Az Integrált Nyomonkövető Rendszer bemutatása 20141030

Report
AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ
RENDSZER BEVEZETÉSE ÉS
MŰKÖDTETÉSE A
SZAKSZOLGÁLATOK SZÁMÁRA
2014.10.30.
Kern Zoltán
Közoktatási szakértő
[email protected]
Szakszolgálati rendszer fejlesztése
• Szakmai tanácsadás
• Műhelymunkák, információs
napok
• Szakmai háttéranyagok és
tájékoztatók
• Diagnosztikus és fejlesztő
eszközök:
• Infrastrukturális fejlesztés
(specifikus eszközök,
akadálymentesítés)
• Nagy kapacitású, mobil
IKT eszközök
Intézményátalakítás
szakmai
támogatása
Eszköztár
bővítése
Szakmai
munka
támogatása
• Protokollok: megjelentetés,
szakemberek felkészítése
• Jó gyakorlatok gyűjtése
• Szakterületi hálózati munka
• Továbbképzések a feltárt
hiányterületekre
Integrált
Nyomonkövető
Rendszer
• Elektronikus nyilvántartási és
nyomon követő rendszer
• Dokumentumsablon, Adatbázis
• Szakmai tárhely
• Kommunikációs felület
Informatikai fejlesztés jellemzői
• Pedagógiai szakszolgálati munka informatikai támogatása:
– A szakszolgálatban dolgozók munkájának és együttműködésének
elősegítése
– A kliensek életútjának, kartonjának elektronikus tárolása,
követhetősége
– Egységes ellátott-nyilvántartás
• A szakszolgálatok szakmai fejlődésének és
minőségbiztosításának támogatása
– Szakmai, és szakmaközi információ megosztás
– Kutatói, fejlesztői munka támogatása
– Folyamatmenedzselés
PROTOKOLL LEÍRÁSOK
Átfogó
folyamatleírás
•
•
•
•
•
Referálás/bejelentkezés
Szűrés/első találkozás
Állapotmegismerés
Beavatkozás
Kontroll
Irányítás szervezése és követése
• Irányítási szintek, szerepek:
– Intézményi szintű vezető
– Team szintű vezető/szakterület
– Intézményi adatkarbantartás
• Operatív irányítási funkciók
–
–
–
–
–
Tevékenységek delegálása
Tevékenységek jóváhagyása
Módszertani leírások küldése
Folyamatos fejlesztés
Felelős hozzárendelések
Irányítás szervezése és követése
• Kapacitás elemzés
– Munkatársak, Kompetenciák, eszközök
• Tevékenységek operatív áttekintése
– Szakszolgálati munkatársak - nevesítve
– Tevékenységek jellemzői
• Statisztikai szempontok, elemzési lehetőségek
– Idő
– Ellátottak (Korcsoport; Nem; Terület; Intézmény)
– Protokoll követés
Irányítás szervezése és követése
• Tevékenységek elemzése:
– Ellátottak (Nem nevesítve)
– Javaslatok,
– Tevékenység részletek
– Állapotok
– Fázisok
– Szakszolgálati területek
• Tetszőleges szűrések; csoportosítások
Törvényi szabályozás
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(Nktv.):
• „44/A. § (1) A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek
során alkalmazott INYR a gyermekek, tanulók teljes
körű pedagógiai szakszolgálati ellátása, fejlődésük
figyelemmel kísérése céljából a gyermekekhez,
tanulókhoz kapcsolódóan, a számukra ellátást nyújtó
intézmények, nevelési-oktatási intézmények és a
pedagógiai szakszolgálati intézmények feladatellátási
adatainak nyilvántartását, továbbá az ellátást
igénybevevők ellátási eseményeinek nyomon
követését szolgáló országos informatikai nyilvántartó
rendszer.
Törvényi szabályozás
• Közreműködő pedagógus, továbbá szakorvos
44. § (7) bekezdés a)−m) pontjában foglalt
adatait
• A gyermek, tanuló pedagógiai szakszolgálati
ellátása során keletkezett adatokat a
gyermekkel, tanulóval közvetlenül foglalkozó
szakembere köteles az INYR-be rögzíteni.
Törvényi szabályozás
• Az ellátott gyermekre, tanulóra vonatkozó
személyes adatokat az INYR-ből kizárólag:
– a pedagógiai szakszolgálatnak a gyermeket, tanulót
közvetlenül ellátó munkatársa
– a gyermeket, tanulót közvetlenül ellátó pedagógiai
szakszolgálati intézmény vezetője ismerheti meg
Az INYR-ben tárolt személyes adatokat az
adatkezelő a pedagógiai szakszolgálati intézmény
ellátásának utolsó igénybevételétől számított
tizenöt év elteltével törli a nyilvántartásból.
Célkitűzések az INYR működtetésével kapcsolatban
Egységes, elektronikus nyilvántartási rendszer létrehozása.
Legyen képes a szakszolgáltatások keretében biztosított ellátások
folyamatosságának, eredményességének nyomon követésére.
Elengedhetetlenné vált, hogy az ellátásba került gyerek nyomon
követhető legyen, láthatóvá váljon, hozzájutott-e szükséges
szolgáltatásokhoz.
A különböző ágazatok közötti adatok egységes keretrendszerben
történő kezelésére.
Olyan elektronikus nyilvántartási rendszer kialakítása, amely
nyomon követi az ellátás folyamatát és jelzi, ha a gyerek nem jut
tovább a következő ellátási formára.
Célkitűzések az INYR működtetésével kapcsolatban
Az elektronikus nyilvántartási rendszer legyen alkalmas az
ellátórendszerbe került gyerekek diagnosztikai és fejlesztési
feladatai egységes dokumentációjára, a papír alapú
dokumentáció csökkentésére.
Készüljön olyan adatbázis, amely alkalmas naprakész
információt szolgáltatni az adott intézményben dolgozó
szakemberek létszámáról, végzettségéről, képzettségéről, a
szakfeladatok szerint igénybe vett szakemberek kapacitásáról.
A jelenleg papíron és emberi erővel működtetett folyamatok
automatizálása megtörténjen, ezáltal csökkentve azok átfutási
idejét, és növelve megbízhatóságát.
Szakszolgálat „szervezete” INYR-ben
Rendszer elsődleges érintettjei
• Ellátó szakember = Pedagógiai szakszolgálati ellátási
feladataik vannak, amelyekről szeretnének
információkat szerezni, vagy amelyet szeretnének a
rendszerben adminisztrálni.
• Intézményirányító = A szakszolgálati tevékenység
kapcsán irányítási feladataik vannak, egy Intézmény
vagy az intézmény valamelyik szakterület
vonatkozásában
• Törvényes képviselő , Gyermek/Tanuló= Maga a
Gyermek /Tanuló vagy Szülőként, gondviselőként hozzá
kíván férni a gyermekkel/tanulóval kapcsolatosan
megosztott tartalmakhoz
Rendszer további érintettjei
• Intézményi adatkarbantartó = egy intézmény szintjén
kezelendő adatokért felelős munkatárs
• INYR szintű adatelemző, kutató = a szakszolgálati ellátás
teljes adatkörét elemző (statisztikai szinten, nem nevesített
adatokkal) a szakszolgálat fejlesztése és beszámolási adatok
előállítása céljából
• INYR adminisztrátor = az INYR rendszer protokoll vezérlő
adatainak karbantartását, a felső szintű jogosultság
kezelést végzi
• HELP DESK = a felhasználók munkáját támogató, segítő
szolgáltatást nyújtó szakemberek
INYR Térkép
INYR rendszer
Szakszolgálati
felület
Intézményi
adatkarbantartó
oldal
Protokoll
adminisztrátori
felület
Gyermek/Tanuló/tör
vényes képviselő
felülete
INYR Szakszolgálati felület
Üzenetek
Szakszolgálati
tevékenységek
Szakszolgálati
tevékenység
lap
Szakszolgálati
folyamatok
Szakszolgálati
folyamat lap
Intézményi
adatkarbantartó
oldal
Szakszolgálati
felület
Tanuló/gyermek
Kliens
adatlap
Csoportok
Csoport
adatlap
Jelentések
Elemzések
INYR Térkép Intézményi
adatkarbantartás
Intézményi
adatkarbantartó
oldal
Értékkészlet
(Eszközök)
Jogosultságok
Módszertani
javaslatok
INYR Protokoll adminisztrációs felület
Protokoll
adminisztrációs
felület
Űrlapok
Értékkészletek
Jogosultságok
Intézmények
Javaslatok
Rendszer felületei
Szakszolgálat építőkövei
•
•
•
•
Tevékenység
Szolgáltatási folyamat
Gyermek/Tanuló
Csoport
Szakszolgálat főbb funkciói 1.
• Tevékenységek kezelése, azaz:
–
–
–
–
Új tevékenységek felvitele
Tevékenység adatainak szerkesztése
Tevékenység állapotának kezelése
Tevékenység utólagos hozzárendelése Szolgáltatási
folyamathoz (illetve kivétel abból)
– Tevékenység módszertani adatainak szerkesztése
– Ha a kliens = csoport, akkor jelenléti ív szerkesztése
– Zárolási kérelem indítása
Szakszolgálat főbb funkciói 2.
• Szolgáltatási folyamatok kezelése, azaz:
– Új szolgáltatási folyamat felvitele
– Szolgáltatási folyamat adatainak szerkesztése
– Szolgáltatási folyamat állapotának kezelése
– Szolgáltatási folyamat módszertani adatainak
szerkesztése
– Szolgáltatási folyamathoz tevékenységek
létrehozása
– Zárolási kérelem indítása
Szakszolgálat főbb funkciói 3.
• Gyermek/Tanuló adatainak kezelése, azaz:
– Új gyermek/tanuló felvétele az intézményhez KIRből vagy manuálisan, átmenetileg az INYR
rendszerbe
– Átmeneti adatok szerkesztése
– KIR-ben történő felvételt követően az adatok
Megfeleltetése
– Zárolási kérelem indítása
Szakszolgálat főbb funkciói 4.
• Csoportok kezelése, azaz:
– Új csoport felvétele az intézmény adott szakterültén
az intézménynél azonosított gyermek/tanulókból
– Csoport adatainak, állapotának szerkesztése
– Csoport tulajdonosának szerkesztése
– Csoport tagságának, a tagok állapotának szerkesztése
• Zárolási kérelmek kezelése
– Tevékenység, Szolgáltatási folyamat vagy
Gyermek/Tanuló zárolási kérelmének elbírálása,
zárolásnak feloldása
Tevékenység állapotváltása
Meghiúsult = terveztük, de
nem lett végrehajtva
Tervezett =
létrehozáskor
Tervezett
Meghiúsult
Hiányos
Végrehajtás alatt
Végrehajtás alatt= amíg kész
nincs (a dokumentálás is!)
Hiányos = végrehajtva, de még
nincs kész a dokumentálás
Megvalósult
Megvalósult = teljesen kész,
már nem szerkeszthető
Módszertani leírás
• A felvehető módszertani elemeket a szakterület
és a szakszolgálati tevékenység típusa határozza
meg
• Elsőként a TERÜLET választandó (lásd fogalomtár)
• Ez már szűkíti a következőleg választható
Módszertan (lásd fogalomtár) készletét
• Majd az Eszköztár, illetve a Eszköz (lásd
fogalomtár) értékeiből választható az itt releváns
elem
Jelenleg ezen adatok megadása nem kötelező.
Tevékenység törlése
• Tevékenység akkor törölhető, ha szerkeszthető
állapotban van
• Minden kapcsolódó adatai is törlésre kerül (pl.
csatolt dokumentumok, jelenléti ív)
• Szolgáltatási folyamatban lévő tevékenység is
törölhető szabadon
• A törlés nem visszavonható művelet
Tevékenység -fogalom
• Tevékenység
– Tervezési alapegység, egy önálló munkaegység (pl.
egy foglalkozás, megbeszélés)
– Egy intézmény, egy szakterületén, egy időpontban,
egy felelős által egy klienssel végrehajtandó
feladat
– Egy szakszolgálati tevékenység(típusra)
vonatkozhat (pl. szűrés, állapot megismerés,
beavatkozás, kontroll)
Szolgáltatási folyamat
• Szolgáltatási folyamat
– a közös céllal, tervezett egymásutániságban
megvalósított Tevékenységek Szolgáltatási folyamatba
szervezhetőek. Ilyen lehet egy teljes terápiás folyamat,
vagy pl. egy több lépcsős szakértői bizottsági vizsgálat
– Egy intézmény, egy szakterületén, egy kliensre
vonatkozik, egy folyamat felelős által koordinált, de
egyébként önálló tevékenységek sorozata
– Egy szolgáltatási folyamattípusra vonatkozhat (pl.
szűrés, állapot megismerés, beavatkozás, kontroll)
Klienstípusok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
gyermek/tanuló = természetes személy, egyedi TAJ és/vagy oktatási azonosító
nevesített csoport = intézményben szervezett csoport
nem nevesített csoport = általunk szabadon nevezett egyszeri csoport
iskolai/óvodai csoport = kiválasztott intézmény szabadon nevezett csoportja
Szülő = (gondviselő), egy konkrét gyermek/tanuló-é
gyermek/tanuló pedagógusa = egy konkrét gyermek/tanuló nevezett tanára
Pedagógus = általunk szabadon nevesített
Család = egy konkrét gyermek/tanuló családja
szülők csoportja = általunk szabadon elnevezett
pedagógusok csoportja = általunk szabadon elnevezett
szakszolgálati szakalkalmazott = általunk szabadon elnevezett
szakszolgálati szakalkalmazottak csoportja = általunk szabadon elnevezett
szakszolgálaton kívüli szakember = általunk szabadon elnevezett
szakszolgálaton kívüli szakemberek csoportja == általunk szabadon elnevezett
szakember csoport = = általunk szabadon elnevezett
Módszertani leírás elemei
• Terület - Leírja, hogy a Tevékenység/Szolgáltatási folyamat
milyen területre vonatkozott (pl.: Kognitív képességek)
• Módszer - Az alkalmazott diagnosztikai, fejlesztési módszer
(pl.: Ayres terápia)
• Eszköz - A használt fizikai eszköz, amely az Intézmény eszközei
közül kiválasztható (pl.: billenőtalp)
• Eszköztár - A használt eszköztár, pl.:tüskés labda. Az
eszköztárak nem szerepelnek az Intézmény nyilvántartásaiban,
értékkészletből választhatóak
• Csatolmány - Megadott típusú állomány, amely a módszer
vagy a Tevékenység/Szolgáltatási folyamat dokumentálását
biztosítja.
JOGOSULTSÁGOK
ELLÁTÓ SZAKEMBER
Tevékenységek
Szolgáltatási folyamatok
Gyermek/tanuló
Csoport
ADATKARBANTARTÓ
IRÁNYÍTÁSI
INYR ADMIN
Jogosultság karbantartó
Szerkesztő
Ürlapok
Módszertani javaslattevő
Delegáló
Intézmények
Eszköz karbantartó
Javaslattevő
Jogosultságok
Kompetencia karbantartó
Jelentéskészítő
Módszertani javastok
Kliensfelelős
Intézmények
csoportfelelős
Jogosultságok
• Ellátó szakember
o Azon Tevékenységek listázása, amelyeknek ő a
felelőse;
o Ezen Tevékenységek módosítása és állapotváltozásai
(megkötésekkel);
o Új
Tevékenység
létrehozása,
amelynek
Gyermek/Tanuló klienstípusának csak az Ellátó
szakember által látott Gyermek/Tanuló; illetve Csoport
klienstípusának csak az Ellátó szakember által látott
Csoport választható
Jogosultságok
• Ellátó szakember
• Szolgáltatási folyamatok – A Tevékenységekkel
azonos módon
• Csoportok listázása, amelyeknek ő a tulajdonosa,
vagy amelyekhez kapcsolódóan Tevékenységet vagy
Szolgáltatási folyamatot végez Felelősként
• Gyermekek/Tanulók listázása – Saját felelősségű
Szolgáltatási folyamat vagy Tevékenység klienseként
éri el; vagy Csoporttagságon keresztül került
hozzárendelésre
Jogosultságok
• Ellátó szakember
• Gyermek/Tanuló adatlap megtekintése
• Gyermek/Tanuló adatlaphoz kapcsolt adatelemek
kezelése: Törvényes képviselő, Kontakt,
Észlelés/referálás, Javaslat rögzítése, kezelése
Jogosultságok
• Ellátó szakember
 Új Gyermek/Tanuló választása Tevékenységhez
 Tevékenység delegálása – Állapotváltás
 Tevékenység jóváhagyása - Állapotváltás
 Új Gyermek/Tanuló választása szolgáltatási folyamathoz
 Szolgáltatási folyamat delegálása – Állapotváltás
 Szolgáltatási folyamat jóváhagyása – Állapotváltás
 Új Csoport létrehozása
Jogosultságok
• Intézményirányítási szerepkörök
• Szakterületi szintű differenciálás
• Intézményi szerkesztő
• Valamennyi, az adott Intézményhez tartozó
Tevékenység és Szolgáltatási folyamat
szerkesztésére jogosult. Ennek megfelelően a
Tevékenységek és Szolgáltatási folyamatok
listájában minden az Intézményhez tartozó elem
megjeleníthető.
Jogosultságok
• Intézményirányítási szerepkörök
• Intézményi Kliensfelelős
• Csak ez a felhasználó jogosult a Tevékenység
vagy Szolgáltatási folyamat létrehozásakor,
illetve a Csoporthoz csoporttag rendelésekor a
KIR rendszerből új Gyermek/Tanuló-t
kiválasztani vagy átmeneti Gyermek/Tanuló-t
rögzíteni a rendszerben. Az átmenetileg felvett
Gyermek/Tanuló megfeleltetését is csak ez a
felhasználó végezheti el.(KIR SZNYT)
Jogosultságok
• Intézményirányítási szerepkörök
• Intézményi csoportfelelős
• Az Intézményi csoportfelelős jogosult az
Intézményhez rendelt Szakterületek
bármelyikéhez új Csoportot felvenni, illetve az
Intézmény csoportjait és a csoportok
csoporttagságait szerkeszteni.
Jogosultságok
• Intézményirányítási szerepkörök
• Intézményi delegáló
• Az Intézményi delegáló jogosult a „Delegálásra
vár” állapotú Tevékenységek és Szolgáltatási
folyamatok állapotát módosítani egy adott
Intézményhez tartozó elemek esetében.
Jogosultságok
• Intézményirányítási szerepkörök
• Intézményi jóváhagyó
• Az Intézményi jóváhagyó jogosult a
„Megvalósult” állapotú Tevékenységek és
Szolgáltatási folyamatok állapotát
"Jóváhagyott” értékre módosítani egy adott
Intézményhez tartozó elemek esetében.
Jogosultságok
• Adminisztratív helyettesítés
• Egy felhasználó több felhasználónak lehet az
adminisztratív helyettese. Egy felhasználót
többen is helyettesíthetnek.
• Aki adminisztratív helyettes, annak megjelenik
a felületen egy felhasználó választó funkció,
ahol megadhatja, hogy kinek a nevében
használja a rendszert. A helyettesítés az
adminisztratívan helyettesített felhasználó
valamennyi funkciójára vonatkozik.
Jogosultságok
• Intézményi adatkarbantartói szerepkörök
• Jogosultság karbantartó
• A felhasználó az intézményhez kapcsolódó
felhasználói jogokat tudja beállítani mind az
Ellátó szakemberek, mind az
Intézményirányítási felhasználók, mind az
Intézményi adatkarbantartó aktorok
vonatkozásában.
Jogosultságok
• Intézményi adatkarbantartói szerepkörök
• Eszközkarbantartó
• A felhasználó jogosult eszközök felvitelére és
eszközadatok kezelésére az Intézmény
eszközeinek vonatkozásában.
• Kompetencia karbantartó
• Valamennyi, az adott intézményhez tartozó
Ellátó szakember kompetenciáinak
szerkesztésére jogosult.(44/A §)
Jogosultságok
• Intézményi adatkarbantartói szerepkörök
• Módszertani javaslattevő
• A felhasználó jogosult javaslattételre, azaz az
értékkészlet bővítésének kezdeményezésére.
KÉPERNYŐKÉPEK
INYR bejelentkezés
BEJELENTKEZÉS
KIR azonosítás, beállítás
Szakszolgálati felület
Navigáció
Tevékenység adatlap ( új tevékenység)
Tevékenységek lap - státuszok
Csatolmányok tevékenységhez
Módszertani leírások
Zárolások
A zárolást kezdeményezni és kérelmezni lehet, amit az Intézményi szerkesztői
jogosultsággal rendelkező felhasználó(k) bírálnak el és adják ki a tényleges zárolást.
Gyermek/Tanuló zárolást az a felhasználó kezdeményezhet, akinek egyébként a
gyermek/tanuló adataihoz szerkesztési joggal fér hozzá
ZÁROLÁSOK
Zárolás állapotváltása
Visszautasított
Terv
Még nem látja a vezető, csak
a kérelmező a
tevékenységnél, szolgáltatási
folyamatnál,
gyermek/tanulónál
Kérelem
Vezető által kézzel
feloldott zárolás állapota
Feloldott
Zöld lakat = van
kérelem, de még
látható az elem
Lejárt
Elfogadott
Piros lakat = már nem
látható az elem másik
intézményből
Automatikusan veszi fel a
időszaki zárolás a befejezés
napján 24:00 órakor
Gyermek/tanuló keresése (KIR)
Gyermek/tanuló keresése (KIR)
Szolgáltatási folyamat
• Egy Szolgáltatási folyamat mindig egy
Intézményhez, azon belül egy Intézményi
Szakterülethez, illetőleg azon belül egy
Szolgáltatási folyamat típushoz tartozik.
Szolgáltatási folyamat adatlapja
Tevékenységek szolgáltatási
folyamathoz rendelése
• Az azonosított Szolgáltatási folyamathoz tetszőleges számú
Tevékenység hozható létre. A Tevékenységek létrehozása,
kezelése szinte megegyezik a Tevékenységek menüben
ismertetettel. Fő különbséget az jelent, hogy a Tevékenység
fejléc adatainál az Intézmény, a Szakterület és a kliens nem
módosítható értékek, hiszen azt már a Szolgáltatási
folyamatnál megadtuk és a hozzátartozó Tevékenységeknél
más értékük nem lehet.
Gyermek/tanuló adatlap tartalma
Saját tevékenységek szűrése
Csoportok
Csoportok adatlap
Intézményi adatkarbantartó
Intézmény adminisztrátori jogosultság első beállítása
Vezetők feladatai az intézményi adatadminisztrációs
felületen
Szakszolgálati ellátó szakember adatlapja
Protokoll adminisztrációs felület
Intézményi adminisztrátor javaslatai
Protokoll admin módszertani javaslatok státuszai
Protokoll adminisztrációs felületen értékkészlet
ÉRTÉKKÉSZLETEK
• Terület:
–
–
–
–
–
–
–
–
Idegrendszeri
Szomatikus
Érzékszervi
Mozgásos
Kognitív-nyelvi
Személyiség
Szocio-emocionális
Komplex
• Folyamattípus
–
–
–
–
–
Referálás/ bejelentkezés
Szűrés/első találkozás
Állapotmegismerés
Beavatkozás
Kontroll
ÉRTÉKKÉSZLETEK
•
•
•
•
•
•
Szerepkörök
Eszköztípus
Módszer
Űrlap
Tudásbázis
…..
Jogosultságok beállítása központilag
Jogosultságok
Bevezetés ütemezése
Az INYR teljes tervezett funkcionalitását a hatékony felhasználói
befogadás és a szükséges korrekciók érdekében különböző
fázisban kerül átadásra a szakszolgálatoknak. A bevezetés
további fázisaiban élesített újabb funkciók kibővített alkalmazási
lehetőségeket biztosítanak.
I. fázis
• szolgáltatási folyamatok, tevékenységek
rögzítését (azok szükség szerinti zárolását),
• a tevékenységekhez az INYR-ben rendelkezésre
álló értékkészletből módszerek, eszközök
hozzárendelését, valamint a tevékenységekhez
csatolmányok feltöltését, jelenléti ív generálását.
• Az INYR-ben biztosított az ellátás szempontjából
releváns szakmai, jellemzően szakszolgálaton
kívüli, ágazatközi kapcsolatok rögzítése.
II. fázis
• Az INYR-ben rendelkezésre álló értékkészletek
bővítésére, módosítására, a módosító javaslatok
küldésére van lehetőség.
• Sor kerül a szakszolgálatban dolgozó
szakemberek kompetenciáinak beállítására.
• A rögzített tevékenységekhez értékkészletből
választható űrlapok kapcsolhatók. Elérhető a
jelentések generálása funkció.
• Elérhető a felületről a tudásbázis, amely az
ellátáshoz kapcsolódó szakmai anyagokat
tartalmazza.
Lehetőségek
• Gyermek/Tanuló/törvényes képviselő felülete
• Az egységes nyilvántartás érdekében, szükség
lehet a Gyermek/Tanulóval kapcsolatos egyes
múltbéli Tevékenységek rögzítésére az INYR
rendszerben
• Kommunikációs célok: tájékoztatás, irányítás,
riasztás, feladatátadás, postaláda funkció
Intézményi feladatok
•
•
•
•
•
•
•
Vezetők
Szakszolgálati ellátó szakemberek
Eszközök
Feladatértelmezés
Kettős adminisztráció
Jogosultságok szabályozása
Felhasználói kézikönyv
Vezetői feladatok
• Az megyei intézmény főigazgatója illetve a
tagintézmény vezetője az INYR rendszerhez
hozzáférést kap(ott):
– Oktatási azonosítójával és az ahhoz tartozó jelszóval
be tud lépni a rendszerbe
– A közvetlen irányítása alá tartozó intézmény vagy
tagintézmény vonatkozásában jogosult a
következőkre:
• Valamennyi, az Intézményhez tartozó adatot eléri a
rendszerben
• Munkatársai számára jogosultságokat tud kiosztani
Intézményi konfiguráció lépései
•
•
•
•
•
•
•
•
Bejelentkezés
Beállított szakterületek ellenőrzése
Vezetői jogosultságok kiosztása
Ellátó szakemberek felvitele
KIR SZNY
Kliensfelelős jogosultságok kiosztása
Csoportfelelős jogosultságok kiosztása
Jogosultságkezelés delegálása
TÁMOGATÁS
•
•
•
•
•
•
Helpdesk
INYR karbantartás
Információs nap
16 helyszínen felkészítés(24 felkészítés)
Felhasználói kézikönyv
Információ a felületen
KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!
[email protected]
06-30-3392530, 06-30-959-2810

similar documents