Dr. Figula Erika

Report
AZ ISKOLAI ERŐSZAKKAL
KAPCSOLATBAN ELŐFORDULÓ
MAGATARTÁSMINTÁK
Dr. Figula Erika Ph.D
Pedagógiai szakpszichológus
Tanszékvezető főiskolai tanár
Nyíregyházi Főiskola
e-mail: [email protected]
Agresszió megjelenése:
verbálisan
viselkedésben,tettekben
egyénileg: mások ellen
vagy önmagunk ellen
tömegben
ISKOLAI ERŐSZAK
Iskolai erőszakon (bullying) olyan viselkedést
értünk, ahol az agresszív aktusnak nincs
nyilvánvaló kiváltó oka (nem reaktív agresszió)
 Direkt bullying a zaklatás közvetlen
megnyilvánulását jelenti (verekedés, gúnyolódás,
csúfolódás, piszkálás, lökdösés, valamint az
erőszak minden közvetlenül megnyilvánuló
formája)
 Indirekt bullying a zaklatás közvetett
megnyilvánulására utal, melynek eredményeként
egy gyermek az osztályban elszigetelődik, a
többiek kiközösítik és ennek számtalan módon
tanújelét is adják

AZ ISKOLAI ERŐSZAK KUTATÁSA
Nyíregyházi Főiskola, Pszichológia tanszék
Iskolai Erőszak kutatócsoport
A KUTATÁS SZAKASZAI
1 Szakasz (2003-2004)
 A bullying kutatása Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében
(Figula Erika kutatásai)
 Iskolai Erőszak kutatócsoport megalakulása(2006)
2. Szakasz (2006-2008)
 Iskolai Erőszak Kérdőív kidolgozása
 Az iskolai erőszakkal kapcsolatban előforduló
magatartásminták vizsgálata
A KUTATÁS SZAKASZAI
3. Szakasz (2009-2011)
 További
kutatásunk során azokat a
háttértényezőket tárjuk fel, amelyek segítenek
megérteni a támadóvá, áldozattá és szemlélővé
válás folyamatát, valamint lehetővé teszik a
hatékony a mentálhigiénés segítés
lehetőségeinek a kidolgozását
ELSŐ KUTATÁSI SZAKASZ
(2003-2004)
Bullying kutatása Szabolcs-SzatmárBereg Megyében 505 fős mintán
Iskolai erőszakkal kapcsolatos viselkedésminták
előfordulásának alakulása
1.
2.
3.
4.
Áldozat: 26,4%
Támadó: 12,87%
Agresszív áldozat: 26,53%
Szemlélő: 34,46%
Bántalmazás típusai az áldozat
szemszögéből
Verbális agresszió:
 csúfolnak : 100%
 bosszantanak, cukkolnak: 72,7%
Fizikai agresszió
 elveszik a dolgaimat : 26,5%
 megvernek: 18,9%
Non-direktív formák:


elutasítanak:18%
csoportból kizárás:16,6%
Bántalmazás vélt okai az áldozat szemszögéből
Bántalmazás célpontja:


védekezésre képtelen: 50%
félénk: 25%
Oka:






erősebb, mint az áldozat: 42,4%
idősebb, mint az áldozat: 23,5%
az áldozat jobb tanuló: 22,8%
az áldozat”más”, mint a támadó: 43,1%
az áldozat nem üt vissza: 50,7%
egyéb ok: ellenszenv, szegénység
Bántalmazás oka a támadó szemszögéből
-az áldozat jelenléte is zavarja: 100%
-az áldozat köznapi kommunikációjában megnyilvánuló jellemzők
( dicsekvő, beképzelt, talpnyaló, gyáva): 98%
-a támadó tudja, hogy félnek tőle: 47,7%
- „ más”, mint a támadó: 12,3%
A támadók bántalmazást követő érzései
-megkönnyebbülést érez: 44,6%
-még agresszívebbnek érzi magát: 32,3%
-bűntudata van: 44,6%
-nincs bűntudata: 53,4%
-fél a következménytől: 96,9%
Bántalmazás lokalizációja az iskolában
-osztályteremben, szünetben: 100%
-osztályteremben órán: 29,2%
-iskolában a folyosón: 52,3%
-iskolában az udvaron: 67,7%
-iskolában a Wc-ben: 8,5%
-iskolán kívül az utcán: 100%
A bántalmazottak nem érzik magukat védettnek sem a
tanárok, sem a társaik által.
MÁSODIK KUTATÁSI SZAKASZ
ELSŐ SZAKASZA (2006-2008)
Az Iskolai Erőszak Kérdőív
kidolgozása
A KUTATÁSI CÉLKITŰZÉS

Kutatásunk célja az volt, hogy feltárja, hogy az
iskolai gyakorlatban előforduló erőszakos
magatartás- és viselkedésminták szerkezetét, a
támadó, az áldozat, a csatlakozó beavatkozó, a
segítő beavatkozó és szemlélő magatartásminta
előfordulási arányát az általános és középiskolás
tanulók között, különös tekintettel a nemi és
életkori eltérésekre
MÓDSZERTAN
MINTA
A vizsgálatban 1365 fős (731 lány, 634 fiú)
általános és középiskolai tanuló vett részt.
A vizsgálati minta iskolatípus szerinti megoszlása
a következőképpen alakult:
 Általános iskola felső tagozat: 905 fő (423 lány,
482 fiú)
 Középiskola: 460 fő (308 lány, 152 fiú)

MINTA
A vizsgálati minta lakóhely szerinti megoszlása a
következő képet mutatta:
 Nyíregyháza: 401 fő
 Budapest: 231 fő
 Kisváros (20 00 fő alatti lakos): 600 fő
 Község (5000 fő alatti lakos): 133 fő
MINTA
A vizsgálati minta életkor szerinti megoszlása:
 11-12 év: 410 fő (205 lány, 205 fiú)
 13-14 év: 446 fő (205 lány, 241 fiú)
 15-16 év: 259 fő (153 lány, 106 fiú)
 17-19 év: 250 fő (165 lány, 85 fiú)

A VIZSGÁLAT ESZKÖZE
Iskolai erőszak kérdőív
Olyan mérőeszköz , amely segítséget nyújthat az iskolai
gyakorlatban előforduló erőszakos magatartás- és
viselkedésminták különböző típusainak beazonosításában
ISKOLAI ERŐSZAK KÉRDŐÍV
Az Iskolai Erőszak Kérdőív az iskola mindennapi
életében előforduló, tanulók közötti erőszak,
zaklatás jelenségvilágát öt dimenzió mentén tárja
fel
 Áldozat
 Csatlakozó beavatkozás a támadóhoz
 Segítő beavatkozás
 Szemlélő
 Támadó
A csatlakozó beavatkozás skála kivételével
valamennyi dimenziót további alskálák alkotnak
ÁLDOZAT SKÁLA (33 ITEM)
Kognitív alskála: a bántás tudatos észlelése,
feldolgozása (15 item)
 Szerintem minden ok nélkül bántanak engem
Affektív alskála: a bántás érzelmi hatása (12 item)
 Ha bánt valaki, szégyellem magam a többiek előtt
Testi reakció alskála: a bántásra adott testi reakció
(3 item)
 Ha bánt valaki, belerúgok valamibe, vagy valakibe
Társas támasz alskála: el nem fogadottság az
osztályközösségben (3 item)
 Engem szeretnek a többiek az osztályban
SEGÍTŐ BEAVATKOZÁS SKÁLA (8
ITEM)
Békítő beavatkozás alskála (3 item)
 Ha az osztálytársaim verekednek, megpróbálom
kibékíteni őket
Segítségkérő beavatkozás alskála (2 item)
 Ha osztálytársaim verekednek, segítséget kérek
a tanártól
Affektív alskála: belső feszültség a látott erőszak
hatására (3 item)
 Ha látom, hogy másokat bántanak, idegességet
érzek
SZEMLÉLŐ SKÁLA (9 ITEM)
Távolságtartás alskála (6 item)
Ha osztálytársaim verekednek, azért nem
avatkozom bele, mert ez nem az én dolgom
Félelem alskála (3 item)
 Ha osztálytársaim verekednek, azért nem
avatkozom bele, mert félek, hogy engem is
megvernek
TÁMADÓ SKÁLA (17 ITEM)
Fizikai agresszió alskála (4 item)
 Meg szoktam ütni egy vagy több osztálytársamat
Verbális agresszió alskála (5 item)
 Csúfolni szoktam egy vagy több osztálytársamat
Kirekesztés alskála (5 item)
 Nem beszélgetek egyes osztálytársaimmal
A támadásból származó előny alskála (3 item)
 Ha bántok valakit, felnéznek rám a többiek
EREDMÉNYEK
 Az
Iskolai Erőszak Kérdőív egyes
skáláinak és az alskáláinak az
egymással való
összehasonlíthatósága érdekében a
vizsgált skálákon és alskálákon belül
kiszámítottuk egy állításra adott
értékek átlagát
AZ ISKOLAI ERŐSZAKRA ADOTT
MAGATARTÁSMINTÁK SZERKEZETE (ÁLTALÁNOS
ISKOLA)
AZ ISKOLAI ERŐSZAKRA ADOTT MAGATARTÁSMINTÁK
SZERKEZETE (KÖZÉPISKOLA)
A SEGÍTŐ BEAVATKOZÁS SKÁLA
SZERKEZETE
SZEMLÉLŐ SKÁLA SZERKEZETE
TÁMADÓ SKÁLA SZERKEZETE
ÁLDOZAT SKÁLA SZERKEZETE
A NEMI KÜLÖNBSÉGEK VIZSGÁLATA
KOROSZTÁLYONKÉNT
A NEMI ELTÉRÉSEK MÉRTÉKE AZ SEGÍTŐ BEAVATKOZÁS SKÁLÁN ÉS EGYES
ALSKÁLÁIN (P<)
(* LÁNYOKRA JELLEMZŐBB MAGATARTÁSMINTA)
11-12 év
13-14-év
15-16 év
17-19 év
Segítő
Beavatkozás
Skála
0,000*
0,000*
0,000*
0,0020*
Békítő
beavatkozás
alskála
Segítségkérő
beavatkozás
alskála
Affektív
alskála
0,011*
0,000*
0,013*
0,851
0,000*
0,000*
0,018*
0,076
0,004*
0,004*
0,000*
0,001*
A NEMI ELTÉRÉSEK MÉRTÉKE A TÁMADÓ SKÁLÁN ÉS EGYES ALSKÁLÁIN (P<)
(* LÁNYOKRA JELLEMZŐBB MAGATARTÁSMINTA)
11-12 év
13-14-év
15-16 év
17-19 év
Támadó
Skála
0,000
0,000
0,009
0,009
Fizikai
agresszió
alskála
Verbális
agresszió
alskála
Kirekesztés
alskála
A támadásból
származó
előny alskála
0,002
0,000
0,004
0,000
0,000
0,000
0,018
0,000
0,468
0,917
0,861
0,482
0,000
0,000
0,000
0,048
A NEMI ELTÉRÉSEK MÉRTÉKE AZ ÁLDOZAT SKÁLÁN ÉS EGYES ALSKÁLÁIN (P<)
(* LÁNYOKRA JELLEMZŐBB MAGATARTÁSMINTA)
11-12 év
13-14-év
15-16 év
17-19 év
Áldozat
Skála
0,365
0,542
0,089
0,127
Kognitív
alskála
Affektív
alskála
Testi reakció
alskála
Társas
támasz
alskála
0,274
0,941
0,873
0,308
0,050*
0,000*
0,000*
0,000*
0,005
0,019
0,128
0,888
0,076
0,159
0,017
0,385

A csatlakozó beavatkozás magatartásmintát
vizsgálva azt találtuk, hogy a fiúkra minden korosztály
esetében szignifikáns mértékben jellemezőbb volt a
támadóhoz való csatlakozás, mint a lányokra (11-12
év: t=7,380, p<0,000; 13-14 év: t=8,718, p<0,000; 15-16
év: t=5,588, p<0,000; 17-19 év: t=5,863 p<0,000).
A szemlélő magatartásmódot a 11-12 éves
korosztály kivételével inkább jellemezőbbnek
találtuk a lányokra, mint a fiúkra, azonban ez a
különbség nem volt jelentős, szignifikáns
mértékű
 A szemlélő magatartásminta egyes
összetevőit vizsgálva azt találtuk, hogy a
félelem minden korosztály esetében jellemzőbb
volt a lányokra, mint a fiúkra. A
távolságtartást általános iskolában a fiúkra,
középiskolában a lányokra találtuk
jellemzőbbnek. A nemek közötti különbség
azonban sem a félelem, sem a távolságtartás
esetében egyik korosztálynál sem érte el a
szignifikáns szintet

HARMADIK KUTATÁSI SZAKASZ
(2009-2011)
Az iskolai erőszak háttértényezőinek
a kutatása
KUTATÁSI CÉLKITŰZÉS
Kutatásunkat több szakaszra tagoltuk, mely
mindegyike egy-egy önmagában is komplex
háttértényező vizsgálatára összpontosít:
 Családi szocializáció és iskolai erőszak (2009)
 Temperamentum, karakter és iskolai erőszak
(2009-2010)
 Érzelem, attitűd, megküzdés és iskolai erőszak
(2010)
 Pszichés immunitás és iskolai erőszak (20102011)
 Szociális készségek és iskolai erőszak (2011)
ISKOLAI ERŐSZAK KÖNYVEK 1.
(MEGJELENT 2010. SZEPTEMBER 30.)
ISKOLAI ERŐSZAK KÖNYVEK 2.
(MEGJELENT 2010. NOVEMBER 15.)
ISKOLAI ERŐSZAK KÖNYVEK 3.
(MEGJELENIK 2011. FEBRUÁR 1.)
Megrendelés:
A kérdőív és a könyvek megrendelhetők:
Dr. Margitics Ferenc
Nyíregyházi Főiskola
E-mail: [email protected]
Honlap: www.iskolaieroszak.hu
Köszönöm a figyelmet!

similar documents