denetim işlemleri - Adana Serbest Muhasebeciler Odası

Report
 DENETİM İŞLEMLERİ
 SOSYAL GÜVENLİK DENETMENİ: AHMET
ÜNLÜ
DENETİM İŞLEMLERİ
 1.) KAYITLI İSTİHDAMI ARTIRMAYA
YÖNELİK ÇALIŞMALAR (KADİM)
 İhbar veya şikâyete dayalı olarak yapılan denetimler (Gerek
kuruma doğrudan yapılan başvurular ve gerekse Alo-170 iletişim
merkezi aracılığı ile yapılan başvuruların değerlendirilmesi,
(Özellikle son zamanlarda sigortasız çalıştırılma yönündeki
iddiaların yanı sıra ücretlerin (PEK tutarının) Kuruma eksik
bildirildiği yönünde de ihbar ve şikâyetler artmıştır.)
 Sosyal Güvenlik mevzuatı
yönünden ihbar ve şikâyet
haricinde denetime konu
edilen herhangi bir işin
araştırılması
sırasında
yapılan
kayıt
dışı
sigortalılığın
sorgulanması,
 Sektörel
denetimler ve
Kamu
kurumlarının
denetim elemanları ile
birlikte
müştereken
yapılan denetimler
 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunun 59. Maddesine göre kamu
idarelerinin
denetim
elemanları
kendi
mevzuatları gereği işyerlerinde yapacakları
soruşturma, denetim ve incelemeler sırasında
çalışanların sigortalı olup olmadığını da tespit
ederek, sigortasız çalışanları kuruma bildirme
zorunluluğundan dolayı kamu idarelerinin
denetim elemanlarının yapmış olduğu tespitlerin
kuruma gönderilmesi,
 5510 Sayılı Kanunun 100. maddesi kapsamında
kurumca yapılan sigortalılık sorgulaması, (Kayıt
dışı istihdamla mücadele kapsamında tüm Kamu
Kurumlarına yapılan bildirimler düzenli olarak
SGK’ye gönderilmekte ve bu bildirimler kontrol
edilerek kayıt dışı tespiti yapılanlar kayıt altına
alınmaktadır.) Burada dikkat edilmesi gereken
kamu kurumlarına yapılan bildirimler ile SGK’ye
yapılan bildirimlerin uyumlu olmasıdır.
2.)SOSYAL SİGORTA SUİSTİMALLERİ
 Sahte işyerleri (En belirgin özelliği kuruma borç
ödenmemesidir. Bu şekilde bildirim yapanlar
genellikle para karşılığında sigortalı bildirimi
yapmaktadır.)
 Sahte sigortalı bildirimleri (İşyeri fiili olup,
herhangi bir çalışması olmayan kişiler adına
sigortalı bildirimi yapılmaktadır.)
 Özel bina inşaatları ve kamu ihale kanununa göre
yapılan işlerde asgari işçilik doldurmak amacıyla
fiili çalışması olmayan kişilerin sigortalı
bildirilmesi,
SAHTE SİGORTALI BİLDİRİMİNİN KARŞILAŞILDIĞI
DURUMLAR
 5510 Sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı
olanların emeklilik şartlarının daha avantajlı
olması nedeniyle son 1260 gün prim ödeme gün
gün sayısını doldurmak amacıyla sahte bildirim
yapılmaktadır.
 Analık sigortasından yararlanabilmek için sahte
sigortalı bildirimleri yapılmaktadır.
 Yurt dışı hizmet borçlanmalarında yapılan
borçlanmaların en son sigortalılığın geçtiği
sigortalılık
halinden
değerlendirilmesinden
dolayı, yine (4/a) kapsamındaki sigortalılık
halinin avantajından faydalanmak için sahte
sigortalı bildirimi yapılmaktadır.
SAHTE İŞYERİ VE SİGORTALI BİLDİRİMİNİN
SONUÇLARI
 Sahte bildirim yaptığı tespit edilen kişiler, sahte
bildirim yapılan işyeri sahipleri, adına hizmet
bildirimi yapılan kişiler ve sorumluluğu bulunan
diğer kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç
duyurusunda bulunulmaktadır.
 Bu işyerlerinden sahte olduğu tespit
edilen tüm hizmetler iptal edilmekte
olup, iptali yapılan hizmetlerle genel
sağlık sigortasından ve kısa vadeli
sigorta kollarından kişilere yapılan
yersiz ödemeler 5510 Sayılı kanunun
96’ıncı
maddesine
göre
geri
alınmaktadır
 Sahte sigortalı hizmetleri dikkate alınarak emekli
olanlardan hizmet iptali yapıldığında emeklilik
koşullarını sağlayamayanların emeklilikleri iptal
edilerek, almış oldukları tüm aylıkları ve kurumca
yapılan sağlık giderleri 5510 Sayılı kanunun 96’ıncı
maddesine göre geri alınmaktadır.
 Sahte bildirim yapılan işyeri sahipleri şüpheli
koduyla kurumun veri tabanına kaydedilmekte
olup, kurumda yaptıracağı işlemlerde her zaman
karşısına çıkacaktır.
 İptal edilen hizmetleri karşılığında İşsizlik
ödeneği almış olanların almış oldukları
ödeneklerin geri alınması için ilgili kuruma bilgi
verilmektedir.
 Sahte işyerleri ve sahte sigorta bildirimlerinin
tespitine yönelik olarak önümüzdeki günlerde
kurumumuz İcra birimi ile Sosyal Güvenlik
Denetmenlerinin müşterek yürüteceği bir çalışma
planlanmıştır. Buna göre borç ödemeyen
işyerlerinin listeleri alınarak, öncelikle mevcut
durumda hala sigortalı bildirimi devam eden
işyerlerinde fiili tespit yapılarak, sonucuna göre
geniş çaplı inceleme yapılacaktır.
İNCELEME VE DENETİMLERDE
İŞVERENLERDEN BEKLENEN TUTUMLAR
 Bilgi ve belge tedarikinde kolaylık
 Sakinlik, hoşgörü, anlayış ve nezaket
 Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirlerin temel
konularda işverenleri bilgilendirmesi faydalı
olacaktır.
 En son yaşadığımız denetim faciası…!

similar documents