Globalisering H2: De wereld, een mozaiek van regio`s

Report
H4 Klimaatbeleid in de praktijk
SAMSØ - Denemarken
 Eiland met 4.700 inwoners, 100 km²
 Vanaf 2000 in drie jaar tijd zelfvoorzienend

11 onshore windturbines en 10
offshore turbines
Zonnecollectorcentrale en
strocentrale (biomassa)
Bio-ethanol uit koolzaad
electrische trekkers
4.1 Beperking broeikasgassen
Energievoorziening
 Fig 4.1 Energievoorziening wereld 1980-2030
 Energie voornamelijk uit fossiele brandstoffen
 Overig:




Biomassa en huishoudelijk afval
Kernenergie
Waterkracht
Wind en zon
Waarom alternatieve energie?
 Terugdringen CO2
 Fossiele brandstoffen niet-vernieuwbaar: na 100-150
jaar op
 Verdeling fossiele brandstoffen over de wereld
Emissiehandel
Transportbesparing
 Efficiënter transport:
 Afstanden klein houden (leverancier – afnemer)
 Verminderen van volume en gewicht
 Optimaler gebruiken retourstromen
Huiswerk:
 Lz par 4.1
 M 5 t/m 9
4.2 Duurzame energie
 World solar challenge
Duurzame energiebronnen
 Structurele maatregel tegen CO2 - uitstoot
 Brongerichte aanpak
 Verbetering milieu op lange termijn
3 soorten duurzame energiebronnen:
 Bronnen die warmte afgeven
 Bronnen waarmee electriciteit kan worden opgewekt
 Bio-energie (verbranding / vergisting)
Bronnen die warmte afgeven
 Zonne energie
 minder toegepast dan je zou denken
 Kostbaar:
 Dure fabricage zonnecollectoren
 Rendement niet overal hoog
Aardwarmte
 Energie onttrokken aan de aardkorst
 Veel energie beschikbaar b.v. bij vul kanen en geisers
Warmtepomp
Aardwarmte
Bronnen waarmee electriciteit kan
worden opgewekt
 Windenergie
 In combinatie met andere energiebronnen
 Kostbaar:
 Hoge ontwikkel- en plaatsingskosten
 Nederland geschikt:
 Kust
 Westelijke winden
Waterkracht





Watervallen
Stuwdam
Golfslagenergie
Getijdenenergie
Blauwe energie
Bio-energie
 Gewonnen uit organisch materiaal
 Biobrandstoffen
 B.v. uit energiegewassen (niet voor
 consumptie)
 Meestal bio-ethanol
Echter ook nadelen:
 Verbranding van hout
 Compenseren met nieuwe aanplant
 Filters tegen broeikasgassen
 Oliepalmplantages Z.O.- Azië en soja in Zuid Amerika
 Kappen tropisch regenwoud
 Ten koste van lokale bevolking
Sojaplantage
Andere alternatieven
 Kernenergie
 Geen CO2
 Radioactief restafval
 Elektrische auto
CO2-opslag
Huiswerk:
 L par 4.1
 Lz par 4.2
 M 10 t/m 17
4.3 Beleid en belangen

similar documents