Skaidrė 1 - Bukonių mokykla

Report
Jonavos rajono
Bukonių pagrindinės mokyklos
veiklos įsivertinimo paskatinti
pamokos kokybės pokyčiai
Elena Tuzovienė, mokyklos direktorė
Aurelija Kuperskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
Ingrida Trasykienė, VĮK grupės vadovė
2011-12-01
Mes esame Kokybės siekiančių mokyklų
klubo nariai nuo 2010-03-29
Mūsų mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimui – 10 metų
• 2001-09-28 direktorės įsakymu Nr.V-30
patvirtinta vidaus audito atlikimo mokykloje
tvarka
• 2001 m. gruodis - 2004 m. gruodis - visų
mokyklos veiklos sričių giluminė analizė
• 2005-2008 m. - vienos arba dviejų pasirinktų
probleminių veiklos sričių giluminė analizė
• 2008-2011 m. platusis įsivertinimas +
giluminis vienos pasirinktos veiklos problemos
įsivertinimas
Mūsų mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimo vykdymo sėkmės receptas
• stiprus mokyklos bendruomenės narių
tapatumo jausmas, atsakomybė už visos
mokyklos veiklos kokybę ir pažangos siekis
• susitarimų priėmimas, žinojimas, laikymasis
ir koregavimas
• nuolatinis kompetencijų gilinimas, aktyvi
gerosios praktikos pavyzdžių sklaida
• VEIKTI ČIA IR DABAR
Mes einame nuo kiekybės link kokybės,
VĮK grupių vadovai keičiasi rotacijos principu
2007-2008
m.m.
Virginija
Takarevičienė
Ingrida
Trasykienė
Svetlana
Vorobjova
Elena
Tuzovienė
2008-2009
m.m.
Jolita
Pranskūnienė
4.1.2.
Aurelija
Kuperskienė
1.3.1.
Joana
Valutkevičiūtė
2.2.3.
Jūratė
Stankaitienė
1.3.2.
2009-2010
m.m.
Ona
Vaitkevičienė
4.5.1.
Jolanta
Vilkaitė
2.4.3.
Dainius
Bisigirskas
2.3.3.
-
2010-2011
m.m.
Inga
Kazokaitytė
2.5.2.
Laima
Mačiūnienė
2.2.2.
Dalia
Autukienė
2.1.3.
-
2011-2012
m.m.
Milda
Bernotienė
Rimutė
Jaskutėlienė
2.6.1.
3.1.1.
Veiklos įsivertinimas 2010-2011 m.m.
• 2010 -05 mėn., atlikus platųjį įsivertinimą,
mokytojų tarybos posėdyje susitarėme, kad
mūsų mokyklos veiklos problema NEPAKANKAMAI KOKYBIŠKA
PAMOKA PAGAL BP REIKALAVIMUS
• Tikslas - išsiaiškinti, kokie veiksniai įtakoja
pamokos kokybę.
Veiklos rodiklių krepšelis
problemai tirti:
• 2.2.2. Pamokos
struktūros kokybė
• 2.1.3. Dalykų ryšiai ir
integracija
• 2.5.2. Mokymosi
veiklos
diferencijavimas
Iš 2010-2011 m.m. giluminio veiklos
kokybės įsivertinimo ataskaitos
Rekomendacijos, prioritetai, orientuoti į planavimą:
• Tarpdalykinės integracijos planavimas,
fiksavimas, aptarimas;
• Pamokos uždavinių formulavimas ir
refleksijos planavimas;
• Įvairių mokymo(si) veiklos diferencijavimo
būdų (apimties, laiko, paramos, užduoties
sunkumo ir kt.) taikymas pamokose.
Veiklos įsivertinimo išvadų pritaikymas,
siekiant pamokos kokybės
DĖMESYS MOKYMOSI APLINKOMS
1. Modernizavome ugdymo procesą –
kiekvienas kabinetas aprūpintas
kompiuteriu, multimedija, interneto
priega
2. Pritaikėme aplinkas ne tik tradiciniam
mokymui(si)
3. …
MOKĖSI MOKYTOJŲ BENDRUOMENĖ
1. Stebėjome ir aptarėme 44 kolegų
pamokas savo mokykloje
2. Visi mokytojai vedėme atviras
integruotas pamokas
3. Stebėjome NMVA filmuotas pamokas
4. ...
MOKYTOJŲ BENDRUOMENĖ
DALIJOSI PATIRTIMI
1. Mokyklos vadovų ir mokytojų
komanda skleidė patirtį rajone
2. Mokytojų bendruomenė stebėjome
biologijos mokytojos metodininkės
Dalios filmuotą pamoką
3. ...
VEIKDAMI ČIA IR DABAR PASIEKĖME
Išorinio vertinimo metu (2011 spalio 17-20 d.)
pastebėti stiprieji mokyklos veiklos aspektai:
1. Tinkamas pamokos uždavinio
formulavimas ir įgyvendinimas (2.2.1.)
2. Lankstus mokymosi veiklos
diferencijavimas (2.5.2.)
3. Paveikus vertinimas ir įsivertinimas
pamokoje (2.6.1., 2.6.2.)
4. Įsivertinimas svarbus ir veiksmingas
mokyklos veiklos tobulinimui
Iš išorinio vertinimo ataskaitos
• Pamokos organizavimas yra labai geras 22%, geras - 50% stebėtų pamokų.
• Mokymo kokybė yra labai gera
- 22 %, gera - 46 % stebėtų pamokų.
• Pagalba mokiniams mokantis yra kryptinga,
adekvati jų poreikiams ir sisteminga.
• Vertinimas ir įsivertinimas pamokose
yra stiprusis mokyklos veiklos aspektas.
• Daugumoje vertintojų stebėtų pamokų
užfiksuotas tinkamas pamokos uždavinio
formulavimas ir įgyvendinimas.
• Tikslus uždavinio formulavimas ir
įgyvendinimas sudarė palankių galimybių
mokytojams numatyti tinkamą pamokos
struktūrą, pagrįstai parinkti užduotis,
racionaliai naudoti laiką pamokoje.
• Vizito metu ryškius tarpdalykinių ryšių
pavyzdžius išorės vertintojai stebėjo 10 kl.
chemijos, 7 kl. fizikos, 5, 6 kl. istorijos, 9 kl.
biologijos, 5 kl. muzikos, 9 kl. technologijų,
9 kl. pilietiškumo pagrindų,10 kl. anglų kalbos
pamokose.
• Mokykloje pakankamai kryptingai
vykdomas ugdymo veiklos
diferencijavimas, užtikrinantis
daugumos mokinių savitumą.
• Daugumoje stebėtų pamokų mokytojai
stengiasi palaikyti mokymosi motyvaciją,
siūlo įvairius
ugdymo metodus,
atsižvelgdami į
mokinių galimybes
bei gebėjimus.
•
Dažnai pamokose taikyti darbo
poromis, grupėmis, demonstravimo,
savarankiško darbo metodai
• Labai gerų ugdomosios veiklos
individualizavimo ir
diferencijavimo, atsižvelgiant į
mokinių mokymosi poreikius ir stilius,
pavyzdžių išorės vertintojai stebėjo 7
kl. fizikos, 2 kl. lietuvių kalbos, 2, 7, 10
kl. matematikos, 2 ir 10 kl. anglų
kalbos, 9 kl. pilietiškumo pagrindų, 3
kl. pasaulio pažinimo, 10 kl. dailės, 8 kl.
chemijos pamokose.
• Daugumoje stebėtų pamokų sukurta mokiniams
patraukli mokymosi aplinka, siūlyta
prasminga ir tinkamo lygio ugdomoji veikla.
• Stebėtos ir tokios pamokos, kai
mokiniai patys įsivertindavo
galimybes ir pagal jas pasirinko
užduočių kiekį ir veiklos formas.
Tai pastebėta 2, 7, 10 kl. anglų kalbos, 9
kl. biologijos, 8 kl. chemijos , 10 kl.
dailės, 7, 8 kl. fizikos, 7, 8, 10 kl. kūno
kultūros, 1, 2, 3, 7 kl. matematikos, 2 kl.
lietuvių kalbos pamokose.
• Mokyklos įsivertinimas yra išskirtinis
• Mokyklos vykdomas įsivertinimas ir
jo išvadų panaudojimas organizacijai
tobulinti – stiprioji bendruomenės
veiklos sritis
Kokybiška pamoka – kelias į kūrybišką,
iniciatyvų, mokantį mokytis, komunikuojantį,
atsakingą savo gyvenimo kūrėją – mokinį.

similar documents