Postavenie zamestnancov v RÚVZ

Report
Daniela Pochybová
Vyhne 26.-27. 09. 2013
Štátna služba a verejný záujem
 zákon č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce
 zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme
 zákon č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 zákon č. 400/2009 Z.z. – štátna služba
Odmeňovanie
 verejný záujem
 katalóg pracovných činností
 14 platových tried, 12 platových stupňov
 1. trieda = 246,50 – 341,50 Eur
zdravotníci = 206,50 – 284,50 Eur
 14. trieda = 554,50 – 805,20 Eur
zdravotníci = 776 – 1 123,50 Eur
 minimálna mzda v SR je 377,70 Eur
Odmeňovanie
 štátna služba
 opis činností štátnozamestnaneckého miesta
 11 platových tried (referent, radca)
 1. trieda = 322,50 Eur
 11. trieda = 935,50 Eur
 ŠŠ – 411, resp. 490 Eur; VŠ – 520, resp. 588,50, alebo
631,50 Eur
 priemerná mzda na RÚVZ je 677 Eur
Príplatky k platu
Štátna služba
Verejný záujem











 Kreditový príplatok
Rozdielový príplatok
Doplatok
Vyrovnanie
Služobná prax – 1 %
Sťažený výkon práce
2.k – 1,0 až 10 %
3.k – 1,6 až 16,2 %
4.k – 4,6 až 29,8 %
Vozidlo – do 13 Eur
NV – do 2 mesiacov
Za zastupovanie po 2 týždňoch
 Sťažený výkon práce
 2.k – 10 až 23 %
 3.k – 20 až 35,2 %
 4.k – 20 až 42 %
 Vozidlo – do 20 Eur
 NV – do 3 mesiacov
 Za
zastupovanie
týždňoch
po
4
Rozdiely
Štátna služba
Verejný záujem
 Podmienky prijatia
 Pohovor
 Výberové – vedúci
 Výpis z registra trestov
 Majetkové priznanie – vedúci
 Preradenie - § 55 ZP
 Výpovedná doba – 1, 2 (1-5
rokov), 3 mesiace (5 a viac)
 Odchodné – do 10 dní
 Odborná prax – započítateľná
 Stravovanie – 55 % ceny jedla
 Zákaz - vedúci
 Výberové konanie, výber
 Odpis z registra trestov
 Majetkové priznanie
 Preloženie bez súhlasu
 Výpovedná doba 2 mesiace
 Odchodné – do 1 mesiaca
 Odborná prax bez PN, RD...
 Stravovanie – 65 % ceny
 Zákaz inej zárobkovej činnosti
Odstupné
 Zákonník práce
 1 mesiac – 2 – 5 rokov pracovný pomer
 2 mesiace – 5 – 10 rokov pracovný pomer
 3 mesiace – 10 – 20 rokov pracovný pomer
 4 mesiace – 20 rokov a viac pracovný pomer
 dohodou – o 1 mesiac naviac
 štátna služba
 2 mesiace – do 2 rokov pracovný pomer
 3 mesiace – od 2 rokov pracovný pomer
 je možná dohoda v KZ + 2 mesačné platy
Ďakujem za pozornosť

similar documents