II_2 eloadas

Report
II. előadás
Konfidenciaintervallumok
Konfidencia-intervallumok
Ha az alapsokaság egy ismeretlen  paraméterére n elemű minta alapján ˆ
becslést készítünk, akkor a  valódi értéke csak közelítőleg lesz egyenlő a
becsléssel   ˆ ( pontbecslés ).
Ha ismerjük, hogy a becsült ˆ milyen eloszlású, akkor meg tudunk adni olyan
 1 ,  2 intervallumot, amely nagy valószínűséggel tartalmazza a valódi -t.
Definíció. Az  1 ,  2 intervallumot az  paraméter becslésére szolgáló
(1 - )100 % megbízhatósági szintű konfidencia intervallumnak nevezzük, ha
P  1     2   1   .
Itt az 1 -  magas 1-hez közeli valószínűséget jelent.
Az  1 ,  2 meghatározásával intervallumbecslést adtunk -ra.
Konfidencia-intervallumok
Tétel.
Tegyük fel, hogy a normális eloszlású alapsokaság  szórását ismerjük. Az
alapsokaság m várható érétkét az n elemű minta x átlagával becsüljük. Ekkor az
m-re vonatkozó 1 -  szintű konfidencia intervallum:


 
, azaz
x

u

,
x

u






n
n


 
P x  u 
 m  x  u 
  1 

n
n
, ahol
u  N( 0, 1 ) eloszlású valószínűségi változó, amelyet a „t” eloszlás táblázatból is
meghatározhatunk. (  , %)
Példa:
Kekszcsomagokat mérve a következőket kapjuk : 397,3; 399,6; 401,0; 392,9; 396,8;
400,0; 397,6; 392,1; 400,8; 400,6. Feltételezve , hogy a csomagokban található
keksz tömege normális eloszlású σ = 10 szórással, határozza meg 95 %-os
szignifikancia szinten a konfidencia intervallumot!
x  397,87;
395,57  m  400,17

Konfidencia-intervallumok
Tétel.
Tegyük fel, hogy ismert egy normális eloszlású alapsokaságból vett n elemű
minta x átlaga és s n korrigált szórása. Ekkor az m-re vonatkozó 1 - 
valószínűségű konfidencia intervallum:



s
s 
, x  t 
x  t 
 , azaz
n
n





s
s 
P x  t 
 m  x  t 
  1 

n
n
, ahol
t  Student eloszlású valószínűségi változó, amely nem csak az  -tól, hanem a
minta elemszámától ( pontosabban az f = n - 1 szabadsági foktól ) is függ. Adott n
és  esetén a t  értékét a Student-féle t eloszlás táblázatából kaphatjuk meg.
Példa:
Villanyégők élettartamát vizsgálva, azt normális eloszlásúnak találták. n = 15 égő
élettartamát vizsgálva az élettartam átlaga x  1200 órának, tapasztalati korrigált
szórásnak s   186 óra adódott. 95%-os biztonsági szinten milyen konfidenciaintervallumba (megbízhatósági intervallumba) esik az egész sokaság várható
értéke?
Statisztikai próbák
Statisztikai próbák
Definíció. Egy vagy több valószínűség eloszlásra vonatkozó feltevést statisztikai
hipotézisnek nevezünk.
Definíció. Az olyan eljárást, amely alapján egy statisztikai hipotézisről döntünk,
statisztikai próbának nevezzük.
A statisztikai mintából a teljes statisztikai sokaságra különböző feltevéseket ( u. n. null
hipotéziseket ) tehetünk. Például
- feltehető-e a mintabeli becslés alapján, hogy a teljes sokaság egy paramétere
valamely p 0 értéke,
- feltehető-e a mintabeli sűrűségfüggvény megszerkesztése alapján, hogy a teljes
sokaság adott eloszlású, ...
Ha a feltételezett hipotézis fennáll, akkor keresnünk kell olyan statisztikai függvényt
( próbastatisztikát ), amelynek az eloszlását ismerjük. Így az ismert eloszlásfüggvény
alapján meghatározható egy olyan c1 , c 2 intervallum ( elfogadási tartomány ),
amelybe (a H 0 hipotézis fennállása esetén ) a próbastatisztika nagy valószínűséggel
beleesik, s amelyen kívüli intervallumba ( kritikus tartomány ) a statisztika csak igen
kis valószínűséggel esik.
Statisztikai próbák
Ezek alapján a statisztikai próba:
- Ha a próbastatisztika mintából kapott értéke benne van az elfogadási
tartományban, célszerű a hipotézis fennállását elfogadni,
- ha a próbastatisztika mintából kapott értéke az elfogadási tartományon kívülre
esik ( azaz a kritikus értékeken túl van ), célszerű a hipotézist elvetni.
Kétféle módon tévedhetünk:
az igaz hipotézist elvetjük ( elsőfajú hiba )
a hamis hipotézist elfogadjuk ( másodfajú hiba )
A döntési lehetőségek tehát:
A hipotézis
igaz
hamis
A hipotézist
elfogadjuk
elvetjük
a döntés helyes
elsőfajú hiba
másodfajú hiba
a döntés helyes
Egymintás „t” próba
Ha egy normális eloszlású alapsokaságból vett n elemű minta x átlagát és
s n tapasztalati korrigált szórását ismerjük, ( de a teljes sokaság elméleti 
szórását nem ) akkor a teljes sokaság várható értékére vonatkozó H 0 : m  m 0
hipotézisről az egymintás t-próbával a következőképpen döntünk.
Tétel.

Ha t 
x  m0

sn
n
 t  , akkor az m  m 0 hipotézist elfogadjuk;
egyébként elvetjük.
A t Student eloszlású valószínűségi változó, így a t  kritikus értékét a Studenteloszlás táblázatából határozhatjuk meg, mégpedig az f = n - 1 szabadsági foknak
megfelelő sorból és az általunk választott 1 -  valószínűségi szintnek megfelelő
oszlopból.
Bizonyítás.
Nincs.
Egymintás „t” próba
Példa.
Árammérőket úgy igazítanak be, hogy a mérőket együtt működtetik egy standard
árammérővel. Beállítás után n = 10 árammérőt választottunk ki, és a szóban forgó
árammérő egy jellemző paraméterét mértük. A standard árammérő paramétere 1.
A mérési eredményeink:
0,895; 1,003; 0,996; 0,994; 1,002; 0,987; 0.993; 0,991; 1,004; 0,985.
Kiszámítva a minta átlagát, 95% valószínűséggel véletlen az elméleti várható
értéktől (m = 1) való eltérés, vagy szisztematikus?
Megoldás: m 0  1 ;
t sz 

x  0,985 ; s  0, 03228 ; n  10 ; t e 10 ; 95 %   2 , 262
0 ,985  1
0 , 03228
 1, 469
10
Mivel , t sz  t e
ezért , m  m 0
azaz az eltérés nem szignifikáns!
Egymintás „u” próba
Tétel.
Tekintsünk egy normális eloszlású alapsokaságot, amelynek szórása . A
sokaságból vett n elemű minta átlaga x .
Az m  m 0 hipotézist elfogadjuk, vagy elvetjük adott (1 -  ) valószínűséggel,
aszerint, hogy az
u 
x  m0

n
 u
,
vagy
u 
x  m0

 u
,
n
ahol u  -tól függő állandó.
A kritikus u  értéket a normális eloszlás táblázatából, vagy a Student-féle teloszlás táblázatából ( n   ) kaphatjuk meg.
Bizonyítás.
Nincs.
Egymintás „u” próba
Példa.
Egy automata daraboló gép m 0  1 2 0 0 mm hosszú darabokat vág   3 mm-es
szórással. A hosszúság, mint valószínűségi változó normális eloszlású.
Kiválasztunk véletlenszerűen n = 16 elemű mintát. A mintából kapott méretek:
1193, 1198, 1203, 1191, 1195, 1196, 1199, 1191, 1201, 1196, 1193, 1198,
1204, 1196, 1198, 1200.
Elfogadható-e, hogy az eltérés nem jelentős ( nem szignifikáns ), vagyis az egész
sokaságban a várható érték m 0  1 2 0 0 ?
Megoldás.
m 0  1200 ; n  16 ;
u sz 
1197  1200
3
  3;
x  1197 ;
u e  ; 95 %   1,96
 4
16
Mivel u sz  u e , ezért m  m 0 , azaz az eltérés szignifikáns.
Kétmintás F- és t-próba
Ha két normális eloszlású alapsokaságból vett minta s1 és s 2 korrigált szórásait,
valamint x 1 és x 2 átlagait ismerjük, a következő kérdések merülhetnek fel:
-
Bár a minta korrigált szórásai nem egyeznek meg, s1  s 2 , feltehető-e mégis,
hogy a két teljes alapsokaságban a szórások megegyeznek,  1   2 ?
-
Az x 1  x 2 ellenére feltételezhető-e mégis, hogy a teljes sokaságokban a várható
érték megegyezik, m 1  m 2 ?
Ezekre a kérdésekre ad választ a következő két tétel.
Kétmintás F- és t-próba
Tétel.
F-próba


Két normális eloszlású alapsokaságból vett minta korrigált szórásai s1 és s 2 ,
átlagai x 1 és x 2 .
Ha a nagyobb empirikus szórásnégyzetet osztjuk a kisebb empirikus
szórásnégyzettel, akkor az így kapott
F sz 
2
s

1
2
s

2
 F
esetén a hipotézist elfogadjuk, különben elvetjük.
A F sz kritikus értéket az F-eloszlás táblázatából olvashatjuk ki, az ott leírt módon.
A várható értékek egyezésének vizsgálatára csak az elméleti szórások egyezése
esetén használhatjuk a következő próbát.
Kétmintás F- és t-próba
Tétel.
Kétmintás t-próba
Az m 1  m 2 null hipotézis vizsgálatára tekintsük a következő próbastatisztikát:
t sz 
x1  x 2
 n1  1   s1
2
 n 2  1  s 2
n1  n 2  2

2

1
n1

1
n2
Ha t sz  t  , akkor az m 1  m 2 feltevést elfogadjuk, azaz x 1
szignifikáns, ellenkező esetben az m 1  m 2 feltevést elvetjük.
és x 2
eltérése nem
Itt a t  kritikus értéket a Student-eloszlás táblázatában keressük, az
f  n 1  n 2  2 szabadsági foknak megfelelő sorból, és az 1 -  valószínűégi
szinthez tartozó oszlopból.
Kétmintás F- és t-próba
1. Példa:
Víz keménységi fokának megállapításához 2 különböző vizsgálatot végeztek. Az
egyikben 11, a másikban 15 mintát vettek. Az eredmény a kalcium karbonát
tartalom megadása volt, melynek varianciája az első esetben 94,6, a második
méréssorozatnál pedig 36,8 volt. Az eltérés vajon szignifikáns-e?
variancia = szórásnégyzet (var  s n2 )
Megoldás.
Mivel az s n  
n
2
Mivel
F sz  F e
2
n 1

  s n  , ezért F sz 
1   2
.
104 , 06
39 , 43
 2 , 6391
F e  2, 6
Kétmintás F- és t-próba
2. Példa.
Két gépsoron töltik a tejet zacskókba. Az egy óra alatt csomagolt mennyiségből
7 – 7- elemű mintát vettünk véletlenszerűen. A tej mennyiségét mértük a zacskókban. A
kapott eredményeket mutatja a következő táblázat (mennyiség literben):
I. gépsor
II. gépsor
1,1
1,01
1,09
1,08
1,05
0,97
1,07
0,90
0,92
0,94
0,93
1,1
0,94
0,92
Döntsük el, hogy nagy valószínűséggel (95%) van-e különbség a két gépsoron
csomagolt zacskós tej zacskónkénti mennyisége között?
Megoldás.
2
I. gépsor
II. gépsor
n1  7
n2  7
x 1  1,0143
x 2  0 ,9886

2
s1  0 ,0065

2
s 2  0 ,0061
F sz 
s2
s
2
1

0 ,0065
0 .0061
 1 ,0657
F t  4 ,28
Mivel F sz  F t , ezért az egész sokaságban a
két szórás  1   2  egyezése elfogadható.
Illeszkedésvizsgálat  –próbával
2
Azt, hogy az adott minta alapján az alapsokaság tekinthető-e ismert eloszlásúnak
(normális, exponenciális stb. eloszlásúnak ), a tapasztalati és az elméleti
sűrűségfüggvény összehasonlításával tudjuk eldönteni.
A gyakorlati f n és az elméleti f sűrűségfüggvények illeszkedésére, vagyis annak
eldöntésére, hogy tekinthető-e egy minta adott eloszlásúnak, szolgál az alábbi próba.

2
Illeszkedésvizsgálat –próbával
diszkrét esetben
Tétel.
Egy n elemű minta alapján feltehető-e, hogy az egy adott F0  x 
eloszlásfüggvénnyel rendelkező eloszlásból származik?
Null hipotézis: H 0 : ismeretlen F  x   F 0  x  ?
Tekintsük a következő statisztikai függvényt:
r
 sz  
2
 fi
 np i 
2
, ahol
np i
i 1
f i - az n megfigyelésből az x i érték előfordulási gyakorisága,
p i - az x i érték bekövetkezési valószínűsége a feltételezett eloszlás alapján,
r - a megfigyelt valószínűségi változó értékeinek száma.
Csak akkor alkalmazható, ha minden i esetén np i  10 !
Amennyiben  sz   e , akkor a null hipotézist ( az eloszlás típusára tett feltevést)
elfogadjuk, egyébként elvetjük.
2
 e értékét táblázatból határozhatjuk meg:  e2 %; r  1 
2
2

2
Illeszkedésvizsgálat –próbával
diszkrét esetben
1. Példa:
Szabályos-e az a dobókocka, amellyel 600 dobást végezve a következő
eredményeket kaptuk?
Dobott szám
gyakoriság
1-es
98
2-es
109
3-as
90
4-es
102
5-ös
103
6-os
98
Döntsünk 95% valószínűséggel!
2. Példa:
95% valószínűséggel származhatnak-e az alábbi adatok binomiális eloszlásból,
ahol p  0 ,3 ? ( x az esemény, f a gyakoriság )
x
f
0
12
1
39
2
27
3
15
4
4
5
3

similar documents