I-2 P.Ivanovski Dijagnoza FEREMIJA

Report
ДИЈАГНОСТИЧКИ ЗНАЧАЈ
ФЕРЕМИЈЕ
Петар Ивановски
Šta treba znati o gvožđu...
 Gvožđe je element u tragu (bakar, cink),
 Niska koncentracija u biološkom materijalu,
 Ima ga svuda (treba sprečiti kontaminaciju...)
Uzorkovanje i određivanje feremije
 Obezbediti apsolutnu čistoću:
- epruveta za uzorkovanje,
- hemikalija,
- posuđa sа koјim se izvodi analiza,
- dejonizovana voda

Koristiti zatvoreni sistem epruveta ili plastične epruvete za jednokratnu
upotrebu
 Pranje staklenih sudova i epruveta: preko noći u 6 mol/HCl, ispiranje
6 x sa vodom
 Metode za određivanje i instrumenti moraju imati visoku analitičku
osetljivost i specifičnost, zbog ekstremno niske koncentracije koja se
određuje
Šta je još važno znati...
 Serum (interferencija u jako hemolizovanom uzorku,





lipemija)
Fe pokazuje cirkadijalni ritam - max. conc. ujutru,
min. uveče
Fe pokazuje i varijaciju iz dana u dan
Dnevne varijacije Fe...(10-20 puta)...
infekcija/inflamacija veoma brzo obaraju Fe...
Svi ovi faktori ograničavaju dijagnostičku
upotrebljivost određivanja serumskog Fe...
Zbog svega toga...
 Rezultat serumskog Fe treba uvek interpretirati u






kombinaciji sa:
Odgovarajućim anamnestičkim podacima...
uzrast, ishrana, tegobe (infekcija, inflamacija, git,
hepatične, srčane, endokrine...)
Rutinska hematološka analiza (MCV, RDW, Hb, Er,
Rtc,...)
Feritin
Transferin
TIBC
Saturacija transferina
Pošto je feritin pozitivan reaktant
akutne faze...
 Uz nivo feritina uvek odrediti i :
 C R P (prokalcitonin, SE, firbinogen...) pokazatelj
infekcije/inflamacije
FERITIN
Nivo serumskog feritina je indikator količine deponovanog gvožđa
 1 μg/L feritina u serumu ~ 140μg rezervnog Fe/kg TT (8 mg dep.Fe)

 Snižen feritin (<12 μg/L) je prvi biohemijski znak deficijencije Fe,
hematološki znak je ...
a prvi
 Povišen feritin (žene > 200 μg/L; muškarci > 300 μg/L)
- infektivna/inflamatorna oboljenja
- akutne i hronične bolesti jetre
- maligne bolesti, HLH...
- hipertireoidizam
- hemolizna, megaloblastna, sideroblastna anemija, talasemije
- jatrogeno (neadekvatna parenteralna primena Fe...)
- hemohromatoza, hemosideroza
 Feritin ne pokazuje cirkadijalni ritam, vrednosti zavise od uzrasta i pola
TRANSFERIN
 Fe se transportuje kroz organizam vezan za plazma protein





apotransferin (kompleks apotransferina - 2 Fe3+ predstavlja
transferin)
U plazmi se nalazi oko 2.5 mg Fe3+
Transferin predstavlja grupu od 20 različitih izotransferina:
99% transferina u plazmi sačinjavaju penta-, tetra-, i
trisijalo-forme, 1% transferina čini disijaloforma (10-15
puta se povećava u alkoholizmu)
Svi oblici transferina imaju jednak afinitet prema Fe
Referentni interval: 2-4 g/L (Nelson 0,95-3,85 g/l)
nema cirkadijalnog ritma, pol i uzrast bez uticaja
Transferin ...
 Povišena koncentracija transferina:
- anemija zbog nedostatka Fe
- trudnoća, terapija estrogenima
 Snižena koncentracija transferina:
- anemija hroničnih bolesti
- smanjena sintetska funkcija jetre (bolesti jetre,
malignitet)
- akutna inflamacija i infekcija (negativni reaktant
akutne faze)
- hipoproteinemija i gubitak proteina (opekotine, bolesti
bubrega, malnutricija)
 Transferin od 0.15 g/L dovoljan je za normalnu eritropoezu
TIBC (Total Iron Binding Capacity)
 TIBC meri maksimalnu količinu Fe koju transferin može da
veže
 TIBC: 45 - 80 μmol/L
 Povišen TIBC:
• deficijencija Fe
• hepatitis
• trudnoća
• upotreba oralnih kontraceptiva
• hemohromatoza
Snižen TIBC:
infekcija/inflamacija
malignitet
nefroze
malnutricija
megaloblastoza
hemoliza
atransferinemija
Saturacija transferina
 Udeo transferina zasićenog gvožđem u odnosu na njegov
ukupan kapacitet vezivanja gvožđa
 Referentni interval: 15-45%
Saturacija transferina (%) =
 Ovo je jedina medicinski opravdana
X 100
indikacija za određivanje koncentracije
gvožđa u serumu!!!
Saturacija transferina
 Referentni interval: 15-45%

Snižena saturacija transferina < 15 %
Anemija usled nedostatka gvožđa
 Povišena saturacija transferina > 55 %
Bolesti usled nagomilavanja gvožđa...
Hemohromatoze... priča za 2013...
 HH (C282Y, H63D)
 Juvenilna hemohromatoza (HVJ – hemojuvelin)
 Deficit TfR2
 Kongenitalna atransferinemija
 Deficijencija feroportina
 Neonatalna hemohromatoza
 Hemosideroze
 Saturacija transferina ↗↗
 Feritin ↗↗
 I još mnogo toga...

similar documents