Temperaturni senzor LM35 Operacijsko poja*alo LM358

Report
Temperaturni senzor LM35
Operacijsko pojačalo LM358
Karakteristike senzora
Uloga operacijskog pojačala
Povezivanje na PLC
Obrada signala pomoću FBD
Vrste kućišta i pin dijagram
Obilježja senzora LM35:
•Kalibrirano u °C
•Linearna ljestvica vrijednosti 10mV/°C
•0,5 °C točnost
•Opseg -55 do +150 °C
•Pogodno za aplikacije u industriji
•Napajanje od 4V do 30V
•60 uA potrošnja struje
•Malo zagrijavanje uslijed vlastite struje
•Visoka linearnost
•Niska impedancija na izlazu
Na lijevoj slici prikazan je način
napajanja senzora kad treba mjeriti
samo pozitivne temperature.
Ako senzor treba mjeriti i negativne
temperature potrebno je dovesti
simetrično dvopolno napajanje npr
+5V i -5V te masu.
LM358 dijagram
pinova
LM358 kao istosmjerno
pojačalo prema formuli
Uiz=Uul(1+R1/R2)
Signal iz senzora pojačavamo da
bi bio kompatibilan s AN
ulazom PLC-a.
Dijaloški okvir funkcije GAIN. Funkcija radi na
principu jednadžbe pravca pri čemu faktor A/B
određuje nagib a C određuje pomak po osima.
Zadaci:
1. Napraviti FBD dijagram koji će prihvaćeni signal na PLC-u obrađivati na
slijedeći način:
• mV pretvoriti u °C
• Podatak prikazati na displeju PLC-a
• Stupnje celzijusa pretvoriti u Fahreheit-e – koristiti FBD funkcije ADD,
MUL,DIV, SUB
• Isti zadatak riješiti pomoću FBD funkcije GAIN(pojačanje)
• Opisati karakteristike funkcije GAIN
2. U excelu nacrtati karakteristiku LM35 senzora
• Unijeti tablice podataka
• Nacrtati stupčasti dijagram
3. U excelu nacrtati karakteristiku funkcije GAIN(linearna funkcija ili pravac)
4. U excelu izvršiti pretvorbu °C u F koristi dva načina

similar documents