Alo 183 - 6284 Sayılı Kanun

Report
Birgül BOZKURT
Kırkağaç İlçe Müdürü
ALO 183 AİLE, KADIN, ÇOCUK, ÖZÜRLÜ VE SOSYAL
HİZMET DANIŞMA HATTI
•Çağrılı sisteme göre 7/24 hizmet verilmektedir.
•Özürlü, kadın, çocuk, yaşlı ve tüm
hizmet alanlarını kapsamaktadır.
•Tüm görüşmeler ücretsizdir.
•Danışma ve ihbar hattıdır.
2
AİLENİN KORUNMASI
VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN
ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 6284
3
Kadına Yönelik Şiddet İle İlgili
Ulusal Düzenlemeler
•
•
•
•
•
Anayasa
4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun (1998)
Medeni Kanun (2002)
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 2004
Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve
Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirlere
İlişkin Genelge (2006)
• 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik şiddetin
Önlenmesine Dair Kanun (20 Mart 2012)
4
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Neden Önemlidir?
Kadına yönelik şiddet öğrenilen bir davranış kalıbı olarak
babadan anneye-çocuğa-kardeşe-yaşlıya sirayet eder.
Kadına yönelik şiddet suça eğilimi arttırır. Evle sınırlı kalmaz,
toplumsal nitelik taşır. Trafik terörü, futbol terörü vb.
Kadına yönelik şiddet sosyal ve ekonomik kalkınmaya
engeldir.
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının önündeki en temel
engellerden biridir.
Kadına yönelik şiddet en yaygın insan hakları ihlalidir.
Kadına yönelik şiddet; bir kadın sorunu değil, TOPLUMSAL bir
sorundur.
5
Kanun’un Amacı
“Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan
 Kadınların,
 Çocukların,
 Aile bireylerinin
 Ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin
korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi
amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.”
6
Genel Çerçeve
Tüm kadınlar, aile bireyleri ve tek taraflı
ısrarlı takip mağdurları
Mülki amire de tedbir kararı verme yetkisi
Acil durumlarda kolluğa yetki
Geçici maddi yardım ve sağlık giderlerinin
karşılanması
Teknik araç ve yöntemlerle takip
Ailenin
Korunması ve
Kadına Karşı
Şiddetin
Önlenmesine
Dair Kanun
Tedbirlerin etkin olarak uygulanmasını
izleme
Şiddet mağduru ve uygulayanına yönelik
destek hizmetleri
Önleyici tedbir kararının ihlali halinde
zorlama hapsi
İhbar yükümlülüğü
Medyaya sorumluluklar
TEDBİR KARARLARI
KORUYUCU TEDBİR
(Korunan kişiye yöneliktir)
Mülki Amir
(Md.3)
!!! Gecikmesinde
sakınca bulunan
hallerde
Kolluk Amiri
(Md. 3/1a ve 3/1ç )
8
Hakim
(Md.4)
ÖNLEYİCİ TEDBİR
(Şiddet uygulayanlara yöneliktir)
Hakim
(Md.5)
!!! Gecikmesinde
sakınca bulunan
hallerde
Kolluk Amiri
(Md.5/1 a,b,c,d)
Şiddete veya şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı
halinde İHBAR ı kim yapar?
• HERKES bu durumu resmi makam veya mercilere
ihbar edebilir.(madde 7)
• Geciktirmeden ve çekinmeden 155 Polis,156
Jandarma,183 Kadın ve sosyal hizmetler aranarak
durum bildirilebilir.
• İhbarı alan kamu görevlisi gecikmeksizin ve titizlikle
görevini yerine getirecek; Tedbirler derhal alınıp
uygulanacaktır.
• Koruyucu tedbir kararı
verilebilmesi için
şiddetin uygulandığı
hususunda delil veya
belge aranmaz.
(madde 8/3)
Mülki amir tarafından verilecek koruyucu tedbir
kararları(madde 3)
Şiddete uğrayana ve gerekirse çocuklarına BARINMA imkanı sağlamak
Geçici MADDİ yardım
Rehberlik ve danışmanlık hizmeti
Hayati tehlike varsa geçici KORUMA altına alma (kolluk da verebilir.)
Çocuklara KREŞ imkanı
Mülkî Amir Tarafından Verilecek
Koruyucu Tedbir Kararları
*
*
*
*
Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde
Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu
yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması
Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine
veya resen geçici koruma altına alınması
tedbirleri ilgili KOLLUK AMİRLERİNCE de alınabilir.
Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk
işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar.
Mülkî amir tarafından 48 saat içinde onaylanmayan tedbirler
kendiliğinden kalkar.
12
Hakim tarafından verilecek koruyucu ve önleyici tedbir kararları
(madde 4-5)
•Şiddete uğrayanın işyerinin değiştirilmesi
•Kişi evliyse müşterek ikametgahtan başka bir yerleşim yeri belirlenmesi
•Tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması
•Korunanın kimlik ve diğer bilgilerinin değiştirilmesi
•Çocuklarla kişisel ilişkisinin sınırlanması veya kaldırılması-şahsi eşyalara,ev
eşyalarına zarar vermemesi
•İletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi
•Silahı varsa teslim etmesi
•Alkol,uyuşturucu madde bağımlısı ise tedavisi
•Şiddet mağdurunu tehdit,aşağılama veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda
bulunmaması.
Hakim Tarafından Verilecek
Önleyici Tedbir Kararları
Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde
İlgili kolluk amirince
de alınabilir.
Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük
düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması (5-1/a)
Müşterek konuttan veya bulunulan yerden derhâl uzaklaştırılma ve müşterek
konutun korunan kişiye tahsisi (5-1/b)
Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması (51/c)
Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına,
tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına
yaklaşmaması (5-1/d)
14
Tedbir Kararının Verilmesi
Tedbir Kararı
İlgilinin talebi
ASPB veya kolluk
görevlilerinin başvurusu
Nereden talep edilir ?
Ne kadar bir süre için verilebilir ?
15
Cumhuriyet savcısının
başvurusu üzerine verilir.
en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer
Hâkiminden
Mülkî amirden
Kolluk biriminden
İlk seferinde en çok altı aylık bir süre için
İtiraz
Verilecek kararlara karşı ilgililer tarafından iki hafta
içerisinde aile mahkemesine itiraz edilebilecektir.
İtiraz üzerine verilecek kararlar kesindir.
16
CEZAİ HÜKÜMLER
*Tedbir kararlarına aykırılık durumunda şiddet uygulayan, hakim
kararıyla 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur.
Tekrarında 15 günden 30 güne kadar ve toplamda 6 aya kadar
zorlama hapsi cezası ile cezalandırılır.(madde 13)
*Savcılık bu kararı hemen yerine getirir, uzun yargılama süreçleri
olmaz.
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
(ŞÖNİM - KOZA)
İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Denizli
Antalya
Mersin
Adana
Samsun
Trabzon
Gaziantep
Şanlıurfa
Diyarbakır
Van
Tek kapı
sistemi
2 yıl içinde
pilot illerde,
müteakiben 81
ilde
örgütlenme
Kadının
ekonomik,
psikolojik,
hukuki ve
sosyal olarak
güçlendirilmesi
odaklı
18
7/24 çalışma
esası
TEMEL
İLKELER
İnsan onuruna
yaraşır, etkili
ve süratli
hizmet sunumu
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
(ŞÖNİM - KOZA)
Veri Toplama
ve
Değerlendirm
e
Rehberlik ve
Danışmanlık
Hizmetleri
ŞÖNİM’lerin
Çalışma
Esasları
Koruyucu
ve önleyici
tedbirlerin
takibi
19
7/24
çalışma
esası
Müracaatların alınması
ve 8 saat içinde durum
tespiti yapılarak
müdahalenin belirlenmesi
Tedbir
kararının
alınması,
devamı,
değiştirilmesi,
kaldırılması
için müracaat
TEŞEKKÜRLER…
İLETİŞİM BİLGİLERİ
MANISA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
0 236 231 10 01
20

similar documents