persconferentie: afbraak oud provinciehuis

Report
PERSCONFERENTIE:
AFBRAAK OUD
PROVINCIEHUIS
Dinsdag, 1 oktober 2013
Een nieuw provinciehuis tegen 2017
Grote troeven
Nieuwe landmark voor Antwerpen

ontwerp door XDGA – Xaveer De Geyter
Open huis
Dichter bij de straatkant
 Omgeven door een park

Duurzaam en veilig gebouw
Ecologisch hoogstandje
 compact

Dwarssnede nieuw provinciehuis
Openbaar park rond
nieuw provinciehuis
Ondergrondse parking
Inplanting nieuw provinciehuis:
bovenaanzicht
Inplanting nieuw provinciehuis:
bovenaanzicht
Plattegro
nd nieuw
provincie
huis
Koningin Elisabethlei
Planning in grote lijnen

april – september 2013: verhuis diensten en weghalen
meubilair
 oktober 2013 – mei 2014: afbraak gebouw en bouwrijp
maken terrein
 Aanbesteed aan Wanty uit Gent
 Aanstelling extra opvolging asbest: Inbupro N.V. uit
Merksplas
 juni 2014 – 2017: bouw nieuw provinciehuis

Aanbesteding wordt nog voorbereid, nog geen aannemer
aangesteld
Cijfers en feiten
 Totale kostprijs afbraak: 2,516 mio euro

waarvan 1,526 mio euro voor een veilige asbestverwijdering
 Totale selectieve afvalverwerking: 70 000 ton


60 000 ton beton
Ander selectief materiaal: ijzer, TL-lampen, … en 1%
asbesttoepassingen
 Extra veiligheidsvoorschriften voor asbestverwijdering:
zowel voor bouwvakkers als voor buurtbewoners
 Zeer ervaren partners: Wanty en Inbupro N.V.
Inbupro N.V.
 Heeft mee lastenboek opgesteld i.v.m asbestverwijdering en is
extra aangesteld door provincie voor controle
asbestverwijdering
 Ingenieursbureau met expertise



Selectieve ontmanteling, asbestverwijdering en afbraak werken –
90% van de projecten
Fireproofing – 5% van de projecten
Isolatie – 5% van de projecten
 Enkele gekende referenties Eric Lanslots



Berlaymontgebouw fase voor Barlaymont N.V.
Financietoren Brussel
Provinciaal cultuurhuis de Warande in Turnhout
Wanty
 Aangesteld als aannemer voor asbestverwijdering en
afbraakwerken
 Gezien omvang van afbraak verschillende
onderaannemers waaronder: Libreco
 Referenties Wanty



Ontmanteling- afbraak elektriciteitscentrale Langerbruggekaai
– Gent
Afbraak productielijnen en Paint Shop GM Opel - Antwerpen
Afbraak oude oliefabrieken Grisard - Mons
3 fases in de afbraak
FASE 1: Selectieve ontmanteling bv verwijderen
valse plafonds, lichte wandjes, … (september –
december)
FASE 2: Asbestverwijdering & -sanering (oktober
- februari)
FASE 3: Eigenlijke afbraak (+/- februari - april)
! Resterende gebouwen, parking, garage,
groenbeplanting: tijdens de duur van ganse project
september 13 tot mei 14
Beschrijving site
parkgebouw – toren – harmoniegebouw – parking – garage – bijgebouwen beplanting
Werkwijze afbraak
Selectieve ontmanteling (wanden, plafonds,
ijzer, TL-lampen, ..)
Voor- en achterbouw slopen met kranen met
lange giek
Toren: Tijdens voorsloop wordt verder
onderzoek gedaan naar ideale methode
afbraak toren. 3 opties:


Kranen op het dak
Grote kraan met lange giek naast toren
Asbestverwijdering
 1 % van de 70 000 ton zijn asbesthoudende
producten
Gebruik van asbest: sinds begin jaren ‘90
verboden in Europa
In bestaande gebouwen geldt inventaris
asbest van het KB 16 maart 2006 ten behoeve
van welzijn op het werk
Voorbeeld inventaris toren – verdieping 2
042-002
Toren
algemeen
2
algemeen
Afdichtingen flenzen + spindels kraanwerk
25
stuks
eenvoudige handelingen / onderdrukzone
042-002
Toren
algemeen
2
algemeen
Asbestcement sandwichpaneel aan binnenzijde blind
raampaneel
128,4
m²
eenvoudige handelingen
042-002
Toren
02.54
2
Sanitair heren
Asbestcement verluchtingskanaal
5
m
eenvoudige handelingen / onderdrukzone
042-002
Toren
02.55
2
Sanitair dames
Asbestcement verluchtingskanaal
3
m
eenvoudige handelingen / onderdrukzone
042-002
Toren
algemeen
2
algemeen
Asbesthoudende vloertegels of restanten van tegels
810,95
m²
eenvoudige handelingen / onderdrukzone
042-002
Toren
algemeen
2
algemeen
Asbestkarton in zekeringen
30
stuk
eenvoudige handelingen
042-002
Toren
02.09
2
Opslag
Picalplaat in openingen takelschacht 02.44
(op aangeven van technisch medewerker provincie)
2,5
m²
onderdrukzone
042-002
Toren
algemeen
2
algemeen
Zwarte vloerlijm (onder vloerbekleding of egalisatie)
810,95
m²
eenvoudige handelingen / onderdrukzone
Manieren om asbest te verwijderen
 Procedure Eenvoudige handeling voor:
 Voorbeeld 1
 Dichtingsvoegen tussen het glaswerk en aluminium kader van de gevel

Voorbeeld 2
 Asbestkarton in zekeringen
Manieren om asbest te verwijderen
 Procedure Onderdrukzone voor:
 Voorbeeld 1
 Brandwerende beplating (Pical) – zachte plaat

Voorbeeld 2
 Lijm aanwezig op de betonstructuur voor de bevestiging van de
foamglas (isolatiemateriaal)
Procedure eenvoudige handelingen
 1° de te verwijderen of te demonteren materialen worden
voorafgaand gefixeerd met een daarvoor speciaal ontwikkelde
vloeistof teneinde de hoeveelheid asbestvezels in de lucht zo
laag mogelijk te houden;
 2° de techniek voor de uitvoering van de werken wordt
geëvalueerd door luchtmetingen uitgevoerd door een erkend
laboratorium, om na te gaan of door de toepassing van deze
techniek, het asbestgehalte in de lucht niet hoger is dan 0,01
vezel per cm3;
 3° indien de in punt 2° vermelde concentratie wordt
overschreden, wordt een andere techniek toegepast;
 4° bij het uitvoeren van de werkzaamheden dragen de
werknemers een ademhalingstoestel dat filtreert met
doelmatigheid P3 of elk ander toestel met een gelijkwaardige of
hogere doelmatigheid;
 5° de werknemers hebben de specifieke opleiding (8 uren
Procedure Onderdrukzone
Extractor - Onderdruk
Personeelssas
werkzone
werkzone
propere zone
propere zone
Werkkledij asbestverwijderaar in zone
Controles voor werknemers én buurt
 Rooktesten bij de procedure van de onderdrukzone
 Dagelijkse metingen tijdens de afbraak
 Het afvalwater wordt bemonsterd – niet verplicht in
Vlaanderen in het kader van asbestverwijdering
 Vrijgave metingen bij de procedure van de onderdrukzone
 Onderdrukcontrole (min -10Pa en 4 x luchtverversing)


Metingen worden uitgevoerd door erkend labo
Norm : < dan 0.01 vezel/ml voor asbestverwijderaars
Diverse controles
 Verplichte melding van de werken aan FOD welzijn op het
werk 14 dagen voor aanvang van de werken
 Werkplan wordt door FOD al dan niet goedgekeurd
 FOD volgt de werkzaamheden op
 Visuele inspecties
 Opvolging van de werkzaamheden door Inbupro N.V.
Afvalverwijdering
Langs binnenkant gebouw: liftkokers worden
gebruikt als stortkokers

Minder stof en geluid voor de buurt
Aan- en afvoer bouwmateriaal / afval gebeurt
allemaal langs Koningin Elisabethlei.
Gemiddeld 10 vrachtwagens per dag
 Vrachtwagens moeten zo de stad niet doorkruisen
 Veilig via bestaande verkeerslichten (ook voor
fietsers!)

Afvalverwijdering
 Asbestafval


Hechtgebonden – rechstreeks naar klasse I stortplaats
Niet hechtgebonden – naar Rematt voor verwerking en
nadien naar klasse I stortplaats
 Bouwafval

Afhankelijk van soort


Zoveel mogelijk recuperatie
Storten klasse III
 Stortdocumenten


Totaal ingeschat afval : 70,000 ton
Totaal ingeschat afval asbesttoepassingen : 1% van het
totaal
Overlast verminderen voor de buurt
 Afbraak is steeds minder aangename periode
voor de buurt
 Overlast wordt tot minimum beperkt bv
 Afval
langs liftkokers, periode grote afbraak
beperkt
 Rijroute werfverkeer
 Rijtijden werfverkeer: van 7 uur tot 19 uur
Extra metingen en controle op
asbestverwijdering
Open communicatie met de buurt
Info op website en digitale nieuwsbrief buurt
Belangrijke informatie: via huis-aan-huis
nieuwsbrief
Infovergaderingen
Zitdag werfbureau op woensdagnamiddag
tussen 14 en 17 uur
Meer weten?
Verantwoordelijke gedeputeerde:
Ludwig Caluwé, tel. 03 240 52 48
Perscontacten:
Lotte Caers
communicatiemedewerker gedeputeerde Ludwig Caluwé
[email protected]
tel. 0479 86 16 79
Hilde Verhelst
persattaché provincie Antwerpen
[email protected]
gsm 0473 70 78 10
Park voor de buurt tegen 2017

similar documents