Zelezo__vyroba_Fe_a_ocele

Report
Výroba železa a ocele
Fyzikálne a chemické vlastnosti Fe
Význam železa:

zložka zemskej kôry

surovina chemického
priemyslu

biogénny prvok
Výskyt železa – minerály:
hematit -
limonit -
magnetit -
siderit -
Výroba železa – suroviny:
 železná
ruda
 koks
 vápenec
Výroba železa a ocele:
Výroba železa vysoká pec:
Spracovanie surového železa
Surové Fe – veľký obsah C - nie je kujné ani ťažné
 skujňovanie Fe – zníženie obsahu C :
 Liatina > 2% C
 Oceľ < 2% C
Liatina > 2% C
Oceľ < 2% C
Výroba ocele - konvertor
Zušľachťovanie ocele
= legovanie – pridávanie iných kovov – vznik
zliatin so špecifickými vlastnosťami:

similar documents