som er totalleverandør
av tunnel- og graveutstyr.
• NYE NETTSIDER for Rolfs Elektro i Kristiansand (nye nettsider med nettbutikk)
• UTVIKLET BRUKERSYSTEM FOR WHISKY-DRIKKERE for Norsk Malt Whisky Lag
• NETTKJØP AV BRUKTE BØKER for UiA / STA
• BEDRE GJESTENETT PÅ NATIONAL OILWELL VARCO
• OVERSIKT OVER LANDBRUKSANSATTE for Landbrukstjenester Sør
Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører 06.11.2014
8
Tidligere bachelorstudenter rapporterer
(Kandidatundersøkelsen,2013)
•
95 % har fått jobb innen fire måneder etter endt
studium (BachIT)
•
21 % headhuntet
•
Estimert snittlønn: 445 000,- (Høyest av
bachelorkandidatene på dette fakultetet)
•
85 % er tilfreds eller svært tilfredse med stillingen
de fikk etter endt utdanning
•
75 % mener utdanningen var relevant eller svært
relevant for stillingen
Tidligere masterstudenter rapporterer
(Kandidatundersøkelsen,2013)
•
88 % har fått jobb innen fire måneder etter endt
studium (BachIT)
•
+ 9 % selvstendig næringsdrivende
•
Estimert snittlønn: 505 000,- etter endt utdannelse
•
81 % er tilfreds eller svært tilfredse med stillingen
de fikk etter endt utdanning
•
85 % mener utdanningen var relevant eller svært
relevant for stillingen
God match mellom jobb og utdanning
Masterstudiet i informasjonsstudier gir en unik mulighet
til å kombinere teknisk kompetanse og
forretningsforståelse, og gjør deg godt rustet til en jobb i
teknologi- og rådgivningsbransjen, sier Ida Aspaas
Karlsen som jobber som konsulent i Capgemini.
Hvorfor valgte du den utdanningen du gjorde?
Jeg begynte på bachelorprogrammet i IT- og informasjonssystemer fordi
jeg hadde en viss interesse for data. Det er en del valgmuligheter i
programmet som gjorde at jeg kunne velge emner som ikke var så
tekniske, og jeg begynte også ganske tidlig å tenke på å gå videre på
master. Det har jeg ikke angret på. Masterprogrammet har gitt meg både
en god teknisk plattform og en bred forretningsforståelse, noe som er
spesielt viktig i jobben min nå.
Arbeidsgiver:
Capgemini, Oslo
siden august 2012
Bachelor i IT og
informasjonssystemer 2010,
og Master i
informasjonssystemer 2012
Jeg var utvekslingsstudent på University of Nebraska , Omaha –
og det var lagt godt til rette for oss. Vi var ettertraktede
studenter for dem. Jeg fikk også god trening i
presentasjonsteknikk der, noe jeg har hatt stor nytte av siden.
Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører 06.11.2014
11
Kort oppsummert
•
Studier i IT og informasjonssystemer gir
•
Spennende studier med engasjerte og
oppdaterte forelesere
•
Gode muligheter for utveksling
•
Relevant kompetanse
•
Meget gode muligheter for interessante og godt
betalte jobber
Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører 06.11.2014
12
Statsvitskap
Presentasjon ved Gro Kvåle, studiekoordinator for
Samfunnsfag (årsstudium) og Statsvitenskap
(årsstudium og bachelor)
Ved Institutt for statsvitenskap og
ledelsesfag kan ein studera:
•
Statsvitenskap i 1, 3, 5 eller 8 år – frå
årsstudium til phd.
•
Årsstudium i samfunnsfag
•
Sommarskule i European integration
(30 stp, masternivå)
Kva er statsvitskap?
•
Det systematiske, vitskaplege studiet av politikk,
stat og styring
•
På alle styringsnivå: lokalt, regionalt, nasjonalt,
overnasjonalt
•
Sammenhengen mellom styringsnivåa
•
Tilhøvet mellom politikk og administrasjon
•
Målet er å kunna forstå og forklara og evt gje råd til
styresmakter og andre samfunnsaktørar
Kva er så statsvitenskap?
Korleis studerer me statsvitskap - BA?
1sem
EX-100
ORG100
ST-100
høst
Examen
Organisasjonsteori og
Offentlig politikk og
Philosophicum
analyse
administrasjon
2sem
ST-101
ST – 102
ST – 103
vår
Politisk teori
Internasjonal politikk
Komparativ politikk
3sem
ORG200
ST -200
ME-100
høst
Administrasjon og
Offentlig politikk og
Samfunnsvitenskapelig metode
ledelse i offentlig
administrasjon
forvaltning
4sem
Breddeenhet, 60 sp
Vår
4 og 5 semester
5sem
Høst
6sem
ST-202
ST-204
Vår
The European Union
Bacheloroppgave i
– Institutions and
statsvitenskap
Politics
Valgemne
Master i statsvitskap og leiing
40 studiepoeng obligatoriske emner:
•
Vitskapleg forståing og framstilling
•
Organisasjonsteori
•
Political Systems and Governance

Metode og Statistikk
40 studiepoeng valgemner:
To valretningar: Organisasjon og leiing og Europeisk integrasjon
40 studiepoeng masteroppgave
Årsstudiet i samfunnsfag
Ein kombinasjon av
•
Statsvitskap ( Internasjonal politikk,
offentleg politikk og administrasjon)
•
Historie ( Globalhistorie, Konflikt og fred
– historiske og etiske perspektiv)
•
Geografi (Utvikling, miljø og
samfunnsendring, økonomisk
globalisering)
Og etterpå…
Kan du bli kva du vil!
• Jobb
i kommune, statleg verksemd,
internasjonale organ, frivillig sektor, privat
verksemd
• Sakshandsaming,
undervisning, journalistikk,
prosjektarbeid osv., osv.
Og elles er det verdt å vita at:
•
Studentforeininga Politicus er svært aktiv med
faglege og sosiale arrangement, studieturer osv.
•
Forelesarane er anerkjente ekspertar på sine
område
•
Forelesarane er tilgjengelege for studentane
•
I masterstudiet finst det mogelegheit for
praksisplass/periode ved Agderforskning, Oxford
Research og Sørlandets Europakontor i Brussel
Utviklingsstudier
Årsstudiet 60 sp - 1 år
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Bachelorstudiet 180 sp – 3 år
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Master in Global Development and
Planning – 2 år
Presentasjon ved Jannik Stølen Timenes, rådgiver
Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging
Hvorfor velge utviklingsstudiet –
årsstudium/bachelor?
•
Er du opptatt av globalisering og internasjonale økonomiske og politiske
forhold?
•
Er du interessert i å finne ut av sammenhengene og årsakene til ulikheter i
sosial og økonomisk utvikling mellom ulike land og regioner?
•
Hvordan land kan fanges i konfliktfeller, og hvordan man kan skape
grunnlag for fred?
•
Er du opptatt av bærekraftig utvikling og ressursforvaltning? Fattigdom og
bistand?
•
Ønsker du å få internasjonal erfaring i løpet av studiet?
Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører 06.11.2014
24
Hvorfor velge dette studiet?
•
Utviklingsstudiet passer for deg som har engasjement og interesse for
utviklingsspørsmål, internasjonale relasjoner, bistand og endringsprosesser i
en global sammenheng.
•
Vi diskuterer og analyserer grunner til at noen land er rike og noen fattige, og
hva det er som er med på å fremme eller hemme økonomisk vekst og sosial
utvikling.
•
Du vil lære om internasjonale institusjoner og bistandsaktørers rolle og
funksjon i forhold til utvikling i fattige land, og om hvordan fordeling av
ressurser og makt kan bidra til konflikt.
Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører 06.11.2014
25
Studieplanen – bachelor i utviklingsstudier
180 studiepoeng
Utviklingsrelaterte emner:
• Utvikling, miljø og
samfunnsendring
• Kulturelle endringsprosesser
• Global historie
• Bistand, makt og konflikt
• Økonomisk globalisering
• Feltkurs (studietur 4 uker)
• The Global Challenge: Natural
Resources and Climate
Change
• Comparative Regional
Analysis
• Feltarbeid
• Bacheloroppgave
Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører 06.11.2014
Ex phil, Ex fac og metode
Breddeenhet 40 studiepoeng
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Statsvitenskap
Samfunnsendring og
kommunikasjon
Jus og økonomi
Spansk
Medieproduksjon
Religionsstudier i Asia
Religion og livssyn
Sosiologi
Utveksling
26
Utenlandsopphold hvert år!
•
1. år - Feltkurs i et utviklingsland
4 uker i andre semester av årsstudiet/bachelorstudiet
•
2. år - Utveksling
Mulig hele 4. semester – mange gode utvekslingsavtaler
•
3. år - Feltarbeid i et utviklingsland
i forbindelse med bacheloroppgaven, minimum 3 måneder,
6. semester
Master in Global Development and Planning
•
4. år - Face-to-face samling Sri Lanka
4 uker i slutten av andre semester
•
5. år - Feltarbeid i et utviklingsland i forbindelse med
masteroppgaven
Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører 06.11.2014
27
Videre studier
•
gir en samfunnsvitenskapelig grad
•
kvalifiserer for opptak til masterstudiet i Global
Development and Planning ved Universitetet i
Agder.
•
Kvalifisere også for opptak til masterstudiet i
•
Samfunnskommunikasjon
•
Statsvitenskap og ledelse
•
Innovasjon og kunnskapsutvikling (Grimstad)
Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører 06.11.2014
28
Bachelor i utviklingsstudier - yrkesmuligheter
•
Studiet gir en forutsetning for å kunne søke
stillinger i forbindelse med:
•
administrasjon og planlegging av bistand- og
humanitært arbeid
•
frivillige organisasjoner som driver
utviklingsprosjekter eller internasjonalt
samarbeid
•
informasjonsarbeid i offentlige eller private
organisasjoner
•
arbeid i forbindelse med innvandring og
flyktninger
•
saksbehandling i det private og det offentlige
Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører 06.11.2014
29
Bachelor i
samfunnsplanlegging og
kommunikasjon
Presentasjon ved Jørn Cruickshank, studiekoordinator
Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging
Bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon
Hvorfor velge dette studiet?
Er du opptatt av å forstå hvordan media, internett og
et stadig bedre samferdselstilbud nasjonalt og
internasjonalt binder mennesker sammen på nye
måter?
Ønsker du å forstå hvordan globaliseringen påvirker
arbeidslivet og de stedene vi bor på?
Vil du å lære mer om hvordan du kan påvirke vårt
stadig mer komplekse og mobile samfunn gjennom
planlegging og kommunikasjon?
Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører 06.11.2014
31
Hvorfor velge samfunnsplanlegging og
kommunikasjon?
•
Bachelorprogrammet i samfunnsplanlegging og kommunikasjon passer for
studenter som er opptatt av samfunnsendringer generelt, men særlig
hvordan samfunnskunnskap kan utnyttes i formingen av et mer
demokratisk og bærekraftig samfunn.
•
I løpet av studiet diskuterer vi den politiske organiseringen av samfunnet
og medias og planleggingens rolle i formingen av meninger og sosiale
fellesskap.
•
Studiet er et av få tverrfaglige og praksisorienterte studier i Norge som
retter seg mot steds- og samfunnsutvikling.
•
Med en bachelorgrad i samfunnsplanlegging og kommunikasjon får du en
tverrfaglig og handlingsorientert utdanning.
Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører 06.11.2014
32
Studieplanen – bachelor i samfunnsplanlegging
og kommunikasjon
180 studiepoeng
Fordypning på 90 studiepoeng i
følgende emner:
•
Utvikling, miljø og samfunnsendring
•
Kulturelle endringsprosesser
•
Offentlig administrasjon
•
Økonomisk globalisering
•
Samfunnsplanlegging og regional utvikling
•
Communication, Media and Planning
•
Kultur, planlegging og byutvikling
•
Bacheloroppgave
Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører 06.11.2014
33
Videre studier
•
Gir en samfunnsvitenskapelig grad
•
Kvalifiserer for opptak til masterstudiet i
Samfunnskommunikasjon ved Universitetet i
Agder.
•
Kvalifisere også for opptak til masterstudiet i
•
Global Development and Planning
•
Statsvitenskap og ledelse
•
Innovasjon og kunnskapsutvikling (Grimstad)
Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører 06.11.2014
34
Bachelor i samfunnsplanlegging og
kommunikasjon - yrkesmuligheter
•
Du kan søke jobb i offentlige, frivillige og private
organisasjoner som er involvert i ulike typer
utviklings-, planleggings- og kommunikasjonsarbeid.
Det kan være en kommune, et regionalt
samarbeidsorgan, et departement eller direktorat
eller et kommunikasjonsbyrå.
•
Du vil også ha relevant kompetanse for private eller
frivillige organisasjoner som er bevisst på å påvirke
planleggings- og kommunikasjonsprosesser som
berører deres virksomhet.
Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører 06.11.2014
35
Bachelor i sosiologi
Presentasjon ved Cecilie Mawdsley, studiekonsulent
Institutt for sosiologi og sosialt arbeid
Hvorfor studere...
Sosiologi?
Hvordan blir mennesket påvirket av endringer i arbeidslivet og
fremveksten av nye samlivsformer? Hvorfor er kunnskap, makt og
rikdom ulikt fordelt?
Sosiologi kan defineres som studiet av mennesket i samfunnet, og
faget gir deg dypere innsikt i denne typen spørsmål. Sosiologien
forklarer og fortolker hvordan mennesker blir formet av samfunnet
og hvordan mennesker selv bidrar til å forme samfunnet.
Jobbmuligheter
Kandidater i sosiologi finner du i mange ulike jobber innen
offentlig forvaltning og privat næringsliv, ledelse og
administrasjon, utredningsarbeid, organisasjonsutvikling,
konsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, forskning,
markedsundersøkelser, markedsføring og reklame, undervisning
og journalistikk.
Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører 06.11.2014
37
Bachelor i sosialt arbeid
Presentasjon ved Cecilie Mawdsley, studiekonsulent
Institutt for sosiologi og sosialt arbeid
Hvorfor studere...
Sosialt arbeid?
Har du lyst til å jobbe med mennesker? Er du
opptatt av samfunnsspørsmål og sosiale problemer?
Om du ønsker å bidra til å forebygge, løse og
redusere sosiale problemer hos enkeltpersoner, i
familier, grupper eller i samfunnet generelt, kan
sosialt arbeid være en utdanning for deg.
Atle Holbek
(fullførte Sosionomstudiet 2013)
Som sosionom vil du kunne jobbe med barn, unge,
voksne og miljøer som trenger støtte i vanskelige
situasjoner.
Visste du at...
Sosionomsstudentene har 18 ukers praksis i nestsiste semester?
Et godt samarbeid mellom UiA og praksisfeltet er vesentlig for å
sikre kvaliteten på læringsprosessen.
Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører 06.11.2014
- Å bli sosionom gir mange
muligheter. En kan jobbe
innen barnevernet, NAV, rus,
psykiatri og mye mer. Det er
en «potetutdanning».
- Praksis er jo det lengste
jobbintervjuet en er på. Det
er en god arena for å teste
seg selv.
39
Videre studier?
• Velferdsstudier, master
Masterprogrammet gir deg solide
kunnskaper om forholdet mellom individ,
samfunn og velferdssystemer. Det passer for
deg som ønsker å jobbe med analysearbeid,
fagutvikling, administrasjon eller ledelse.
•
Studiet gir deg kunnskaper om
samfunnsendring og velferd, herunder
hvordan ulike land utvikler sine
velferdssystemer, hvilke drivkrefter som
ligger bak disse endringene, og hvordan
ulike typer velferdspolitikk påvirker
fordelingen av velferd i samfunnet.
Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører 06.11.2014
Anne Tøge
(fullførte masterstudiet 2011)
Studiet handler mye om hva du
gjør selv. Det er lagt opp til
bolkundervisning og i stor grad
egenarbeid. Man må ha interesse
og lyst til å lære.
40
Institutt for sosiologi og sosialt arbeid
Nattergalen, mentorprogram
- En kjempebra mulighet til å utvikle seg
faglig og få nye perspektiver, sier Eline Freim
som har vært mentor i "Nattergalen" ved siden
av sosionomstudiet.
Mentorprogrammet retter seg primært mot studenter som tar sosialfaglig utdanning,
samt skolebarn i alderen 8-12 år med minoritetsbakgrunn. Ved UiA har også studenter
fra lærerutdanningene vært med. Målsettingen er gjensidig glede og læring for
studenter og barn som deltar.
For barnet kan det dessuten bli et bidrag til inkludering og til å bli bedre kjent med det
norske samfunnet, og for studenten kan det bety en berikelse og utvidet erfaring, ved
å bli kjent med et barn og en familie med annen bakgrunn enn ens egen.
Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører 06.11.2014
41

similar documents