Alo Esitlus Komandovõrgustik 2012

Report
Päästetööde valdkonna
arengud 2012
Alo Tammsalu
Peadirektori asetäitja
Päästetööde valdkonna
muutused 2007- 2011
• Komandode arv: 98 / 81
– Vabatahtlikud komandod: 65 / 84
• Vabatahtlike arv: 503 / ~900
• Valdkonna (päästetöö) eelarve langenud 20%
• Osutame 16 päästetöö teenust
• Teenused standardiseeritud (isikute arv ja
kvalifikatsioon, hoone, tehnika, varustus)
• Tööprotsesside standardiseerimine:
– 4 tasandiline valmisolek
– reageerimine sündmustele
Päästetööde teenused
• Päästetöö baasteenus (sh
elupäästevõimekus)
• Tulekustutustöö teenus
• Metsatulekahju kustutustöö
teenus
• Põlevvedelike kustutustöö
teenus
• Keemiapääste teenus
• Saasteärastuse teenus
• Veepääste teenus
• Varingupääste teenus
• Nööripääste teenus
• Loomapääste teenus
• Kõrgustest päästetöö
teenus
• Päästetöö juhtimise teenus
• Logistika-transpordi teenus
• Logistika-sündmuskoha
teenus
• Üleujutuste pumpamise
teenus
• Naftareostuskorje teenus
Päästeteenus
Teenus peab olema:
KINDEL
STANDARTNE
PÄÄSTJALE OHUTU
EFEKTIIVNE
Me peame suutma:
PÄÄSTA ELUSID
ÄRA HOIDMA / VÄHENDAMA VARAKAHJU
----------------------------------Elupäästevõimekus – 4 meest:
SUITSUSUKELDUMINE
RÜNDAV TAKTIKA
VARAPÄÄSTE
EFEKTIIVSUS
Enamikel riikidel koosseisu miinimum 4-6
Elupäästevõimekus / baasteenus
INIMRESSURSS Eestis 24h / vähemalt 3 valveteenistujat:
• 2007 aastal – 47 päästekomandot
• 2008 aastal – 56 päästekomandot
• 2009 aastal – 64 päästekomandot
• 2010 aastal – 67 päästekomandot
• 2011 aastal ~ 38 – 60 päästekomandot
• 2011 vs 2010 – 2h/24h
Miks muuta?
Kes tulevad komandost appi
täna ?
39
komandot
0-3? meest
81
16
komandot
3-4 meest
26
komandot
4+ meest
Miks muuta?
Elanike arv 2007-2011
+
Rae vald
Harku vald
Luunja vald
Viimsi vald
Kiili vald
Sauga vald
Tartu vald
Saue vald
28%
23%
22%
20%
19%
17%
16%
Meremäe vald
Tudulinna vald
Püssi vald
Nõva vald
Sonda vald
Peipsiääre vald
16%
Allikas: Siseministeeriumi KOV-ide võimekuse indeks
13%
17%
17%
14%
14%
13%
Miks muuta?
30 % muud
struktuuriüks
Eelarve
vähenemine 20%
70 %
päästekom
andod
Miks muuta?
1. Sama komandovõrgustiku ja eelarve
jätkudes on tekkepõhine eelarvepuudujääk
7,5 miljonit eurot iga-aastaselt. See
tähendab, et pikaajaliselt on pidevalt raha
puudu, et hoida sarnast olukorda ja
kulukärped on möödapääsmatud.
2. Lahendus tuleb leida süsteemisiseste
ümberpaigutustega.
Lahendus
::Teenuste koosseisuliste kriteeriumide
seadmine
::Komandovõrgustiku analüüs:
- suuremate komandode koosseisude kärped
- keskmiste komandode koosseisude
suurendamine
- väikeste komandode sulgemine
Komandovõrgustiku analüüs
• Päästetööde teenuste pakkumise hindamine
– Väljasõitude statistika
• Üldväljasõidud
• Hoonete tulekahjud
–
–
–
–
Elanike arv piirkonnas (Sim andmed)
Kord aastas kontrollitavad objektid
Liikluskoormus maanteedel
Raudteeliiklus koormus
• AS Regio Eesti geoinfo analüüsid
Analüüs
• Koosseis mittepiisav 81-st komandost 55-s.
• 81-st päästekomandost kriteeriumitest
lähtuvalt 18 komando koosseis suurem 83
ametikoha võrra.
• Vajalik leida täiendavalt isikkoosseisu
Analüüs
Millised PK on „luubi all“?
Kriteeriumid:
1. PK ei taga aastaringselt valmisolekut ja/või 3-st valvet
2. PK asub suurema PK 15 min ajatsoonis (va Tallinn, Tartu)
3. PK väljasõidupiirkonna alanike arv on alla 5000 isiku,
töökoormus ja piirkonna riskide tase on madal
„LUUBI ALL“ 23 komandot
Analüüs
::Vältimatute ümberkorraldustega minimaalne
võimalik negatiivne mõju ja maksimaalne
positiivne mõju
:: Sulgemise korral negatiivne mõju väiksem
komandode piirkonnas, kus elab vähem
inimesi ja toimub vähem päästesündmusi.
- Väike koosseis ja vähene võimalus rakendada oskusi on ka
risk päästjale ja päästetavale.
Analüüs
• Võrdluses olnud 23-st komandost 5-puhul on
riiklik päästekomando kaugemal, kui 30
minutit
• 6-puhul päästekomando sulgemisest tulenev
negatiivne mõju on suur.
• 12-puhul negatiivne mõju sulgemisel
madalam, kui ülejäänu puhul
Tulemus
(ei ole otsust)
:: kasvab teenuste kvaliteet – elupäästevõimekus taastub
- koosseis suureneb 45 päästekomandos
- koosseis väheneb 18 päästekomandos
- 6 komandos jääb koosseis samaks
- suletakse 12 komandot
:: 230 000 elanikku saab parema teenuse
:: 36 000 elanikku kaotavad kohalejõudmise ajas, kuid
paraneb teenuse kvaliteet
:: väheneb tekkepõhine eelarvepuudujääk üle 2 korra
Tulemus
(ei ole otsust)
3 meest
“saarelised”
5
5
69
59
4+meest
Tulemus
(ei ole otsust)
Elupäästeteenusega püsielanike katmine 2011
6.3 2,6
23%
2,8%
30
min
üle 30
min
15
min
74%
91%
Elupäästeteenusega püsielanike
katmine 2012
HETKESEIS
• ANALÜÜSID KÄIVAD
• OTSUSEID TEHTUD EI OLE
TÄNUD

similar documents