DUBU referencegruppemøde

Report
DUBU referencegruppemøde
17. september 2012
Dagsorden
2
Kl. 10.00-10.15
Velkomst v/Janni Bormann
Kl. 10.15-10.30
Input fra tilsluttede DUBU kommuner v/Janni Bormann
Kl. 10.30-10.45
Status på videreudviklingsønsker fra sidste møde v/Christina
Knudsen
Kl. 10.45-12.00
Præsentation af videreudviklingsønsker v/Christina Knudsen
Kl. 12.00-12.45
Frokost
Kl. 12.45-13.45
Prioritering af videreudviklingsønsker v/Janni Bormann
Kl. 13.45-14.00
Evt. og afrunding v/Janni Bormann
Kl. 14.00-14.30
Præsentation af DUBU rettede projekter hos Socialstyrelsen
v/Maja Sylow Pedersen
8.4.2015
DUBU
Velkomst og deltagere
3
Deltagere:
Gunhild Kirkmand, Egedal Kommune, afdelingsleder
Ann Witt, Esbjerg Kommune, adm. konsulent
Anne-Marie Storgaard, Faaborg-Midtfyn, souschef
Jette M Petersen, Guldborgsund Kommune, teamleder
Peter Brügge, Randers Kommune, distriktsleder
Peter Mikael Andreasen, Rebild Kommune, centerchef
Margit Næsby, Roskilde Kommune, familiechef
Hanne Wibroe, Roskilde Kommune, Socialrådgiver
Sigrid Andersen, Skanderborg Kommune, funktionsleder
Maja Sylow Pedersen, Socialstyrelsen, metodekonsulent
Hanne Gøttrup, KL, chefkonsulent
Søren Stokholm Thomsen, Social- og Integrationsministeriet, fuldmægtig
Majid Zamani, IBM, projektleder
Christina Knudsen, KOMBIT, projektleder
Christopher Thisted, KOMBIT, it-konsulent
Janni Bormann, KOMBIT, konsulent
Afbud:
Morten Sejerøe, IBM, forretningsudvikler
8.4.2015
DUBU
Input fra tilsluttede DUBU kommuner
• Omkostningsdækning i forbindelse med deltagelse i arbejdsgrupper.
(Inge Gorm Andersen, Brønderslev)
• Udfordringen for kommunerne i forbindelse med opgaveflytning fra kommunerne til
Udbetaling Danmark pr. 1.10.2012, vedr. f.eks. ydelse efter Lov om børnetilskud og
forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Kommunerne er forpligtet til fremadrettet at
informere Udbetaling Danmark, såfremt der sker ændringer i en konkret sag, der
har betydning for udbetaling af en konkret ydelse. Borgerservice i Esbjerg har haft
kontakt til Udbetaling Danmark, som oplyser at de har en forventning om at
kommunerne, via KMD Sag adviserer Udbetaling Danmark, når kommunerne
træffer beslutning om f.eks. anbringelse af et barn, opkræver egenbetaling i
forbindelse med en foranstaltning mv.
(Ann Witt, Esbjerg)
• Referencegruppen bedes drøfte, hvorvidt det kan lade sige gøre, at de små
kommuner sikres en større repræsentation samt at referencegruppen udvides til
også at omfatte egentlige brugere .
(Helle Drue Larsen, Jammerbugt)
4
8.4.2015
DUBU
Status på prioriterede videreudviklingsønsker fra
sidst
Følgende blev prioriteret:
#2.2 (Beskyttet adresse skal kunne ses af alle med adgang til DUBU i kommunen
(simpel)):
· Beskyttet adresse bliver synlig for alle inde på selve personstamkortet – ændres i release 1.7.
#2.3 (Institution ønskes som ny persontype (simpel)):
· Denne er der stadig dialog om hvorledes skal udarbejdes – release ikke planlagt (og pris ikke
medtaget i budget).
#3.1 (Afhøringsaktivitet (simpel)):
· Afhøring tilføjes som undertype til aktivitetstypen ”Møde/samtale” – ændres i release 1.7.
#3.2 (Printknap under Aktiviteter (middel)):
· Der er en standard print "den valgte aktivitet" knap, som printer alle viste kolonner for den valgte
aktivitet. IBM er ved at undersøge om standardfunktionaliteten kan ændres, men pt. er det ikke
muligt og IBMer i dialog med Oracle om det – release ikke planlagt (og pris ikke medtaget i
budget).
#3.3 (Indledende afgørelse (simpel)):
· Undertypen ”Indledende afgørelse” ændrer navn til ”Afgørelse pba. indl. vurdering – ændres i
release 1.7.
5
8.4.2015
DUBU
Status på prioriterede videreudviklingsønsker fra
sidst
Følgende blev prioriteret:
#4.2 (Ændring af skema - ICS120 STATUSUDTALELSE (simpel)):
· Sagsbehandlernavn, kommune og adresse tilføjes på blanketten – ændres i release 1.7.
#6.1 (Automatisk træk af vederlag og takster fra KL i indsatsfanebladet (simpel)):
· 15 nye ydelser tilføjes under ydelsen ”Midlertidigt ophold” og tilbuddet ”Plejefamilie” – ændres i
release 1.7.
#8.6 (Ønsker sagstype, som hedder tvang (simpel)):
· Der tilføjes et ekstra afkrydsningsfelt på sagsstamkorte, som hedder tvang – ændres i release
1.7.
#8.9 (Teamnavnet på sagen skaber lidt forvirring (middel)):
· Teamnavn ændres ikke, men i stedet restruktureres nogle af felterne for at gøre forskellen
tydeligere og “Oprettet” og “Oprette af” fjernes.
6
8.4.2015
DUBU
Status på videreudviklingsønsker som skal
undersøges
Følgende skulle undersøges:
#1.1 (Felt til beskrivelse af serviceniveau på sagen (simpel)):
· Mail udsendt 27. juni, modtaget svar fra 7 kommuner, hvoraf følgende tilbagemeldinger er
modtaget: 1-4, 1-8 (2 stk.), 1-32, ikke relevant og 2 har ingen input. .
#5.1-5.3 (Ønsker til handleplan (middel/kompleks))
· Arbejdsgruppe med 7 kommuner er nedsat og mødes 4. oktober 2012.
#8.2 (CPR opdatering – fødested, information om emigrerede borgere, statsborgerskab, skoledistrikt, lægeoplysninger etc. (kompleks)):
· Er udskudt pga. kommende løsning hos KOMBIT, som kan håndtere dette, hvorfor det
økonomisk ikke kan betale sig at gøre det nu – kigges på det primo 2013.
#8.10 (Blanketter og standardbreve (kompleks)):
· Der kigges fortsat på denne problemstilling.
Redesign af den børnefaglige undersøgelse (kompleks):
· Se efterfølgende slides 8-11 .
7
8.4.2015
DUBU
Global Business Services
Redesign af den Børnefaglige undersøgelse
DUBU Referencegruppe møde
Dato: 17 September 2012
© 2006 IBM Corporation
Global Business Services
Status
 Forventet go-live for brugerne: mandag d. 24 sept
 Projektet er dermed 3 uger forsinket som primært skyldes udfordringer i relation til at få
undersøgelsen gemt i DUBU.
 Vi er nu i den afsluttende test og Oracle har leveret og leverer hyppige ’drops’ med ny
funktionalitet.
 I sidste uge testede arbejdsgruppen løsningen og den overordnede vurdering var god:
” Overordnet set mener jeg, at den børnefaglige undersøgelse er blevet meget mere lækker
lay-out mæssigt og brugervenligt. Den er desuden mere overskuelig når den er printet ud.
Det fungerer rigtig fint med at folde ud og ind.”
9
IBM Confidential
© 2012 IBM Corporation
Global Business Services
Redesign i overordnet rammer
 En lang
undersøgelse
10
IBM Confidential
© 2012 IBM Corporation
Global Business Services
Redesign i overordnet rammer
 Autogem hver 30 min, gem knap og gem ved browser luk
 Åben/luk alt knap per sektion
 Mens du skriver stavekontrol
 Individuelle felter til udækkede behov
 Blanketter til sager for ufødt barn
 Fjernelse af felter for undersøgelser for ufødt barn
11
IBM Confidential
© 2012 IBM Corporation
Præsentation af videreudviklingsønsker 1/7
12
#
Beskrivelse
Kompleksitet
Prioritering
1.1
Ønske om at "Senest åbnede sager"
fremgår i særskilt vindue på forsiden
Simpel
Udskudt
2.1
Slette-muligheder for superbrugere
Kompleks
1
2.2
Mor til ufødt barn tilføjes på sagslisten
Simpel
Prioriteret
2.3
CPR abonnement lukkes automatisk,
når sagen lukkes
Middel
Prioriteret
3.1
"Mine personer" på Personer
skærmfanen ønskes fjernet
Simpel
Afvist
3.2
CPR-nr med bindestreg skal tillades
Kompleks
Udskudt
3.3
Deling af personer med anden
kommune via "bestillingsknap" i DUBU
Middel
Prioriteret
4.1
Barnets netværk/Familie versus bopæl
og automatisering af dette
Kompleks
4
Arbejdsgruppe nedsættes for at
definere hvad der skal automatiseres
4.2
CPR oplysninger om søskende
Kompleks
5
Afventer KOMBIT løsning primo 2013
8.4.2015
DUBU
Kommentar
Det blev aftalt alene at kigge på
slettemuligheder på aktiviteter og
dokumenter
Det er allerede nu muligt at få vist
”alle personer” som default
Præsentation af videreudviklingsønsker 2/7
13
#
Beskrivelse
Kompleksitet
Prioritering
5.1
Sagsnavn ønsket inkluderet i pop-up ved
påmindelse
Kompleks
Udskudt
5.2
Automatisk advis om indberetning til
Ankestyrelsen ved afgørelser i Børn og
Unge udvalget
Middel
Udskudt
5.3
Ændring af navn på aktivitetstypen ”Notat”
Simpel
Prioriteret
5.4
Tilføjelse af afkrydsningsfelter på
aktivitetstypen "Afgørelse" og
undertyperne "Samvær og kontakt" samt
"Børn og ungeudvalget”
Middel
Prioriteret
5.5
Tilføjelse af fornavn og efternavn i
valglisten ifm. kopiering af aktivitet fra en
sag til en anden
Simpel
Prioriteret
5.6
Ønsker at "Bilag" vises som default inde
på aktiviteten frem for "Flere oplysninger”
Simpel
Prioriteret
5.7
Tilføjelse af to rubrikker "mor" og "far" på
aktiviteten "Møde/Samtale" og undertypen
"Børnesamtale”
Simpel
Prioriteret
8.4.2015
DUBU
Kommentar
Præsentation af videreudviklingsønsker 3/7
14
#
Beskrivelse
Kompleksitet
Prioritering
5.8
Ændring af advisering for frist for BFU skal knyttes
op til udslagsgivende underretning/henvendelse
Middel
Prioriteret
5.9
Sletning af flere adviser på én gang
Middel
Udskudt
5.10
Afkrydsningsfelterne på aktiviteterne medtages
ikke på aktindsigtsrapporten pt.
Kompleks
Udskudt
5.11
Processtyring undervejs i aktiviteterne
Middel/kompleks
Udskudt
6.1
Merudgiftbevilling skal foregå i en blanket og ikke
to
Middel
Udskudt
6.2
Blanketten SG 015 Til indhentning og/eller
videregivelse af personoplysninger tilføjes
Middel, såfremt
der kræves
datamapning
Prioriteret
6.3
Vis udskrift ifm. blanketterne i DUBU
Kompleks
Udskudt
8.4.2015
DUBU
Kommentar
Præsentation af videreudviklingsønsker 4/7
15
#
Beskrivelse
Kompleksitet
Prioritering
6.4
Oplysninger fra aktiviteten mappes til
blanketten "Indhent samtykke”
Middel
Udskudt
6.5
Smart søgning ved "Generer rapport" så
man automatisk kommer ned til de
blanketter, som starter med S, når der
skrives S i søgefeltet osv.
Uvist
Udskudt
6.6
Ændring af "De sociale myndigheder" til
kommunens navn i ICS 110 brev
Simpel
Prioriteret
6.7
Ønske om valgliste ifm. generering af
BFU blanket, til indikering af hvilke
underretninger/henvendelser, som er
aktuel for den pågældende blanket
Kompleks
9
6.8
Udvidelse af indstillingsskemaet
Middel
Udskudt
6.9
Tilføjelse af blanketterne FR016 000,
SG360 og ”SG365
Middel –
afhængig af
mængden af
data, som skal
mappes
Udskudt
6.10
Aktindsigt for ”mor”, ”far” og ”alle”
Middel
Udskudt
8.4.2015
DUBU
Kommentar
Præsentation af videreudviklingsønsker 5/7
16
#
Beskrivelse
Kompleksitet
Prioritering
7.1
Udækkede behov i § 50 opdateres ikke i
analysen
Middel
Udskudt
8.1
Felterne i handleplanen ønskes større
Kompleks
Arbejdsgruppe nedsat
9.1
Oprettelse af § 11,1 som ydelse
Simpel, såfremt
der alene
oprettes en ny
ydelse
9.2
Automatisk overførsel af ændrede priser
til Ydelser
Kompleks
2
9.3
Mulighed for ny version af indsatser inden
udløb af periode
Kompleks
7
9.4
Forslag om at lovhjemmel kommer på fra
Tilbudsportalen
Kompleks
KOMBIT
undersøger
9.5
Forskel på egenbetaling og
forældrebetaling
Middel/kompleks
KOMBIT
undersøger
8.4.2015
DUBU
Kommentar
Udskudt
Det skal undersøges med
Socialstyrelsen om data er tilgængelige
Præsentation af videreudviklingsønsker 6/7
17
#
Beskrivelse
Kompleksitet
Prioritering
10.1
Mulighed for at indtaste egne kontonumre
i DUBU
Kompleks
Udskudt
10.2
Økonomiskærmfane skal afspejle
ydelseslisten på Indsatsfanebladet mv.
Kompleks
10
10.3
Mulighed for at trække samlet liste over
sager med og uden foranstaltninger
Kompleks
11.1
Stavekontrol i hele DUBU
Kompleks
3
11.2
Uhensigtsmæssigt at der skelnes mellem
små og store bogstaver i søgning
Kompleks
8
11.3
Elektronisk udfyldelse af statusudtalelse
Kompleks
Udskudt
11.4
Integration til KMD sag
Kompleks
Udskudt
11.5
Større skriftstørrelse i DUBU
Kompleks
Udskudt
8.4.2015
DUBU
Udskudt
Kommentar
Præsentation af videreudviklingsønsker 7/7
18
#
Beskrivelse
Kompleksitet
Prioritering
11.6
Mulighed for at oprette brugere som kun
har læseadgang
Middel
Prioriteret
11.7
Alle udbetalinger sker i DUBU
Kompleks
Udskudt
11.8
Integration til Udbetaling Danmark
Kompleks
6
11.9
Link til det sociale nævn
Kompleks
Udskudt
11.10
Integration til KMD’s stafetlog
Kompleks
Udskudt
11.11
Automatisk besked vedr. overflytning af
sager mellem kommuner
Middel
Udskudt
11.12
Integration fra e-mail til DUBU
Kompleks
11
11.13
Plejefamiliesager
Kompleks
12
8.4.2015
DUBU
Kommentar
Evt.
Præsentation af DUBU rettede projekter hos
Socialstyrelsen v/Maja Sylow Pedersen
Projekter i Socialstyrelsen med
implementeringsstrategi knyttet til
DUBU
3 projekter
1. Resultatdokumentation på myndighedsniveau
2. Kvalificering af sagsbehandlingen over for børn og unge med
funktionsnedsættelser
3. Kvalificering af træningsindsats børn handicap - Koncept for handleplaner
og kompetenceudvikling
1. Resultatdokumentation på
myndighedsniveau
• Social- og Integrationsministeriet har fået afsat midler fra det
tidligere velfærdsforskningsprogram til at udvikle et it-baseret
redskab til resultatdokumentation/effektmåling af indsatsen overfor
udsatte børn og unge.
• Udviklingsarbejdet inddrager erfaringerne fra KLs netop afsluttede
projekt i 14 kommuner, hvor Aarhus kommunes koncept for
resultatdokumentation har været afprøvet, men skal tilpasses ICS
• Økonomi: Der er afsat 1,3 mio. kr. til udviklingen af modellen og 0,2
mio. kr. til kravspecifikation. Der er ikke afsat midler til selve
udviklingen og det vides ikke pt. hvad den kommer til at koste
• Tidshorisont: Projektet igangsættes september 2012 og
kravspecifikation forventes færdig november 2013
Kvalificering af sagsbehandlingen over for
børn og unge med funktionsnedsættelser
• Socialministeriet har i samarbejde med SFI og Socialstyrelsen
gennemført en kortlægning af området og satspuljepartierne har i
forlængelse heraf i 2010 vedtaget forskellige initiativer, der skal
forbedre forholdene for familier med børn med handicap, der er
anbragt uden for hjemmet.
• Økonomi: Der er afsat 4 mio. kr. til metodeudvikling på området.
Heraf er 0,3 mio. kr. afsat til udvikling af kravspecifikation. Der er
ikke afsat midler til selve udviklingen og det vides ikke pt. hvad den
kommer til at koste
• Tidshorisont: Projektet er igangsat juni 2011 og er i øjeblikket ved at
blive pilottestet. Det faglige redskab forventes færdigt foråret 2013.
Tidsplan for kravspecifikation er ikke fastlagt, men kan evt. med
fordel tænkes sammen med projektet vedrørende resultatdokumentation (forudsat at projektet ikke forsinkes af dette)
Kvalificering af træningsindsats børn handicap Koncept for handleplaner og kompetenceudvikling
•
Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2008, blev der afsat midler til
kvalificering af træningsindsatserne overfor børn med svære handicap. Her i
blandt til initiativet koncept for handleplaner og kompetenceudvikling,
som indeholder udviklingen af et handleplanskoncept til brug i
sagsbehandlingen på myndighedsniveau, og desuden et
kompetenceudviklingsforløb for kommunerne og deres faglige
medarbejdere med fokus på systematik, dokumentation og effekt.
Redskaberne spiller sammen indbyrdes og udvikles med sigte på
integration i DUBU
•
Økonomi: Deloitte har vundet udbuddet, som løses for 8,8 mio. inkl.
moms. Der er hverken afsat midler til kravspecifikation eller egentlig
udvikling
•
Tidshorisont: Projekt er igangsat juni 2012 og forventes færdigt den 31.
december 2014.
Implementeringsstrategi knyttet til DUBU
•
Alle har en målsætning om integration i DUBU
•
Implementeringsstrategien er for alle tre projekter, at Socialstyrelsen laver
det faglige grundarbejde (evt. via udbud) og forbereder it-understøttelsen i
form af en kravspecifikation
•
Selve udviklingen afhænger derfor af om DUBU referencegruppen vil
prioritere en egentlig videreudvikling i DUBU
•
Hvad tænker I at interessen er for dette?
– Hvad taler for?
– Hvad taler i mod?
– Er interessen lige stor for alle tre projekter – eller er der nogle der står
højere på dagsordenen end andre.
Tak for i dag

similar documents