Dr. Barlai Róbertné prezentációja ide kattintva tekinthető meg

Report
A minősítés és az önértékelés
kapcsolata, szerepe a
minőségfejlesztésben
Barlai Róbertné
Intézményértékelés
• Az intézményértékelés területei három
nagy csoportra oszthatók: feltételrendszer,
humán tényezők, szervezet és működés.
Ezek részterületei sokoldalú és átfogó
információkat adhatnak az intézmény
munkájáról. (Gallup Intézet)
• Az intézményértékelés lehet belső
(önértékelés) és külső (PSZE).
• Az intézményértékelés fókusza: az
intézmény pedagógiai munkája
Intézményi önértékelés
• „ A tanulók sikere az a hivatkozási pont,
amely révén a pedagógusok önmagukat
megítélik, és csak a legcinikusabb tanárok
jelentik ki, hogy a tanulói teljesítménynek
nincs köze a tanítás minőségéhez.
• A valóságban ezért az önértékelésnek
nincs sem kezdete, sem vége, mert
mindig teljesebbé válik és fejlődik.”
(Önértékelés az európai iskolákban.
Szerk. Baráth Tibor 2006)
A minőségfejlesztés alapja
az EU szerint
Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2001
februárjában elkészült a tagországoknak tett ajánlásából
“Európai együttműködés az iskolai oktatás minőségének
értékelésében“ (2001/166/ EC) annak egyik fontos
pontját választotta:
• A külső értékelés fejlesztése annak érdekében,
hogy az módszertani segítséget nyújtson az
iskolai önértékelés számára és olyan külső
képet nyújtson az iskolának, amely bátorítja a
folyamatos fejlesztést, biztosítva azt, hogy ez
ne szorítkozzék egyszerűen csak
adminisztratív ellenőrzésre.
Az intézményi önértékelés
eddigi története
• COMENIUS 2000 Közoktatási minőségfejlesztési
program, benne az intézményi önértékelés –
nyitott önértékelés, irányított önértékelés
(meghatározott területekkel), intézkedési terv(ek).
• IMIP - benne intézményi önértékelés az
intézmény által választott szempontokkal és
módszerekkel (Kt. kötöttségek: szülők,
alkalmazottak megkérdezése, országos
kompetenciamérés felhasználása a fejlesztésben.)
A külső intézményértékelés
• Fenntartó feladata, 5 évenként legalább
egyszer
• A szempontrendszer nem egységes,
különböző rendszerek éltek, általában
szakértői műhelyek gondozásában
• Tapasztalatok: eltérő minőség, uralkodik a
papíralapúság, a bürokratikus működés
ellenőrzése
A minőségfejlesztés és a
pedagógusok értékelése
• Teljesítményértékelés bevezetése 2007-ben
– saját belső rendszer megalkotásával.
• Tapasztalatok: eltérő minőségű rendszerek,
nem rendszeres működtetés, gyenge
visszacsatolás, gyengén működő pozitív
megerősítés (mindenki jó), stb.
• Minősítés a Kjt szerint- 5 szempont
önmagában, minden értelmezés nélkül.
• Első számú vezetők értékelése nem kötelező.
Mi az, amit továbbra is hasznosítható?
• Minden tapasztalat, amit eddig szereztünk.
• A szülők megkérdezése, amit már
megszoktak, az eszköz változik.
• Az alkalmazottak megkérdezése, amit már
megszoktak, az eszköz változik.
• A belső önértékelési team működése.
• A pedagógusok belső
teljesítményértékelésének szemlélete, a
visszacsatolás bevált gyakorlata.
Mi az, ami új lesz?
• Az intézményi önértékelés szempont- és
eszközrendszere- fókuszban a tanulási
folyamat
• A pedagógusok értékelésének szempont- és
eszközrendszere- fókuszban a tanulási
folyamat
• A vezető önértékelése- fókuszban a
pedagógusok munkájának támogatása
• A külső értékelésekkel való összehasonlítás
A teljes értékelési rendszer
Intézmény
külső értékelése
Pedagógusok és
vezetők külső
értékelése, minősítés
Belső önértékelések: pedagógus,
vezető, intézmény
A PSZE pedagógus-értékelés és a
minősítés kapcsolata
• A pedagógusok minősítésének egyik
információs forrása a PSZE keretében készült
jegyzőkönyv a pedagógus munkájáról. (Knt:
a minősítés előzménye az előzetes értékelés –
foglalkozás-látogatás alapján.)
• A pedagógus mindkettőre felkészül, illetve
folyamatosan gyűjti az információkat saját
pedagógiai munkája eredményeiről.
• Folyamatosan reflektál magában a saját
munkájára – nem 5 évenként ül le, milyen
pedagógus vagyok én?
Középpontban a tanulási folyamat
•
•
•
•
•
•
•
•
Hogyan tanítok, hogyan tanulunk?
Milyen módszereket alkalmazok?
Tudok-e figyelni mindegyik tanítványomra?
Ki az, aki jól fejlődik és ki az akivel nem
vagyok elégedett?
Mit tudnék tenni, hogy ő is jobb legyen?
Sikerült együtt valami eredményt elérnünk?
Beszélnem kell vele erről?
Stb.
A vezetők és a
pedagógus-értékelés- minősítés
• A vezető a PSZE keretében a tanfelügyelőkkel
együtt látogat 2 foglalkozást.
• A látottak megbeszélésén módja van értékelni
a pedagógust a tanfelügyelők előtt.
• Kitölt egy értékelést a pedagógusról.
• A minősítő bizottság egyik tagja.
A vezető tehát továbbra is kulcsszereplő
egy-egy pedagógus munkájának
minősítésében.
A vezető motiváló szerepe
• A vezetőnek az 5 éven belül sokféle alkalma
van visszajelezni a pedagógus munkájáról –
motiváló, ha elsősorban az erősségeire figyel,
és arra építve ad számára feladatokat.
• Ezekbe a feladatokba bevonja a vezetés
tagjait: helyettesei, munkaközösség-vezetők.
• Közösen tökéletesítik a belső
teljesítményértékelési rendszert,
összhangban a külső értékeléssel.
Az önértékelés megközelítései
• Légy őszinte önmagadhoz!
• Ne becsüld le az értékeidet, ezeket mutasd
meg másoknak is!
• Légy büszke az erősségeidre!
• Folyamatosan akarj fejlődni!
• Tartsd fontosnak a tanulók véleményét!
• A külső értékelést fogadd fontos
visszacsatolásként!
• Fogadd el, hogy nem lehetsz mindenben a
legjobb, ez motivál a fejlődésedben!
A külső értékelés megközelítései
• Úgy ellenőrizz-értékelj másokat, ahogy Te
elvárod, hogy a munkádat hogyan
ellenőrizzék-értékeljék!
• Őszintén, de empatikusan jelezz vissza!
• Koncentrálj az érintett erősségeire!
• Szánj időt a visszacsatolásra, ehhez
teremts megfelelő légkört!
• Támogasd mások fejlődési lehetőségeinek
felismerését!
Az intézmény feladatai a PSZE és a
pedagógusminősítés alkalmazásával
kapcsolatban
• A munkaköri leírások felülvizsgálata.
• Pedagógusok teljesítményértékelésének
igazítása a külső értékeléshez, a minősítés
szempontjaihoz.
• A vezető értékeléséhez kapcsolódó
intézményi szervezeti kultúra, klíma vagy
egyéb- a vezetés munkájáról visszajelzést
adó mérések folytatása- PSZE eszközök
alapján (szülői, dolgozói elégedettségmérés).
• A külső intézményértékelés szempontjainak
kiegészítése az intézményi specialitások
követése céljából.
Mindenkinek szüksége van arra,
hogy valamiben ő a legjobb!
Köszönöm a figyelmet!
Barlai Róbertné Kati
[email protected]

similar documents