A gyermek- és fiatalkori b*nözés aktuális kérdései

Report
A gyermek- és fiatalkori
bűnözés kérdései ügyészi
szemmel
dr. Sárik Eszter
fiatalkorúak ügyésze
A büntetőjog a fiatalkorúak
bűnelkövetésében



A büntetőjogban büntethetőséget kizáró
ok a gyermekkor, vagyis – jelenleg – nem
büntethető az, aki 14 évnél fiatalabb.
Mindössze gyermekvédelmi intézkedés
alkalmazható vele szemben.
A 14 évnél idősebb és 18 évnél fiatalabb
bűncselekményt elkövető személy
minősül fiatalkorúnak.
A fiatalkorúak bűnelkövetése
A bűncselekmények, büntetendő
cselekmények legnagyobb része rejtve
marad (ISRD-2, ISRD-3)
 A felszínre kerülő cselekmények tetemes
hányada vagyon elleni:
1.Szabálysértések
2. Lopás (bolti lopás, esetleg iskolai lopási
cselekmények)

A fiatalkorúak által
megvalósított cselekmények
3. Rongálási cselekmények
4. Rablás – büntetőjogilag vagyon elleni
cselekmény, kriminológiai értelemben
erőszakos
 Erőszakos cselekmények:
5. Testi sértés
6. Közfeladatot ellátó személy elleni
erőszak (iskolában, buszvezetők stb);
 Kábítószerrel visszaélés.
A fiatalkorú bűnelkövetőkről
általában




Éves szinten 10-11 ezer bűnelkövető
60-70%-uk vagyon elleni bűncselekményt
követ el
500-550 rablás évente
20-30 között mozog az emberölést
elkövetők száma
A büntetőjog válasza


Az első bűncselekményes bolti tolvaj
megrovásban részesül, ha a családi
háttere rendezett;
Problémás családi háttér esetén, illetve
vagyon elleni bűncselekmény többedszeri
elkövetésekor a vádemelés elhalasztása a
leggyakrabban választott
jogkövetkezmény.
A vádemelés elhalasztása



A vádemelés elhalasztása a fiatalkorúak
ügyeiben gyakran és szívesen választott
kvázi szankció;
Előnye, hogy a fiatalkorú a vádemelés
elhalasztásának tartama alatt pártfogó
felügyelet alatt áll!
Számára az ügyészség előírhat – többnyire
elő is ír – külön magatartási szabályokat.
A vádemelés után…



A súlyosabb vagyon elleni
bűncselekmények esetén, erőszakos
bűncselekményeknél, visszaesés esetén,
az ügyész vádat emel;
Jogkövetkezmény – kisebb súlyú
bűncselekménynél- próbára bocsátás
(pártfogó felügyelettel);
Súlyosabb bűncselekményeknél:
közérdekű munka, pénzbüntetés,
felfüggesztett szabadságvesztés
A vádemelés után


-
Rablási cselekményeknél a legenyhébb
jogkövetkezmény a felfüggesztett
szabadságvesztés
A leggyakrabban alkalmazott büntetés:
a javítóintézeti nevelés
a fiatalkorúak fogháza vagy börtöne.
Az egyes jogkövetkezmények
tartalma



Külön magatartási szabályok alkalmazása
(próbára bocsátás és vádemelés
elhalasztása esetén);
Ágyszínház, graffiti eltávolítás, ételosztás
szegényeknek, személyiségfejlesztő
tréning, szociális készségfejlesztő tréning
stb.;
Közvetítői eljárások – teljes szabadság a
felek kezében.
A büntetőjogi válaszok
erényei



A rendszer cizellált és számos lehetőség
van az elterelésre;
Általában létezik a törekvés:
az egyéni és
arányos szankció megválasztására.
Érvényesül a fokozatosság elve.
És a válaszok hiányosságai…



A büntetőjog válasza jogászkodik…
Szabálysértés vagy bűncselekmény , lopás
vagy rablás – gyakran a véletlen (a
jogalkotás, joggyakorlat) dönt arról, hogy
egy cselekmény milyen megítélés alá
kerül…
A büntetőjog szükségszerűen egyszeri
válasz egy egyszeri cselekményre.
És a válaszok hiányosságai…



A kábítószer bűncselekmények elkövetése
esetén a büntetőjog reakciója hibás és
költséges (elterelés);
A szankció választása a rendszerben
automatikus, mivel a bűncselekmény az
alapja a büntetésnek,
Noha, a fiatalkorúaknál a büntetés célja
a speciális prevenció.
A válaszok hiányosságai


A fiatalkorúak ügyeiben kötelező az
életkort igazoló közokirat, a
környezettanulmány és törvényes
képviselő jelenléte a kihallgatáson.
A környezettanulmány sok információt
tartalmaz a fiatalkorú hátteréről, de … a
szankció mégsem ehhez igazodik, nem az
egyén problémáját törekszik megoldani
Az igazságszolgáltatás
csapdája


A büntető-igazságszolgáltatásnak nem
feladata a gyermekvédelem hiányosságait
pótolni.
Ugyanakkor! Látja a fiatalkorú
csapdahelyzetét – nem tud megoldást.
A törvényhozó szerinti
megoldás


-
-
A SZIGORÍTÁS :
2013. januártól
12 év fölött büntetendő lesz az
emberölés, a fegyveres rablás és a nemi
bűncselekmények;
A középmérték szabálya – beszűkíti a
bírói döntések lehetőséget.
Mit tudunk?
A bűnelkövető fiatalok 2/3-ada teljes
családból származik
 15 %-uk származik egyszülős családból
 8-9%-uk származik
nevelőotthonokból/gyermekvédelemből
A fiatalkorú elkövetők jelentős része
azonban elveszett gyermek!!!!

Megoldás?

-
-
A gyermek szociális közelterében jelen
van:
Szülő
Az iskola
A kortárscsoport
Szomszédok, lakókörnyezet
Megoldás?

-
-
Bűnelkövetés esetén megjelenik:
a gyermekvédelem (szociális munkások,
gyámügy stb.);
a rendőrség;
az igazságszolgáltatás…
Mit tehet az iskola?



-
A felmérések alapján egyértelmű, hogy a
tanárokba vetett bizalom alacsony.
Eszközkészletük korlátozott.
Feladatuk?
nevelés?
tanítás?
a hátrányok korrigálása
készségfejlesztés stb.
Mit tehet a rendőrség?

-
-
Feladata:
a bűnüldözés
a méltányos eljárás
pszichológiai helytállás
gyermekvédelmi feladatok (?!)
szociális segítés (?!)
Az eredmény…



Az egyes szereplők feladata nem
határolódik el;
Ugyanakkor, leggyakrabban a saját
feladatát sem tudja teljes mértékben
ellátni.
Az együttműködésnek pedig gyakran jogi,
praktikus és nyelvezetbeli gátja van
És a végén…


A sok bába között elvész a Gyermek és a
Fiatalkorú!!!
A megoldás??? Tököl?!
Köszönöm a figyelmet!

similar documents