jól-lét deficites terek Magyarországon

Report
A jól-lét mérése …
Lorem Ipsum
Dr. Nagy Gábor – Dr. Koós Bálint :
Térségi jól-lét mérése –
jól-lét deficites terek Magyarországon
TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV -2012-0069
A kályha – A Stieglitz-Sen-Fitoussi
Jelentés
A mai világban a jólétet a GDP értékében mérik, azonban sok
alternatíva van, melyek alkalmazása gazdasági és társadalmi
szempontból is megalapozottabb lehet.
Az új mutatók kiemelt figyelmet fordítanak a
fenntarthatóságra, a lakosság elégedettségére és
esélyegyenlőségre, de megmaradnak a klasszikus gazdasági
elemek is.
Amit mérünk, befolyásolja a cselekedeteinket; ha a
méréseink hibásak, a döntéseink torzulhatnak.
A GDP fellendítése és a környezet védelme között valójában
talán nem is kellene választani, ha a környezet leromlását
megfelelően beépítjük a gazdasági teljesítményt leíró
méréseinkbe.
Hasonlóképpen, gyakran az alapján döntjük el, hogy melyik a
jó stratégia, hogy melyik támogatja a gazdasági növekedést;
de ha a teljesítményméréseink hibásak, a levont
következtetéseink is azok lehetnek.
SSF-Jelentés II.
Az általánosan használt statisztikák nem feltétlenül tudnak
„megfogni” bizonyos, az állampolgárok jól-létére egyre
nagyobb hatással lévő jelenségeket.
Az a mód, ahogyan a statisztikai adatokat bemutatják vagy
használják, torz képet adhat a gazdasági jelenségek
irányzatairól. Például rendszerint nagy hangsúlyt kap a GDP,
holott a nettó nemzeti összterméknek (ami számításba
veszi az értékcsökkenés hatását) vagy a háztartások valódi
bevételének (amely a gazdaságon belül a háztartások
tényleges jövedelmére koncentrál) sokkal lényegesebbnek
kellene lennie.
Amire szükség van, az az egyes mérések megfelelő
felhasználásának jobb megértése.
SSF-Jelentés III.
A jelentés különbséget tesz a jelenlegi jól-lét és a
fenntarthatóság értékelésekor, azaz hogy mennyire
lehet mindezt hosszú távon fenntartani.
A jelenlegi jól-lét egyaránt kapcsolódik a gazdasági
forrásokhoz, például a jövedelemhez, és az emberek
életének nem gazdasági jellegű vonatkozásaihoz (mit
csinálnak, mit csinálhatnak, hogyan éreznek, milyen a
természeti környezet, amiben élnek).
Az, hogy a jól-lét ezen szintjei fenntarthatók-e, attól
függ, hogy a mi életünkben fontos „tőkét” (természeti,
fizikai, emberi, társadalmi tőke) továbbadjuk-e a
következő generációknak.
SSF-Jelentés IV.
A jelentés másik kulcsüzenete, hogy eljött az ideje annak, hogy
mérési rendszereinkben a hangsúlyt a gazdasági teljesítmény
méréséről az emberek jól-létének a mérésére helyezzük.
A jól-lét mérését pedig a fenntarthatósággal összefüggésben kell
vizsgálni.
A jól-lét hangsúlyozása fontos, mert úgy tűnik, egyre nagyobb a
szakadék az összesített GDP-adatokból származó információk és a
között, hogy mi számít ténylegesen az emberek jól-léte
szempontjából.
Egy olyan statisztikai rendszert kell kidolgozni, ami a piac
aktivitásának mérését az emberek jól-létét középpontba helyező,
valamint a fenntarthatóságot is megragadó mérésekkel egészíti ki.
A módszertan finomodása a
nemzetközi szakirodalomban I.
szatellit elszámolások kialakítása :
Nemzetgazdasági Elszámolási Keret (NGAF)
Integrált Környezeti-Gazdasági Számlák Rendszere (SIEEA)
új szemléletű pénzügyi típusú mutató bevezetése :
Fenntartható Gazdasági Jólét Mutatója (ISEW)
Valódi Fejlődés Mutatója (GPI)
nem pénzügyi szemléletű mutatók kidolgozása :
Humán Fejlettségi Index (HDI)
IHDI – Inequality adjusted Human Development Index
GII (Gender Inequality Index)
MDI – Multidimensional Poverty Index
A módszertan finomodása a
nemzetközi szakirodalomban II.
Környezeti Teljesítmény Indexet (EPI)
Éghajlatvédelmi Teljesítménymutató Index
(CCPI)
ökológiai lábnyom és a CO2- (vagy karbon-)
lábnyom kombinált alkalmazása – komplex
környezeti index
Boldog Bolygó Index (HPI – Happy Planet
Index) – NEF (New Economy Forum) - az
ökológiai állapotot, az életkilátásokat és a
szubjektív elégetettséget egyaránt felöleli
Ökológiai lábnyom
https://sge.lclark.edu/wp/wp-content/uploads/2012/09/World-EFPC1.png
Millenium Development Goals (MDG)
Dashboard on Sustainability kutatás (UNDP)
Az MDG mutatórendszer struktúrája - USA
Jól-lét Nemzeti Számlái (NAWB) - NEF
Életkori sajátosságok megjelenése
a jól-lét egyes rész-mutatóiban
A CIW jól-lét index struktúrája
A lokális szintű jól-lét index térképezése
Nottingham (Nagy-Br.) példáján
Gallup Healthways Well-Being
Index
A közösséggel, vagy a lakókörnyezettel való elégedettség
A környezet minőségének javítási lehetőségei (élhetőbbé tenni
a területet)
Tiszta ivóvízhez való hozzáférés
Gyógyszerek elérhetősége
Testmozgásra alkalmas terület biztonsága
A napi szükséglethez kellő gyümölcs és zöldség mennyiség
bevitele
Éjszakai sétálás közbeni biztonságérzet
Elegendő pénz az élelmiszerek megvásárlására
Elegendő pénz éjjeli menedék / lakás fenntartására
Elegendő pénz az egészségügyi kiadások fedezésére
Közelmúltban meglátogatott fogorvos neve, címe
Orvos elérhetősége
Egészségbiztosítás elérhetősége
Német Nemzeti Jólét Index
(NWI - Nationaler Wohlfartsindex)
A német módszertan más
kezdeményezései
Haladás index (Fortschrittsindex) - a jólét négy
dimenzióját (anyagi, egészségügyi, képzési és
környezeti fenntarthatóságát) ragadja meg, csupán
egy-egy változó révén
A „Jóléti ötös”-nek – Wohlstandsquintett –
elnevezett mutatócsokor, amely az anyagi jólléten, a
környezeti fenntarthatóságon túl vizsgálja a
társadalmi összetartozás, a társadalmi méltányosság,
valamint az állami adósságteher alakulását is
A német parlamenti bizottság által javasolt
dimenziók és indikátorok (2013)
Humán Fejlettségi Mutató
módosítása - MHFM
Az egy főre jutó GDP (PPP-ben) indexet felváltotta az egy főre
jutó adóköteles jövedelem (AKJ);
az oktatási indexet (Education Index – EI), lecserélték a
felsőfokú végzettségűek arányára a 25-X éves korosztályban;
a születéskor várható átlagos élettartamot nem változtatták
meg.
Az eredeti súlyozást sem módosították, a kompozit indexben
mindhárom részelemnek azonos jelentősége maradt.
E változtatásoknak a másodlagos célja az volt, hogy az egyes
komponensek és ennélfogva a teljes MHFM (azaz módosított
HFM) minden területi alapegységre (település, fővárosi kerület)
könnyen és egyértelműen előállíthatóvá váljék, s így az index
értéke alkalmassá váljon a finom területi egyenlőtlenségek, de a
nagyobb társtruktúrák bemutatására is.
Elmozdulás a jól-lét mérése
irányába I.
A társadalmi haladás mérése kapcsán 2010-ben jelölhető meg
az az időpont, mikorra a környezeti ún. „vezérmutatók” első
szakértői listája összeáll (Pomázi, 2010) és tartalmukat is
sikerül egyértelműen rögzíteni. („Jövőkereső” című jelentés az
Országgyűlés számára)
Ezzel egyidőben a nemzeti számlák rendszerének finomítása
kapcsán a közeli jövő feladatai között felbukkan – többek
mellett – a nem megfigyelt gazdaság becslési módszerének
tökéletesítése, vagy a kutatás-fejlesztés tőkésítése. Mindkettő a
jól-lét indikátorok között, illetve leírt tartalmában megjelenik.
Az SSF-Jelentés közvetlen hatásának tekinthetjük, hogy 2010re megszületett az önkéntesek munkavégzésének mérési,
elemzési hátterét bemutató tanulmány (Nádudvari, 2011).
Elmozdulás a jól-lét mérése
irányába II.
Az SSF-Jelentés által meghonosított új adattartalmak közül az
egészségre vonatkozó adatok kapcsán a 2008-2013. évre
vonatkozó ECHI (Európai Közösség Egészségügyi Mutatói)
lista egységes standardizált adatfelvételeit, definícióit és
módszertanát vették át.
A rendszer elemei közül az EHIS (Európai Lakossági
Egészségfelmérés), az EU-SILC (Háztartási költségvetési
és életkörülmény-felvétel), az LFS (munkaerő-felmérés)
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását érintő
modulja, valamint az ESHSI (Egészségügyi és Társadalmi
Integrációról Szóló Vizsgálat) jelenti.
Az alapinformációk így Magyarországon 2004 óta állnak
rendelkezésre országos szinten, így már alkalmasak idősorok
vizsgálatára is. MEHM - (Minimális Európai Egészségmodul).
Elmozdulás a jól-lét mérése
irányába III.
Menet közben a vélt egészségi mutató (percieved health) is
bekerült a lekérdezett tényezők közé. (egészségi állapot szubjektív
megítélése, tartós betegség fennállása, egészségi állapotból fakadó
korlátozottság megítélése a 16 éven felüli népességen belül)
Az egészségi önértékelésre vonatkozó lekérdezések az
Országos Epidemológiai Központ által 2000-ben és 2003-ban
végzett OLEF felmérésekkel indultak el, majd 2009-ben az ELEF
felméréssel folytatódtak.
Kombinált mutatók:
egészségesen várható élettartam (HLY)
betegségben, vagy valamilyen funkcióban korlátozottan eltöltött
várható élettartam (DFLE).
egészségi kilátások (HE),
egészségi rés (HG) mutatója is.
elvesztett potenciális élettartam (PYLL).
Elmozdulás a jól-lét mérése
irányába IV.
A hazai felmérések közül négy érdemel még külön említést:
Az EU-Bizottság által végzett Eurobarométer – Nemzeti jelentés,
illetve az Eurofound 2007-ben végzett második EQLS-felmérés
(Európai Életminőségi Vizsgálat) nemzeti adatai.
A Magatartástudományi Intézet által végzett Hungarostudy
felmérések (1995, 2002, 2006), mely a szubjektív egészségi
állapotra, boldogságra, vonatkoztak
A Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság 2011-es
kutatása (Kopp Mária), melyben a társadalmi jóllét, az életminőség
és a gazdasági növekedés közötti összefüggéseket kísérelték meg
feltárni(tanult erőforrás-gazdagság vs. tanult tehetetlenség)
A Gyermeksegély Egyesület és a UNICEF hazai szervezete felmérése
a gyermekszegénység öröklődéséről. Ennek mérőszáma a
„deprivációs index”, melynek kedvezőtlen alakulásában kiugró súllyal
jelentek meg a lakásviszonyok Magyarországon.
Elmozdulás a jól-lét mérése
irányába V.
A KSH ez irányban tett első lépésének a Társadalmi Helyzetkép,
1996 kiadvány tekinthető, melyet 2000-2007 között többékevésbé rendszeresen további négy riport követett. Utána 2011től indult újra az adatfelvétel.
továbbá, a KSH célzott felmérést készített a „Szegénység,
lakáskörülmények, lakókörnyezet” témakörben (2012).
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és
Vállalkozáskutató Intézet (MKIK GVI) publikálta az adózás elől
eltitkolt jövedelmek becsült nagyságrendjét kistérségi szintre
aggregálva.
A Károli Gáspár Református Egyetem szervezésében készült
második országos felmérés (90 ezres mintán) megyei szintre
aggregálva mutatja be az ország „stressztérképét” és
„aggodalmaskodás” térképét.
A pénz nem minden …
Objektív jól-lét súlyozatlan
Objektív jól-lét súlyozott
Köszönjük a figyelmet!
[email protected]
[email protected]

similar documents