Presentatie Flynth

Report
ZAKENDOEN IN DUITSLAND
Vereniging Ondernemers Belang, Vereniging Industriële Belangen &
Parkmanagement SHS
22 mei 2014, Hotel Faber Hoogezand
Flynth
Duitsland Desk
FLYNTH, PRETTIG KENNISMAKEN…
De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers
met het realiseren van ambities en doelen. Doelgericht ondernemen
op basis van actuele cijfers, met een plaats- en tijdsonafhankelijke
dienstverlening, heldere prijzen en gefundeerd advies.
Aangenaam:
mr. drs. Emile Zijlstra RB, senior belastingadviseur/fiscaal mediator.
Lid van de werkgroep Internationaal van Flynth,
Lid van de Duitsland desk,
Harry Weusthuis , Account-manager Internationaal
Initiator van de Duitsland Desk,
Lid werkgroep Internationaal van Flynth,
Hoofdzakelijk bezig met totaal advies aan ondernemers
die zowel die zowel in Nederland als in Duitsland actief zijn.
Flynth Duitsland Desk:





Begeleiding NL-ondernemers in Duitsland.
Begeleiding DLD-ondernemers in Nederland.
Juridische advisering
Fiscale advisering
Administratie
* Boekhouding (ook voor Duitse GmbH)
* Loonadministratie
* Fiscale aangiften
Starterspakket Bouw- en installatie
Trainingen “Starten in Duitsland”
INTERNATIONAAL ZAKENDOEN
• ENKELE FISCALE ASPECTEN
AGENDA
■
Nederland als fiscale uitvalsbasis
■
Salary split
■
Deelnemingsvrijstelling
■
Transfer pricing
■
Rente aftrek
■
Civielrechtelijke aspecten/risico’s
■
Waar is de winst belast
■
BTW aspecten
NEDERLAND ALS FISCALE UITVALSBASIS

Verdragennetwerk, beperking bronbelasting op dividenden;

100% deelnemingsvrijstelling, winstuitkeringen van (buitenlandse)
dochterrechtspersonen onbelast;

Geen inhouding op uitbetaalde intrest en royalties;

BTW verleggingsregeling bij import uit derdelanden;

Rulingbeleid en horizontaal toezicht.
SALARY-SPLIT
Een salary split wordt gerealiseerd door het aanbrengen van een verdeling
van de heffingsbevoegdheid over het arbeidsinkomen (in beginsel in
overeenstemming met de feitelijke verdeling van die werkzaamheden) over
de verschillende landen.
Het voordeel van een salary-split is dat het in het buitenland te belasten
inkomen doorgaans tegen (lagere) belastingtarieven zal worden belast,
terwijl in Nederland de voorkoming van dubbele belasting wordt verrekend
tegen het hogere progressieve tarief.
SALARY-SPLIT
Voorbeeld:
Henk werkt in Emmen voor De Vries B.V., daarnaast werkt Henk ook nog voor
De Vries GmbH in Düsseldorf.
Het totale inkomen van Henk bedraagt € 100.000, hiervan heeft hij € 40.000
in Duitsland verdiend.
In Duitsland moet hij over dit salaris € 7.000 belasting betalen.
In de Nederlandse aangifte wordt € 100.000 als wereldinkomen belast en is hij hierover plm.
€ 40.000 belasting verschuldigd. Het Duitse salaris is in Nederland vrijgesteld volgens de
formule € 40.000 / € 100.000 × € 40.000 = € 16.000.
Er wordt dus € 16.000 vrijgesteld, terwijl Henk in Duitsland maar € 7.000 hoeft te betalen.
Voordeel € 9.000 netto per jaar.
SALARY-SPLIT: werknemer
Een werknemer die buiten de woonstaat (Nederland) werkt is in Duitsland
belast, indien 1 van de volgende voorwaarden zijn vervuld:
■
de werknemer is in een periode van twaalf maanden, welke periode in
het kalenderjaar in kwestie aanvangt of eindigt, langer dan 183 dagen
aanwezig in de werkstaat (Duitsland), OF
■
de beloning wordt gedragen door of namens een Duitse werkgever, OF
■
de beloning komt ten laste van een vaste inrichting van de werkgever in
Duitsland.
Begrip Werkgever: materieel => onder leiding en toezicht
Nieuwe verdrag tussen Duitsland en Nederland
■
Apart artikel voor bestuurder en commissarissen (is in het huidige
verdrag niet zo);
■
Belast in het land waar het Lichaam is gevestigd +> waar de
werkzaamheden zijn verricht is NIET van belang;
■
Duits standpunt nieuw verdrag: ALLES wat de bestuurder ontvangt
van de werkgever;
■
Nederlands standpunt: alleen de bestuurderswerkzaamheden,
voor het overige regime werknemers.
SOCIALE ZEKERHEID: Land waar iemand werkt
■
> 25% werkzaamheden in Nederland + wonen in Nederland =>
blijft sociaal verzekerd in Nederland;
■
Detachering => maximaal 24 maanden, niet ter vervanging van
een ander die max. 24 mnd werkzaam was.
PENSIOEN
Onzuiver (sanctie!!) als Duits deel wordt meegenomen in Nederland
=> kan alleen als ook over Duits deel pensioen wordt opgebouwd +
kosten daarvan aan Duitsland worden doorbelast.
DEELNEMINGSVRIJSTELLING
TRANSFER PRICING
 De documentatieverplichting die is opgenomen in art. 8b(3) VpB:

'De (...) lichamen nemen in hun administratie gegevens op waaruit
blijkt op welke wijze de in dat lid bedoelde verrekenprijzen tot
stand zijn gekomen en waaruit kan worden opgemaakt of er met
betrekking tot de tot stand gekomen verrekenprijzen sprake is van
voorwaarden die in het economische verkeer door onafhankelijke
partijen zouden zijn overeengekomen.'
De belastingplichtige dient aannemelijk te maken dat de
gehanteerde verrekenprijzen zakelijk zijn (omgekeerde
bewijslast) => geldt ook voor rente!
TRANSFER PRICING
Transferpricingdocumentatie zou o.a. het volgende kunnen
omvatten:
■
economisch onderzoek naar economische ratio's van
vergelijkbare ondernemingen;
■
intercompany agreements, zoals een cost allocation agreement
voor de doorberekening van de concernoverhead;
■
tijdregistraties, kostenoverzichten en dergelijke;
■
overzicht van economische functies en risico's;
■
organisatieschema's en job descriptions.
1. Een beschrijving van de vijf vergelijkbaarheidsfactoren die zijn
aangeven in de OESO-richtlijn, te weten:
- de kenmerken van de goederen en de diensten;
- de functionele analyse, inclusief gelopen risico’s en gebruikte
activa;
- een beschrijving van de contractuele voorwaarden;
- een beschrijving van de economische omstandigheden;
- een beschrijving van de ondernemingsstrategieën.
Voorbeelden van desbetreffende gegevens zijn vastgestelde
budgetten, verslagen van aandeelhoudersvergaderingen en verslagen
van bestuursvergaderingen.
2. Een onderbouwing van de keuze voor de gehanteerde
verrekenprijzenmethode:
 De belastingplichtige heeft een zekere vrijheid in zijn keuze.
Motivatie is vereist indien men afwijkt van het gebruikelijke
methode, zoals een resale minus gaan gebruiken bij een
productiemaatschappij waar normaliter een cost-plus wordt
gebruikt. Let op! Onder de Europese regelgeving wordt zonder
meer een analyse geëist.
3e ITEM
 Een onderbouwing van de prijs, waaruit kan worden opgemaakt of
met betrekking tot de tot stand gekomen verrekenprijzen sprake is
van voorwaarden die in het economische verkeer door
onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen.
‘AVANCE PRICING AGREEMENT’
■
Als de keuze voor de toe te passen methode en de uiteindelijke
prijszetting bepaald zijn:
■
aan de Belastingdienst voor leggen en haar goedkeuring vragen ?
+> een 'Avance Pricing Agreement' ( APA ).
■
Als de belastingautoriteiten van een land waar geen ruling mee is
afgesloten een winstcorrectie aanbrengen, kan internationale
dubbele belastingheffing optreden.
RENTEAFTREK
 Een internationaal gebruikelijke manier voor de structurering van acquisities
is door middel van een - nieuw opgerichte - overnameholding in het land
waarin de overname plaatsvindt. Deze holding verkrijgt de aandelen in de
target (lees: de bv). De eerstgenoemde neemt ter financiering een lening op,
binnen of buiten de groep. Vervolgens gaan holding en target een fiscale
eenheid aan, waardoor de rentelasten van eerstgenoemde kunnen worden
verrekend met de operationele resultaten van laatstgenoemde.
 Nederland kent sinds 2012 (wederom) een aftrekbeperking voor
acquisitierente.
 Het MKB wordt uit de wind gehouden door de franchise van €1.000.000 aan
rente (!)
■
.
.
RENTEAFTREK
 Onderscheid moet worden gemaakt tussen leningen met een te
lage rente ( lening met onzakelijke voorwaarden) en onzakelijke
leningen . Bij de eerste categorie vindt slechts een rentecorrectie
plaats en komt het afwaarderingsverlies in aanmerking.
Bij de tweede categorie vindt een rentecorrectie plaats en is het
afwaarderingsverlies niet aftrekbaar (en bij de debiteur informeel
kapitaal).
CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN/RISICO’S
■
B.V. met buitenlandse dochtervennootschap risico ingeperkt;
■
B.V. met vaste inrichting risico werkt vol door;
■
Eenmanszaak / V.o.f. risico werkt vol door;
■
Algemene voorwaarden eventuele rechtskeuze;
■
Let op specifieke nationale regels;
CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN/RISICO’S
BV met buitenlandse
dochtervennootschap
CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN/RISICO’S
BV met buitenlandse
vaste
inrichting
BV met
buitenlandse
vaste inrichting
Risico
CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN/RISICO’S
Eenmanszaak/VOF
WAAR IS DE WINST BELAST

Buitenlandse rechtspersoon land van vestiging;

Vaste inrichting / vaste vertegenwoordiger land van v.i.;

Doorberekening (intercompany pricing) marktconform;

Wijze van calculatie steeds vastleggen en documenteren;

In Nederland ruling mogelijk in sommige andere landen ook
afstemming vooraf mogelijk;
BTW-ASPECTEN
■
Levering van goederen aan ondernemers;
■
Bij vervoer van goederen;
■
Belast waar het vervoer aanvangt, maar naar ander EU-land 0%tarief/vrijgesteld;
■
Stel facturering NL- moeder aan EU-dochter aan EU klant (ABC-transactie);
■
Vervoer rechtstreeks vanuit NL naar EU klant;
■
Factuur NL-moeder aan EU dochter 0% vrijgesteld;
■
Factuur EU-dochter aan EU klant afhankelijk van lokale wetgeving (NL zegt
ook 0% vrijgesteld).
BTW-ASPECTEN
ABC-Transactie
BTW-ASPECTEN
■
Levering van goederen aan particulieren
■
Levering vanuit Nederland via verzending: belast met NL-BTW
■
Boven een drempelbedrag per land, BTW van dat land
■
Aanmelden in dat land als ondernemer
DREMPELBEDRAGEN
DREMPELBEDRAGEN
BTW-ASPECTEN
Verrichten van diensten aan ondernemers:
■
Hoofdregel: belast waar afnemende ondernemer is gevestigd;
Zou kunnen leiden tot BTW ondernemerschap aldaar.
Vaak is er een verleggingsregeling.
■
Dan factureren met 0% met de vermelding dat BTW heffing is
verlegd naar de afnemer.
■
Listing ICP maken
BTW-ASPECTEN
Verrichten van diensten aan particulieren:
■
Hoofdregel: belast waar dienstverrichter is gevestigd.
Uitzonderingen:
Diensten m.b.t. onroerende zaken, plaats o.z.
Personenvervoer, waar dat daadwerkelijk plaatsvindt.
Toegang tot evenementen, waar evenement is.
Elektronische diensten door ondernemer van buiten EU, waar
afnemer woont.
Vragen!?
Dank voor uw aandacht.
Voor nagekomen vragen:
mr. drs. Emile (E.J.B.) Zijlstra RB
[email protected]
06-23 926 174
Voor nagekomen vragen:
Harry (J.H.F.) Weusthuis
[email protected]
06-53 553 393

similar documents