Kurrikula Bwrthamw Pwr niveli I (kl1-5) niveli II (kl.6

Report
Konferenca: „Kultura e parë, e dytë dhe interkultura“
Tema: Përvoja me koncepte të ndryshme të demokracisë dhe të
pjesëmarrjes në kulturën e parë dhe të dytë
Vështrim i shkurtër në Sistemin e Arsimit të
Republikës së Kosovës që nga viti 1980 deri sot
Prishtinë, 08 - 09 maj 2014
4/8/2015
1
Zhvillimet gjatë viteve 1980-1989, pjesë e sistemit
ish-jugosllav
...1970. ...1974 …1981 ….1989……..
 1970 Hapja e Universitetit të Prishtinës
 1974 Kushtetuta, autonomia
 1981 Demonstratat e studentëve për Republikë, mirëqenie
dhe barazi (reagimi i pushtetit jugosllav bërthamat e
përbashkëta programore në arsim)
 1987 Ardhja në pushte e Millosheviqit duke përdor Kosovën
 1988/89 Heqja e busteve të figurave shqiptare nga shkollat
 1989 Suprimimi i autonomisë së Kosovës nga Serbia
4/8/2015
2
Sistemi i pavarur i arsimit 1990-1999
 1990 Tendenca e Serbisë për imponimin e ligjeve dhe
planprogrameve unike serbe
- refuzimi kategorik i shqiptarëve,
- hartimi i planprogrameve kosovare,
- masat e dhunshme serbe, segregracioni,
- helmimi i nxënësve shqiptar (muaji mars…)
 1990 Themelimi I Shoqatës së Arsimtarëve Shqiptarë “Naim
Frashëri” muaji dhjetor
 1990/1991 Largimi i shqiptarëve nga objektet shkollore
 1992 Ngritja e Sistemit të Pavarur të Arsimit në Kosovë
(Shtëpitë shkolla, nga muaji janar…)
4/8/2015
3
Sistemi i pavarur i arsimit 1990-1999
vazhdim
 1993-1999 Bashkëpunimi me ekspertët nga Shqipëria për
hartimin e planprogrameve dhe teksteve të
përbashkëta (sidomos lëndët me karakter kombëtar
gjuhë shqipe, histori, gjeografi, edukatë muzikore,
edukatë figurative, futja e lëndës edukatë qytetare
nga viti 1995)
 1993-1994 Mësimi i Pavarur në Diasporë (Identiteti kulturor,
kontribut për integrim në vendet mikëpritëse)
 1997 Protestat e studentëve më 1 tetor
4/8/2015
4
4/8/2015
5
Periudha e pasluftës, misioni ndërkombëtarë UNMIK 1999-2002
 Themelimi i Departamentit të Arsimit dhe Shkencës –DASH , në
mars 2000 (paraprijrës i Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë –
MASHT)
 Korniza e Kurrikulit -arsimi parauniversitar 2001
(dokumenti i parë i tillë në Kosovë)
Risitë:
- Strukturav e re 5+4+3
- Shkallët kurrikulare
- Plan fleksibil
- Qasje gjithëpërfshirëse
- Mësimi zgjedhor
4/8/2015
6
Periudha 2002-2011
 2002 Themelimi i Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe
Teknologjisë –MASHT
 2002-2006 Hartimi i planprogrameve për të gjitha lëndët
dhe të gjitha klasat 1-13
Risitë:
- Programe të bazuara në objektiva dhe
rezultate
- Mësimi zgjedhor
 2007 Kurrikula e Shkollës Shqipe të
Mësimit Plotësues në Diasporë
4/8/2015
7
Kurrikula e re nga viti 2011…
 Kurrikuë i bazuar në kompetenca
(6 kompetenca)
 Mësim i integruar
 Mësim i bazuar në rezultate
 Gjithëpërfshirja
 Autonomi më e madhe e shkollës
 Mësimi me zgedhje
4/8/2015
8
Kurrikulat bërthamë - KB-të dhe pilotimi
2012,2013, 2014…
 Hartimi i KB-ve 2012
 Vitin shkollor 2013-2014
pilotimi në 10 shkolla
(parafillore, nëntëvjecare
dhe të mesme të larta gjimnaze dhe profesionale)
 Planifikimi për zgjerimin
e pilotimit edhe në 114
shkolla të reja
(nga 3 shkolla në secilën
komunë të Kosovës)
4/8/2015
9
JU FALEMINDERIT !
Arbër Salihu,zyrtar për planprograme, MASHT
[email protected]
4/8/2015
10

similar documents