Hol a határ? A büntetend*ség problematikája az Alkotmánybíróság

Report
Hol a határ?
A büntetendőség problematikája az
Alkotmánybíróság határozatai
tükrében
dr. Amberg Erzsébet
Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak V.
Országos Fóruma
2013. november 21.
Doktori kutatási téma:
A büntetőjogi felelősség helye és
ultima ratio szerepe a felelősségi
alakzatok rendszerében
- Büntető anyagi jogi dogmatika
- Gyűlöletbűnözés
- Önkényuralmi jelképhasználat
Vázlat
• Alapvetés - Alkotmányos büntetőjog
• Hol a határ? – Az AB büntető hatalomra
vonatkozó általános érvényű tételei
• Az állami büntetőhatalom alkotmányos terjedelme
• A büntető törvényhozás szabadságai és korlátai
• Az Alkotmánybíróság szereprontása
Az alkotmányos büntetőjog kritériumai
tartalmi
formai
– az Alaptörvényben kifejtett
büntetőjogi alapelvek és
– az emberi méltóságból következő
alapelvek (pl. nullum crimen sine
culpa)
tiszteletben tartása,
– az állami büntetőhatalom
korlátainak figyelembevétele
– ultima ratio,
– a visszaható hatály tilalma,
– az anyagi igazságosság a
jogbiztonság keretein belül,
– a büntetőigény érvényesítésével
összefüggő állami kockázatviselés
– a diszpozíció világossága,
körülhatároltsága,
egyértelműsége,
– a törvényhozói akarat
világossága,
– a büntetıjogi beavatkozás
okainak és feltételeinek
világossága,
– az önkényes jogértelmezés
lehetőségének a kizárása
(értelmezhető, kiszámítható
norma)
– a jogerő tisztelete
Büntetőjogi tárgyú alkotmánybírósági
határozatok osztályozása
I. A büntető hatalomra vonatkozó általános
tételek
II. Alkotmányos kötöttségek és szabadságok a
büntethetőségi feltételekben
III. A büntetési rendszer
IV. A büntetés kiszabása
V. Egyes bűncselekmények alkotmányossági
vizsgálata
Az alkotmánybíróság büntető
hatalomra vonatkozó általános tételei
1. Az állam büntető hatalmának alkotmányossági
határai
2. A büntető törvényhozás szabadsága és
alkotmányos határai
–
–
–
Az AB büntetőpolitikát érintő jogosítványai
A magatartások büntetendővé nyilvánításának
alkotmányossága
A törvényhozó szabadsága
3. A büntető törvényhozás általános korlátai
–
–
Súlyosabb visszaható hatályú szabályozás tilalma
Szükségességi/ arányossági teszt, jogbiztonság
Szemelvények az AB büntetőjogi tárgyú döntvényeiből
Takarékos büntető hatalom
Alapjogok vs. állami büntető
hatalom
Mértéktartó és megfelelő büntetőjogi
válasz
Különösen súlyos sérelmek
Büntetőpolitikai tartalomkontroll
Jogi eszköztár hiányossága
Célszerűségi kriminálpolitika
megvétózása
Véleménynyilvánítás szabadságának
terjedelme
Új bűncselekmény
Alkotmányosság vs. jogi dogmatika
(Közigazgatási) büntetőjog
Az alapjog érinthetetlen lényege
Szükségességi/arányossági teszt
Feltétlenül mérlegelendő korlátok
Büntetendővé nyilvánítás
Hétköznapi vagy kivételes AB kontroll
A jogrendszer szankciós záróköve
A törvényhozó akarata, az AB
szerepfelfogása
Az AB jogkörének lerontásáról
• Alkotmánymódosítás
tartalmi szempontból nem vizsgálható
• Indítványhoz kötöttség
a testület mostantól csak azt vizsgálhatja, ami az elé terjesztett
indítványban szerepel, vagy ahhoz szorosan kapcsolódik
• Közpénzügyi törvények
hatáskörszűkítés időbeni kiterjesztése
• Korábbi határozatok
az Alaptörvény 2011. január 1-i hatálybalépése előtt született ABhk hatályukat vesztik, bár a joghatásuk megmarad
A büntető törvényhozást befolyásoló erők
újraelosztása
Büntetőpolitikai vezérlők különösen
-
a késő modernitás változó viszonyai
a globalizáció és a gyors társadalmi- gazdasági változások
az állam szerkezetét és szervezetének legitimitása
a jóléti állam ereje
a jövedelmi egyenlőtlenség mértéke
a kormányzati szervek legitimitásának állampolgári elismertsége
az állampolgárok egymáshoz és a kormányzathoz fűződő
bizalmának milyensége
- (média)
Doktori kutatási téma:
A büntetőjogi felelősség helye és
ultima ratio szerepe a felelősségi
alakzatok rendszerében
- Ultima ratio mint rendészeti
rendező elv
Köszönöm a figyelmet!
dr. Amberg Erzsébet
NKE RTK BTI
Büntetőjogi Tanszék
szakoktató
[email protected]

similar documents