prezentacja i semestr 2013 2014

Report
I semestr 2013/2014
www.spzglobien.pl
Misja
Szkoły Podstawowej w Zgłobniu ;
1.
Mądrość oparta na wiedzy
2. Miłość rozumiana jako akceptacja i wspólnota
celów
3. Wolność czyli tolerancja i odpowiedzialność za
siebie oraz innych
Cel Misji : rzetelne zdobywanie i pogłębianie
wiedzy przez naszych uczniów w połączeniu ze
znajomością dziedzictwa kulturowego regionu i
kraju
Na sukces Misji wpływają 3 podstawowe
zadania szkoły :
DYDAKTYKA,
WYCHOWANIE I OPIEKA ,
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM
DYDAKTYKA
SPRAWDZIAN KL. VI ( 01.04.2014r.)
•
-
-
KL. I-III
Właściwe przygotowanie
uczniów - proces
„0” – diagnoza gotowości
szkolnej / 2x rok szkolny
Kl. I-II ; diagnozy
przedmiotowe badające
umiejętności uczniów
( podstawa programowa )
Kl. III ; diagnozy
przedmiotowe/ 1x miesiąc
KL. IV-VI
- kl. IV-V ; diagnozy
przedmiotowe ( j. polski,
matematyka, przyroda,
historia ) IX 2013 i V 2014
- kl. IV-VI j. angielski ( testy
poziomujące )
- kl. VI ; próbne sprawdziany
a. Wewnętrzny 02.10, 30.10.
b. Zewnętrzny 20.11, 09.01
DYDAKTYKA –
diagnozy II semestr
KL. I-III
• kl. III Operon ; 10.04.2014 r.
• kl. III Ogólnopolskie Badanie
Umiejętności
Trzecioklasistów ;
20.05.2014 r.
KL. IV-VI
- Udział w programie
„Ekstraklasa” wydawnictwa
WSiP ( nowy sprawdzian –
2015 r. ) ; testy
przygotowawcze kl. V ( j.
polski cz. 2 ) , kl. VI
( matematyka cz. 1)
- Próbny Sprawdzian k. VI
( termin 25.02 – 27.02.2014 )
EWALUACJA WEWNĘTRZNA
• Szkolny Zespół ds. ewaluacji w roku szkolnym 2013/2014 bada
wybrane wymagania w ramach określonych obszarów pracy
szkoły
• Podst. prawna : Rozporz. MEN „O nadzorze pedagogicznym”
(Dz. U. nr 168, poz. 1324 ze zm. w: 2013 r. poz. 560 z dnia 14
maja 2013 r.)
• 1. Respektowane są normy społeczne ( wym.nr 5 ) „0” i kl. I-VI
• 2. Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich
aktualnej sytuacji ( wym. nr 6 ) kl. I-VI
Czerwiec 2014 ; RAPORT podsumowujący - do wiadomości Rady
Rodziców . Wnioski do korekty działań i dalszej pracy – Raport
dyrektora z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014
Nasz tydzień – dodatkowe zajęcia
dydaktyczne
Zajęcia przedmiotowe
• 10 rodzajów
•
wyrównawcze polonistyczno matematyczne
( kl. I , kl. II, kl. III ) ,
•
zajęcia polonistyczno – matematyczne dla
uczniów zdolnych ( kl. II )
•
zajęcia rozwijające „Mądra głowa” ( kl. III )
•
J. polski zajęcia wyrównawcze ( kl. IV,VI )
•
J. angielski zajęcia dla uczniów zdolnych ( kl. III,
V ),(wcześniej wyrównawcze do 23.11.2013 )
•
Matematyka zajęcia wyrównawcze ( 2x w tyg.
kl. IV-VI ) ,
•
Przyroda ; zajęcia wyrównawcze ( kl. VI )
•
Przyroda ; zajęcia dla uczniów zdolnych ( kl. VI )
•
Historia; zajęcia wyrównawcze (kl. V-VI )
•
Koło historyczne ( kl. VI )
Zajęcia artystyczne/sportowe
• 7 rodzajów
•
•
•
•
•
•
•
Zajęcia artystyczne ( kl I, kl. III )
Koło informatyczne ( kl. IV, kl. V)
Zajęcia z piłki siatkowej ( dziewczęta
IV-VI )
Zajęcia ogólnosportowe ( chłopcy IVVI )
Zajęcia plastyczne ( IV-VI )
Zajęcia muzyczne ( IV-VI )
Formacja liturgiczna ministrantów –
zajęcia sportowe ( IV-VI )
Nasz tydzień – dodatkowe zajęcia
dydaktyczne
INNE zajęcia dodatkowe
•
•
•
•
•
5 rodzajów
Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z dysleksją ( kl. IV-VI )
Zajęcia z matematyki i j. polskiego przygotowujące do
sprawdzianu kl. VI
Zajęcia biblijne IT ( kl. I, IV )
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. III, oraz V-VI ( co 2
tyg.)
Zajęcia j. niemiecki dla uczniów zdolnych
POMOC PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA
19 UCZNIÓW
1. Różnego typu dysfunkcje = postępy edukacyjne i
wyniki nauczania
2. Nadpobudliwość psychoruchowa, dysgrafia ,
dysleksja, dysortografia, problemy z koncentracją
uwagi
3. 11 opinii Poradni P-P
4. 8 wskazań Szkolnego Zespołu PPP
PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE
REALIZOWANE
W KLASACH I-III
• PROJEKT „EDUSCIENCE”
( we współpracy z PAN ,
„Pro-Futuro” i American
Systems - Innowacja
pedagogiczna ;
Cel projektu ; popularyzacja nauk
matematyczno-przyrodniczych
wśród dzieci z wykorzystaniem
nowoczesnych, innowacyjnych
metod i narzędzi ( tablica
interaktywna, platforma elearningowa )
• Nauczyciele prowadzący :
• 1. mgr Bogumiła
Dąbrowska (nauczyciel kl.
II)
• 2. mgr Renata Wójcik
(koordynator projektu )
EDUSCIENCE
Prace Natalii Hudzik i Natalii Przerwanek
więcej o projekcie sp.zglobien/Eduscience
PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE
REALIZOWANE
W KLASACH I-III
• PROGRAMY
PROFILAKTYCZNOEDUKACYJNE „Bezpieczna
droga do szkoły” i „Policja
nie tylko dzieciom” ( we
współpracy z KM policji
Rzeszów )
Cel ; profilaktyka, wzrost poziomu
bezpieczeństwa uczniów,
Nauczyciele prowadzący :
• 1. mgr Bogumiła
Dąbrowska
• 2. mgr Renata Wójcik
• 3. mgr Krystyna Miłek
PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE
REALIZOWANE
W KLASACH I-III
PROGRAMY PROFILAKTYCZNOEDUKACYJNE
„Klub bezpiecznego Puchatka”
„Ratujemy i uczymy ratować”
( we współpracy z fundacją
WOŚP)
Cel ; profilaktyka prozdrowotna
Nauczyciele prowadzący :
• 1. mgr Bogumiła
Dąbrowska
• 2. mgr Renata Wójcik
• 3. mgr Krystyna Miłek
PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE
REALIZOWANE
W KLASACH I-III
PROGRAMY PROMUJĄCE
ZDROWE ODŻYWIANIE
„Warzywa i owoce w szkole”
„Szklanka mleka” ( we
współpracy z RARR oraz
firmą BOGAR )
Wszyscy uczniowie klas I-III
Cel ; profilaktyka prozdrowotna
Nauczyciele prowadzący :
• 1. mgr Bogumiła
Dąbrowska
• 2. mgr Renata Wójcik
• 3. mgr Krystyna Miłek
PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE
REALIZOWANE
W KLASACH IV-VI
PROGRAM MEN i ORE ;
„AKTYWNA EDUKACJA”
( kontynuacja projektu
„Cyfrowa Szkoła”
Efekty „miękkie” ; nowe formy
pracy dydaktycznej , rozwój
kompetencji ICT uczniów i
kadry nauczycielskiej
Nauczyciele prowadzący :
• 1. mgr Barbara Lis ; szkolny
koordynator
• 2. mgr Renata Wójcik
• 3. mgr Magdalena Fritz
• 4. mgr Agata Świder
• 5. mgr Bartłomiej Wisz
PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE
REALIZOWANE
W KLASACH IV-VI
1. SZKOLNY PROGRAM
• 3. SPEKTAKL
ROZWOJU UZDOLNIEŃ I
PROFILAKTYCZNY ; WIZYTA
ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW
TEATRU „KURTYNA” Z
2. SZKOLNY PROGRAM
KRAKOWA
POPRAWY OSIĄGNIĘĆ
UCZNIÓW W STANDARDZIE
EGZAMINACYJNYM
„Czytanie”, „Pisanie”
KONKURSY POZASZKOLNE – SUKCESY
I SEMESTR 2013/2014
• 3. GMINNY KONKURS
1. KONKURS KURATORYJNY –
ARTYSTYCZNY „Jesień w słowie i
J. POLSKI ; SYLWIA LIB – kl.
obrazie”
VI kwalifikacja do etapu
- kat. Fotografia I m. Kamila Cioch
rejonowego
( kl. VI )
2. KONKURS OGÓLNOPOLSKI
- Kat. Interpretacja literacka
– „EDUSCIENCE” ;
Natalia Ziomek, Patrycja Rodzoń
PLASTYCZNY „Ciekawe
( wyróżnienia )
zjawiska przyrodnicze” ;
- Kat. Impresja Artystyczna
(collage) ; N. Ziomek, S. Lib (III m.)
II miejsce ; Natalia Hudzik
Wyróżn. Natalia Przerwanek
WYCHOWANIE I OPIEKA
AKTYWIZACJA UCZNIÓW
Uczniowie klas 0-III oraz IV-VI brali udział w akcjach ;
1. ,,Sprzątanie Świata”
2. ,,Góra grosza”, ( SU )
3. ,, Szkoło, pomóż i Ty” ( akcja dla J. Niedziałek ) ( SU )
4. ,,Pomóżmy Hospicjum” ( SU ) art. spoż, zabawki,
kosmetyki na rzecz Podkarpackiego Hospicjum
Dziecięcego w Rzeszowie
5. Kartki świąteczne , kiermasz wyrobów cukierniczych
( SU )
6. Projekt „Zachowaj trzeźwy umysł”
7. Zbiórka plastikowych nakrętek
8. Zbiórka surowców wtórnych
WSPÓŁPRACA ŚRODOWISKOWA
ORGANIZACJA/ INSTYTUCJA
DZIAŁANIA
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Diagnozowanie uczniów , konsultacje
2. LOK „Wspólnota” Zgłobień
Świetlica w szkole
3. Liga Ochrony Przyrody
Szkolne koło LOP 30 uczniów , działania na
rzecz ochrony środowiska
4. ATOL , EKO-HYBRES ( organizacje
ekologiczne )
Zbiórki baterii i makulatury ( ok. 900 kg)
5. Bank Spółdzielczy Niechobrz
SKO ;
6. WTZ „Sprawni inaczej” Zgłobień
Wizyty integracyjne / min. 2x w roku
7. Policja – komenda miejska Rzeszów ,
komenda Boguchwała
Prelekcje , pogadanki ( 2 x w roku ) , udział
w konkursach
WSPÓŁPRACA ŚRODOWISKOWA
ORGANIZACJA/ INSTYTUCJA
DZIAŁANIA
8.Gminna biblioteka publiczna
Działania w zakresie popularyzacji
czytelnictwa wśród dzieci
9. Hospicjum dla dzieci w Rzeszowie
Udział w akcji charytatywnej XII 2013
10. SST „Lubcza”
Współorganizacja zawodów sportowych
11. Rada Sołecka i OSP Zgłobień
Dofinansowanie do budżetu ( RS )
DZIAŁANIA GOSPODARCZE
Nowy plac zabaw program
„Radosna Szkoła”
koszt: 102 368,14 zł.
Zestaw mebli kl. II
koszt : 3 856,33 zł.
Dziękuję za uwagę

similar documents