Az Ószövetség könyvei

Report
 39 könyvből áll
 Elbeszélése a teremtéstől indul. Majd Isten választott
népének, Izráelnek történetén vezet végig a
kezdetektől a babiloni fogságon át a száműzetésből
történő hazatérésig.
 Törvény
 Történeti könyvek
 Költészeti, bölcseleti könyvek
 Prófétai könyvek
Törvény
Történeti
Költészeti,
bölcseleti
Prófétai
1. Mózes
2. Mózes
3. Mózes
4. Mózes
5. Mózes
Józsué
Bírák
1-2. Sámuel
1-2. Királyok
1-2. Krónikák
Ezsdrás
Nehámiás
Eszter
Jób
Zsoltárok
Példabeszédek
Prédikátor
Énekek éneke
(Nagy próféták)
Ézsaiás
Jeremiás
Jeremiás siralmai
Ezékiel
Dániel
(Kis próféták)
Hóseás
Jóel
Ámós
Abdiás
Jónás
Mikeás
Náhum
Habakuk
Sofóniás
Aggeus
Zakariás
Malakiás
 A zsidók Mózes öt könyvét Isten törvényének, vagyis
Tórának nevezik.
 A világ, benne az ember, teremtéséről, Izráel népének
létrejöttéről, az egyiptomi szabadulásukról, a Sínai
hegynél adott isteni rendelkezésekről (benne a 10
parancsolattal), illetve a pusztai vándorlásukról
olvashatunk benne.

2Én,
az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság
házából. 3Ne legyen más istened rajtam kívül! 4Ne csinálj magadnak semmiféle
istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a
föld alatt a vízben vannak. 5Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a
te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat
is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. 6De irgalmasan bánok ezerízig
azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. 7Ne mondd ki
hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül,
ha valaki hiába mondja ki a nevét! 8Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és
szenteld meg azt! 9Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle
munkádat! 10De a hetedik nap a te Istenednek, az ÚRnak nyugalomnapja.
Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se
szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. 11Mert hat nap
alatt alkotta meg az ÚR az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban
van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az
ÚR a nyugalom napját. 12Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess
azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked! 13Ne ölj! 14Ne
paráználkodj! 15Ne lopj! 16Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen! 17Ne
kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se
szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé!
 Izráel történetét mondják el onnan kezdve, hogy
Józsué vezetésével fokozatosan elfoglalják az „ígéret
földjét”. (kb. Kr.e. 1400)
 Beszámol a királyság létrejöttéről, belső és külső
viszályokról, Asszír és babiloni fogságba vitelről. (Kr.e.
1050-Kr.e. 586)
 Eszter könyve a fogságban levő zsidóság egy kritikus
élethelyzetéről számol be.
 Ezsdrás és Nehémiás könyve a fogság utáni időszakról
ad híradást.
 Jób könyve dráma egy ember szenvedéseiről.
 A zsoltárok lírai költemények, imádságok, énekek
Istenhez. Nagyon sok zsoltárnak Dávid király a
szerzője.
 A Példabeszédek, illetve Prédikátor könyve Salamon
király mondásait foglalja össze.
 Az Énekek éneke egy szerelmi történetet beszél el
keleti szerelmes költemény formájában.
 A próféták Isten szavának tolmácsolói. Az üzenetet
kaphatták látomásban, álom által, hallható hangon,
vagy belső sugalmazásra.
 A próféták Istent dicsőítő életre buzdítottak,
megtérésre hívták a bűnösöket, hirdették a Messiás
(Krisztus) ígéretét.
 A „nagy” illetve „kis” prófétai megjelölés a könyveik
mérete alapján lett megállapítva.
 A teljes …… …….. és hasznos ……………………, a feddésre,
a …………………., az igazságban való nevelésre, hogy az
Isten embere, minden …. cselekedetre felkészített
legyen.
2Tim 3,16-17.

similar documents