ADAY GÜMRÜK MEMURLARI *Ç*N TAR*FE MEVZUATI

Report
TARİFE MEVZUATI
MUSTAFA GÜVEN
Uluslararası ticaret eskiden beri ülkelerin en
önemli gelir kaynaklarından biridir. Önceleri
yakın ülkeler arasında olan ticaret, teknolojik
gelişmelerin hız kazanmasıyla daha büyük
çaplı
bir
hal
almıştır.
Özellikle
sanayileşmenin ilerlemesiyle büyük miktarda
üretilmeye başlanan malların satılması yeni
pazarlara
ulaşılmasını
zorunlu
kılmıştır.
Ticareti yapılan malların sayısındaki artış ve
zamanla
eşyalara
farklı
vergi
oranları
uygulanması gerekliliğinin ortaya çıkması
eşyanın yapısına dayanan ve tüm dünyada
geçerli olacak bir tanım ve kodlama sistemine
olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır.
Eşyanın sınıflandırılmasına yönelik bir
ilginin eski çağlardan beri mevcut olduğu
1)sanayileşmiş toplumların gelişmesi
2)sanayileşme sürecinde ihtiyaç duyulan
hammaddelerin tedariki
3) ihtiyaç fazlası malların başka ülkelere
alım- satımı gibi işlemlerde bu tür
eşyaların tüm ülkelerde ortak bir eşya
diliyle dolaşımı hedeflenmiştir.
3
Tarife tüm dünya gümrük idarelerinin
en temel çalışma konularından birini
teşkil
etmektedir.
Eşyanın
sınıflandırılması, eşyanın tabi olacağı
dış
ticaret
politikalarının
belirlenmesinde
ilk
aşamayı
oluşturduğundan doğru sınıflandırma
yapmak büyük önem arz etmektedir.
SOLUDUĞUMUZ HAVA VE İNSAN GİBİ
TİCARETE KONU OLMAYANLAR DIŞINDA HER
TÜRLÜ CANLI VE CANSIZ NESNELER TARİFE
CETVELİNDE YERALMAKTADIR.
DIŞTİCARET MEVZUATI TARİFE ÜZERİNE
OTURTULMUŞ,EŞYANIN TARİFESİNE GÖRE
POLİTİKALAR ÜRETİLEREK BUNA GÖRE
TEDBİRLER ALINMIŞ VE EŞYALAR VERGİ
STATÜLERİNDEN ZİYADE,YAPILARI İTİBARİYLE
SINIFLANDIRILMAYA TABİ TUTULMUŞLARDIR.
ULUSAL GÜMRÜK TARİFELERİNDEKİ
FARKLILIKLARIN GÜÇLÜK TEŞKİL ETMESİ,
ORTAK İLKELER DOĞRULTUSUNDA
HAZIRLANACAK BİR NOMANKLATÜR(tarife)
KULLANILMASINI ZORUNLU KILMIŞTIR.
5
Standart bir gümrük nomanklatürü
oluşturmak için
ülkeler arasında
ortak çalışmalar başlatılmış ve 1913
yılında Brükselde yapılan Konferansta
ilk tek tip gümrük nomanklatürü kabul
edilmiştir.Bu nomankalatürde eşyalar;
1-Canlı hayvanlar
2-Gıda maddeleri ve içecekler
3-Hammadde ve yarı mamul maddeler
4-Mamul maddeler
5-Altın ve gümüş
Olmak üzere beş grupta toplanmıştı.
Daha sonra Milletler Cemiyeti bünyesinde 1937
yılında CENEVRE NOMANKALATÜRÜ oluşturulmuş
fakat 2. Dünya savaşının başlamasıyla bu taslak
hayata geçirilememiştir.
2. Dünya savaşından sonra 1950 yılında Gümrük
Tarifelerinde Mal sınıflandırma Nomanklatürüne
ilişkin Brüksel sözleşmesinin özü oluşturulmuş ve
1959 yılında yürürlüğe girmiş olup 1974 yılına kadar
yürürlükte kalmıştır.
En son nihai olarak yaklaşık 60 ülke ve 20 yi aşkın
kuruluşun katıldığı çalışmalar sonucunda 1983
yılında Armonize Sistem komitesinin hazırladığı
Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemine İlişkin
Sözleşme 41 ülke tarafından kabul edilerek
10.11.1988 tarihinde TBMM tarafından onaylanmış
ve
01.01.1989
tarihinden
itibaren
yürürlüğe
girmiştir.
TARİFE:Eşyanın cins,nevi ve
niteliklerine göre sistematik bir
şekilde numaralandırılarak
sınıflandırıldığı ve alınacak
gümrük vergisi oranlarının
gösterildiği ,bakanlar kurulunca
kabul edilen cetveldir.
Hüseyin YAVUZ
8
Tarifenin Ekonomik Etkileri;
başlıca amaçları arasında devlet hazinesine gelir
sağlamak ve yerli sanayiyi dış rekabetten
korumak olan gümrük tarifelerinin bu doğrultuda
4 önemli etkisi vardır.
- Gelir etkisi(ithal mallardan alınan vergi ile
hazineye gelir sağlamak)
- Koruma etkisi(yerli sanayii dış sanayie karşı
koruma etkisi)
- Tüketim etkisi(iç fiyatları yükselterek tüketimin
kısılması etkisi)
- Bölüşüm etkisi(milli gelirin tüketiciden üreticiye
doğru yeniden bölüşüm etkisi
9
UYGULAMA NİTELİĞİ İTİBARİ İLE İKİ ÇEŞİT
TARİFE VARDIR.1.ADVALOREM TARİFE(KIYMET
ÜZERİNDEN VERGİLENDİRME)
2.SPESİFİK TARİFE(ADET,AĞIRLIK ÜZERİNDEN
VERGİLENDİRME.
GÜMRÜK VERGİLERİ ,GÜMRÜK
YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DOĞDUĞU TARİHTE
YÜRÜRLÜKTE OLAN GÜMRÜK TARİFESİNE GÖRE
HESAPLANIR.
YÜKÜMLÜLER GÜMRÜK İDARELERİNE VERDİKLERİ
BEYANNAME VE BU BEYANNAME EKİ BİLGİ VE
BELGELER ESAS ALINMAK SURETİYLE KENDİLERİ
TARAFINDAN HESAPLANAN GÜMRÜK
VERGİLERİNE İTİRAZDA BULUNAMAZLAR.
10
-KOTA:Bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem
itibari ile yapılmasına izin verilen ithalatın miktar
ve/veya değerini ifade eder.
-TARİFE KOTASI (Tarife Kontenjanı: Bir mal yada
mal grubunun GV oranlarında belirli bir miktar veya
değer için indirim yapılması yada muafiyet
sağlanmasını ifade eder. ÖRNEK: X eşyası GV %10
olmasına karşılık 2013 yılında A ülkesinden serbest
dolaşıma sokulacak 3000 Ton’luk X eşyasının %5 GV
vergisi uygulaması halinde tarife kotası söz
konusudur.(bakanlar kurulunca belirlenir.
-TARİFE TAVANI : Belli bir dönem içinde, belli malların
belirlenen değer yada miktar için İthalatta ve İhracatta Normal
Gümrük Vergisi oranında bir indirime gidilmesi ve bunu aşan
miktar için belirlenen dönemin sonuna kadar bu tarife
indirimlerinin askıya alınabilmesi uygulaması(bakanlar kurulunca
belirlenir.)
11
-
-TERCİHLİ TARİFE: 2 yada daha çok ülkenin
yaptıkları ticaret antlaşması uyarında aralarındaki
ticarete karşılıklı olarak yada bir ülkenin belli ülke
yada toprak parçaları menşei eşyalara tek taraflı olarak
daha düşük tarife (GV oranı uygulanmasıdır.)
1-AB : ATR
2-SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI :
İsrail,Filistin,Tunus,Fas,Mısır,Ürdün
Sırbistan,Gürcistan,Karadağ,Arnavutluk gibi serbest
ticaret antlaşması imzalanmış,bu antlaşmalarla
belirtilen eşyalara yine bu antlaşmalarda belirtilen
şartlarda tercihli tarife uygulanmaktadır. (EUR1)
12
3-EFTA ÜLKELERİ : (EUR1) (İsviçre-Norveçİzlanda ve Lihtenştayn
4-ECO (Ekonomik işbirliği teşkilatı) : Tercihli
tarifeler protokolü Türkiye, İran Pakistan arasında
III sayılı liste ile belirlenen eşyalar bu ülke
menşeili olanlarına ECO menşei şehadetnamesi
ibrazı şartıyla indirimli tarife uygulanır.
-TEK TARAFLI TAVİZLİ VERGİLER :
GENELLEŞTİRİRİLMİŞ. TER SİS FORM A
*ŞARTLI MUAFİYET VE İNDİRİM UYGULAMALARI
: Eşyanın belirli bir amaçla kullanılması nedeniyle
belirlenmiş olan bu eşyalara normal vergi
oranından daha düşük vergi oranının veya Sıfır
vergi oranının uygulanması şeklinde olabileceği
gibi kurum muafiyeti uygulaması da söz
konusudur. Örnek : ( Dahilde İşleme, 8708
montaj sanayi alanında kullanılanlar ve sivil hava
taşıtlarında kullanılanlar gibi )
13
TARİFE DIŞI ENGELLER:
ULUSLAR ARASI MAL VE HİZMET
AKIMLARININ SERBEST TİCARET
KOŞULLARINA GÖRE GELİŞMESİNE ENGEL
OLAN TARİFE ÖNLEMLERİ DIŞINDA KALAN
HER TÜRLÜ ARAÇ VE POLİTİKALARDIR.
(KOTALAR{1.MİKTAR KOTALARI ÖR.2000 TON
2.DEĞER KOTALARI ÖR.2000$ GİBİ},EŞYANIN
GÜMRÜKTE BEKLEME SÜRESİNİN ÇOKLUĞU,
İHTİSAS GÜMRÜKLERİNİN UZAK NOKTALARA
KURULMASI VE BÜROKRATİK ENGELLER)
Hüseyin YAVUZ
14
TÜRK GÜMRÜK TARİFESİNİN
YASAL ÇERÇEVESİ
15
• Armonize Sistem (HS) Sözleşmesi
• Gümrük Kanunu
• 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife
Cetveli Hakkında Kanun
• Gümrük Yönetmeliği
• Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)
• İthalat Rejim Kararı (IR)
16

1- AS Sözleşmesi & AS Sistemi
• Armonize Mal Tanımı ve Eşya
Kodlamasına İlişkin Uluslar arası
Sözleşme
• TBMM Onay Tarihi : 10.11.1988
3501 sayılı kanun
• R.G. Tarih/Sayı
:
01.12.1988/20006,
• Yürürlüğe Giriş
: 01.01.1989
• TGTC’nin yasal ve yapısal dayanağı
17
ARMONİZE SİSTEM
NOMENKLATÜRÜNÜN YAPISI




AS Nomenklatürü :
21 Bölüm
99 Fasıl (77 inci fasıl daha sonra
gerektiğinde kullanılmak üzere, 98 ve 99
uncu fasıllar ise akit taraflarca özel
amaçlarla kullanılmak üzere saklı
tutulmuştur.
1240 dan fazla tarife pozisyonundan (4
basamaklı)
Oluşmaktadır.
18
GÜMRÜK TARİFESİ

Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk
Gümrük Tarife Cetvelini,
Türk Gümrük Tarifesinin kapsadığı eşyaya
uygulanacak Gümrük Vergi oranlarını, tarım
politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle
ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan
ithalat vergilerini,

Türkiye’nin bazı ülkeler veya ülke grupları
ile yaptığı tercihli bir tarife uygulaması
gerektiren anlaşmalarda yer alan tercihli
tarife uygulamalarını,
19



Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı
ülkeler, ülke grupları veya toprak parçaları
için tanınan tercihli tarife uygulamalarını,
İthalat vergilerinde, bazı eşyaya şartlı
olarak uygulanacak muafiyet veya indirim
uygulamalarını,
Yukarıdakiler dışında kalan diğer tarife
uygulamalarını,
kapsar.
20
Sınıflandırma Nedir?
Sınıflandırma
işlemi;
eşyanın
Türk
Gümrük Tarife Cetvelinde, tamamen ya da
kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline
dayanan veya bu cetvele alt açılımlar
ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife
önlemlerinin
uygulanması
için
tespit
edilen diğer cetvellerde yer aldığı alt
pozisyonun veya Gümrük Tarife İstatistik
Pozisyonunun tespit edilmesidir.
21
Sınıflandırma Niçin Önemlidir?



Gümrük vergisi ve gümrükçe tahsil
edilen diğer vergilerin belirlenmesi
Fon gibi ek mali yükümlülüklere tabi
olup olmadığının belirlenmesi
Eşyanın ticaretine ilişkin özel
hükümlerle belirlenmiş önlemlere
tabi olup olmadığı. Bu önlemler
kapsamında eşyanın ithal
edilebilmesi için belli kurum ve
kuruluşlar tarafından verilecek
uygunluk yazısı, uygunluk belgesi,
onay belgesi, garanti belgesi vb.
sayılabilir.
22






Gözetim ve korunma önlemleri
ile İthalatta haksız rekabetin
önlenmesi gibi dış ticaret
politikası önlemlerine tabi olup
olmadığı
Tercihli tarife
uygulamalarından yararlanıp
yararlanamayacağı,
İstatistiki bilgilerin elde
edilmesi
Menşe kurallarının
uygulanması
Ticaretin kolaylaştırılması
Risk analizleri
23

3. 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife
Cetveli Hakkında Kanun
• 15.05.1964’de yürürlüğe girdi
(RG Tarih/No: 25.05.1964/11711)
• 10.11.1988‘de AS esas alınarak
değiştirildi.
• Söz konusu Kanun ekinde Kanuni vergi
oranlarını içeren Gümrük Tarife Cetveli
yayımlandı
• Tarife Cetveli ve kanuni vergi oranları
için yasal dayanak oluşturmaktadır.
24
Gümrük Tarifesi
Türk Gümrük
Tarife Cetveli
İthalat Rejim
Kararı
25
•
Gümrük ve Ticaret bakanlığınca her yıl BKK olarak
yayımlanmakta ve 1 Ocak itibariyle yürürlüğe
girmektedir.
•
Türk Gümrük Tarife Cetveli, eşyanın cins, nev’i ve
niteliklerine göre sistematik bir şekilde
numaralandırılmak suretiyle sınıflandırıldığı bir
cetveldir.
•
Tarife kodu, eşyanın tanımı, ölçü birimi ve kanuni vergi
oranları olmak üzere 4 sütundan oluşmaktadır.
Bunlardan, “474 Vergi Haddi” sütunu
uygulamaya esas alınmamaktadır.
•
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hazırlanmasında
eşyaların sınıflandırılması yönünden "Uyumu
Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi
Hakkındaki Uluslararası Sözleşme"nin ekinde yer alan
Armonize Sistem Nomanklatürü ile Avrupa Birliği
Kombine Nomanklatürü esas alınmıştır.
26
Pozisyon No
Eşyanın tanımı
Ölçü Birimi
474 Kanuni
Vergi Haddi
(%)
- - - - - Diğerleri :
- - - - - - Helva
1704.90.99.10.1
1
- - - - - - - Tahin helvası
1704.90.99.10.1
9
- - - - - - - Diğer helvalar
1704 90 99
20.00
1704 90 99
30.00
1704 90 99
40.00
150
150
-
150
-
150
- - - - - - Sade lokum
- - - - - - Kaymaklı lokum
- - - - - - Akide şekeri
150
- - - - - - Diğerleri
1704.90.99.90.1
1
- - - - - - - Fondan
-
150
27
İthalat Rejimi
• Ekonomi Bakanlığınca her yıl BKK
olarak yayımlanmaktadır.
• 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe
girmektedir
• Otonom vergi oranlarını içermektedir. 6
farklı eşya listesinden oluşmaktadır.
28
Listeler






1 sayılı liste : Tarım ürünleri
2 sayılı liste : Sanayi ürünleri (OGT vergi
oranları))
3 sayılı liste : İşlenmiş Tarım Ürünleri
4 sayılı liste : Balıkçılık ve deniz ürünleri
5 sayılı liste : Askıya alma (Suspension)
Listesi
6 sayılı liste : Sivil havacılık ve havacılıkta
kullanılan eşya listesi
29
Vergi oranı (%)
GTİP
Eşyanın tanımı
Bos.
Herz.
Diğerleri
EU,
EFTA
ve
ROM.
AB
EFTA
ROM.
1704.90.99.10.1
1
Tahin helvası
1704.90.99.10.1
9
Diğer helvalar
1704.90.99.20.0
0
Sade lokum
1704.90.99.30.0
0
Kaymaklı lokum
1704.90.99.40.0
0
Akide şekeri
1704.90.99.90.1
1
Fondan
Tarım payı olarak Fon
adı altında odenecek
miktar (Euro
cinsinden)
Diğerleri
0
0
9
T2
T1
0
0
9
T2
T1
0
0
9
T2
T1
0
0
9
T2
T1
0
0
9
T2
T1
30
TARIFE YAPISI
VE
SINIFLANDIRMA
31
Tarihçe
1955–1974
kodlar
Bruksel Nom. + milli ist.

1975–1988
CCCN + milli ist. kodlar

-1995
AS kodları + milli ist. kodlar
1996milli
AS kodları + KN kodları +
kodlar + ist. kodlar


32
YAPISAL OLARAK TGTC






-- (2) Fasıl
AS
--.--(4) Pozisyon
Nomanklatür
----.-- (6) Alt Pozisyon
Kodu
----.-- (8) AB Kombine Nomanklatür
----.--.--(10) Milli Alt Açılım Kodu
----.--.--.--.--(12) İstatistiki Açılım
33
93
05
99
00
93
05
93
05
99
93
05
99
00
93
05
99
00
90
11
AS Pozisyon No
AS Kodu (Tarife alt poz.)
Kombine Nomanklatür Kodu
90
11
Gümrük Tarife İstatistik Poz.
34
• Sınıflandırma,
Giriş öncesi sınıflandırma (ör; BTB)
 Beyan esnasında (TİB)
 Ertelenmiş kontrol

Olmak üzere 3 farklı zamanda
gerçekleştirilmektedir.
35
BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ
Bağlayıcı Tarife Bilgisi bir gerçek veya
tüzel kişinin yazılı talebi üzerine
eşyanın TGTC’de sınıflandırılmasına
ilişkin verilen idari bir karardır.
36
BTB’NİN AMAÇLARI





Sınıflandırmanın uyumlaştırılmasını sağlamak
Gümrüklerden problemsiz ve hızlı geçişi
sağlamak
Beyan sürecini ve ithalat işlemlerini hızlandırmak
Ticaret erbabı ile gümrük idaresi arasındaki
eşyanın tarife pozisyonundan kaynaklanan
ihtilafları azaltmak.
Gümrük mevzuatının dış ticarete engel olmaktan
ziyade teşvik edici ve canlandırıcı bir vasıta
olmasını sağlamak.
37
BTB BAŞVURULARI



BTB başvuruları standart bir form ile
yetkili Gümrük ve Muhafaza Bölge
Müdürlüklerine yapılır.
İhtisas gümrüğü görev alanına giren
eşyada başvuru, ihtisas gümrüğünün bağlı
olduğu Bölge Müdürlüğüne yönlendirilir.
Form ve eklerinde hak sahibine ilişkin
bilgiler ve eşyanın sınıflandırılmasını
kolaylaştıracak tanımı, ismi, fotoğrafnumunesi gibi bilgi ve belgeler bulunur.
38
BTB VERİLMEYEN EŞYA





GY Ek-23’de yer alan eşya
Ticari tanımlamasına yarayacak
bilgileri (marka, model, ürün kodu
gibi) olmayan veya nihai halini
almamış eşya
Tasarlanmış bir ithalat veya ihracat
işlemine dayanmayan eşya
Gümrük beyanına konu olmuş eşya
Birden fazla kalemi içeren başvurular
39
BTB’NİN DÜZENLENMESİ



Yetkili makamlarca kabul edilen
başvurular incelendikten sonra şekil
şartlarına uyanlar işleme alınır.
BTB’nin inceleme süresi 3 aydır.
BTB’ler için ücret talep edilmez.
40


BTB’ler düzenlendikten sonra BTB
veritabanına girilir. BTB’ler 6 yıl
geçerlidir.
BTB’lerde hak sahibinin adı, BTB
referans numarası, geçerlilik tarihi,
eşyanın tanımı, tarife pozisyonu,
sınıflandırma gerekçesi gibi bilgiler
bulunur.
41
BTB’NİN İPTAL EDİLMESİ VEYA
GEÇERSİZ KILINMASI





Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye
dayanan Bağlayıcı Tarife Bilgisi iptal edilir.
Bağlayıcı tarife bilgisi aşağıdaki durumlarda
geçerliliğini kaybeder:
a) Kombine Nomanklatürde veya TGTC’de
değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu
değişiklikle getirilen hükümlere uymaması,
b) Dünya Gümrük Örgütünün nomanklatür,
izahname, tarife pozisyonlarına ilişkin
kararlarındaki bir değişikliğe uymaması,
c) Bağlayıcı tarife bilgisinin iptal edildiğinin veya
değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi.42
AF SÜRESİ

Geçerliliğini kaybeden bağlayıcı tarife
bilgisinin hak sahibi, söz konusu bağlayıcı
bilgiye dayanarak ve bu bilginin
geçerliliğini kaybetmesinden önce, ilgili
eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı
sözleşmeler yaptığı takdirde, geçerliliğini
kaybeden tarife bilgisini, söz konusu
yayımın ya da tebligatın yapıldığı tarihten
itibaren altı aylık bir süre boyunca
kullanabilir.
43
BTB’LERE İTİRAZ


Hak sahibi BTB ile yapılan
sınıflandırmaya katılmadığı durumda
GK 242 uyarınca Bakanlığa
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)
itirazda bulunabilir.
Bakanlık kararlarına karşı
mahkemeye gitme hakkına sahiptir.
44
İtiraz
Başvuru formu
Başvuru
Gümrük ve tic. Resmi kullanım
Bölge Müdürlüğü
BTB Veritabanı
-Başvuruyu
inceler
-Sınıflandırmaya
karar verir
-BTB’yi verir
Genel kullanım
Bakanlık
3.Kişiler
46
Tarifenin Mevzuat ve Kaynakları










Türk Gümrük Tarife Cetveli
Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi
Alfabetik Eşya Fihristi
AB Açıklama Notları
AS Sınıflandırma Kararları
DGÖ Sınıflandırma Avileri
AB Sınıflandırma Tüzükleri
Tebliğler-Genelgeler
Bağlayıcı Tarife Bilgileri
AB Bağlayıcı Tarife Bilgileri
47
Eşyanın Sınıflandırmasında Kullanılan
Yol Gösterici Nitelikteki Mevzuat
AB Sınıflandırma Kararları (RG’de
yayımlanmamış olanlar)
• DGÖ Eşya Veri Tabanı
• AB Veritabanları (EBTI, TARIC, ECICS)
 Ek Not: Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü
notlarını, ifade eder.
48
BÖLÜM:
Türk Gümrük tarife cetvelinde birbirine benzeyen aynı
nitelikte veya çoğunlukta aynı hammaddeden yapılan
eşyayı içine alacak şekilde oluşturulan gruplardır. 21
bölüm bulunmaktadır.
Örnek:
BÖLÜM I
CANLI HAYVANLAR; HAYVANSAL
ÜRÜNLER
FASIL:
Bölümlerden daha alt düzeyde ve bölümlere nazaran
daha çok birbirine benzeyen aynı nitelikteki eşyayı içine
alır ve armonize sistem kodunu oluşturan
numaralandırmanın başladığı 6 basamaklı armonize
sistem kodunun ilk iki rakamıyla ifade edilir. 99 fasıl
bulunmakdadır.
FASIL 94
MOBİLYALAR, YATAK TAKIMLARI, ŞİLTELER, ŞİLTE DESTEKLERİ, YASTIKLAR
VE BENZERİ DOLDURULMUŞ MEFRUŞAT; TARİFENİN BAŞKA YERİNDE
BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN LAMBALAR VE AYDINLATMA
CİHAZLARI; IŞIKLI PANOLAR, IŞIKLI İSİM TABELALARI VE BENZERLERİ;
PREFABRİK YAPILAR
BÖLÜM NOTU:
Türk Gümrük tarife cetvelindeki bölümlerle ilgili olarak
bölüm başlıklarından sonra yer alan açıklamalardır.
Bölümde geçen bazı tabirlerin ne anlama geldiği, ilgili
bölümde bir eşyaya yapılan bir atfın hangi tür eşyayı
kapsadığı hangi eşyanın sadece ilgili bölümde yer
alabileceği ve bu eşyanın bu bölümde yer alması için hangi
şartların gerektiği hangi eşyanın o bölüme dahil olmadığı
hakkında bilgi verir.
 bölüm Notları
 1. Bu bölümde adı geçen belirli bir hayvan cins veya
türüne yapılan atıf, metinde aksi belirtilmedikçe, bu
cins veya türün yavrusuna da yapılmış sayılır.
FASIL NOTU:
Türk Gümrük tarife cetvelinde fasıl başlıklarından sonra
gelmek üzere fasıllarla ilgili yapılan açıklamaların yer
aldığı kayıtlardır.

fasıl Notları

1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:

(a) Hava veya su ile şişirilen şilte, yastık veya
minderler (Fasıl 39, 40 veya 63);

(b) Yer veya döşeme üzerine yerleştirilmek
üzere tasarlanmış aynalar(boy aynası gibi) (Fasıl
70.09);
BÖLÜM BAŞLIĞI:
Türk Gümrük tarife cetvelinde bulunan her bölümün
başında yer alan ve tarifenin yorumu bakımından
bağlayıcı olmayıp yol gösterici nitelikte olan ibarelerdir.
FASIL BAŞLIĞI:
Türk Gümrük tarife cetvelinde yer alan fasılların başında
bulunan ve bağlayıcı olmayan ibarelerdir.
TARİFE POZİSYONU:
Türk Gümrük tarife cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki
rakamından sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü
rakamlarla ifade edilen gruplardır. İlk iki rakamdan sonra
gelen iki rakam pozisyon numarasıdır. Eşyanın ilgili faslın
kaçıncı sırasında olduğunu gösterir. Fasıl numarası ile
birlikte bir bütün olarak pozisyon diye adlandırılır.
 Eşyanın ilgili Fasılın kaçıncı
sırasında olduğunu gösterir.
Örnek: 71.18 Metal paralar
ALT TARİFE POZİSYONU:
Türk Gümrük tarife cetvelinde pozisyon numarasını izleyen
iki rakam alt pozisyon numarasıdır. Ancak, iki rakamla tek
başına değil, kendinden önceki dört rakamla birlikte altılı
olarak alt pozisyon numarasını oluşturur.
Örnek:
8470.50 – yazar kasalar
 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde, oniki
rakamdan oluşan pozisyonu, ifade eder.

Örnek:
makinaları
8516.60.90.00.11
- - - Tost
TARİFE CETVELİNİN BÖLÜMLERİ
BÖLÜM 1
Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünler
Fasıl 1-5
BÖLÜM 2
Bitkisel Ürünler
Fasıl 6-14
BÖLÜM 3
Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı
Yağlar ve Bunların Parçalanma Ürünleri
Hazır Yemeklik Katı Yağlar; Hayvansal
Ve Bitkisel Mumlar
Fasıl 15
BÖLÜM 4
Gıda Sanayi Müstahzarları; Meşrubat,
Fasıl 16-24
Alkollü İçkiler ve Sirke; Tütün veya Tütün
Yerine Geçen İşlenmiş Maddeler
BÖLÜM 5
Mineral Maddeler
Fasıl 25-27
BÖLÜM 6
Kimya Sanayi ve Buna Bağlı Sanayi Ürünleri
Fasıl 28-38
BÖLÜM 7
Plastikler ve Mamulleri; Kauçuk ve Mamulleri
Fasıl 39-40
60
BÖLÜM 8
Deriler, Köseleler, Kürkler Ve Bu
Maddelerden Mamul Eşya; Saraciye
Eşyası Ve Eyer Ve Koşum Takımları;
Fasıl 41-43
Seyahat Eşyası, El Çantaları Ve Benzeri
Mahfazalar; Hayvan Bağırsağından Mamul
Eşya (İpek Böceği Guddesi Hariç)
BÖLÜM 9
Ağaç Ve Ahşap Eşya; Odun Kömürü;
Mantar Ve Mantardan Mamul Eşya;
Fasıl 44-46
Hasırdan, Sazdan Veya Örülmeye Elverişli
Diğer Maddelerden Mamuller; Sepetçi
Ve Hasırcı Eşyası
BÖLÜM 10
Odun Veya Diğer Lifli Selülozik Maddelerin
Hamurları; Geri Kazanılmış Kağıt Veya Kağıt
Ve Karton Döküntü, Kırpıntı Ve Hurdalar;
Kağıt, Karton Ve Mamulleri
BÖLÜM 11
Dokumaya Elverişli Maddeler Ve
Bunlardan Mamul Eşya
Fasıl 47-49
Fasıl 50-63
61
BÖLÜM 12
BÖLÜM 13
BÖLÜM 14
BÖLÜM 15
Ayakkabılar, Başlıklar, Şemsiyeler,
Güneş Şemsiyeleri, Bastonlar,
İskemle Bastonlar, Kırbaçlar,
Binici Kamçıları Ve Bunların Aksamı;
Hazırlanmış Tüyler Ve Bunlardan
Mamul Eşya; Yapma Çiçekler; İnsan
Saçından Mamul Eşya
Taş, Alçı, Çimento, Amyant, Mika Veya
Benzeri Maddelerden Eşya;
Seramik Mamulleri; Cam Ve Cam Eşya
Taş, Alçı, Çimento, Amyant,
Mika Veya Benzeri Maddelerden
Eşya; Seramik Mamulleri; Cam
Ve Cam Eşya
Adi Metaller Ve Adi Metallerden Eşya
Fasıl 64-67
Fasıl 68-70
Fasıl 71
Fasıl 72-83
62
BÖLÜM 16
Makinalar Ve Mekanik Cihazlar;
Elektrik Malzemeleri:
Bunların Aksam Ve Parçaları;
Ses Kaydediciler Ve Kaydedilen Sesi
Fasıl 84-85
Tekrar Vermeye Mahsus Cihazlar,
Televizyon Görüntü Ve Ses Kaydedicileri
Ve Kaydedilen Görüntü Ve Sesi Tekrar
Vermeye Mahsus Cihazlar:
Bunların Aksam, Parça Ve Teferruatı
BÖLÜM 17
Nakil Vasıtaları
BÖLÜM 18
Optik Alet Ve Cihazlar, Fotoğraf, Sinema,
Ölçü, Kontrol, Ayar Alet Ve Cihazları,
Fasıl 90-92
Tıbbi Veya Cerrahi Alet Ve Cihazlar;
Saatçi Eşyası; Müzik Aletleri;
Bunların Aksam, Parça Ve Aksesuarı
Fasıl 86-89
63
BÖLÜM 19
Silahlar Ve Mühimmat;
Bunların Aksam, Parça Ve Aksesuarı
Fasıl 93
BÖLÜM 20
Muhtelif Mamul Eşya
Fasıl 94-96
BÖLÜM 21
Sanat Eserleri, Kolleksiyon
Eşyası Ve Antikalar
Fasıl 97
64
Genel olarak ilk bölümlerde
hammaddeler ve yarı mamul ürünler
yer alırken, mamul ürünler ve işlenmiş
ürünler daha sonraki bölümlerde yer
alırlar. Yani bölüm numarası arttıkça
eşyanın gördüğü işlem derecesi de
artmaktadır.
65
Sığırlar
Ham Deriler
Ayakkabılar
(Bölüm I)
(Bölüm VIII)
(Bölüm XII)
66
1.FASILDA CANLI HAYVANLAR
41.FASILDA HAMPOSTLAR,DERİLER VE
KÖSELELER
42.FASILDA DERİ EŞYA;SARAÇİYE
EŞYASI VE EYER VE KOŞUM TAKIMLARI
;SEYAHAT EŞYASI,EL ÇANTALARI VE
BENZER MAHFAZALAR;
64.FASILDA
AYAKKABILAR,GETRLER,TOZLUKLAR VE
BENZERİ EŞYA
67
Kum
(Bölüm V)
Pencere Camı
(Bölüm XIII)
Cam Mercekler
(Bölüm XVIII)
68
Eşyaların fasıllar halinde
gruplandırılmaları

Maddelere göre gruplandırma

Kullanım alanına göre gruplandırma

İmalat ve işleme derecesine göre
gruplandırma
69
Sınıflandırma yaparken izlenecek
yol
İnceleme (Eşya numunesi ve eşyaya
ilişkin bilgileri içeren belgeler,
katalog, analiz sertifikası vs.)
Neden mamul?
İçeriğindeki maddeler neler?
Eşya nerede kullanıyor?
70
Bu maddelerin kullanılma amacı ne?
(aksesuar, katkı maddesi, ana madde vs.)
Tarife Cetvelinde Hangi Bölümde?
Sınıflandırılabileceği Muhtemel Fasıllar?
71
İlgili Bölüm notları
İlgili fasıl notları
İzahname Notları
Genel Yorum Kuralları
Bu fasıllar içinde sınıflandırılacağı tarife
pozisyonu
Tarife pozisyonu içinde hangi alt pozisyon
Hangi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
72
TARİFENİN YORUMU İLE
İLGİLİ GENEL KURALLAR
73




6 Adet Genel Yorum Kuralı (GYK)
bulunmaktadır.
1 ilâ 4. GYK’ları tarife pozisyonu
bazında (4’lü) sınıflandırmayı
düzenler, hiyerarşik olarak uygulanır.
5. GYK, eşya ile birlikte gelen
ambalaj maddeleri ve mahfazaların
sınıflandırılmasını düzenler.
6. GYK, tarife pozisyonu bulunan
eşyanın alt pozisyonlarının ileri
düzeyde bulunmasına ilişkin yöntemi
düzenler
Normal olarak 1. GYK eşyaların büyük bir
bölümünün tarife pozisyonunun
bulunması için yeterlidir. Ancak;
 İmali bitirilmemiş veya demonte
vaziyette gelen eşya için 2(a),
 Tamamı bir maddeden oluşmayan
karıştırılmış ürünler için 2 (b),
 İlk bakışta iki veya daha fazla
pozisyonda sınıflandırılabilen; farklı
eşyanın karıştırılmış, birleştirilmiş veya
perakende satılacak şekilde bir araya
getirilmiş takımlar şeklindeki hallerinde
sırasıyla 3 (a), (b), (c) uygulanır.
KURAL 1
BÖLÜM, FASIL VE TALİ FASIL BAŞLIKLARI SADECE
GÖSTERİCİ NİTELİKTEDİR; YASAL AMAÇLAR İÇİN
EŞYANIN TARİFEDEKİ YERİNİN SAPTANMASI,
POZİSYON METİNLERİNE, BÖLÜM VEYA FASIL
NOTLARINA GÖRE VE BU POZİSYONLARIN VEYA
NOTLARIN ANLAMINA AYKIRI DÜŞMEDİKÇE
AŞAĞIDAKİ KURALLARA GÖRE YAPILIR.
76
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
• Bu itibarla, (1) No.lu Kural, Bölüm, Fasıl ve Tali
Fasıl başlıklarının sadece gösterici nitelikte"
olduğunu hüküm altına almakta ve dolayısıyla
bu başlıklar eşyanın Tarifedeki yerinin
saptanmasında yasal bir dayanak
oluşturmamaktadır
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
•
1.
2.
Bu kuralın ikinci kısmı, sınıflandırmanın:
Pozisyon metinleriyle, Bölüm veya Fasıl
Notlarına, ve
Lüzumu halinde, pozisyon ve notlarda
aksine bir hüküm bulunmadıkça, aşağıda
yazılı 2,3,4 ve 5 numaralı Kurallara göre
yapılacağını belirtmektedir.
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
•
Tarifenin Yorumu İle İlgili Kuralların
uygulanmasına gerek kalmaksızın Tarifeler
sınıflandırılabilir. (Örneğin, canlı atlar (01.01
pozisyonu), 30 ncu Fasılın 4 No.lu Not
hükmüne göre eczacılık müstahzarları
(30.06 pozisyonu)).
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
•
"pozisyon ve notlarda aksine bir hüküm
bulunmadıkça" tabiri, eşyanın Tarifedeki yerinin
tespitinde pozisyon metinleri ile ilgili Bölüm veya
Fasıl notlarının göz önünde bulundurulacağını
açıkça belirtmek amacıyla konulmuş
bulunmaktadır. Örneğin, 31 inci Fasılın Not
hükümleri, bu Fasılın bazı pozisyonlarının belli bazı
eşyayı kapsadığını hükme bağlamakta ve bunun
sonucu olarak, 2 (b) Kuralının girebilecek eşyayı
kapsamasını önlemektedir.





Soru: Çalar saati
(91.05) ve kasetçaları
(85.20) bulunan radyo
(85.27) hangi tarife
pozisyonunda
sınıflandırılır? (Eşyayı
oluşturan
bileşenlerden hiçbiri
eşyaya mümeyyiz
vasfını
vermemektedir)
a) 85.20
b) 85.27
c) 91.05
d) 85.43
81
Cevap: b) 85.27
Eşya 85.27 tarife pozisyonunun
metninde tanımlanmıştır. Genel Yorum
Kuralı 1’de de eşyaların pozisyon
metinlerine göre sınıflandırılacağı
belirtilmektedir. Dolayısıyla çalar saati
ve kasetçaları bulunan radyonun GYK
1’e göre 85.27 tarife pozisyonunda
sınıflandırılması gerekmektedir.
82
Akvaryum balıkları 03.01 tarife pozisyonunda
“canlı balıklar” olarak tanımlanmış
olduklarından GYK 1’e göre “Canlı Hayvanlar”
başlıklı 1. Fasılda değil 3. Fasılda
sınıflandırılırlar.
83
KURAL 2
a) TARİFENİN BELİRLİ BİR POZİSYONUNDA
HERHANGİ BİR EŞYAYA YAPILAN ATIF, BU EŞYANIN
İMALİ BİTİRİLMEMİŞ VEYA AKSAMI TAMAMLANMAMIŞ
OLANLARINI DA KAPSAR. ŞU KADAR Kİ, BU GİBİ
İMALİ BİTİRİLMEMİŞ VEYA AKSAMI TAMAMLANMAMIŞ
EŞYANIN, İTHAL ANINDA, İMALİ BİTİRİLMİŞ VEYA
AKSAMI TAMAMLANMIŞ EŞYANIN AYIRTEDİCİ
NİTELİĞİNİ İÇERMESİ GEREKİR. BÖYLECE, BİR ATIF,
İMALİ BİTİRİLMİŞ VEYA AKSAMI TAMAMLANMIŞ EŞYA
İLE, YUKARIDAKİ HÜKME GÖRE BÖYLE SAYILAN
EŞYANIN SÖKÜLEREK VEYA MONTE EDİLMEDEN
GETİRİLMİŞ OLANLARINI DA İÇİNE ALIR.
84
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
•
•
(Tamamlanmamış veya bitirilmemiş eşya)
2 (a) Kuralının ilk kısmı, belirli bir eşya ile ilgili
herhangi bir pozisyonun kapsamını, yalnızca imali
bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşyayı değil,
ithal anında bu eşyanın asıl özelliğine sahip olmak
şartıyla imali bitirilmemiş veya aksamı
tamamlanmamış olanını da içine alacak şekilde
genişletmektedir.
•
(Birleştirilmemiş veya demonte şekilde
sunulan 2(a) Kuralının ikinci kısmı,
birleştirilmemiş veya demonte şekilde
sunulan tamamlanmış veya bitirilmiş eşyanın,
monte edilmiş eşya ile aynı pozisyonda
tasnife tabi tutulacağını ifade eder. Eşyanın
bu şekilde sunulması, genellikle paketleme,
satış veya nakliye gereksinimleri veya
uygunluğu gibi nedenlere dayanmaktadır.
2 (a) kuralı, I ve VI Bölümlerde yer alan
eşyalara uygulanmaz.
• 1)Eksik yada tamamlanmamış (örneğin sele yada
tekerlekleri olmayan bir bisiklet) şekilde sunulan
eşyaların, ve
• (2) parçaları kendi başlarına (lastikler, iç lastikler)
yada o eşyanın parçaları olarak sınıflandırılabilecek,
birleştirilmemiş veya sökülmüş olarak sunulan
eşyaların (örneğin birleştirilmemiş veya sökülmüş,
tüm parçaları bir arada sunulan bir bisiklet)
• Genel yorum kuralı 2(a)’ nın koşullarının sağlanması
şartıyla ve pozisyon metinleri ya da notlar aksini
gerektirmediği müddetçe, imalatı bitirilmiş, bütün bir
eşya olarak sınıflandırılacağı anlamına gelir.
Aksam-parça: İthal edildiği anda, bir üst düzeyde olan ve
tarife cetvelinde yer alan asıl eşya için yapılmış ürünlerdir.
Örnek: Bujiler motorun bir parçasıdır (Otomobilin değil).
Aksesuar: Kullanılmaları halinde özelliklerini koruyan tek
başına eşyalardır. Ancak aksesuarlar asıl eşyanın işlevine
yerine getiren, kolaylaştıran, geliştiren vs. bir özelliğe
sahiptirler. Örnek: korna (aksesuar)-bisiklet (asıl ürün)
Aksam-parça ve aksesuarların sınıflandırılmasında dört
ihtimal söz konusudur:
a) Aksam-parça ve aksesuar ait olduğu eşyanın tarife
pozisyonunda bulunabilir.
b) Belirli eşya gruplarının aksam-parça ve aksesuarları
için ayrı bir pozisyon bulunur.
c) Aksam-Parça ve aksesuarın sınıflandırılması bir fasıl
notuyla düzenlenmiştir.
Eşya
Ön Koşullar
Sınıflandırma
Tamamlanmamış,
Tamamlanmış veya hazır eşyanın Tamamlanmış hazır eşya gibi
eksik,
parçalara önemli özellikleri mevcuttur.
ayrılmış,
henüz
birleştirilmemiş
Yukarıdaki koşul mevcut değilse
Bu tip eşyaların aksam-parça
olarak
kabul
edilip
edilmeyeceği incelenmelidir.


Soru: Anahtar
taslakları (çelikten
mamul) anahtar
olarak
sınıflandırılabilir
mi?
Evet
Hayır
90
Cevap: Evet
Genel Yorum Kuralı 2 (a) uyarınca,
tamamlanmamış veya bitirilmemiş
anahtar taslakları, anahtar olarak 83.01
tarife pozisyonunda sınıflandırılır.
91


Soru: Lamba
dayanağı imal
edilmek üzere
tasarlanmış,
dökme çelikten
mamul taslaklar,
çelikten mamul
eşya olarak 73.25
tarife
pozisyonunda
sınıflandırılabilir
mi?
Evet
Hayır
92
Cevap: Hayır
GYK 2 (a)’da imali bitirilmemiş veya aksamı
tamamlanmamış eşyanın imali bitirilmiş eşya
olarak sınıflandırılacağı hükme bağlanmıştır.
Bu nedenle,söz konusu eşyanın lamba
dayanağı olarak 94.05 tarife pozisyonunda
sınıflandırılması gerekir.
93
Demonte halde gümrüğe sunulan koltuk
imali bitmiş eşya olarak mı yoksa aksam ve
parça olarak mı sınıflandırılır?
Lütfen oturun
Soru: Demonte olarak gelen
kitaplıkları ahşap eşya (44.20 )
olarak sınıflandırılabilir mi?
Evet Hayır
Cevap: Hayır
Demonte haldeki eşyalar Genel
Yorum Kuralı 2(a) uygulanır. Bu
kurala göre demonte haldeki
kitaplığın, tamamlanmış kitaplık
olarak 94.03 tarife pozisyonunda
sınıflandırılması gerekir.
95
b) TARİFENİN BELİRLİ BİR POZİSYONUNDA
HERHANGİ BİR MADDEYE YAPILAN ATIF, BU
MADDENİN, GEREK BİLEŞİK GEREKSE BAŞKA
MADDELERLE BİRLEŞTİRİLMİŞ VEYA KARIŞTIRILMIŞ
HALLERİNİ DE İÇİNE ALIR. AYNI ŞEKİLDE BELİRLİ BİR
MADDEDEN MAMUL HERHANGİ BİR EŞYAYA
YAPILAN BİR ATIF, TAMAMEN VEYA KISMEN BU
MADDEDEN MAMUL EŞYAYI İÇİNE ALIR. BİRDEN
FAZLA MADDENİN BİLEŞİMİNDEN VEYA
BİRLEŞTİRİLMESİNDEN OLUŞAN EŞYANIN
TARİFEDEKİ YERİ, AŞAĞIDAKİ 3 NUMARALI
KURALDA BELİRTİLEN PRENSİPLERE GÖRE
SAPTANIR.
96
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
Madd2(b)Kuralı, karışım veya bileşik halde bulunan
maddeler ve iki veya daha fazla maddeden oluşan
eşya ile ilgilidir. Bu Kural, ya belirli bir maddeye
(örneğin; 05.03 pozisyonu - at kılı) veya belirli bir
maddeden mamul eşyaya (örneğin, 45.03 pozisyonu tabii mantardan mamul eşya) atıf yapılan
pozisyonlara uygulanır. Bu Kural, yalnızca,
pozisyonlarda, Bölüm veya Fasıl notlarında aksine bir
hüküm bulunmadığı hallerde uygulanır (örneğin,
15.03 pozisyonu -domuz yağı karıştırılmamış).
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
•
Bu kurala göre, Tarifenin herhangi bir
pozisyonunda belirli bir maddeye yapılan
atıf, bu maddenin başka maddelerle
birleştirilmiş hallerini de içine alır. Aynı
şekilde bu kural, belirli bir maddeyi belirten
pozisyonun kapsamını kısmen bu
maddeden mamul eşyayı da içine alacak
şekilde genişletmektedir.
Ağırlık itibariyle % 85 ipek, % 15 viskon içeren
kumaş 2 (b) GYK uyarınca ipek kumaşın tarife
pozisyonunda sınıflandırılır.
AĞIRLIK İTİBARİYLE %35
BAKIR , %20 ALÜMİNYUM,
%20 DEMİR,%25
ÇELİKTEN OLUŞAN EŞYA;
DEMİR VE ÇELİKTEN EŞYA
FASILINDA YER
ALIR.DEMİR VE ÇELİĞİN
AYRI AYRI TARİFESİ
OLMADIĞINDAN 72.
FASILDA TEK TARİFE
OLARAK SAYILIR.
KURAL 3
2(b) KURALININ UYGULANMASI NEDENİYLE VEYA BAŞKA
HERHANGİ BİR NEDENLE EŞYA, İKİ VEYA DAHA FAZLA
POZİSYONA GİREBİLDİĞİ TAKDİRDE, O EŞYANIN
TARİFEDEKİ YERİNİN SAPTANMASI AŞAĞIDA
GÖSTERİLDİĞİ ÜZERE YAPILIR:
a) EŞYAYI EN ÖZEL ŞEKİLDE NİTELEYEN POZİSYON,
DAHA GENEL ŞEKİLDE NİTELEYEN POZİSYONA GÖRE
ÖNCELİK ALIR. ANCAK, İKİ VEYA DAHA FAZLA
POZİSYONDAN HER BİRİ, KARIŞIM HALİNDE VEYA BİLEŞİK
EŞYAYI MEYDANA GETİREN MADDELERİN SADECE BİR
KISMINA VEYA PERAKENDE SATILACAK HALE
GETİRİLMİŞ TAKIM HALİNDE BULUNAN EŞYANIN SADECE
BİR KALEMİNE ATIFTA BULUNUYORSA, İÇLERİNDEN
BİRİSİ EŞYA HAKKINDA DAHA KAPSAMLI VEYA KESİN
TANIM VERSE DE BU POZİSYONLAR, BU EŞYA İLE İLGİLİ
EŞİT DERECEDE ÖZEL (SPESİFİK) SAYILIRLAR.
101
Bu nedenle öncelik sırası: (a) özel
tanımlamalar göre (b) asli karakter
(mümeyyiz fasfı) göre (c) eşya
işlevsel olarak eşit düzeydeyse
geçerli olabilecek pozisyon numara
sırasının sonuncusuna göre
tarifelendirilir.
• 3(a) Kuralına göre eşyayı en özel şekilde
niteleyen pozisyon daha genel şekilde niteleyen
pozisyona göre öncelik alır.
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
• Herhangi bir pozisyonun bir eşyayı diğerinden daha
özel şekilde niteleyip nitelemediğinin tespit edilmesi
hususunda kesin kurallar konulması mümkün değildir.
Fakat genel olarak denilebilir ki:
• İsmen yapılmış bir tanım, sınıf şeklinde yapılan bir
tanımdan daha öncelik alır (Örneğin, kendinden
motorlu saç ve sakal traş makinaları 85.10
pozisyonunda sınıflandırılırlar, bunlar, elle kullanılan
elektro-mekanik aletler olarak 85.08 pozisyonunda
veya kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik ev
aletleri olarak 85.09 pozisyonunda sınıflandırılmazlar.
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
•
•
•
Eğer eşya, kendisini daha açık bir şekilde tarif eden
bir tanıma uyuyorsa, bu tanım daha eksik yapılmış
bir tanımlamadan öncelik alır.
Bu sınıflandırmaya giren eşya örnekleri aşağıda
gösterilmiştir:
Motorlu vasıtalarda kullanılmak üzere tufte (SIK
TÜYLÜ) edilmiş halılar, motorlu vasıtaların aksesuarı
olarak 87.08 pozisyonunda değil, halı olarak daha
özel bir şekilde tanımlandıkları 57.03 pozisyonunda
sınıflandırılacaklardır.
Otomobil dış lastikleri otomobil aksamı olarak 87.08
tarife pozisyonunda değil, GYK 3(a)’ya göre daha özel
tanımlandığı 40.11 tarife pozisyonunda sınıflandırılır.
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
•
•
Sertleştirilmiş veya lamine(katmanlaştırılmış)
edilmiş camlardan çerçevesiz emniyet camları
(havalı camlar), şekillendirilmiş ve uçaklarda
kullanılmak üzere hazırlanmış olmaları
halinde, 88.01 veya 88.02 pozisyonlarındaki
eşyaların parçaları olarak 88.03 pozisyonunda
sınıflandırılmayıp daha özel bir şekilde
tanımlandıkları 70.07 pozisyonunda sınıflandırılırlar.
b) 3(a) KURALININ UYGULANMASIYLA,
TARİFEDEKI YERİ TAYİN EDİLEMEYEN
KARIŞIK ÜRÜNLERİN VE ÇEŞİTLİ
MADDELERDEN OLUŞAN VEYA ÇEŞİTLİ
EŞYANIN BİRLEŞMESİYLE MEYDANA
GELEN MAMULLER İLE PERAKENDE
SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ TAKIM
HALİNDE BULUNAN EŞYANIN TARİFEDEKİ
YERİ, BUNLARA ESAS NİTELİĞİNİ VEREN
MADDE VEYA EŞYA SAPTANABİLDİĞİ
TAKDİRDE BUNA GÖRE BULUNUR.
107
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
• Bütün bu durumlarda bir eşyanın Tarifedeki
yeri, eşyaya mümeyyiz vasfını veren madde
veya eşya hangisi ise, o madde veya eşyadan
ibaretmiş gibi sınıflandırılır
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
• Mümeyyiz vasfını veren madde eşyanın
cinsine göre değişir. Bu nitelik örneğin, eşyayı
teşkil eden çeşitli maddelerin veya onu
meydana getiren çeşitli eşyanın içeriği, hacmi,
ağırlığı veya miktarı, kıymeti veya eşyanın
kullanımındaki önemine göre belirlenir.
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
•
•
Bu tür eşyalar özel bir gereksinmeyi
karşılamak veya belirli bir işlevi yerine
getirmek üzere bir araya getirilmiş ürünler
veya parçalardan mamul eşya ayrıca
Yeniden paketlemeye gerek kalmadan
kullanıcılara doğrudan satış için uygun
biçimde düzenlenmiş olanlardır. (örneğin;
kutular içinde, kılıfın içinde vb. gibi).
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
örneğin hazır yemeklerin hazırlanmasında
birlikte kullanılması amaçlanan çeşitli gıda
maddelerinden oluşan takımları gibi.
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
• 3 (b) kuralına göre sınıflandırılabilecek takımlara
şunlar örnek gösterilebilir.
20.04 pozisyonunda sınıflandırılan patates cipsleriyle
(french fries) birlikte ambalajlanmış biçimde bulunan ve
16.02 pozisyonundaki çöreklerin içinde sığır etinden
oluşan, peynir içeren veya içermeyen sandviçten
meydana gelen takımlar
• 16.02 pozisyonunda sınıflandırılırılar.
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
• (b) Bir karton kutuya konulmuş olarak spagetti
yemeği hazırlanmasında kullanılması
amaçlanan pişirilmemiş bir spagetti paketi
(l9.02 pozisyonu) küçük bir poşet rendelenmiş
peynir (04.06 pozisyonu) ve küçük bir teneke
domates sosu (21.03 pozisyonu) içeren
takımlar
•
19.02 pozisyonunda sınıflandırılır.
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
• Bu Kural anlamında aşağıda yazılı ürünlerin bir
araya getirilmiş olanları takım oluşturmaz.
Örneğin:
• Bir kutu karides konservesi (16.05 pozisyonu),
bir kutu karaciğer ezmesi (paté de foie) (16.02
pozisyonu), bir kutu peynir (04.06 pozisyonu),
bir kutu dilimlenmiş domuz pastırması (16.02
pozisyonu) ve bir kutu sos kokteyli (16.01
pozisyonu);
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
• Bu Kural anlamında aşağıda yazılı ürünlerin bir
araya getirilmiş olanları takım oluşturmaz.
Örneğin:
• Bir kutu karides konservesi (16.05 pozisyonu),
bir kutu karaciğer ezmesi (paté de foie) (16.02
pozisyonu), bir kutu peynir (04.06 pozisyonu),
bir kutu dilimlenmiş domuz pastırması (16.02
pozisyonu) ve bir kutu sos kokteyli (16.01
pozisyonu);
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
• 22.08 pozisyonundaki bir şişe alkollü içki ve
22.04 pozisyonundaki bir şişe şarap.
• Bu iki örnekte ve benzeri durumlarda, her bir
ürün veya madde tek başına uygun bir
pozisyonda sınıflandırılır.
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
• Bu Kural, üretim sanayiinde (örneğin,
içeceklerde olduğu gibi) belirli miktarlar
halinde ayrı ayrı paketlenmiş eşyaya
uygulanmaz .


Soru: İki not
defteri ve bir şişe
parfüm birlikte
paketlenmiş olarak
gümrüğe
sunulmaktadır. Bu
eşya, GYK 3 (b)’ye
göre set olarak
değerlendirilebilir
mi?
Evet
Hayır
118
Cevap: Hayır.
Bir eşyanın GYK 3(b)’ye göre set olarak
kabul edilebilmesi için özel bir gereksinmeyi
karşılaması gerekmektedir. Ancak, iki not
defteri ve bir şişe parfümden oluşan eşya,
özel bir gereksinmeyi karşılamaya yönelik
bir eşya değildir. Ancak, parfüm yerine
kalem konulmuş olsaydı, özel bir
gereksinmeyi karşılamaya yönelik
olacağından eşyanın set olarak
değerlendirilmesi gerekirdi.
119
Soru: Şarap şişerindeki kurşun
kapsülleri çıkartmakta kullanılan
bir katlanabilir bıçağı bulunan
tirbüşon, “...el aletleri” olarak
82.05 tarife pozisyonu
kapsamında sınıflandırılabilir mi?
Evet
Hayır
Cevap: Evet
Eşyanın esas karakterini bıçak
değil, tirbüşon oluşturmaktadır.
Genel Yorum Kuralı 3(b)’ye göre
eşyanın, tirbuşonun
sınıflandırıldığı tarife
pozisyonunda (82.05)
sınıflandırılması gerekmektedir.
Soru: Gümrüğe iki ayrı koli içinde
araba cilası ve araba şampuanı
gelmektedir. Bu eşyaların daha sonra
birlikte satılacak şekilde set haline
getirilmesi düşünülmektedir. Bu eşyalar
Genel Yorum Kuralı 3 (b)’ye göre set
halindeki eşya olarak sınıflandırılabilir
mi?
Evet Hayır
Cevap: Hayır.
Eşyaların Genel yorum Kuralı 3 (b)’ye
göre Set olarak sınıflandırılabilmesi
için, perakende olarak satılacak halde
getirilmiş olması gerekmektedir.
Soru: El lambası ile birlikte
perakende satılacak şekilde
ambalajlanmış piller, el
lambası ile birlikte mi
sınıflandırılır?
Evet Hayır
Cevap: Evet
Bu eşya Genel Yorum kuralı 3
(b)’ye göre set olarak birlikte
sınıflandırılır.
Soru: Ceket ve mendiller
gümrüğe birlikte ambalajlanmış
olarak sunulmaktadır. Mendiller,
ceketlerin yaka cebine
konulmuştur. Ceket ve mendiller,
GYK 3 (b)’ye göre set olarak
değerlendirilebilir mi?
Evet Hayır
Cevap: Evet
Bu eşyalar belirli bir amaca
yönelik olarak bir araya
getirildiğinden, GYK 3 (b)’ye göre
set olarak değerlendirilirler.
Soru: Birlikte paketlenmiş iki havlu ve bir
şemsiyeden oluşan eşya, GYK 3 (b)’ye
göre set olarak değerlendirilebilir mi?
Evet Hayır
Cevap: Hayır
GYK 3 (b)’ye göre bir eşyanın set olarak
değerlendirilebilmesi için özel bir
gereksinmeyi karşılamak üzere bir araya
getirilmiş parçalardan oluşması gerekir.
Şemsiye yerine sabun olsaydı bu eşya özel
bir gereksinmeyi karşılamak amacıyla bir
araya getirilmiş olurdu ve set olarak
sınıflandırılırdı
Soru: Plastik mahfaza içine konulmuş (42.02
pozisyonu), bir cetvel (90.17 pozisyonu), bir
hesap diski (90.17 pozisyonu), bir çizim
pergeli (90.17 pozisyonu), bir kurşun kalem
(96.09 pozisyonu) ve bir kalem açacağı
(82.14 pozisyonu) içeren çizim takımları
hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır.
a) 42.02
b) 90.17
c) 96.09
d) 82.14
Cevap: b) 90.17
Eşyanın esas karakterini 90.17 tarife
pozisyonundaki çizim aletleri
oluşturduğundan, Genel Yorum Kuralı 3
(b)’ye göre 90.17 tarife pozisyonunda
sınıflandırılır.
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
• Deri bir mahfaza (42.02 pozisyonu) içine
konulmuş bir elektrikli saç makası (85.10
pozisyonu), bir tarak (96.15 pozisyonu), bir çift
makas (82.13 pozisyonu), bir fırça (96.03
pozisyonu) ve dokumaya elverişli
maddelerden havludan (63.02 pozisyonu)
oluşan saç tuvalet takımı (seti)
• 85.10 pozisyonunda sınıflandırılır.


Soru: Cep telefonu
ile birlikte perakende
satılacak şekilde
paketlenmiş cep
telefonlarının
yeniden şarj
edilebilir pilleri, bu
telefonlarla birlikte
bu telefonların yer
aldığı tarife
pozisyonunda mı
sınıflandırılır.
Evet
Hayır
127
Cevap: Evet
Genel Yorum Kuralı 3 (b)’ye göre,
perakende satılacak şekilde
ambalajlandığı ve eşyanın esas
karakterini telefon oluşturduğu için,
pil ve telefondan oluşan paket,
telefon olarak sınıflandırılması
gerekir.
128


Soru: Gümrüğe gelen
her bir bulaşık
makinası, bir paket
bulaşık deterjanı ile
birlikte ambalajlanmış
olarak gümrük
idaresine
sunulmaktadır. Bu
eşya Genel Yorum
Kuralı 3 (b)’ye göre
set (takım) halindeki
bir eşya mıdır?
Evet
Hayır
129
Cevap: Evet
Bu eşya belirli bir işlevi yerine
getirmek (bulaşıkların
temizlenmesi) için bir araya
getirilmiş olduğundan GYK 3(B)’ye
göre set olarak değerlendirilmesi
gerekir.
130


Soru: Yatak
odalarında
kullanılan türden
ahşap mobilyanın
(94.03) başlığında
bir saat ve bir
radyo (85.27)
bulunmaktadır. En
kıymetli parçası
saat olsaydı, bu
eşya saat olarak mı
sınıflandırılırdı?
Evet
Hayır
131
Cevap: Hayır
Bu eşyada, saatin kıymetinin bir önemi
yoktur.
Genel Yorum Kuralı 3 (b)’ye eşyanın esas
karakterinin yatak mobilyası oluşturmaktadır.
Bu nedenle eşya mobilya olarak 94.03 tarife
pozisyonu kapsamında sınıflandırılır.
132





Soru: Plastik bir
mahfaza (42.02) içine
yerleştirilmiş iki göz
kalemi (33.04), bir
makyaj fırçası (96.03),
değişik renklerdeki
farlardan (33.04) ve bir
kalem açacağından
(82.14) oluşan makyaj
seti hangi tarife
pozisyonunda
sınıflandırılır.
a) 42.02
b) 33.04
c) 96.03
d) 82.14
133
Cevap: b) 33.04
Eşyanın esas karakterini 33.04
tarife pozisyonundaki makyaj
malzemeleri
oluşturduğundan,Genel Yorum
Kuralı 3 (b)’ye göre 33.04 tarife
pozisyonunda sınıflandırılır.
134
c) 3(a) VEYA 3(b) KURALLARI UYARINCA,
TARİFEDEKİ YERİ SAPTANAMAYAN EŞYA
HER BİRİ GEÇERLİ OLABİLECEK
POZİSYONLARIN NUMARA SIRASINA GÖRE
SONUNCUSUNDA MÜTALAA EDİLECEKTİR.
135


Soru:Dijital bir saati
(91.05) bulunan
cetvel (90.17), saat
olarak 91.05 tarife
pozisyonunda
sınıflandırılabilir mi?
(saat ve cetvelden
hiçbiri, eşyanın esas
karakterini
oluşturmamaktadır)
Evet
Hayır
136
Cevap: Evet
Genel Yorum kuralı 3 (c )’ye göre, eşyaya
esas karakterini (mümeyyiz vasfını) veren
eşya belirlenemediği durumlarda, eşya her
biri geçerli olabilecek pozisyonların numara
sırasına göre sonuncusunda sınıflandırılır
Dolayısıyla, söz konusu dijital saati bulunan
cetvel, 91.05 tarife pozisyonunda
sınıflandırılır.
137
Elektrikli ev tipi ekmek
yapma makinesi:
Makinenin, yoğurma
(85.09) ve pişirme (85.16)
için ve sadece yoğurmak
için otomatik programları
vardır. Her iki özellik de
eşit derecede
olduğundan, GYK 3(c)
uyarınca tarife cetvelinde
sonra gelen 8516
pozisyonda sınıflandırılır.
Soru: Plastikten mamul bir mahfaza (42.02) içinde
bulunan plastik saplı küçük bir ayna (70.07), bir
saç fırçası (96.03), ve plastik bir taraktan (96.15)
oluşan saç bakım seti hangi tarife pozisyonunda
sınıflandırılır? (Eşyalardan hiç biri saç bakım
setine mümeyyiz vasfını vermemektedir)
a) 42.02
b) 70.07
c) 96.03
d) 96.15
Cevap: d) 96.15
Genel Yorum kuralı 3 (c )’ye göre, eşyaya esas
karakterini (mümeyyiz vasfını) veren eşya
belirlenemediği durumlarda, eşya her biri geçerli
olabilecek pozisyonların numara sırasına göre
sonuncusunda sınıflandırılır
Dolayısıyla, söz konusu saç bakım setinin 96.15
tarife pozisyonu kapsamında sınıflandırılması
gerekir.
139
Soru: Dijital bir saati (91.05 tarife pozisyonu) bulunan tükenmez kalem
(96.08), saat ve kalemden hiç birinin eşyaya esas karakterini
(mümeyyiz vasıf) vermediği düşünülürse, hangi tarife pozisyonunda
sınıflandırılır.
Cevap: Genel Yorum kuralı 3 (c )’ye göre, eşyaya esas karakterini
(mümeyyiz vasfını) veren eşya belirlenemediği durumlarda, eşya her
biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda
sınıflandırılır
Dolayısıyla, söz konusu eşyanın tükenmez kalem 96.08 tarife pozisyonu
kapsamında sınıflandırılması gerekir.
140
KURAL 4
YUKARIDAKİ KURALLARA UYGUN OLARAK
SINIFLANDIRILAMAYAN EŞYA, BU EŞYAYA EN ÇOK
BENZEYEN EŞYANIN BULUNDUĞU POZİSYONDA
SINIFLANDIRILIR.
141
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
•
4 No.lu Kurala göre yapılan sınıflandırmada
eşyanın öncelikle benzeri diğer eşya ile
mukayesesi yapılarak ona en çok benzerlik
göstereni tespit edilir. Bu suretle bu eşyaya
en çok benzeyen eşyanın yer aldığı
pozisyonda sınıflandırılır.
Bir insanın yerden
yükselerek havada
ilerlemesini sağlayan,
sırtta taşınabilir,
yönlendirilebilir roket
sistemi.
Tarife cetvelinde
herhangi bir pozisyon
tanımına uymadığından,
GYK 4 uyarınca
kendisine en çok
benzeyen eşyanın
pozisyonunda hava
taşıtı (88.02)
sınıflandırılır.
KURAL 5
YUKARIDA BELİRTİLEN HÜKÜMLERE İLAVETEN,
AŞAĞIDAKİ EŞYA KONUSUNDA ŞU KURALLAR
UYGULANIR:
a) FOTOGRAF MAKİNASI MAHFAZASI, MÜZİK ALETİ
MAHFAZASI, SİLAH MAHFAZASI, ÇİZİM ALETİ KUTULARI,
KOLYE KUTULARI VE BENZERİ KUTULAR, ÖZELLİKLE
BELLİ BİR EŞYA VEYA TAKIM HALİNDEKİ EŞYAYA GÖRE
ŞEKİL VERİLMİŞ VEYA BU EŞYAYA UYGUN OLARAK
YAPILMIŞ OLUP UZUN SURE KULLANILMAYA UYGUN VE
AİT OLDUKLARI EŞYA İLE BİRLİKTE İTHAL EDİLEN
KUTULAR, NORMAL OLARAK BU EŞYA İLE BİRLİKTE
SATILAN TÜRDE İSELER BERABER SATILDIKLARI EŞYA
İLE BİRLİKTE SINIFLANDIRILIRLAR. ANCAK BU KURAL,
BİR BÜTÜN OLARAK ESAS NİTELİĞİ MAHFAZA OLAN
EŞYAYA UYGULANMAZ.
144
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
•
•
•
(Mahfazalar, kutular ve benzeri kaplar)
Bu kural, sadece aşağıda gösterilen kaplara
uygulanır:
Belli bir eşyaya veya eşya takımına göre
şekil verilmiş veya uygun hâle getirilmiş
kaplar. Bunlar eşyaya uygun olarak
yapılmışlardır ve bazı kaplar ise, içine
konulacak eşyanın formuna göre
şekillendirilmişlerdir;
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
•
Muhafaza ettikleri eşya ile birlikte sunulan
ambalaj kapları (nakliye amacıyla eşya ayrı
ayrı paketlenmiş olsun olmasın). Gümrüğe
Ayrı olarak sunulan kutular yer aldıkları
pozisyonlarda sınıflandırılırlar;
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
•
•
Normal olarak bu gibi eşya ile birlikte satılan
türden kaplar; ve
Bir bütün olarak esas niteliği mahfaza
olmayanlar.
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
•
1.
2.
3.
4.
5.
Bu Kural gereğince, beraber sınıflandırılacak
olduğu eşya ile birlikte sunulan mahfaza ve
kaplara örnekler aşağıda verilmiştir:
Mücevherat kapları ve mahfazaları (71.13
pozisyonu).
Elektrikli traş makinası mahfazası (85.10
pozisyonu).
Dürbün mahfazaları, teleskop mahfazaları (90.05
pozisyonu).
Müzik aletleri mahfazaları,kutuları ve çantaları
(örneğin; 92.02 pozisyonu).
Silah mahfazaları (örneğin, 93.03 pozisyonu).
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
• Bu Kural kapsamında, çay konulan gümüş
kupalar veya tatlı yiyecekler koymak için süslü
seramik kaseler yer almazlar.


Soru: Cep telefonu
kılıfları, birlikte
sunulduğu cep
telefonları ile
birlikte mi
sınıflandırılır.
Evet
Hayır
150
Cevap: Evet
Kılıflar, cep telefonu için özel olarak yapıldığı,
uzun süre kullanıma uygun olması, kullanıldıkları
eşya ile birlikte sunuldukları Genel yorum kuralı 5
(a)’ya göre birlikte sunuldukları cep telefonları ile
aynı tarife pozisyonunda sınıflandırılır.
151


Soru: Kemanlar ve
bu kemanların özel
şekil verilmiş eşit
sayıdaki
mahfazaları birlikte
ithal edilmektedir.
Kemanlar ve
mahfazaları ayrı
ayrı olarak
satılacaktır. Bunlar
ayrı ayrı olarak mı
sınıflandırılır.
Evet
Hayır
152
Cevap: Hayır
Mahfazaları, kemanlara göre özel şekil
verilmiş olduğundan Genel Yorum
Kuralı 5(a)’nın uygulanması ile
kemanlar ve mahfazaları birlikte
sınıflandırılır. Bu eşyaların ayrı ayrı
olarak satılacak olması sınıflandırmayı
etkilemez.
153
Soru: Özel olarak şekil verilmiş tüfek
mahfazaları, aynı miktarda tüfek ile
birlikte gümrüğe sunulmaktadır. Tüfek
mahfazaları ayrı olarak satılacaktır. Tüfek
mahfazaları ve tüfekler birlikte mi
sınıflandırılır.
Evet Hayır
Cevap: Evet
Tüfek mahfazaları, tüfeklere göre özel
şekil verilmiş olduğundan, tüfeklerle
birlikte sınıflandırılır
154
b) YUKARIDAKİ 5(a) KURALINDAKİ HÜKÜMLER
SAKLI KALMAK ŞARTIYLA, İÇİNDEKİ EŞYA İLE
BİRLİKTE SUNULAN AMBALAJ MADDELERI VE
AMBALAJ MAHFAZALARI BU EŞYANIN
AMBALAJINDA NORMAL OLARAK KULLANILAN
TÜRDEN AMBALAJ MADDELERİ OLMALARI
ŞARTIYLA BU EŞYA İLE BERABER
SINIFLANDIRILIRLAR. BUNUNLA BERABER BU
TÜR AMBALAJ MADDELERİ VEYA AMBALAJ
MAHFAZALARININ SÜREKLİ KULLANIMA
ELVERİŞLİ OLDUĞU AÇIKÇA BELLİ OLMASI
HALİNDE BU HÜKÜM UYGULANMAZ.
155
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
•
•
(Ambalâj maddeleri ve ambalaj mahfazaları)
Bu Kural, normal olarak ait oldukları eşyanın
ambalajlanmasında kullanılan ambalaj maddeleri
ve ambalaj mahfazalarının sınıflandırılmasını
yapar. Bununla beraber, bu tür ambalaj maddeleri
veya ambalâj mahfazaları tekrar kullanıma
elverişli olmaları halinde bu kurala göre
sınıflandırılmaz (örneğin, sıkıştırılmış veya likit
gazlar için demir ve çelikten yapılmış bazı metal
variller,tüpler veya konteynerler).




Soru: İçi sofra tuzu ile
doldurulmuş kristal
tuzluğu nasıl
sınıflandırırsınız?
Camdan mamul eşya
olarak (70.13 tarife
pozisyonu)
Sofra tuzu olarak
(25.01 tarife
pozisyonu)
Her eşyayı (tuzu ve
tuzluğu) ayrı ayrı
olarak
157
Cevap: Her eşyayı (tuzu ve tuzluğu) ayrı ayrı
olarak
Tuzluk ve tuz, özel bir gereksinmeyi
karşılamak üzere perakende satılacak hale
getirilmemiş olduğundan set olarak
değerlendirilmez. Tuzluğun, tekrar kullanıma
uygun bir ambalaj mahfazası olarak
değerlendirilmesi gerekir.
158
• Normal olarak mahfaza
niteliği taşımayan, eşyanın
tüketiciye ulaşana kadar
korunmasında ve
taşınmasında kullanılan,
genellikle bir defada
tüketilen ambalaj maddeleri
GYK 5(b)’ye göre gümrüğe
geldiği eşya ile birlikte
eşyanın pozisyonunda
sınıflandırılır.


Soru: Ahşap yük
paletleri, üzerinde
gelen eşyadan ayrı
olarak mı
sınıflandırılır? (Bu
paletlerin tekrar
kullanılamayacağı
açıktır)
Evet
Hayır
160
Cevap: Hayır
Genel Yorum Kuralı 5(b)’ye
göre bu tür paletler üzerinde
gelen eşya ile birlikte
sınıflandırılır.
161
KURAL 6
YASAL AMAÇLAR İÇİN, EŞYANIN BİR POZİSYONUN
ALT POZİSYONLARINDA SINIFLANDIRILMASI,
SADECE AYNI SEVİDEKI ALT POZİSYONLARIN
MUKAYESE EDİLEBİLİRLİĞİ DİKKATE ALINARAK BU
ALT POZİSYONLARDA VE İLGİLİ HERHANGİ BİR
ALTPOZİSYON NOTUNDAKİ METİNLERE VE GEREKLİ
DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞ OLARAK, YUKARIDAKİ
KURALLARA GÖRE SAPTANACAKTIR. BU KURALIN
TATBİKİNDE, METİNDE AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE İLGİLİ
BÖLÜM VE FASIL NOTLARI DA UYGULANIR.
162
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
•
•
Kural 6 açısından aşağıdaki terimler,
açıklanan anlamları taşırlar:
"Aynı seviyedeki alt pozisyonlar" başında
tek tire (-) işareti olan (seviye 1) ve başında
iki tire (--) işareti olan aynı seviyedeki alt
pozisyonlarda (seviye 2) olarak okunur.
İZAHNAME İLE YAYIMLANAN
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
• İki tireli altpozisyon kapsamı, iki tireli
altpozisyonuna ait olduğu tek tireli altpozisyon
kendi kapsamında tek tireli olduğu.
pozisyonlar kendi aralarında kapsam dışına
çıkmamalıdırlar.
• Pozisyon metinlerinde, genellikle noktalama
işaretleri virgül(,) noktalı virgül(;) ve
parantez kullanılır(). Virgül(,) normal
metinde kullanıldığı şekilde kullanılır.
Noktalı virgül(;) normal metindeki nokta ile
aynı fonksiyona sahiptir
 Pozisyon metinlerinde parantez içindeki
ifadeler, parantezden önce bahsedilen
eşyalara uygulanır.
 8539.22 - - Diğerleri (gücü 200 W.ı
geçmeyen ve gerilimi 100 voltu geçenler):
Özel olarak AS kodu verilmemiş eşyalar,TGTC de
‘’Diğerleri’’ olarak belirtilir.Tarife alt pozisyonu
metni ‘’diğerleri’’ifadesi olan AS kodunun alt
pozisyon numarası için genellikle 9 rakamı
kullanılır.
 8464.90 – Diğerleri
 1.Alt pozisyon hanesinde 56.rakamın her ikisininde (00) olması
durumunda ,ilgili pozisyonun alt
pozisyonu yoktur alt pozisyonlara
bölünmemiştir.
 Ör:8206.00.00.00.00
9202
Telli diğer müzik aletleri (gitar,keman,harb gibi)
9202.10
- Yayla çalınanlar :
9202.10.10.00.00
- - Kemanlar
9202.10.20.00.00
- - Tamburlar
9202.10.90.00.00
- - Diğerleri
9202.90
- Diğerleri:
9202.90.30.00.00
- - Gitarlar
- - Diğerleri
9202.90.80.00.11
- - - Mandolinler
9202.90.80.00.12
- - - Udlar
9202.90.80.00.13
- - - Bağlamalar
9202.90.80.00.14
- - - Tamburlar
9202.90.80.00.19
- - - Diğerleri
9504
9504.10.00.00.00
Eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinası,…..
- Bir televizyon alıcısıyla…
9504.20
9504.20.10.00.00
9504.20.90.10.00
- Bilardo eşyası ve teferruatı:
- - Bilardo masaları(ayaklı..
- - Diğerleri:
- - - Bilardo tebeşirleri
9504.20.90.90.00
- - - Diğerleri
9504.30
9504.30.10.00.00
- Madeni para, banknot (kağıt para), jeton veya…..
- - Ekranlı olanlar
9504.30.30.00.00
- - Diğer oyunlar:
- - - Flipper
9504.30.50.00.00
- - - Diğerleri
9504.30.90.00.00
- - Aksam ve parçalar
9504.40.00.00.00
9504.90
9504.90.10.00.00
- Oyun kağıtları
- Diğerleri:
- - Takım halinde elektrikli….
9504.90.90.00.00
- - Diğerleri
POZİSYON NO
tarife pozisyonu
01.02 olarak tespit
edilen, damızlık
olmayan ve ağırlığı
350 Kg.’ı geçen
çiftlik üretimi
kasaplık ineğin
GTİP’inin nasıl
tespit edildiği
gösterilmektedir
1
01.02
0102.10
0102.10.10.00.00
0102.10.30.00.00
0102.10.90.00.00
0102.90
0102.90.05.00.00
0102.90.21.00.00
0102.90.29.00.00
0102.90.41.00.00
0102.90.49.00.00
0102.90.51.00.00
0102.90.59.00.00
0102.90.61.00.00
0102.90.69.00.00
0102.90.71.00.00
0102.90.79.00.00
0102.90.90.00.00
EŞYANIN TANIMI
2
Canlı sığırlar:
- Damızlıklar :
- - Düveler (doğurmamış dişi sığırlar)
- - İnekler
- - Diğerleri
- Diğerleri:
(Birinci adım)
- - Evcil türler :
(İkinci adım)
- - - Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler
- - - Ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyenler:
- - - - Kasaplık olanlar
- - - - Diğerleri
- - - Ağırlığı 160 kg.ı geçen fakat 300 kg.ı geçmeyenler:
- - - - Kasaplık olanlar
- - - - Diğerleri
- - - Ağırlığı 300 kg.ı geçenler:
(Üçüncü adım)
- - - - Düveler (doğurmamış dişi sığırlar):
- - - - - Kasaplık olanlar
- - - - - Diğerleri
- - - - İnekler:
(Dördüncü adım)
- - - - - Kasaplık olanlar
(Beşinci adım)
- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
- - - - - Kasaplık olanlar
- - - - - Diğerleri
- - Diğerleri
Doğadan yakalanan domuzlardan
elde edilen dondurulmuş karın ve
karın parçaları hangi G.T.İ.P.nda
sınıflandırılır?
0203.29.15.00.00
Aşağıda G.T.i.P. belirtilen eşyayı
doğru tarife çizgileri ve tarife lisanı
ile nasıl gösterilir?
0904.22.00.00.12
• Piper cinsi biber; Capsicum ve
pimenta cinsi biberler(kurutulmuş
veya ezilmiş veya öğütülmüş:
• -capsicum ve pimenta cinsi
biberler:
• -- ezilmiş veya öğütülmüş:
• --- yenibahar
12. Fasılda yer alan aşağıdaki eşyanın
G.T.İ.P.nu bulunuz.
Diğer yağlı tohumlar ve meyvalar
(kırılmış olsun olmasın): -Diğerleri -Diğerleri ---Diğerleri ----Diğerleri
1207.99.96.00.00
Dokumaya elverişli
maddelerden diğer hazır
eşya; takımlar; kullanılmış
giyim eşyası ve dokumaya
elverişli maddelerden
kullanılmış eşya; paçavralar
Battaniyeler ve diz battaniyeleri:
- Diğer battaniyeler ve diz
battaniyeleri:
- - Diğerleri:
- - - Dokunmamış mensucattan
- - - - Dokumaya elverişli diğer
maddelerden battaniyeler
6301.90.90.10.19
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri
eşya; bunların aksamı.
Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden,
tabii veya terkip yoluyla elde edilen
köseleden ve yüzü deriden olan
ayakkabılar:
- Diğer ayakkabılar (dış tabanı tabii
köseleden olanlar):
- - Diğerleri:
- - - Diğerleri:
- - - - Diğerleri, iç taban uzunluğu:
- - - - - 24 cm. veya daha fazla olanlar:
- - - - - - Kadınlar için
6403.59.99.00.00
ÖRNEK SINIFLANDIRMA
KARARLARI
182
Renault Clio (Yolcu ve yük bölmeleri arasında bariyer
bulunan, arka yan panelleri kapalı, esas olarak eşya
taşımaya mahsus kapalı kasa motorlu taşıt) (Şoför ve ön
yolcunun arka kısmında koltuk ve koltuk tespit tertibatı ile
emniyet ekipmanları bulunmaması kaydıyla)
183
87.04
184
Adi metalden mamul gözlük çerçevesi
185
9003.19.30.00.00
186
Dijital ev sineması amplifikatör ve hoparlör
paketinden oluşan eşya
187
8518.40
188
Plastik maddeden mamul bilyalı sıvı
mürekkepli tükenmez kalem
189
9608.10.10.10.00
190
Bir televizyon alıcısı ile birlikte kullanılabilir
türden video oyun kaseti (kartuş)
191
9504.10.00.00.00
192
Chrysler Grand Voyager LX 2,8 CRD
193
8703.33.19.10.11
194
Bluetooth USB Adapter-Bilgisayarların USB
portundan kablosuz olarak diğer makinalara
(masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları,
yazıcılar, dijital kameralar v.b.) bağlantı yapmasını
sağlayan cihaz ve kurulum CD'si
195
8471.80.00.00.19
196
Plastikten mamul askılı su matarası
197
3923.30.10.00.19
198
TEŞEKKÜRLER.
199

similar documents