Çevre şehircilik il müdürlüğü sunumu

Report
T.C.
KOCAELİ VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELİ İLİ ENVANTERİ
Toplam Nüfus (2011)
1.600.000
Yüzölçümü ( Km2)
(Türkiye’nin en küçük 7 ilidir)
3505
Ormanlık Alan (Km2)
(İlimizin %44 Ormanlık alandır)
1501
İlçe sayısı
12
Belediye Sayısı (Büyükşehir Dahil)
13
Köy Sayısı
235
Mevcut O.S.B alanları sayısı
14
Mevcut Serbest Bölge alanları sayısı
Mevcut Teknopark alanları sayısı
2
(Tübİtak-GOSB-KOÜ-GYTE)
4
Mevcut Liman ve Platform sayısı (25 Liman, 5 platform, 2 Terminal, 3 iskele,1 Rıhtım)
36
GSM ruhsatlı Sanayii Kuruluşu Sayısı
I sınıf
II sınıf
III sınıf
OSB
Motorlu Araç Sayısı
9094
1719
2167
5695
513
240.216
Çevre konulu Toplam Denetim Sayısı (Ocak- Eylül 2013)
2139
Yasal İşlem Uygulanan Tesis Sayısı (Ocak- Eylül 2013)
139
Yasal İşlem Sonucunda Uygulanan İdari Para Cezası (TL) (Ocak- Eylül 2013)
8.325,699 TL
ÇEVRE KONUSUNDA İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN ÇALIŞMALAR
 ON-LİNE İZLEME PROJESİ
 HAVA KALİTESİ BELİRLEME PROJELERİ
 MADENCİLİK FAALİYETLERİ GENELGESİ
 KAÇAK ATIK DÖKÜMÜ GENELGESİ
 SÜREKLİ BACA GAZI İZLEME SİSTEMİ GENELGESİ
 KİMYASAL DEPOLAMALAR GENELGESİ
 KÖMÜRCÜLER İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
 MOBİL VE SABİT HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM İSTASYONU
 ALO 181 TELEFON HATTI
 KOKU YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE İLİMİZDE KOKU KAYNAKLI
TESİSLERE İLAVE TEDBİRLER
 DİLOVASI KONULU MARMARA KALKINMA AJANSI DESTEKLİ PROJESİ
 GOSB HAVA KALİTESİ VE KOKU KİRLİLİĞİ SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ
PROJESİ
 TAŞ OCAKLARINI TEK BİR ALANDA TOPLAMA PROJESİ
 ATIKSULARIN TEK ELDEN ARITILMASI PROJESİ
 KOCAELİ ATIK ENVANTERİ PROJESİ
3
SÜREKLİ (ON-LİNE) BACA GAZI
İZLEME SİSTEMİ PROJESİ
İlimizdeki kirletici vasfı yüksek sanayi
kuruluşlarının bacalarına bu proje kapsamında
sürekli ölçüm cihazları taktırılmıştır.
Uygulanan bu proje sayesinde;
 Sistemde bulunan fabrikaların emisyonları anlık
olarak izlenmekte,
 Gelen veriler bilgisayarlara anlık olarak
kaydedilmekte,
 Bu veriler günlük olarak değerlendirilmekte,
 Şikayete gerek kalmadan 24 saat gözlem
yapılabilmekte,
 Personel, zaman, araç ve akaryakıt tasarrufu
sağlanmakta,
 Kayıt altına alınan veriler kullanılarak kısa ve
uzun vadeli eylem planları hazırlanabilmektedir.
Türkiye’de ilk defa ilimizde uygulamaya konulan bu
proje kapsamında
32 tesis 96 baca izlenmektedir.
4
HAVA KALİTESİ
BELİRLEME PROJELERİ
1-DİLOVASI HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME PROJESİ (2006)
2-KÖRFEZ HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME PROJESİ (2009)
3-DOĞU İZMİT HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME PROJESİ
(2009-2012)
HAVA KİRLİLİĞİNİ
ÖNLEME ÇALIŞMALARI

Bölgelerde Emisyon ölçümleri yapıldı. (yayımlanan kirleticilerin cins
ve miktarları belirlendi)

Bölgelerin Emisyon envanteri çıkartıldı. (proses, hammaddeler,
ürün, yakıt vb)

Tesislerin kirletici vasıfları tespit edildi.

Kirleticilerin dağılım modellemeleri yapıldı.

Belirlenen noktalarda hava kalitesi izlendi.

Proje çıktılarına ve bilimsel raporlara dayanılarak
kuruluşlarına almaları gereken önlemler aldırıldı.
Sanayii
VALİLİĞİMİZCE YAYIMLANAN GENELGELER
24.01.2011 tarih ve 636 sayılı 2011/1 Sürekli Baca Gazı İzleme Sistemi Konulu
Genelge (İlimizdeki 32 tesis 96 baca izlenmektedir.)
01.03.2011 tarih ve 1992 sayılı 2011/2 Kaçak Atık Döküm Konulu Genelge
(İlimizin çeşitli alanlarına Emniyet ve jandarma tarafından kontrol noktaları
kuruldu. Tüm tehlikeli atık geri kazanım firmalarına, mevcut sahalarına giriş
çıkışlarını 24 saat kayıt altına alacak şekilde kamera sistemleri kurulmuştur.
Ayrıca şu an itibari ile tehlikeli atık taşıyan 472 araç Türkiye de ilk defa ilimizde
uzaktan takip edilmektedir.
16.08.2011 tarih ve 7605 sayılı 2011/5 Madencilik Faaliyetleri Konulu Genelge (
Bu genelge ile ilimizdeki madencilik faaliyetleri sonucunda oluşabilecek çevre
kirliliğini minimize etmek amacıyla ilave tedbirler getirilmiştir.)
16.08.2011 tarih ve 7606 sayılı 2011/6 Kimyasal Depolamalar Konulu Genelge
(Bu genelge ile ilimizdeki tüm kimyasal depolama tesislerindeki akrilat
depolama ve dolumlarının kapalı sistemde yapılması sağlanarak oluşabilecek
koku kirliliği önlenmiştir.)
2013/01 sayılı genelge ile 2012/06 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
2013/01 sayılı genelge ile Kömürcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde
7
bulunan tesisler ile ilgili olarak tedbirler ortaya konmuştur.
MADENCİLİK FAALİYETLERİ GENELGESİ
16.08.2011 tarih ve 2011/05 sayılı “Kocaeli sınırları içinde faaliyet
gösteren maden ocakları, taş ocakları, kum ve çakıl ocakları, kum veya
mıcır yıkama tesisleri ve kırma eleme tesislerinden kaynaklanan çevre
kirliliğinin önlenmesi amacıyla genelge çıkarılmıştır. Genelgeyle
ilimizde faaliyet gösteren tesislerin uyması gereken hükümler
belirlenmiştir.
8
KAÇAK ATIK DÖKÜMÜ GENELGESİ
Valiliğimiz tarafından ilimiz ve ilimiz
dışındaki sanayi kuruluşlarının ürettikleri
atıkların kaçak olarak dökümünün ve
kaçak atık girişinin önlenmesi amacıyla
ilgi yazıda belirtilen 2011/02 sayılı Genelge
çıkarılmıştır. 01.03.2011 tarih ve 2011/2
sayılı Valilik genelgesi 5. Maddesinde
“Ulaşım
Koordinasyon
Merkezi’nden
(UKOME) hafriyat taşıma güzergahı alan
kamyonların
güzergah
dışına
çıkıp
çıkmadığının kontrol edilmesi amacıyla
hafriyat ve tehlikeli atık taşıyan araçlara
çip taktırılması kararı alınmıştır.
Bu nedenle, firmalara ait lisanslı her bir aracın (tehlikeli atık, atık yağ,
bitkisel atık yağ, atık akü ve tıbbi atık taşıma lisanslı araçların her biri
için, dorse ve çekicilere de ayrı ayrı olmak şartı ile) bahsekonu
sistemde yer alması amacıyla gerekli ekipmanın takılması ve sisteme
entegre
olunması sağlanmıştır.
Şuan itibariyle çip takma işlemi
tamamlanmış olup Türkiye’de ilk defa 472 araç izlenmektedir.
9
KİMYASAL DEPOLAMALAR GENELGESİ
İlimizde faaliyet gösteren tüm
kimyasal depolama ve kara
tanker dolum tesislerinde her
türlü akrilat dolum işlemlerinin
kapalı sistemle dipten dolum
uygulamasına geçirilmesi için
gerekli çalışmalar yapılmıştır. Şu
an itibariyle her türlü akrilat
dolumları sadece kapalı sistem
dipten
dolum
şeklinde
yapılmaktadır.
10
KÖMÜRCÜLER İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VE
FİRMALAR TALİMATI
Şehir içinde dağınık bir şekilde konumlanmış
olmaları ve yoğun tozumaya sebebiyet
vermeleri nedeniyle Kömür Depolama Tesisleri
ilimizde ciddi rahatsızlıklara yol açmaktaydılar.
Kocaeli İli sınırlarında faaliyet gösteren tüm
kömür depolama ve eleme tesislerinin
Kömürcüler OSB’ye taşınması
saglanmış ve
tesislerin alacakları önlemler belirlenmiştir.
Tesislerde meteorolojik verilerin ve hava
kalitesi toz ölçümlerinin yapılarak, kayıt altına
alınması
OSB nin tüm alanının göreceği kamera
sisteminin kurulması
Kamera görüntülerinin takibine bağlı olarak
sulama sistemlerinin otomatik çalıştırılmasını
sağlayan sistemlerin kurulması
Tozumanın önlenmesine yönelik olarak tüm
depolama alanları ve yolları kapsayacak şekilde
bir karma sulama sisteminin oluşturulması
hususları ortaya konmuştur.
11
ALO 181
Valiliğimiz ALO 181 ÇEVRE ihbar hattının 1992 yılında
kurulmasından bu yana çevre ile ilgili (kanalizasyon, su kirliliği, deniz
kirliliği, imisyon, koku, gürültü, ağaç kesimi, çöp, kaçak kömür vb.
konularda) şikayet ve ihbarlar değerlendirmeye alınmış ve gerekli
yasal ve idari işlemler uygulanmıştır.
Türkiye’de aktif olarak sadece ilimizde uygulanmıştır.
01.01.2013
tarihi
itibariyle
tüm
Türkiye’ye
yaygınlaştırılmıştır.
12
MOBİL VE SABİT HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM İSTASYONU
Bakanlığımızca ilimizdeki hava kirliğinin takibi ve denetimi amacıyla sabit ve mobil
(gezici) hava ölçüm istasyonları kurulmuştur. Toplam 9 adet sabit istasyon ve 1 adet
seyyar ölçüm istasyonu
Sabit /Seyyar Ölçüm İstasyonu Sayısı
İLÇE
SABİT
Dilovası
2
Merkez
1
Başiskele
1
Gölcük
1
Kandıra
1
Körfez
1
Kartepe
1
MOBİL
TOPLAM
2
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Partikül Madde (Toz)
Kükürtdioksit (SO2)
Azotoksitler (NOx)
Amonyak (NH3)
Karbonmonoksit (CO)
Hidrojen Sülfür (H2S)
Toplam Hidrokarbon (THC)
Tolien – Ksilen – Benzen
Sıcaklık –Nem Ölçümü
Rüzgar Yönü Ölçümü
Rüzgar Hızı Ölçümü
Barometrik Basınç Ölçümü
Yağmur Miktarı Ölçümü
Güneş Radyasyonu Ölçümü
Son teknoloji ölçüm cihazı ile donatılmış
olan sabit ve mobil ölçüm istasyonları
sayesinde ilimizin hassas noktalarındaki
hava
kirliliği
parametreleri
sürekli
ölçülmekte ve kayıt altına alınmaktadır.
13
DİLOVASI KONULU MARMARA KALKINMA AJANSI
DESTEKLİ PROJESİ
Green Kocaeli isimli proje
12.04.2012 tarihinde başlayıp 12.07.2012 tarihinde sonlanan
proje Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında MARKA desteği ile
yürütülmüştür.
Projede Dilovası’nda
kirlilik metodolojisin oluşturulması
hedeflenmekte ve Kocaeli Üniversitesi, TÜBİTAK, Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsünün katkıları ile sürdürülmüş ve projenin
çalıştayı 14.06.2012 tarihinde yapılmıştır.
14
GOSB HAVA KALİTESİ VE KOKU KİRLİLİĞİ
SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ
• Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde hava kirlilik seviyelerinin
belirlenmesi amacıyla; TÜBİTAK–MAM koordinatörlüğünde Kocaeli
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Merkezi işbirliğiyle GOSB Hava Kalitesi ve Koku Kirliliği
Seviyelerinin Belirlenmesi projesi başlatılacaktır. Bu proje ile hava
kalitesi ölçümlerinin gerçekleştirilmesi, koku emisyonuna sahip
kaynaklarda koku ölçümlerinin gerçekleştirilmesi ve tüm sonuçların
bir rapor halinde sunulması hedeflenmektedir.
• GOSB Hava Kalitesi ve Koku Kirliliği Seviyelerinin Belirlenmesi
Projesi’nde çalışma üç aşama olarak gerçekleştirilecektir. Her aşama
sonunda dönem içinde gerçekleştirilen tüm çalışmalar, sonuçlar ve
değerlendirmeleri içeren ara raporlar ve proje sonunda proje
kapsamında gerçekleştirilen tüm çalışmalar, ölçüm ve analizler,
değerlendirmeler ve bu konudaki literatür bilgileri de içeren bir proje
sonuç raporu hazırlanacaktır.
15
TAŞ OCAKLARINI TEK BİR ALANDA TOPLAMA
PROJESİ
• İlimizde 71 adet ruhsatlı maden sahası ve 54 adet firma mevcuttur.
Bu sahalardan 50 adedinde şuan itibariyle faaliyet sürmektedir.
Ayrıca İlimizde 29 adet Kırma Eleme Tesisi faaliyetini
sürdürmektedir. Söz konusu tesislerin bulundukları alanda
konutların yoğun olması ve buna bağlı olarak toz şikâyetlerinin fazla
olmasından dolayı tesislerin bir alanda toplanması düşünülmektedir.
• Taşınması planlanan alanın tamamı Orman vasıflı arazidir ve
yerleşim yerlerine en yakın olan parselin uzaklığı ise yaklaşık 1000
metre uzaklıkta olup toplam 21250 Hektar ve 246 parsel dir. İnsan
ve çevre sağlığı açısından önemli etkilere neden olabilecek yerlerde
bulunan Maden Ocakları ve Kırma Eleme Tesislerinin,
komisyonumuzca belirlenen yerlerde faaliyetlerini sürdürmelerini
sağlamakla, İlimiz genelinde oluşan şikayetlerin önüne geçilmiş
olacağı, İl genelinde siluetin korunacağı ve Maden Ocaklarının daha
düzenli çalışmalarının sağlanacağı, ayrıca söz konusu tesislerin
denetim ve kontrolünün daha verimli olacağı düşünülmektedir.
16
ATIKSULARIN TEK ELDEN ARITILMASI
PROJESİ
• İlimizde dışarıdan atıksu almaya yetkili kılınan firmalarda
Valiliğimizce yapılan denetimler ve İSU Genel
Müdürlüğünce İl Müdürlüğümüze gönderilmiş birçok
atıksu analiz raporunda firmaların alıcı ortama deşarj
standartlarını sağlayamadığı, atıksu kabulünde ve
arıtımında hassasiyet gösteremedikleri görülmüştür.
• Bu bağlamda İl genelinde atıksu alımı konusunda
bütünsellik sağlanarak tek elden atıksu alımı yapabilmek
amacıyla İSU Genel Müdürlüğüne ait arıtma tesislerinden
birinde dışarıdan atıksu alımı yapılabilmesi için gerekli
çalışmalar başlatılmıştır.
17
KOCAELİ ATIK ENVANTERİ PROJESİ
Bu çalışmada Kocaeli ilinin atık envanterinin çıkarılması ve bu
envanterin atık yönetiminde referans doküman olarak kullanılması
hedeflenmiştir. Bu süreçte Doğu Marmara Kalkınma Ajansının
koordinasyonunda Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü işbirliği içerisinde çalışmıştır. Çalışma kapsamında tüm atık
türleri ile ilgili 2011 yılına ait veriler derlenmiştir ve 2012 yılı verileri
de hazırlanmaktadır. Yapılan çalışma, sektörde yer alan tüm kurum ve
kuruluşlara kılavuz olarak yol göstermesi ve kamuoyunun da bu
konuda bilgilendirilmesi açısından önem arz etmektedir.
18
KOCAELİ İLİ GENEL ÇEVRE
İSTATİSTİKLERİ
19
KOCAELİ İLİ GENEL ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ
Toplam Sayı
2011
2012
2013 (1 Ocak30 Eylül)
Denetim
1620
1983
2139
Ceza Uygulanan Tesis
115
166
139
Ceza Tutarı
3.068.116.65T 5.603.297,48
L
TL
8.325,699 TL
Geçici Faaliyet Belgesi
92
247
175
Çevre İzni/Lisansı
44
121
167
Atık Yönetim Planı Onayı
94
271
280
Ön ÇED
101
76
33
ÇED DIŞI
493
416
414
ÇED Kapatma
53
32
7
ÇED Olumlu
12
12
7
20
TEŞEKKÜRLER
T.C.
KOCAELİ VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Adres : Ovacık Mahallesi Hasat Sok. No:1 Başiskele/KOCAELİ
Telefon : (262) 312 1 312
Faks : (262) 312 11 33

similar documents