Türkiye`de Sosyal Yardım

Report
TÜRKİYDE SOSYAL YARDIM SİSTEMİ
SYDV KIZILCAHAMAM EĞİTİMİ
10.10.2012
Cemalettin ÇOGURCU
Genel Müdür Yardımcısı
www.sydgm.gov.tr
TARİHÇE
TC
BAŞBAKANLIK
Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışmayı Teşvik Fonu
Genel Sekreterliği
TC
BAŞBAKANLIK
Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Genel Müdürlüğü
TC
AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR
BAKANLIĞI
Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğü
1986
2004
2011
3294 sayılı
Kanun
5263 sayılı
Kanun
633 sayılı
KHK
www.sydgm.gov.tr
KURUMSAL YAPI
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı
Fon Kurulu
Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğü
Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıfları (973)
Türk Kamu Yönetiminde kendine özgü yapı/ Yönetişim
www.sydgm.gov.tr
SYGM’NİN GÖREVLERİ
Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardım
Alanında Strateji Oluşturmak
Sosyal Yardım Programları ile yoksulluğu ve
yoksulluğun etkilerini azaltmak
• Ulusal Yoksullukla Mücadele Stratejisi oluşturma çalışmalarını koordine
etmek
• Yeni kapsayıcı sosyal yardım programları oluşturmak ve uygulamak
• Kısa Vadeli Strateji / Gıda, Yakacak, Barınma, Sağlık, Afet, Aşevi
Yardımları
• Orta ve Uzun Vadeli Strateji / Eğitim Yardımları ve Proje Destekleri
• Sosyal Yardım yararlanıcılarının tespiti için nesnel ölçütler geliştirmek
Objektif Yararlanma Ölçütleri ve Merkezi Sosyal
• Kamu, Yerel Yönetim ve STK’lar tarafından yapılan yardımları tek
Yardım Veri Tabanı oluşturmak
merkezi veri tabanında toplamak ve izlemek
Kamu kaynakları ile verilen tüm sosyal
yardımları yürütmek ve Genel Sağlık Sigortası
Gelir Testini Yapmak
•633 sayılı KHK ile 2022 Yaşlılık ve Özürlü Maaşları ile Evde Bakım Aylığı
•1 Ocak 2012 itibarıyla Yeşil Kart uygulaması sona ermiştir / Genel Sağlık
Sigortası için ihtiyaç duyulan Gelir Testini Vakıflarımız yürütüyor
3294 sayılı Kanunu uygulamak
• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarını toplamak
• SYD Vakıflarının norm kadro standartlarını ve yardım kriterlerini tespit
etmek
www.sydgm.gov.tr
Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıfları
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, sosyal yardımların vatandaşa
doğrudan, en yakın noktadan ve en kısa sürede ulaştırılması açısından devlet ile
yoksul vatandaşlarımız arasında bir köprü görevi görmektedirler.
VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELERİ
İL MERKEZLERİNDE
İLÇELERDE
Vali (Vakıf Başkanı)
Kaymakam (Vakıf Başkanı)
Belediye Başkanı
Belediye Başkanı
Defterdar
Mal Müdürü
İl Millî Eğitim Müdürü
İlçe Millî Eğitim Müdürü
İl Sağlık Müdürü
Sağlık Grup Başkanı
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü
İlçe Müftüsü
İl Müftüsü
Köy Muhtarı
Köy Muhtarı
Mahalle Muhtarı
Mahalle Muhtarı
STK Temsilcileri
STK Temsilcileri
Hayırsever Vatandaşlar
Hayırsever Vatandaşlar
Türkiye’de Sosyal Yardım Anlayışı
Sosyal Yardımlara İlişkin Problemler
Yardımların Doğru Hedefe Ulaştırılması
– Fakirlik kriterleri ve objektif değerlendirmenin oluşturulması
– Suistimallerin engellenmesi
Şeffaflığın Sağlanması
– Kimler yardım alıyor?
– Hangi kriterlere göre yardım dağıtılıyor?
– İlgili istatistikler nelerdir?
Mükerrer Yardımların Engellenmesi
– Farklı kurumların yaptıkları sosyal yardım bilgilerini paylaşabilmeleri
Mükerrer Sosyal İncelemelerin Engellenmesi
– Sosyal İnceleme Raporları’nın paylaşılabilmesi
– Toplam maliyetin azaltılması
Yardımların Hızlı ve Zamanında Yapılabilmesi
– Bir bireysel başvurunun geçmesi gereken aşamalar;
 Nüfus ve adres bilgileri
 Tapu kayıtları
 Belediye kayıtları
 Trafik kayıtları
 Vergi kayıtları
 SSK, BağKur, Emekli Sandığı kayıtları
 Diğer ilgili sorgulamalar (Doğalgazı var mı?, Elektriği var mı? vb.)
Türkiye’de Sosyal Yardım
•
Sosyal Yardımda Bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları
– Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM)
• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
– Diğer Devlet Kurumları
•
•
•
•
•
•
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı - Valilik / Kaymakamlıklar
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)
Sosyal Güvenlik Kurumu
Milli Eğitim Bakanlığı
– Türk Kızılayı
– Belediyeler
– Özel Vakıflar ve Dernekler
– Sivil Toplum Örgütleri
7
Türkiye’de Sosyal Yardım
•
Genel Durum
Nüfusun en yoksul kesiminin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, sosyal yardımların ayni ya
da nakdi olarak vatandaşlara adil bir şekilde dağıtılmasıdır.
2009 Yılında Yapılan Sosyal Yardımlar
Yardım Türü
Kurum
Tüm Sosyal Yardımlar
SYDV’ler (Fon)
2.379.375,000
Yaşlı ve Özürlü Aylığı
SGK
2.366.527.000
Ayni-Nakdi Yardım
SHÇEK
78.266.000
Muhtaç Aylığı (yetim ve özürlüler)
Vakıflar Genel Md.
13.425.000
İmaret Hizmetleri
Vakıflar Genel Md.
88.909.000
Vakıf Gureba Hastanesi Fakir Hasta Tedavileri
Vakıflar Genel Md.
1.068.000
Burs (ilk ve ortaöğretimdeki muhtaç öğrenciler)
Vakıflar Genel Md.
3.756.000
Yeşil Kart Uygulaması
Sağlık Bakanlığı
Burs (ilk ve ortaöğretimdeki muhtaç öğrenciler)
Milli Eğitim Bakanlığı
151.596.000
Burs (yüksek öğretimdeki muhtaç öğrenciler)
Yurtkur
375.601.000
Kömür Yardımı (TKİ Görev Zararı)
TKİ
252.000.000
Tüm Sosyal Yardımlar
Belediyeler
SOSYAL YARDIMLAR TOPLAMI
Gider (TL)
5.506.000.000
484.86.000
11.701.383.000
8
TÜRKİYE SOSYAL YARDIM HARCAMALARI
KURUM
SOSYAL YARDIM VEREN KURULUŞLARIN
2010
2011
2012
2010 ve 2011 SOSYAL YARDIM
HARCAMALARI
Gider (Bin
TL) Gider (Bin VE
TL) 2012
GiderTAHMİNİ
(Bin TL)
SYGM
2022 (Yaşlılık ve Özürlü Aylığı)
ASP Bakanlığı (Evde Bakım Aylığı)
ASP Bakanlığı (Ekonomik ve Sosyal Destek)
Yeşil Kart-Genel Sağlık Sigortası-G0 (***)
SOSYAL HİZMET (****)
ARA TOPLAM - (ASPB)
TKİ + TTK
KYK (Burs)
VGM (Muhtaç Aylığı)
MEB (İlköğretim Bursları)
SGK - Tazminat Niteliği Taşıyan Ödemeler
ARA TOPLAM - (Diğer)
TOPLAM
GSYİH
TOPLAM/GSYİH (Yüzde)
2.032.537
2.562.228
1.567.245
94.805
4.951.215
1.785.898
12.993.928
578.448
441.625
39.446
188.637
485.000
1.733.156
2.622.413
2.795.434
2.214.805
140.738
5.164.328
2.563.773
15.501.489
697.784
788.706
36.649
266.187
495.000
2.284.326
3.369.410
2.709.732
2.946.048
126.661
4.331.228
2.885.386
16.368.465
697.784
858.951
36.649
304.503
515.000
2.412.887
14.727.084
1.103.750.000
1,33
17.785.815
1.281.450.000
1,39
18.781.352
2012 KİŞİ
SAYILARI
2.833.248 (*)
1.292.063
392.000
31.230
8.861.755 (**)
304.112
92.350
234.188
(*) 30.09.2012 tarihi itibariyle sistemdeki aktif yardım alan kişi sayısını ifade etmektedir. Sistemdeki aktif yardım alan hane sayısı ise 1.422.032'dir.
(**) 28.09.2012 itibariyle Primi devlet tarafından ödenecek kişi sayısıdır. (G0)
(***) 2012 yıl sonu itibariyle primi devlet tarafından ödenecek kişi sayısının yaklaşık 12 milyona ulaşması ve 2013 yıl sonu itibariyle ödenecek
toplam miktarın 6 Milyar TL'ye ulaşması öngörülmektedir.
(****) Yatılı ve gündüzlü kurumsal hizmetlerden faydalanan çocuk, genç, yaşlı ve engellilere ilişkin giderleri içermektedir. (Özel bakım ve
rehabilitasyon hizmetleri dahildir.)
9
-2012 yılı sonunda Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları kapsamında 2,6 milyon fayda sahibi için yaklaşık 750 milyon TL kaynak aktarılacağı
öngörülmektedir.
SOSYAL YARDIM ALANIN
DÜZENLENMESİNE YÖNELİK
PROJELER VE GELİŞMELER
SYDGM Kurumsal Otomasyon Projesi
(2004 - 2008)
2006-2010 DPT Bilgi Toplumu Stratejisi
Eylem Planı’nda Eylem 48: Bütünleşik Sosyal Yardım
Hizmetler Projesi’ne yer verilmesi
2008
2006
2008 / 6
Projenin
2005
Feshi ve
Tahkime
Dünya Bankası
2004
Bildirilmesi
kredisi (~ 10
Milyon $) ile
SYDGM Kurumsal
Otomasyon
Projesi’nin
başlatılması
* Tahkim Süreci
2010 yılı sonlarına
kadar sürmüştür.
11
SYDGM Kurumsal Otomasyon Projesi
(2005 - 2010)
•
SYGM, Kurumsal Otomasyon Projesi’ni hayata geçirmeye çalışmıştır.
•
Proje
kapsamında
verilen
süre
uzatımlarına
rağmen
yazılımların
tamamlanamayacağının anlaşılması sebebiyle, Haziran 2008’de proje sözleşmesi
fesh edilmiştir.
•
SYGM’nin talebi üzerine TÜBİTAK, 2008’in son çeyreğinde firma tarafından teslim
edilen yazılımları işlevsellik, kullanılabilirlik ve süreçlere uygunluk açısından
değerlendirmiş ve yazılımların kapsamlı testlerini yapmıştır.
•
İlgili dava Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde görülmüştür.
•
TÜBİTAK’ın projeyle ilişkisi bu değerlendirme ile birlikte başlatılmıştır.
12
BÜTÜNLEŞİK SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ
BİLGİ SİSTEMİ
SYGM/TÜBİTAK Protokolün İmzalanma Tarihi
: 05.12.2008
BAKANLAR ARASI Protokolün İmzalanma Tarihi 16.01.2009
Sözleşme Tarihi
: 11.05.2010
Proje Başlangıç Tarihi
: 11.05.2010
Proje Bitiş Tarihi
: 16.12.2014
13
Gelişim Aşamaları
Analiz Çalışmaları
Kullanıcıların ihtiyaçları belirlendi. (Gereksinim analizi yapıldı.)
Görüşülen SYD Vakıfları
Mardin Merkez & Nusaybin & Midyat & Derik
Keçiören
Şanlıurfa Merkez & Viranşehir & Siverek & Suruç &
...Birecik & Bozova
Çankaya
Adıyaman Merkez & Kahta & Besni
Mamak
Gaziantep Şahinbey & Şehitkamil & Nizip
Bâlâ
Siirt Merkez & Kurtalan & Pervari & Eruh & Şirvan
Altındağ
Batman Merkez & Sason & Beşiri & Gercüş &
...Hasankeyf & Kozluk
Van
Diyarbakır Merkez & Silvan & Bismil & Ergani & Çınar
Elazığ Merkez & Kovancılar
Kilis Merkez & Elbeyli
Bingöl Merkez & Genç
Şırnak Merkez & Cizre & Silopi & İdil & Beytüşşebap
...& Uludere
Erzincan Merkez & Tercan
Malatya Darende & Battalgazi
Gölbaşı
Yerinde inceleme
ve analiz yapılan
SYD Vakıfları
Tekirdağ
Hakkari Merkez & Şemdinli &
...Yüksekova & Çukurca
14
Gelişim Aşamaları
Analiz Çalışmaları
Görüşülen Kurumlar
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Vakıflar Bankası
Sağlık Bakanlığı
Ziraat Bankası
SYDGM’nin İncelenen Yazılımları
Yardım Bilgi Bankası
SOYBİS
SYDTF Karar Giriş Yazılımı
Kaynak Yönetimi Uygulaması
Proje İzleme Modülü
KASDEP Modülü
Gelir Getirici Projeler Geri Ödeme Modülü
Emniyet Genel Müdürlüğü
İncelenen Yazılımlar
PTT
Pivol Yazılım (Deniz Feneri Otomasyonu)
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Can Bilgisayar Sistemleri (CanBil)
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
...(SHÇEK)
Konya Büyükşehir Belediyesi Otomasyonu
Fintek Yazılım (Ziraat Bankası)
Epsilon Yazılım (VOP)
SOYDAV
15
Projenin Kapsamı
GSS
Yeşil
Kart
SYDV
SYDGM
Otomasyonu
Otomasyonu
Belediye ve
STK’lar
Kamu
Kurumları
Eşi Vefat Etmiş
Kadınlar Modülü
2022
16
Bütünleşik Projesi İle Sosyal Yardım
Politikalarına İlişkin Hedefler
•
•
•
•
Yardımların Doğru Hedefe Ulaştırılması
Şeffaflığın Sağlanması
Mükerrer Yardımların Engellenmesi
Mükerrer Sosyal İncelemelerin
Engellenmesi
• Yardımların Hızlı ve Zamanında
Yapılması
17
Proje Hedefleri
 Devlet tarafından verilen tüm
sosyal yardım bilgilerinin tek
merkezde toplanması
 Daha adil kaynak dağıtımının
sağlanmasını sağlayacak bir bilgi
sisteminin geliştirilmesi
Yardım
 Sosyal yardımlarla ilgili
veritabanlarının entegre edilerek
hane halkı yaklaşımının
geliştirilmesi
İhtiyaç
 Sosyal yardım bilgilerinin bütüncül bir
şekilde yönetilebilmesiyle birlikte sosyal
yardım kararlarının etkinleştirilmesi
18
Proje Hedefleri
 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları’nda otomasyona
geçilecek,
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nde
otomasyona geçilecek,
 Kamu kurumları ile veri paylaşımı
sağlanacak,
Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile
veri paylaşımının sağlanması için ortak veri
standartları belirlenecek,
19
973 il merkezi ve ilçede görev
yapan SYD Vakfı çalışanları ~9 Bin
kişi (yıl sonu ulaşması beklenen)
SYGM çalışanları ~100 kişi
~20 Milyon vatandaşın tüm sosyoekonomik verileri
Diğer Kamu Kurumları, Belediyeler ve
STK’lar
20
Sosyal Yardım Başvuru Süreci
(Ana Akış)
Hak Eden
İncelemesi
Yardım
Başvurusu
Nüfus Cüzdanı
Başvuru Formu
(Varsa Gerekli Belgeler)
Puanlama
Mütevelli
Heyeti
Yardım / Proje
Destek Kararı
Yardım
Sorgulama
Ödeme /
Teslimat
Banka Bilgi Sistemleri
Nüfus ve Sosyal Güvence Bilgileri
Okul ve Sağlık Bilgileri
Varlık Bilgileri
Sosyal Yardım Bilgileri
İnceleme Bilgilerinin Otomatik Temini
Banka Bilgi Sistemleri
Ödeme Bilgileri
Yardım Başvurusu
Hak Eden İncelemesi
Puanlama
Geçmiş Yardım Kayıtlarının Sorgulanması
Eğitim, Sağlık,
Özürlü, Yakacak,
Gıda, Barınma,
Yardımlar,
Proje Destekleri
Yoksulluk Haritası
Puanlama ve Karar Destek
Yazılımı
İzleme ve Değerlendirme
Yazılımları
Online Başvurular
İstatistiki Bilgiler
Denetim ve İzleme İmkanı
Tek Noktadan Hizmet Alımı
…
Yardımlar Merkezi Veritabanı
Yararlanıcı ve Sosyal Yardım Bilgileri
Sosyal Yardım Portalı
Yerel
Yönetimler
SYGM Bilgi Sistemi
Sivil Toplum
…
Kuruluşları
SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ(SOYBİS)
Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS):
1. Sosyal
yardım
başvurusu
yapan
vatandaşlarımızın
muhtaçlıklarını ve kişisel verilerini merkezi veri tabanlarından
temin/tespit etme ve
2. Mükerrer yardımların önlenmesine yönelik olarak kurumlar
arası (online) veri paylaşımını sağlama,
amacıyla SYDGM tarafından hayata geçirilmiş bir E-Devlet
uygulamasıdır.
23
SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ
“Tek Adımda Hizmetten
Tek Tuşta Hizmet
Dönemine Geçiş”
eTR ödülleri Kamudan Kamuya edevlet uygulamaları 1.si
Bilişim Yıldızları e-devlet
uygulamaları 2.si
24
Dış Sistem Entegrasyonu
Kurumlarla bağlantı kurularak dış servislerle entegrasyon sağlanmıştır.
Ödemeler
25
İNTERNET ÜZERİNDEN ÜCRETSİZ GÖRÜŞME (VOIP)
PROJESİ
Söz konusu proje ülkemizde
973 nokta ile ücretsiz görüşme
sağlanan başarılı ilk uygulama
olma özelliği taşımaktadır.
Tüm vakıflarımızın hem genel
müdürlüğümüzle
hem
de
birbirleriyle
ücretsiz
olarak
internet üzerinden görüşmelerini
sağlayacak 15000 ip destekleyen
bir VOIP server kurulmuştur.
İnternet
üzerinden
ücretsiz
görüşme olanağı sağlayan ip
telefon projesi sayesinde, Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarımız hem birbiriyle hem
de
Genel
Müdürlüğümüzle
ücretsiz
olarak
görüşmeye
başlamıştır.
26
SYGM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN
KAZANIMLARI
Sistem üzerinden
Kaynak Transferi
Yardım Sürecinin İzlenebilirliği
 Vakıfların işleyişinin denetimi
 Suistimallerin engellenmesi
İş Gücü Kazanımları
– Hızlı ve etkili çalışma
– Bilgiye hızlı ulaşma
27
SYGM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN
KAZANIMLARI (İş Gücü Kazanımı)
ÖNCESİ
MEVCUT İŞLEYİŞ
Önceden İstenen Belgeler
Başvuru Formu, İkametgah Adresi, Başvuru sahibi, eşi ve çocuklarının nüfus cüzdanı fotokopileri, Öğrenci Belgesi (eğitim
gören çocuklar için), Gerekli durumlarda vasilik belgesi, Anneye ait SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI çıktıları, Babaya ait SSK,
BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI çıktıları, Boşanmış kişiler için boşanma ilamı, Vakıf tarafından istenebilecek ek belgeler
28
SYGM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN
KAZANIMLARI (İş Gücü Kazanımı)
ÖNCESİ
Muhtaçlık Durumu İnceleme Süresi
Yaklaşık 15- 20 gün
MEVCUT İŞLEYİŞ
Yaklaşık 1 dakika
Online Erişilen Kurumlar
MERNİS
Çözülen Sorunlar
Kurumlar ile yürütülen yazışmalar, Öğrencilerin okula devam ve başarı durumlarının elle girilmesi, Başvuruların yılın sadece
belli zamanlarında alınması, Ödeme listelerinin oluşturulması esnasında sistemin kapalı kalması, Kişilerin Sosyal Güvence ve
Varlık durumlarındaki güncellemelerin düzenli takip edilememesi, Kırtasiye masrafı, işlerin kağıt üzerinden takibi,
yürütülmesi, Mütevelli Heyeti işleyişi
29
SYGM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN
KAZANIMLARI (Ulusal Katma Değer)
Gerçek İhtiyaç Sahibi olan Vatandaşlara Yardımların Ulaştırılması
Yardımın Geniş Kitlelere Yapılması
– Yardıma muhtaç daha fazla kişiye ulaşım
Yardımların Hedeflenen Amaçlarına Ulaşması
– Okula devam oranının artması
– Aile hekimliklerine düzenli muayene olma oranlarının artması
– Hastanede doğum yapma oranlarının artması
30
SYGM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KAZANIMLARI
(Sosyal Yardım Sürecine Katkısı)
Yardımların Doğru Hedefe Ulaştırılması
 Fakirlik kriterleri ve objektif değerlendirmenin oluşturulması
 Suistimallerin engellenmesi
Yardımların Hızlı ve Zamanında Yapılabilmesi
 Belgelerin elektronik ortamdan alınması
 Dış sistem sorgulamalarının otomasyon üzerinden yapılması
31
SYGM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN
KAZANIMLARI (Sosyal Adalete Katkısı)
Şeffaflığın Sağlanması
 Kimler yardım alıyor?
 Hangi kriterlere göre yardım dağıtılıyor?
 İlgili istatistikler nelerdir?
(Genel, Bölge, İl, İlçe, Mahalle, Köy, Hane, Kişi)
Mükerrer Yardımların Engellenmesi
 Farklı kurumların yaptıkları sosyal yardım bilgilerini paylaşabilmeleri
Mükerrer Sosyal İncelemelerin Engellenmesi
 Sosyal İnceleme Raporları’nın paylaşılabilmesi
 Toplam maliyetin azaltılması
32
SYGM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN
KAZANIMLARI (Ulusal Katma Değer)
Kurumlardan Yazışma ile Yapılan Bilgi Talebi Önlendi
–
Veri paylaşımının otomasyon üzerinden yapılması
•
•
•
•
•
–
Okul Müdürlükleri
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur’dan
Nüfus Müdürlükleri
Tapu Kadastro Müdürlükleri
Emniyet Müdürlükleri
Kurumların iş yükünün azaltılması
Yardımlarla ilgili Ulusal Yardım Veritabanının oluşturulması
–
–
Yardımların tek merkezde toplanması
Sosyal yardım yapan kurumlarla bilgi paylaşımı
• Ortak veri tabanı
• Bilgi paylaşımı
33
Eğitim ve Yaygınlaştırma
Faaliyetleri
Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları için uygulanan
eğitim faaliyetleri 3 temel süreçten oluşmuştur
Eğitim Öncesi Hazırlık
Eğitimin Verilmesi
Eğitim Sonu
Değerlendirme
34
Eğitim ve Yaygınlaştırma
Faaliyetleri
•
Eğitim Öncesi Hazırlık
• Katılımcıların Belirlenmesi (Learner
•
•
Analysis)
İhtiyaç Analizinin Yapılması (Need Analysis)
Eğitim İçeriklerinin Belirlenmesi (Content Analysis)
• Eğitim Materyallerinin Hazırlanması
– Eğitim Sunum Dosyaları
– Kullanıcı Kılavuzu
– Konu Sonu Testleri
– Eğitim Değerlendirme Anketi
– Katılım Belgeleri
• Proje Web Portalının (http://g222.uekae.tubitak.gov.tr/butunlesik/) Hazırlanması
• Eğitim (ve Test) Ortamının Fiziki Olarak Hazırlanması
35
Eğitim ve Yaygınlaştırma
Faaliyetleri
 Eğitimin Verilmesi
• Tarih: 15.03.2010 - 26.05.2010
• 18 gruba 3’er günlük eğitim programı
• Her grupta ortalama 12 kişi
• Eğitimci başına düşen katılımcı sayısı 3-5
36
Eğitim ve Yaygınlaştırma
Faaliyetleri
Uygulamalı Analiz Çalışması
–
–
–
–
–
Analiz sürecinin bir parçası
Kısa süreli son kullanıcı eğitimleri
Çoğulcu, aktif katılım
Katılımcı görüş ve önerileri
Popülasyonu temsil edecek özellikte katılımcılar
37
ŞARTLI EĞİTİM VE SAĞLIK YARDIMLARI MODÜLÜ
DIŞ KURUMLARLA ENTEGRASYON
E – Okul Sistemi
(Milli Eğitim
Bakanlığı)
MERNİS
(Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğü)
Öğrenci ve Okul
Bilgileri
Gelirler İdaresi
Başkanlığı
Sağlık Bakanlığı
Aile Hekimliği Bilgi
Sistemi
Hasta ve Sağlık
Kurumu Bilgileri
Nüfus ve Adres
Bilgileri
Türkiye İş
Kurumu
Yeşil Kart
Durumu
Sosyal Güvenlik
Kurumu
Araç Kayıtları
Vergi Mükellefiyet
Bilgileri
Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı
Çiftçi Kayıt Sistemi
ÇKS
Yeşil Kart Bilgi
Sistemi
Sağlık Bakanlığı
SGK Durumu
2022 Maaş
Arazi Varlığı
Tarımsal Destekle
Yararlanma Bilgisi
Tapu Kayıtları
İşsizlik Maaş
Durumu
TAKBİS
(Tapu ve
Kadastro Genel
Müdürlüğü)
ŞNT Yazılımı
Evde Bakım
Aylığı
Muhtaç Aylığı
Ödeme Emirleri
Ödeme Emirleri
SHÇEK
Vakıflar Genel
Müdürlüğü
Ziraat Bankası
PTT
38
Uygulama Aşamaları
Eğitim Faaliyetleri
Eğitici Eğitimleri
– Eğiticilerimizin Vermiş Olduğu Eğitimlerinin Takibi
• Birimimiz ve eğitimlerimize katılan eğiticilerimizin
eğitim verme durumları harita üzerinde günlük olarak güncellenerek gösterilmiştir.
39
Veri Aktarımı
•
Tüm Türkiye Veri Aktarımı
– Toplam Dosya Sayısı:1.170.745
•
Dosya Aktarılamama Sebeplerinden Bazıları
– MERNİS isim ve soyisim uyuşmazlığı tespit edilmesi
– Kişinin T.C. kimlik numarasının MERNİS'te bulunmaması
– Başka bir SYD Vakfı’nda kayıtlı bulunması (Mükerrer kayıt)
•
Aktarım Sırasında Tespit Edilen ve Kullanıcıya Uyarı Verilen Durumlardan Örnekler
– Kişinin adresinin bağlı bulunduğu SYD Vakfı sınırlarının dışında olması
– Kişinin adresinin MERNİS’te bulunmaması
– Kişinin vefat etmiş olması
– Kişinin ikametgah adresinin yurtdışında olması
41
ŞARTLI EĞİTİM VE ŞARTLI SAĞLIK YARDIMLARI
2012 (OCAK-TEMMUZ)
2012 OCAK - TEMMUZ DÖNEMİ ŞARTLI EĞİTİM VE ŞARTLI SAĞLIK YARDIMLARI
ÖDEME DURUMU
Yardım Türü
Doğum Yardımı
Şartlı Gebelik Yardımı
Lohusalık Yardımı
Şartlı Sağlık Yardımı
Şartlı Sağlık Yardımı
Şartlı Sağlık Yardımı
İlköğretim Şartlı Eğitim Yardımı
İlköğretim Şartlı Eğitim Yardımı
İlköğretim Şartlı Eğitim Yardımı
Ortaöğretim Şartlı Eğitim Yardımı
Ortaöğretim Şartlı Eğitim Yardımı
Ortaöğretim Şartlı Eğitim Yardımı
Fayda
Sahibi
Cinsiyeti
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
TOPLAM
2012 Ocak - Temmuz Toplam
Fayda Sahibi Ödeme Toplamı
Hane Sayısı
Sayısı (*)
(TL)
2.005
2.005
140.350
18.510
18.502
1.621.230
1.716
1.715
82.260
485.429
765.128
129.772.800
312.803
390.515
66.181.470
294.652
374.613
63.591.330
793.208
1.604.343
332.675.195
567.678
815.920
155.341.110
539.003
788.423
177.334.085
202.791
246.670
74.664.285
117.773
129.491
34.544.320
103.967
117.179
40.119.965
1.028.999
2.623.809
538.956.120
(*) 2012 Ocak - Temmuz Döneminde en az bir defa ödeme almış fayda
sahiplerinin toplamını ifade etmektedir.
GELİNEN AŞAMA
Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları Modülü
• Eylül 2010 (tamamlandı)
Yardımlar ve Kaynak Yönetimi Modülü
• Ekim 2011 (tamamlandı)
• Yoksulluk Envanteri (Merkezi veri tabanı) oluşturuldu
• 5 milyon hane 20 milyon kişi güncel verileri (sosyo-ekonomik) ile kayıtlı (26.09.2012)
Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi Modülü
• Ocak 2012 (tamamlandı)
• Yeşil Kart uygulamasına son verildi/ 2,5 aylık çalışma/15 milyonluk hedef kitle
• 3,3 Milyon hanenin başvurusu alındı (13,1 Milyon Kişi) / 3,1 Milyon hanenin gelir testi tamamlandı/8,8 Milyon kişi
GO/ 3,5 Milyon kişi G1 /402 bin kişi G2/ 79 Bin kişi G3 (28.09.2012)
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Nakit Destek Modülü
• Şubat 2012 (Tamamlandı) / Eylül 2012 itibariyle 200.000’i aşkın kişi ödeme almaktadır.
Vakıf İnsan Kaynakları Modülü
• Şubat 2012 (Tamamlandı)
2022 ve Evde Bakım Aylığı Modülü
• Kasım 2012 (çalışmaları devam ediyor)
Yerel Yönetimler ve STK’lar dahil Edilecek (2013)
Puanlama Projesi
Kamu kaynaklı sosyal yardımlardan yararlanacak yoksul kesimin belirlenmesine
yönelik;
• Objektif kıstaslara dayanan,
• İBBS-1* düzeyinde bölgelerarası farklılığı gözeten,
• Kır-kent ayrımını içeren,
TR-1
• Hane ziyaretleri sırasında doğrulanabilen,
Sosyal
• Somut olarak ölçülebilir göstergelere dayalı,
….
Yardımlar
• Güvenilirlik düzeyi yüksek,
• Uygulaması kolay
TR-12
bir puanlama formülü seti geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Ayrıca, Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık primleri
devlet tarafından desteklenecek kişilerin tespit edilmesi
amacıyla yapılan gelir testleri için Türkiye genelinde
kullanılacak bir puanlama formülü de geliştirilecektir.
Kır
Kent
Kır
Kent
Kır
TR-1
Proje
Destekleri
Kent
….
Kır
TR-12
Kent
GSS
* İBBS-1 : İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılması Düzey 1
TR
PUAN Proje Aşamaları
Aktif Olarak Yürütülen Safha
Tamamlandı
SAFHA 1
Model Önerilerinin ve
Değişkenlerin Belirlenmesi
•Gelir Bazlı Model
(24 adet)
•Tüketim Bazlı Model
(24 adet)
•Faktör Modeli
(24 Adet)
TÜİK / Hanehalkı Bütçe Anketi
SYGM Yardım ve Proje Verileri
SYDV Uygulamaları
Ulusal ve Uluslararası Literatür
Diğer Veri Kaynakları
Tamamlandı
SAFHA 3
SAFHA 2
Model Önerilerinin Sınanması ve
Karşılaştırılması
Hane Ziyaret Bilgi Formu’nun
Uygulanabilirliğinin Test Edilmesi
Pilot Alan
Uygulaması
1440 hane
Modellerin
Sınanması
Hane Ziyaret
Bilgi Formu’nun
Güncellenmesi
TÜBİTAK/BİLGEM/Yazılım ve Veri Mühendisliği Bölümü (G222)
Nitel
Çalışma
Ana Alan
Uygulaması
43.124 hane
Hane Ziyaret
Bilgi Formu’nun
Güncellenmesi
Modellerin
Revizyonu
PUAN Proje Aşamaları – Safha 3 /
Devam eden faaliyetler
Projenin devam eden aşamalarında;
•
Ana alan uygulamasından elde edilen mikro veri seti ile modellerde gerekli güncellenmelerin
yapılması,
•
Yeni modellerin (GSS + Yardım) oluşturulması ve modellerin sınanması,
•
Hane Ziyaret Bilgi Formu’nun revize edilmesi,
•
Formüllerin güncellenerek tamamlanması,
•
Formüllerin Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemine entegre edilmesi,
çalışmaları devam etmektedir.
TÜBİTAK/BİLGEM/Yazılım ve Veri Mühendisliği Bölümü (G222)
TÜRKİYE’DE UYGULANAN ŞNT PROGRAININ ETKİ
DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ
(2010 – 2012)
Projenin Hedefi
Şartlı Nakit Transferi programının programdan faydalanan hanelerde yarattığı etkinin nitel ve
nicel olarak ölçülmesi hedeflenmiştir.
Projenin Amacı
 Hak sahiplerinin sosyo-ekonomik durum değişimini,
 Fayda sahibi hanelerdeki olumlu davranış değişikliğini,
 Programının hedefleme mekanizmasını,
 Çocuk işçiliğinin önlenmesi üzerindeki katkısını,
 Programının anne ve çocuk ölümlerinin azaltılması üzerindeki etkisini,
 Programının toplumsal cinsiyet üzerindeki etkisini ölçmektir.
Proje Gazi Üniversitesi ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Araştırma 3 farklı boyutta
tasarlanmıştır. İlk aşamada panel veri analizi, ikinci aşamada düzey-1 kır/kent ayrımı
temelinde tahmin verebilecek bir örneklem üzerinden deney ve kontrol grubu için 2
dönemlik anket çalışması ve son aşamada ise nitel saha çalışması öngörülmüştür. 2010
yılında başlayan projenin panel veri analizi ve birinci dönem saha çalışması
sonuçlandırılmıştır. İkinci dönem saha çalışması devam etmektedir. Yıl sonu itibariyle proje
tamamlanacaktır.
47
TÜRKİYE’DE UYGULANAN ŞNT PROGRAININ
ETKİ DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ
(Temel Bulgular)
Panel Veri Analizi
Sistemde düzenli olarak eğitim yardımı alan çocuklar (deney grubu) ile sisteme
başvuru yapmış ancak hak sahibi olamamış hanelerin çocuklarının (kontrol grubu)
okul başarı durumları, devamsızlık durumları, liseye devam durumları gibi
bilgileri yerleşim yeri (kır/kent) ailenin eğitim durumu ve cinsiyet gibi temel
değişkenler üzerinden M.E.B. bünyesindeki e-okul veritabanından çekilmiştir.
Toplamda 196.409 çocuğun verisi üzerinden yapılan analize göre
Yardım alanlarda (deney grubunda), yardım almayanlara (kontrol grubuna) göre,

Devamsız gün sayısının azaldığı (iki grup arasındaki fark neredeyse 2 kat.),
kırsal kesimlerde devamsızlığın azalma oranının daha yüksek olduğu,

Kız çocuklarında erkeklere göre devamsızlığın 2 kat daha fazla azaldığı,

2009-2010 eğitim-öğretim yılı için liseye devam oranlarının erkek
çocuklarında %79.4, kız çocuklarında ise %79.36’ya ulaştığı, yardım
almayanlarda ise erkek çocuklarında liseye devam oranlarının %57.19, kız
çocuklarında %50.08’de kaldığı,

İstanbul ve Batı Anadolu Bölgeleri’nde liseye devam oranı %70’ler civarında
iken Karadeniz Bölgesi’nde bu oran %90’lara ulaştığı
görülmektedir.
48
GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) 2006-2012
GSS MODÜLÜ
16.06.2006
5510 sayılı “Sosyal
Sosyal sigorta kurumlarının aynı çatı
Sigortalar ve Genel Sağlık altında toplanması
Sigortası Kanunu”
08.05.2008
5754 sayılı Kanun
Yeşil Kart Kanununun 2 yıl sonra
yürürlükten kaldırılacağı hükmü
getirilmiştir.
16.06.2010
5997 sayılı Kanun
01.01.2012 tarihinde Yeşil Kart Kanunun
yürürlükten kaldırılacağı hükmü
getirilmiştir.
02.11.2011
662 sayılı KHK
Genel sağlık sigortalılığının tespitinde
esas alınacak gelir tespit testlerine ilişkin
usûl ve esasların SYGM tarafından
belirlenmesi ve gelir testlerinin SYDV’ler
aracılığıyla uygulanması hükmü
getirilmiştir.
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SÜRECİ
2 Kasım 2011 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ve 28 Aralık 2011 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) Kapsamında Gelir
Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik doğrultusunda GSS gelir testi işlemleri 01.01.2012 tarihinden
itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından Bütünleşik
Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi üzerinden yürütülmektedir.
Vakıflara başvuru yapan kişilerin sistem üzerinden merkezi veri
tabanlarında kayıtlı olan mal varlıkları ve gelirlerine ilişkin inceleme
yapılmaktadır. Sistemden alınan bilgilere ek olarak başvuruda bulunan
haneler vakıflarda çalışan sosyal yardım ve inceleme görevlilerince
mahallinde hane ziyareti yapmak suretiyle incelenmektedir. Vakıf
Mütevelli Heyetleri yapılan inceleme ve sistem üzerinden alınan
sorgulama sonuçlarına göre hanelerin ortalama aylık gelirleri tespit
edilmektedir.
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMI
Sigortalılar
İsteğe bağlı sigortalılar
Gelir testi sonucunda hane içinde kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az
olan vatandaşlar
4. Vatansızlar ve sığınmacılar
5. Sayılan kanunlara göre aylık alanlar ( 2022, 1005, 3292, 2330, 422, 2913)
6. Korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler
7. Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık
alanlar
8. Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke
vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler
9. İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler
10. 5510 sayıl Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre
gelir veya aylık alan kişiler
11. Sayılanların dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma
hakkı bulunmayan vatandaşlar
1.
2.
3.
GELİR TESTİNİN KAPSAMI
1.
Primi devlet tarafından ödenecek kişiler: Harcamaları, taşınır ve
taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Puanlama
Formülüne göre tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık
tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar.
2.
Primini kendileri ödeyecek kişiler: Sigorta sistemi dışında olup bir geliri
olması nedeniyle sağlık sigortası primi ödemek durumunda kalan
vatandaşlar.
Zorunlu sigortası sona erenler 10 gün içinde bu kapsamda sigortalı sayılır.
Yani işten ayrılan bir kişi 10 gün içinde yeniden sigortalı olmazsa veya başka
bir maddeye göre sağlık sigortalısı sayılmazsa bu kapsama girmiş sayılacak.
VAKIFLARIN GELİR TESTİNDEKİ SORUMLULUKLARI NELERDİR?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kapsamdaki kişilerin başvurularını almak
Başvuru sahiplerinin işlemlerini Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi
GSS modülü üzerinden yürütmek
Gerekli görülen hallerde kişilerin hane ziyaretleri ile sosyal incelemelerini
yaparak merkezi veri tabanlarına kayıtlı olmayan gelirlerini, harcama ve
servet durumlarını göz önüne alarak raporlamak
Başvuran ailelerin kişi başına aylık gelir durumlarının tespitine ilişkin
Vakıfların Mütevelli Heyetinde karar almak
Gelir durumu kararını modül üzerinden SGK’ya iletmek
Gerektiği durumlarda hane ziyaretleri yaparak değişiklikleri takip etmek
GSS TESCİL AŞAMASI
SGK Vakıflardan gelen gelir durumu bilgilerine göre kişileri 60c(1) veya 60g maddeleri
kapsamında tescil eder ve primlerini tahakkuk ettirir. Kişilerin gelir durumlarına göre prim
durumları:
Kişi Başına Aylık Gelir
Durumu
Prim Durumu
Tescil
Kodu
Brüt asgari ücretin üçte
birinin altında
Primi devlet tarafından ödenecektir.
G0
Asgari ücretin üçte biri ile
asgari ücret arasında
Primini kişi ödeyecek
G1
Asgari ücret ile asgari
ücretin iki katı arasında
Primini kişi ödeyecek
G2
Asgari ücretin iki katından
Primini kişi ödeyecek
fazla
G3
GSS TESCİL AŞAMASI
SGK Vakıflardan gelen gelir durumu bilgilerine göre kişileri 60c(1) veya 60g maddeleri
kapsamında tescil eder ve primlerini tahakkuk ettirir. Kişilerin gelir durumlarına göre prim
durumları:
Kişi Başına Aylık Gelir
Durumu
Prim Durumu
Tescil
Kodu
Brüt asgari ücretin üçte
birinin altında
Primi devlet tarafından ödenecektir.
G0
Asgari ücretin üçte biri ile
asgari ücret arasında
Primini kişi ödeyecek
G1
Asgari ücret ile asgari
ücretin iki katı arasında
Primini kişi ödeyecek
G2
Asgari ücretin iki katından
Primini kişi ödeyecek
fazla
G3
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
25 EYLÜL 2012
GSS BİLGİLERİ
Hane Sayısı
Hane Sayısı (%) Kişi Sayısı
Kişi Sayısı (%)
Başvuruldu
54.036
1,64%
218.343
1,67%
Başvuru SGK'ya iletildi
129.887
3,93%
499.917
3,82%
Karar Verildi:
17.281
0,52%
65.305
0,50%
Karar İletildi:
3.169.786
95,93%
12.577.486
96,13%
Toplam
3.304.143
100,00%
13.083.949
100,00%
GSS BİLGİLERİ KİŞİ SAYISI
2% 4%0%
Başvuruldu
Başvuru SGK'ya iletildi
94%
Karar Verildi:
Karar İletildi:
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
25 EYLÜL 2012
GO
G1
G2
G3
Toplam
VERİLEN KARAR
Hane Sayısı
Hane Sayısı (%) Kişi Sayısı
Kişi Sayısı (%)
2.141.153
67,18%
8.870.616
70,16%
979.117
30,72%
3.556.500
28,13%
107.836
3,38%
403.078
3,19%
20.434
0,64%
79.053
0,63%
3.187.067
100,00%
12.642.791
100,00%
VERİLEN KARAR KİŞİ SAYISI
3% 1%
27%
GO
G1
69%
G2
G3
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SÜRECİ
31.12.2011 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı’ndan temin edilen Yeşil Kart verilerine göre sistemde
kayıtlı 9.161.415 aktif yeşil kart sahibi kişi bulunmaktadır. 01.01.2012 tarihinden itibaren vize
tarihlerine göre Genel Sağlık Sigortası kapsamında Gelir Testi yaptırması gereken bu kişilerden
4.685.086 kişi 01.01.2012 - 24.07.2012 tarihleri arasında ikametgahının bulunduğu SYD Vakfına
gelmiş ve Gelir Testi işlemi sonuçlandırılarak gelir seviyesi SGK’ya bildirilmiştir. Buna göre eskiden
yeşil kartlı olan kişilerin Gelir Testi sonrası yaklaşık %90’ının priminin devlet tarafından ödenmesi
(Gelir Durumu - G0) yönünde karar verilmiştir.
01.01.2012 – 24.07.2012 Tarihleri Arasındaki Gelir Testi Yapılan Yeşil Kartlı Kişi Sayısı
GSS Gelir Testi Kapsamı
G0
G1
G2
G3
Toplam
Kişi Sayısı
4.199.288
459.272
22.252
4.274
4.685.086
(%)
89,63
9,80
0,47
0,09
100
2022 SAYILI KANUN VE
MEVCUT UYGULAMA
662 Sayılı KHK’nın 7. maddesi ile 633 Sayılı Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile,
2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
hükümleri uyarınca SGK Primsiz Ödemeler Genel
Müdürlüğünce yürütülen iş ve işlemlerin, ASPB Sosyal
Yardımlar Genel Müdürlüğünce devralınarak Bütünleşik Sosyal
Yardım Hizmetleri Projesine entegrasyonu için 1 yıllık süre
öngörülmüştür.
2022 sayılı Kanun kapsamındaki tüm işlemler SYD Vakıfları
tarafından yürütülecektir.
59
www.sydgm.gov.tr
2012 YILINDA BAŞLANAN YENİ PROGRAMLAR
YAŞLI VE ÖZÜRLÜ AYLIKLARI
2022 Sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” gereğince muhtaç olduğu
tespit edilen yaşlı ve özürlülere yapılan yardımlardır.
Kanun kapsamında şu yardımlar yapılmaktadır;
Aylık Türü
Yaşlı Aylığı (65+ yaş)
Özürlü Aylığı (%40-%69
Özürlü)
Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı
(%70 Özürlü)
Özürlü Yakını Aylığı (%40
Özürlü)(18 Yaş Altı)
Slikozis (% 15-34)
Slikozis (% 35-54)
Slikozis (% 55 ve üzeri)
TOPLAM
Bir Aylık Miktar (TL)
112,58
Toplam Aylık Alan Kişi Sayısı
758.837
Aktarılan Toplam Kaynak
256.289.608,36
225,16
287.091
193.147.007,77
337,74
190.333
192.849.202,24
225,16
55.625
38.350.795,89
486,46
555,96
625,46
177
277.283,82
1.292.063
680.913.898,08
www.sydgm.gov.tr
SOSYAL YARDIM-İSTİHDAM İLİŞKİSİNİ
KURULMASI ÇALIŞMASI
Sosyal yardım alan ve başvuru yapan kişiler SOYBİS ve Bütünleşik
Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi üzerinden İŞKUR veri
tabanına kaydedilmektedir.
Nisan 2011-Haziran 2012 dönemi arasında 825 bin kişinin kaydı
yapılmıştır.
İŞKUR yönlendirilen bu kişilerden;
• 21.873 kişi ile bireysel görüşme yapmış,
• 10.274 kişi işe yerleştirilmiş,
• 9.478 kişi kursa alınmıştır.
www.sydgm.gov.tr
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLAR İÇİN NAKİT
SOSYAL YARDIM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİNE
YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJESİ
•
•
•
Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliği içinde yürütüldü.
Bu kapsamda 150 bin kadının ekonomik yoksunluk içinde yaşadığı tespit edildi
kadınların özellikle ilk kayıp anında önemli bir gelir kaybına uğradığı ve travma yaşadığı
ortaya çıkmıştır.
• Düzenli nakit sosyal yardım programının yanı sıra geniş bir yelpazede politika önerileri
ortaya çıktı.
• Aylık 250 TL ödenmesine yönelik olarak
program dizayn edildi.
• Başvuruların alınacağı sistem oluşturuldu
ve bu kapsamdaki vatandaşlarımıza ödemeler
yapılmaya başlandı.
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK SOSYAL YARDIM PROGRAMI
25 EYLÜL 2012
Kişi Sayısı
Başvuru
24.827
Kabul Edildi
220.205
Reddedildi/Feshedildi
Toplam
88.630
323.193
Açıklama
Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetlerinde Başvuruldu durumda olup
mütevelli heyetine sunulmamış kişi sayısı
Mütevelli heyeti tarafından yardımdan yararlanmasına karar verilmiş kişi
sayısı
Mütevelli heyeti tarafından yardım başvurusu reddedilmiş yada
feshedilmiş kişi sayısı
Bu yardım kapsamında sistemde kayıtlı olan kişi sayısı
Ödeme
Fayda Sahibi Kadın
Ödeme Sayısı
Ödeme Toplamı
Son ödeme dönemi olan 10 Haziran 2012 öncesinde yardımdan
yararlanmaya hak kazanmış ve adına ödeme oluşturulmuş fayda sahibi
206.390
sayısı
631.132
Yapılan ödeme sayısı
157.783.000 TL 10 Haziran 2012 dönemine kadar aktarılan kaynak tutarı
Ödemesi Bekleyen
25 Eylül 2012 itibariyle ödemeleri hesaplarına yatmış ancak ödeme
Fayda Sahibi Kadın
14.281
almamış fayda sahibi sayısı
Ödemesi Tamamlanan
Fayda Sahibi Kadın
192.109
25 Eylül 2012 itibariyle ödemelerini PTT den almış olan fayda sahibi sayısı
Ödeme Toplamı
146.760.250 TL 25 Eylül 2012 itibariyle yapılan toplam ödeme
ALO 144
SOSYAL YARDIM HATTI
 Yoksullukla etkin bir mücadele için fakir ve muhtaç vatandaşlarımızın
güçlendirilmesi ve bilgiye ve yardıma erişim fırsatlarının arttırılması amacıyla
hayata geçirilmiş bir projedir.
 Ücretsiz olarak aranan Alo Sosyal Yardım Hattı-144 ile sosyal yardıma ihtiyacı olan
bireylere profesyonel iletişim desteği sağlanmaktadır.
 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü bu kapsamda 14 kişiden
oluşan bir Çağrı Merkezi kurmuştur.
Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte:
 Vatandaşların sosyal yardım uygulamalarına ilişkin ilk ağızdan profesyonel bir
şekilde bilgilendirilerek yönlendirilmesi,
 Vatandaşların sosyal yardım ve proje uygulamaları konusunda doğru bilgiye hızlı
bir şekilde erişimi sağlanmaktadır.
64
TEKNİK YARDIM MASASI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Yeni Şifre Oluşturulması
2. Şifre Güncelleme
3. Uygulamanın Kullanımı
4. Uygulamada Yaşanılan Sorunlar
5. Uygulamaya Çeşitli Sebeplerden
Bağlanamama
6. Kurumsal Bağlantı Hataları
7. Diğer Kurumlardan Gelen Çağrılar
8. Web Servis Şifre Oluşturma
9. E-Posta Adresine Giriş
10.E-posta Kullanımı
11.Firmware Sürümü Güncelleme
12. Modem Güncelleme
13.Modem Yapılandırma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14.Modem Şifre İşlemleri
15.IP Tel Sorunları
16.Eğitim ve Anket Çalışmaları
17.Proje Uygulamalarının Kullanımı
18.Uzaktan Erişim Kurulum
19.Vakıf Çalışanının Aktarılanı
Yapamaması
20.Sorunların Tesbiti
21.Santral Yönlendirmeleri
22.İp Tel Kullanımı ve İp Tel Talebi
23.Internet Explorer Ayarları
24.Kurum İçinde Haberleşme
Teşekkürler
Cemalettin Çogurcu
Genel Müdür Yardımcısı
Proje Koordinatörü
[email protected]
66

similar documents