Avfallsförebyggande program

Report
Naturvårdsverkets avfallsarbete –
”Från avfallshantering till resurshushållning”
Catarina Östlund, Naturvårdsverket
[kton/år]
• Miljömål om avfall – två nya etappmål
50000
[kton/år]
45000
• Ytterligare etappmål på gång!
Hög ekonomisk tillväxt (3,8 % årlig avfalls
40000
Historisk ökning 2005 - 2006 (3,5 % årlig a
35000
• Nationella avfallsplanen
• Avfallsutredningen – NV:s yttrande
• NV:s avfallsförebyggande arbete
Miljömål
Historisk ökning 1900 - 2000 (3 % årlig avf
Decoupling
30000
Låg ekonomisk tillväxt (2,6 % årlig avfallsö
Konj*1,28
(3,8 (2,5
%) % årlig a
Historisk ökning
1985 - 2006
Kraftig lågkonjunktur 2008-2012, därefter
25000
Konj*0,88 (2,6 %)
20000
Historisk ökning 1985-20
15000
Decoupling (stagnerande avfallsmängder)
10000
Nationellt Miljömål
Historisk ökning 1900-20
Historisk ökning 2005-20
Kraftig lågkonjunktur 200
2,5%
5000
0
2000
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2010
2015-04-08
2020
2030
2040
2050
1
Generationsmålet
”Det övergripande målet
för miljöpolitiken är att till
nästa generation lämna
över ett samhälle där de
stora miljöproblemen är
lösta, utan att orsaka
ökade miljö- och
hälsoproblem utanför
Sveriges gränser.”
Kretsloppen är resurseffektiva och så
långt som möjligt fria från farliga ämnen.
God hushållning med naturresurserna
Konsumtionsmönstren varor och
tjänster orsakar så små miljö- och
hälsoproblem som möjligt
RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN
FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
Etappmål för ökad resurshushållning
(regeringen maj 2012)
Bygg- och rivningsavfall
Senast år 2020 ska förberedandet för återanvändning
och materialåtervinning av icke-farligt byggnads- och
rivningsmaterial vara minst 70 viktprocent
Återvinning av näring och energi från matavfall
Senast år 2018 ska minst 50 procent av matavfallet
från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras
ut och behandlas biologiskt så att
växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas
så att även energi tas tillvara.
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-04-08
3
Regeringsuppdrag om avfall
• Etappmål minska matavfallet (även föreslå andra mål)
• Etappmål förberedelse återanvändning och
materialåtervinning av papper, metall, plast, glas etc
• Översyn deponiskatten
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-04-08
4
Från avfallshantering till
resurshushållning
Ny nationell avfallsplan 2012-2017
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-04-08
5
Mot ökad resurseffektivitet –
Ex vad vi behöver göra!
• Nya typer av styrmedel
• Tillverka hållbara och återvinningsbara
produkter, billigare reparera
• Öka återanvändningen
• Öka materialåtervinning av god kvalitet
• Utnyttja resurser upplagrade i samhället
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-04-08
6
Prioriterade områden
1. Avfall inom bygg- och anläggningssektorn
2. Hushållsavfall
3. Resurshushållning i livsmedelskedjan
4. Avfallsbehandling
5. Illegal export av avfall till andra länder
NV:s yttrande Avfallsutredningen
• Positivt avfallsförebyggande ges ökat fokus
• Fördelar kommunalt insamlingsansvar förpackn,
men inte färdigutrett
• Förbättrad service och höjda målnivåer för materialåtervinning
• Verksamheter bör ges möjlighet välja avfallsinsamlare (frival),
men kommunen ett grundansvar
• Bra med krav på utsortering av matavfall
• Andra aktörer bör kunna samla in grovavfall inom vissa ramar,
men kommunen ett grundansvar
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-04-08
8
Program för förebyggande av avfall
klart dec 2013
• Mål, åtgärder, styrmedel, indikatorer
• Mat
• Textil
[kton/år]
50000
[kton/år]
45000
Hög ekonomisk tillväxt (3,8 % årlig avfallsökning)
40000
Historisk ökning 2005 - 2006 (3,5 % årlig avfallsökning)
35000
• Bygg- och rivningsavfall
Miljömål
Historisk ökning 1900 - 2000 (3 % årlig avfallsökning)
Decoupling
30000
Låg ekonomisk tillväxt (2,6 % årlig avfallsökning)
Konj*1,28
(3,8 (2,5
%) % årlig avfallsökning)
Historisk ökning
1985 - 2006
Kraftig lågkonjunktur 2008-2012, därefter 2,5%
25000
Konj*0,88 (2,6 %)
20000
• Elektronik
Historisk ökning 1985-2006 (2,5 %)
Historisk ökning 1900-2000 (3 %)
15000
Decoupling (stagnerande avfallsmängder)
10000
Nationellt Miljömål
Historisk ökning 2005-2006 (3,5 %)
Kraftig lågkonjunktur 2008-2012, därefter
2,5%
5000
0
2000
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2010
2020
2015-04-08
2030
2040
2050
9
Styrmedel och åtgärder konsekvensanalyser
• Reparationsavdrag
• Loggbok för byggnader
• Informationskampanj om matsvinn
• Sänkt kyla
Forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering –
analysera resultaten. Ev ytterligare modellberäkningar
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-04-08
10
Matavfall – på gång
• Regeringsuppdrag om etappmål
• Bättre statistik
• Medverkar i Livsmedelsverkets regeringsuppdrag om åtgärder
minska matavfallet
• Samverkansgrupp minskat matavfall (SaMMa)
• Faktablad om hur kommunerna kan minska matsvinnet (NV)
• Vägledning restauranger och storkök (NMR)
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-04-08
11
Matavfall i Sverige
(SMED, 2011)
Jordbruket
?
Livsmedelsindustri
171 000 ton
Butik /Grossist
> 39 000 ton
Skolkök
> 26 000 ton
Restauranger
> 99 000 ton
Hushåll
674 000 ton
Totalt:
> 1 010 000 ton
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-04-08
12
Bjurhovdaskolan – halverat matavfallet!
2 000 ton
(3 %)
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-04-08
13
Textilavfall – på gång/läget
• Regeringsuppdrag om etappmål
• Medverkar i Mistra Future Fashion
• Nordiska projekt- statsministerinitiativ för grön tillväxt
• Examensarbeten
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-04-08
14
Flöden av textilier – nuläge
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-04-08
15
Goda exempel - textil
• H&M kommer börja samla in kläder för återvinning i febr
• Secondhandförsäljning i butiker(Boomerang, Filippa K,
Acne, Polarn&Pyret…more to come)
• Mode med längre hållbarhet (Åhléns)
• Klädbibliotek
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-04-08
16
Bygg- och rivningsavfall – på gång
• Tillsynsvägledningskampanj
• Konsekvenser av 70%-målet (NMR)
• Statistikprojekt uppgifter från miljörapporter
• Konsekvensanalys loggbok
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-04-08
17
Förebygga elavfall – läget/på gång
• Rapport om drivkrafter till att elavfall uppstår (KTH)
• Idékatalog om att förebygga elavfall (NMR, febr 2013)
• NV planerar starta ett nätverk för aktörer inom området
tillsammans med KemI och Energimyndigheten
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-04-08
18
Därför uppstår elavfall
• Billigare produkter
• Kortare och kortare livslängd
• Fler produkter blir elektriska
• Dyr arbetskraft hämmar reparation
• Staten och näringslivet driver på
• Identitet och grupptillhörighet
Studien utförd av KTH
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-04-08
19
Exempel på vad kommuner kan göra
• Matsvinnsprojekt (skolkök, matbanker, resurskockar)
• Minska pappersavfallet
• Öka återanvändningen, ex kretsloppsparker
• Få med hushållen, ex. coachning
• Få med företagen, Visa på win win,
använd hänsynsreglerna
• Visa, mät och ge återkoppling
på mängder
• Idéhandbok Avf Sv Rapport U2011:05
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-04-08
20
VISION
Ӂr 2050 lever vi gott inom planetens
ekologiska gränser”
Catarina Östlund
Sektionen för avfall och kemikalier
Naturvårdsverket
[email protected]
Tel 010-698 10 47
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-04-08
21

similar documents