Update Milieuwetgeving - Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen

Report
West-Vlaams CHARTER Duurzaam Ondernemen
Actualiteit milieuwetgeving
evoluties en tendensen
Copyright © 2012 Wiels & Partners
11 februari 2014
Danny Wiels
Pres. Kennedylaan 100B
8500 KORTRIJK
Tel. (056) 75 42 81 – fax (056) 75 42 82
[email protected]
Titel van de presentatie
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Handhaving
Lozing bedrijfsafvalwater
Lozing hemelwater
Lozing bedrijfsafvalwater op RWZI
Mer-screening
Vlarem-trein 2012
Vlarem-trein 2013
Permanente omgevingsvergunning
Agenda
Titel van de presentatie
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Handhaving
Titel van de presentatie
Handhaving milieu
Milieuhandhavingsdecreet 21.12.2007
Ingevoegd als hoofdstuk XVI in DABM
Uitvoeringsbesluit 12.12.2008
Doel: harmonisatie toezicht en sancties
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Instrument: bestuurlijke maatregelen en geldboetes
Nieuwe organen: AMMC en MHHC
handhaving
Titel van de presentatie
Duidelijk onderscheid milieu-inbreuk vs. milieumisdrijf
AMMC bevoegde dienst voor bestuurlijke geldboete
(exclusieve + alternatieve)
AMMC: + 1600 dossiers
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Parket: stuur ¼ door, nog steeds seponeringen
handhaving
Titel van de presentatie
Lokale politie (49%), ANB (20%) en AMI (15%)
Boete totaal €1.130.000, gemiddeld €965
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Beroep MHHC: 90 dossiers, 66 uitspraken, in 45%
vermindering aanvankelijke geldboete
handhaving
Titel van de presentatie
Invoering “bestuurlijke transactie”= minnelijke schikking
voor kleine delicten (06.07.2012)
Strikte voorwaarden
Misdrijf: tot €2000 - Inbreuk: tot €500
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Gelden gaan naar MINA-fonds
Toekomst: principiële beslissing tot verdere depenalisering
handhaving
Titel van de presentatie
Tips
Totaalcontrole vs flitscontrole
Groeiende rol van de gemeentepolitie
Copyright © 2011 Wiels & Partners
• Meer bedrijven klasse 2
Veranderende rol van de milieu-inspectie
Overlap milieu – veiligheid – R.O.
verhoor door politie
verklaringen aan bv. MI
Belang van voorbereiding van mogelijk
controlebezoek
handhaving
Titel van de presentatie
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Lozing afvalwater
Titel van de presentatie
Europese Kaderrichtlijn Water (22.12.2000)
Ambitie: zorgen voor goede kwaliteit van oppervlakteen grondwater in 2015
Gevolgen van overstroming én van droogte beperken
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Verplicht de lidstaten om duurzaam met water om te
springen
Uitwerking via beheerplannen per stroomgebied
In Vlaanderen: Decreet Integraal Waterbeleid.
Lozing afvalwater
Titel van de presentatie
Omvat duidelijke milieukwaliteitsnormen
PS te verminderen tot niveau norm, PGS stopzetten
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Lijst PS en PGS op Europees niveau uitgebreid met 12
nieuwe stoffen, waarvan 6 als PGS (o.a. PFOS en
HBCDD)
Van 14 bestaande PS werden de normen gewijzigd
(o.a. lood, nikkel, PAK’s)
Wordt vertaald naar VLAREM
Lozing afvalwater
Titel van de presentatie
Tips
Belang van gevaarlijke stoffen in afvalwater
•
•
•
•
•
Detecteren
Analyseren
Opvolgen
Vermijden
Vergunbaarheid
Belang van lozingspunt – ontvangende
oppervlaktewater
Copyright © 2011 Wiels & Partners
• Voorwaarden milieuvergunning
• vergunbaarheid
Niet-vergunde lozing !!!
Lozing afvalwater
Titel van de presentatie
Copyright © 2011 Wiels & Partners
hemelwater
Titel van de presentatie
Verordening hemelwater (01.10.2004)
Aspect waterkwantiteit
Bij gebouwen met oppervlakte >75m² of uitbreiding >50m²
Van toepassing op percelen vanaf 300m²
Nieuwe gebouwen RW-put minimum 3.000 liter
Copyright © 2011 Wiels & Partners
RW-put voorzien van pomp
Voor verharding vanaf 200 m²: infiltratie
hemelwater
Titel van de presentatie
Nieuwe verordening hemelwater (05/07/2013; BS 08/10/2013)
Bij gebouw of verharding >40m²
Uitbreiding verplichting infiltratievoorziening
4m² per 100m² en vanaf 250m² verharding
Nieuwe gebouwen >100m²: RW-put min. 5.000
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Uitz. percelen <250 m² en bij beperkte uitbreiding/renovatie
hemelwater
Titel van de presentatie
Nieuwe verordening hemelwater
Collectieve infiltratie bij nieuwe verkavelingen met wegenis
Regels bij aanleg afwatering
RW-put voorzien van pomp en tappunt
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Van kracht 01/01/2014
hemelwater
Titel van de presentatie
Hemelwater in VLAREM
Nadruk op kwaliteit
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Duidelijke keuzevoorkeur (art. 4.2.1.3):
Opvang voor hergebruik
Infiltratie
Buffering voor vertraagd lozen op oppervlaktewater
Lozen op RWA
hemelwater
Titel van de presentatie
Hemelwater in VLAREM (2)
scheiding afvalwater en hemelwater verplicht bij aanleg
gescheiden riolering
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Uitzondering voor bestaande gesloten bebouwing:
verplichting enkel indien geen leidingen onder of door het
gebouw moeten worden aangelegd
hemelwater
Titel van de presentatie
Tips
In kaart brengen van hemelwaterafvoer op site
• Alle stromen en lozingspunten
• Samenkomst HW / BA / HA / KW ??
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Wordt (strenger) geëvalueerd tijdens
milieuvergunningsprocedure
Mogelijke totaalevaluatie bij
milieuvergunningsaanvraag (bv. bij lozing in beek
of gracht)
hemelwater
Titel van de presentatie
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Lozing bedrijfsafvalwater op RWZI
Titel van de presentatie
Huidige situatie:
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Omzendbrief 2005/01: wanneer verwerking op RWZI mogelijk?
Klein bedrijf
Kleine impact
Ad hoc benadering
Besluit contractuele sanering BA op RWZI (21.10.2005)
Regelt:
Contractvorming
Vergoeding (fiscaliteit !)
Beroepsprocedure
Lozing bedrijfsafvalwater op RWZI
Titel van de presentatie
Huidige situatie:
Verwijzing naar omzendbrieven: criteria verwerkbaarheid
Klein bedrijf: N1<600 en N2<200 en N3<400 en geen grote
verdunning (<200 m³/d bij BZV<100 mg/l) en niet schadelijk
Kleine impact: debiet, CZV, ZS, N, P
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Overige: ad hoc benadering o.a.
• CZV/BZV <4
• BZV/N>4
• BZV/P>25
Lozing bedrijfsafvalwater op RWZI
Titel van de presentatie
Ontwerp nieuw besluit lozing bedrijfsafvalwater op RWZI
Toekomst:
Criteria voor lozing op RWZI
Duidelijk onderscheid permanente, tijdelijke of noodlozing
Contractvorming lozing en bronbemaling: vóór aanvang
Procedures aanvraag en beroep
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Volgens principes “vervuiler betaalt” en “win-win”
Aanvullend op systeem financierende heffing
Lozing bedrijfsafvalwater op RWZI
Titel van de presentatie
Toekomst:
Grondige evaluatie nodig indien:
Copyright © 2011 Wiels & Partners
verdund BA >200 m³/d bij BZV<100 mg/l (gemiddeld)
BA >20 m³/d en >2,5% biologische capaciteit RWZI
BZV-vracht >15% ontwerpcapaciteit RWZI
CZV en ZS >5% ontwerpcapaciteit RWZI
N en P >5% ontwerpcapaciteit RWZI
Lozing bedrijfsafvalwater op RWZI
Titel van de presentatie
Grondige evaluatie:
Goede werking RWZI en riolering
Goed verwerkbaar of complementair (art. 35quinq §1 wet 1971)
Afkoppelen verregaand gezuiverd of verdund BA
Impact overstorten bij BA >500 mg/l BZV
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Gevaarlijke stoffen uitgezonderd P
Cofinanciering aanpassing RWZI
Lozing bedrijfsafvalwater op RWZI
Titel van de presentatie
Noodaansluiting: via bijzondere voorwaarde milieuvergunning
Saneringscontract: via bijzondere voorwaarde milieuvergunning indien
maatregelen voor RWZI noodzakelijk en voor bronbemaling
Contract omvat duidelijke kosten investering/exploitatie
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Noodlozing: contract kan tot 90 dagen nadien worden afgesloten
Melding en kennisgeving bij noodlozing
Staalname, analyse en continu debietmeting
Lozing bedrijfsafvalwater op RWZI
Titel van de presentatie
Contract:
Advies VMM tenzij bronbemaling
Negatief advies  minister beslist
Beroep via de VMM, beslissing door de minister
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Snellere doorlooptijden procedure
Lozing bedrijfsafvalwater op RWZI
Titel van de presentatie
Tips
Lozing op RWZI niet meer zo vaststaand en
afdwingbaar in toekomst
Aandacht voor gevaarlijke stoffen
Aandacht voor impact op RWZI
Copyright © 2011 Wiels & Partners
• Te hoog
• Te laag
Lozing bedrijfsafvalwater op RWZI
Titel van de presentatie
Copyright © 2011 Wiels & Partners
MER screening
Titel van de presentatie
MER-wetgeving
Historiek omzetting EU-richtlijn
Veroordeling België door EU Hof Justitie
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Problematiek extra drempels= beperking toepassing
MER screening
Titel van de presentatie
Drie lijsten in bijlage:
eerste lijst: Mer-plichtig
tweede lijst: ontheffing mogelijk
Nieuwe derde lijst: opstellen screeningsnota
Copyright © 2011 Wiels & Partners
 Nieuwe bijlage III met activiteiten = deels bijlage II
zonder drempels
 Bij elke vergunningsaanvraag toetsen aan nieuwe lijst
bijlage III
MER screening
Titel van de presentatie
Wanneer?
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Nakijken bij elke aanvraag, ook elke mededeling
Beperkt tot voorwerp van de aanvraag
Koptitels categorieën spelen niet (meer) mee
Opletten met “algemene” activiteiten
Voorbeeld
Schrijnwerker met 1000 liter diesel= categorie 2.e
Parking, school, zwembad= categorie 10.b
MER screening
Titel van de presentatie
Procedure?
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Onderzoek V&O: 14 dagen  30 dagen
Door administratie vergunningverlenende overheid
Volledig onafhankelijk van adviesverlenende
instanties… rolverdeling ?
Geen stilzwijgende OVO !
In de praktijk: terugkoppeling, communicatie
MER screening
Titel van de presentatie
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Opbouw screening?
Toetsen drempels bijlage I – II
Ligging ruimtelijke zonering
Ligging specifieke kwetsbare functies
Impact op lucht, water, bodem, verkeer, veiligheid,…
Verwijzen naar andere delen aanvraagdossier
Van standaardvermelding tot standaardformulier
Richtsnoeren MER-cel
Quid cumulatieve effecten !?
MER screening
Titel van de presentatie
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Tips
Meer en meer totaalevaluatie van bedrijf
Zeer variërende invulling van screening
Aandacht voor top drie :
geluid – geur – transport en mobiliteit
Juridische impact van nieuwe verplichting
Invulling kan verdergaan dan MER qua
onderdelen
• Veiligheid
• Brandveiligheid
• mobiliteit
MER-screening
Titel van de presentatie
Copyright © 2011 Wiels & Partners
VLAREM 2012
Titel van de presentatie
Toezichthouder onverwijld verwittigen
VLAREM I:
 bij schending voorwaarden inzake GPBV of inzake emissies (lucht,
water, bodem, afval) voor GPBV-bedrijven en voor rubriek 59
Copyright © 2011 Wiels & Partners
VLAREM II:
 bij defect zuiveringstechnische voorzieningen of bij overschrijding
emissie/immissienorm
 Bij voorval
VLAREM trein 2012
Titel van de presentatie
Melding voorval
Copyright © 2011 Wiels & Partners
« voorval » :
gebeurtenis zoals brand, explosie of accidentele
emissie, die wordt veroorzaakt
door ongecontroleerde ontwikkelingen tijdens de
exploitatie van een inrichting, die hetzij
onmiddellijk, hetzij na verloop van tijd gevolgen kan
hebben voor de mens of voor het leefmilieu;
VLAREM trein 2012
Titel van de presentatie
Melding voorval
Telefonisch bij burgemeester en toezichthouder
Melding voorval (nieuw formulier bijlage 4.1.12)
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Informatieplicht tijdens opvolging
VLAREM trein 2012
Titel van de presentatie
BBT, BBT-conclusies, en BREF
Nieuwe definitie BBT in VLAREM
• Geavanceerd en doeltreffend
• Praktisch bruikbaar
• Emissie en effect op milieu beperken of voorkomen
VLAREM I bijlage 18: 12 criteria waaraan BBT moet voldoen
Alle inrichtingen: BBT geldt als referentie
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Voor GPBV: BBT-conclusies bindend
• Europees niveau
• Omvat BBT met BBT-gen en monitoring, als onderdeel van BREF
• Indien nog niet opgesteld: BREF’s tot 07.01.2011
VLAREM trein 2012
Titel van de presentatie
Vormvereisten voor vergunningstekst
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Bij GPBV: o.a. titel BREF’s, verwijzing afwijking
Opbouw voorwaarden
Expliciete vermelding emissiegrenswaarden en monitoring
Maatregelen ter vrijwaring van het milieu, onderhoud
Maatregelen uitzonderlijke bedrijfsomstandigheden
…
Mogelijkheid tot opleggen strengere voorwaarden dan haalbaar
door gebruik te maken van BBT (-conclusies)
VLAREM trein 2012
Titel van de presentatie
Uitbating GPBV:
alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging met
toepassing BBT
geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt;
afvalstoffen prioriteitsvolgorde
energie doelmatig gebruiken
Copyright © 2011 Wiels & Partners
ongevallen voorkomen en de gevolgen ervan beperken
bij de definitieve stopzetting maatregelen nemen om risico op
verontreiniging te voorkomen en om het bedrijfsterrein weer in een
bevredigende toestand te brengen (art. 4.1.13.3 van Vlarem II)
VLAREM trein 2012
Titel van de presentatie
Overzicht GPBV
Bijkomende GPBV-rubrieken indelingslijst cfr. lijst LNE
Indien “S” in indelingslijst: situatierapport bodem
Beslissingen publiek via internet
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Periodieke toetsing en controle BBT-conclusie
VLAREM trein 2012
Titel van de presentatie
Invoering situatierapport
S=
Inrichting waarvoor conform het Bodemdecreet een oriënterend
bodemonderzoek verplicht is vóór volgend tijdstip:
1° bestaande GPBV-inrichtingen: vóór 7 januari 2014
2° GPBV-inrichting door omzetting RIE: vóór 7 juli 2015
Copyright © 2011 Wiels & Partners
3°nieuwe GPBV-inrichting: vóór vergunningsaanvraag
VLAREM trein 2012
Titel van de presentatie
Situatierapport
Informatie over huidig en vroeger gebruik van terrein
Informatie over toestand bodem en grondwater
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Moet referentiepunt zijn met toestand na stopzetting
Herstel oorspronkelijke toestand (Batnec)
VLAREM trein 2012
Titel van de presentatie
Situatierapport
Copyright © 2011 Wiels & Partners
 Bij bestaande inrichtingen: eerder uitgevoerde OBO volstaat
 Onderzoekstrategie “verdachte locatie”
 Bij nieuwe inrichtingen: vooraf OBO uitvoeren, bodemattest bij
aanvraagdossier voegen
 Onderzoekstrategie “zonder verdachte locatie”
 Indien voorheen toch verdachte locatie: detail bekijken
inplanting GPBV-installatie
VLAREM trein 2012
Titel van de presentatie
Rapportering GPBV
gegevens monitoring emissie: jaarlijks bij LNE AMI
periodieke toetsing vergunningsvoorwaarden: bij LNE AMV
Copyright © 2011 Wiels & Partners
emissiegegeven bij afwijking BBT-gen: vergunningverlener
P.M. melding schending voorwaarden en melding voorval
VLAREM trein 2012
Titel van de presentatie
Toezicht GPBV
door LNE AMI en/of OVAM
opmaak controleplan (GPBV-handhavingssysteem)
alle GPBV-installaties en alle relevante milieu-aspecten ervan
Copyright © 2011 Wiels & Partners
evaluatie naleving vergunningsvoorwaarden en milieuzorgsysteem
frequentie jaarlijks tot 3-jaarlijks
VLAREM trein 2012
Titel van de presentatie
Toezicht GPBV
Controle binnen 4 jaar na bekendmaking BBT-conclusies
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Indien tekorten: herneming binnen 6 maand
Controlerapport
overzicht bevindingen
evaluatie maatregelen
binnen 2 maand aan exploitant
binnen 4 maand publiek gemaakt
VLAREM trein 2012
Titel van de presentatie
Tips
Streng kader voor GPBV-bedrijven
Voorbode voor andere bedrijven … ?
Strenge meldingsplicht
Copyright © 2011 Wiels & Partners
• Juridische gevolgen van (niet) doen
• Praktische gevolgen van (niet) doen
Vlarem trein 2012
Titel van de presentatie
Copyright © 2011 Wiels & Partners
VLAREM 2013 (ONTWERP )
Titel van de presentatie
VLAREM II
 BREF/BBT als minimum i.p.v. als basis
 Niet BREF indien VLAREM strenger is
 Rekening houden met beleidsplannen bijv. fijn stof
Copyright © 2011 Wiels & Partners
 Context bewaren bij vertaling BREF naar VLAREM
VLAREM trein 2013
Titel van de presentatie
CLP omzetting
 Indeling volgens etiket: geen symbool (CLP, ADR)
= niet gevaarlijk
Copyright © 2011 Wiels & Partners
 Excl. cosmetica, food, feed,… cfr. CLP
 Indeling volgens hoofdeigenschap wordt verlaten;
meervoudige indeling indien van toepassing
VLAREM trein 2013
Titel van de presentatie
Copyright © 2011 Wiels & Partners
VLAREM trein 2013
Titel van de presentatie
CLP omzetting
 Alle opslag gevaarlijke producten in rubriek 17:




17.1: gassen en aërosolen (waterinhoud vs. netto inhoud)
17.2: SEVESO -inrichtingen
17.3: 8 subcategorieën (o.a. gezondheidsgevaarlijke) (kg)
17.4: kleine verpakkingen
 Individuele verpakking tot 30 l/kg
Copyright © 2011 Wiels & Partners
 Afvalstoffen: rubriek 2 vs. rubriek 17
 Indeling: drempels klasse 1 en 2 opgetrokken
+ deels uitsplitsing oude rubriek 17.3.3
VLAREM trein 2013
Titel van de presentatie
CLP omzetting
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Rubriek 17.3.2.2: ontvlambare vloeistoffen
gevarencat. 1 & 2
Kl. 3: 50 kg tem 2 ton
Kl. 2: > 2 ton tem 50 ton
Kl. 1: > 50 ton
Rubriek 17.3.4: opslag zeer licht en licht
ontvlambare vloeistoffen
Kl. 3: 50 l tem 1000 l
Kl. 2: > 1000 l tem 30000 l
Kl. 1: > 30000 l
VLAREM trein 2013
Titel van de presentatie
Rubriek 17.3.4: bijtende vloeistoffen en vaste stoffen
Kl. 3: 200 kg tem 20 ton
Kl. 2: > 20 ton tem 100 ton
Kl. 1: > 100 ton
Rubriek 17.3.5: giftige vloeistoffen en vaste stoffen
Kl. 3: 10 kg tem 2 ton
Kl. 2: > 2 ton tem 5 ton
Kl. 1: > 5 ton
Rubriek 17.3.7: op lange termijn gezondheidsgevaarlijke
vloeistoffen en vaste stoffen
Kl. 3: 100 kg tem 20 ton
Kl. 2: > 20 ton tem 50 ton
Kl. 1: > 50 ton
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Tips
Focus op gevaarlijke stoffen in 2014 – 2015 –
2016
Opgelet met Seveso – drempels
Opvolging van eSDS
Impact van REACH
Titel van de presentatie
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Permanente omgevingsvergunning
Titel van de presentatie
Uitgangspunt: grote investeringsprojecten binnen redelijke
termijn kunnen realiseren.
Verbetering door:
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Vlotte en snelle procedures
Betere besluitvorming
Verhoogde rechtszekerheid
Oplossing: integratie van vergunning en procedure
Permanente omgevingsvergunning
Titel van de presentatie
Nieuwe regeling moet zorgen voor:
 Unieke omgevingsvergunning
 Vereenvoudiging in regels
Copyright © 2011 Wiels & Partners
 Opvangen van vormfouten/procedurefouten
Permanente omgevingsvergunning
Titel van de presentatie
ontwerpdecreet definitief goedgekeurd door VR (06/12/2013)
Heel wat uitvoeringsbesluiten nodig…
tegen midden februari ??
VCRO
Titel IV
Copyright © 2011 Wiels & Partners
DECREET
OMGEVINGS
VERGUNNING
DABM
Titel V
Permanente omgevingsvergunning
Titel van de presentatie
 Gezamenlijke beoordeling bouw- en milieuaspecten
 Komen tot een geïntegreerde omgevingsvergunning
 Duidelijke procedures
Copyright © 2011 Wiels & Partners
 Integratie= 1 loket, 1 traject, 1 adviesronde, 1 openbaar
onderzoek
Permanente omgevingsvergunning
Titel van de presentatie
 Stedenbouwkundige vergunning: onbeperkt in tijd
 Milieuvergunning: max. 20 jaar
Copyright © 2011 Wiels & Partners
 Geen noodzaak voor EU of AMV
 Weinig vergunningen in tijd beperkt bij buurlanden
Omgevingsvergunning onbepaalde duur
(tenzij uitzondering)
Pluspunten: economisch, rechtszekerheid, betere waarborgen
mens en milieu
Permanente omgevingsvergunning
Titel van de presentatie
Overgangsmaatregel
- Voor vergunningen aangevraagd na 10.09.2002 en
afgeleverd voor 20 jaar
- Verzoek indienen tussen 4 en 3 jaar voor einddatum
- Indien geen bezwaar tijdens bekendmaking (30 dagen)
- Indien hoofdzakelijk stedenbouwkundig vergund
- Geen MER of passende beoordeling vereist
Copyright © 2011 Wiels & Partners
- Via aktename vergunningverlenende overheid
Permanente omgevingsvergunning
Titel van de presentatie
Tips
Complex + complex = vereenvoudiging ?
Meer en meer spelers
Strengere ingangscontrole
• Bv administratieve lus
Impact van omgeving
Controle en inspectie
Samengaan van visie milieu en R.O.
Copyright © 2011 Wiels & Partners
• Cf. Wallonië
Impact van evaluatiemomenten
Titel van de presentatie
Evaluatiemomenten
Specifieke periodieke evaluatie
Integrale periodieke evaluatie
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Vraaggebonden evaluatie
Permanente omgevingsvergunning
Titel van de presentatie
Aanleiding: a) Nieuwe BBT of BBT-conclusie
b) Nieuw actieplan/reductieprogramma
c) Milieukwaliteitsprobleem/hinderprobleem
Frequentie: Binnen de 4 jaar na BBT-conclusie/BBT
of in specifieke omstandigheden (volgens actieplan)
Copyright © 2011 Wiels & Partners
Uitvoerder: Voor klasse 1 : POVC/GOVC
Voor klasse 2 : CBS
Gevolg:
Indien nodig, voorstel aan de vergunningverlenende
overheid tot bijstelling vergunningsvoorwaarden
Permanente omgevingsvergunning
Titel van de presentatie
Copyright © 2012 Wiels & Partners
milieubeheer
preventie en
ruimtelijke
en
veiligheid
planning en
milieuzorg
op het werk
stedenbouw
www.wiels-partners.be
Titel van de presentatie

similar documents