Csikász Gábor előadása

Report
KOMLÓSKA, 2014. május 28.
Vidékfejlesztés és falvaink:
Felzárkózás? Leszakadás?
Csikász Gábor
MNVH B.-A.-Z. megyei referense
(Forrás:NAKVI)
Az MNVH célja, feladatai
Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes
szereplő együttműködési hálózatba szervezése, így az érintett
kormányzati, önkormányzati és civil közreműködő, gazdálkodó és
társadalmi szervezetek, szakmai testületek, információs és együttműködési
hálózatba szervezése, tevékenységének összehangolása.
Feladatai:
• A politikai -, a szakmai- és a civil szféra közötti információáramlás
megszervezése
• A vidékfejlesztéshez kapcsolódó jelentős témák, problémák folyamatos
felvetése, vizsgálata,
• A jövőbeli vidékprogramokkal kapcsolatos véleményezés, tanácsadás,
állásfoglalás
• A legjobb gyakorlatok terjesztése
• Az MNVH-hoz regisztrált tagok szakmai összefogásának, párbeszédének
elősegítése
http://www.mnvh.eu
http://www.mnvh.eu
http://www.mnvh.eu
Projektötleti témákról
bővebben 1.
A benyújtás előfeltétele: előzetes nyilvántartásba vétel, melyre minden hónap
első teljes hetében van lehetőség elektronikus formában a www.mnvh.eu
honlapon.
Projektötleti témák:
• LEADER Helyi Akciócsoportok nemzetközi együttműködését elősegítő vagy
előkészítő látogatásra
• Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos országos térségi és
helyi fórumok,események szervezése
• Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos ismeretátadás
szervezésére
• Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos módszertani és
gyakorlati tanulmányok készítésére
• Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakmai kiadványok
szerkesztésére, készítésére, sokszorosítására és terjesztésére
További információk
Város-Vidék/Vidék-Város kapcsolatok B.A.-Z.
megyében
•
•
•
•
•
•
358 település (29 város, 329 község), 658 eFő
10 LHH-s kistérség (itt él a lakosság 40%-a), 3 hátrányos helyzetű kistérség és csak a
miskolci, illetve a tiszaújvárosi nem minősül hátrányosnak
A megyében a hagyományos város-vidék kapcsolatok csoportosítása az alábbi
szempontok szerint értelmezhető elsődlegesen:
- kereskedelmi (piacok, stb.)
- intézményi (oktatási, hatósági, egészségügyi, kulturális stb.)
- közlekedési
- foglalkoztatási (munkahely, munkaerő).
Alá-fölérendeltségi helyzet
A megyére jellemző az aprófalvak sokasága (144 település lakossága nem éri el az
500 főt). Ezek „emberléptékű” települések ahol mindenki ismer mindenkit, ezért
lehetőségük lenne arra, hogy társadalmi-gazdasági folyamatok innovációs terepei
legyenek, ha létezik a „hely szelleme”, aki irányítja a folyamatokat.
„Betelepülők” igényei határozzák meg a település jövőjét!
Város-Vidék/Vidék-Város kapcsolatok B.A.-Z.
megyében
Az átalakuló vidék-város kapcsolat a vidéki területeken jelentkező városi
nyomásként is értelmezhető, ami a beépített terület és a lakosságszám
növekedését, az állandóan (beköltözők) vagy átmenetileg (turisták) jelen lévő új
szereplők megjelenését, valamint a helyi gazdasági tevékenységek
diverzifikálódását és új gazdasági tevékenységek megerősödését jelenti.
Ahhoz, hogy a hagyományos és hibás szemléletmód változzon, szükség lenne arra,
hogy a tervezés teret engedjen azoknak is, akiknek talán nem szakmájuk a
tervezés, de lokálpatriótaként szívesen megpróbálnának valamit jobban csinálni.
A jövő csak is az együttműködés lehet a kapcsolatokban, melynek területei a
jelenlegieken túl az alábbiak lehetnek:
- a helyi termékek, termelői piacok
- idegenforgalom, a közös, egymásra építő turisztikai attrakciók (pl.: kerékpár utak
és a zöld út program ötvözése, termálfürdőkhöz kötődő falusi
szálláshelyfejlesztések stb.)
- a partnerség a megújuló energiaforrások felhasználása területén (pl.: beszállítás a
kapcsolt energiatermelésű gázmotoros fűtőműveket kiváltó a biomassza
erőművekbe, melyekkel a távfűtés ellátása lehet kedvezőbb stb.)
Vidékfejlesztési Program
2007-2013
Támogatási tengelyek
I. tengely - A mezőgazdasági és
erdészeti
ágazatok
versenyképességének javítása
2014-2020
Prioritások
1. kutatás,
fejlesztés,
szaktanácsadás
innováció,
képzés,
2. az
agrárgazdaság
életképességének
versenyképességének fokozása
szervezése,
és
II. tengely - A környezet és a
vidék fejlesztése
3. élelmiszerláncok
feldolgozás
termék
III. tengely - A vidéki élet
minősége és a vidéki gazdaság
diverzifikálása
4. ökoszisztémák
állapotának
helyreállítása,
biológiai
sokféleség,
tájak
állapotának
megőrzése
IV. tengely – LEADER
5. erőforrás-hatékonyság előmozdítása, megújuló
energia,
éghajlatváltozás
hatásainak
csökkentése
6. társadalmi befogadás előmozdítása, szegénység
csökkentése, gazdasági fejlődés a vidéki
területeken
Vidékfejlesztési Program
Tervezett forrásarányok
(1.191.470 mFt)
Vidékfejlesztési Program prioritásai
Tervezett forrásarány
(OP-n belül)
1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az
erdészetben és a vidéki térségekben
4,06%
2. A mezőgazdasági üzemek életképességének javítása és a versenyképesség
fokozása valamennyi régióban és a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa
esetében, valamint az innovatív gazdálkodási technológiák és a fenntartható
erdőgazdálkodás előmozdítása
7,98%
3. Az élelmiszerlánc szervezésének – többek között a mezőgazdasági termékek
feldolgozásának és forgalmazásának, az állatjólétnek és a mezőgazdaság terén
alkalmazott kockázatkezelésnek – az előmozdítása
17,5%
4. A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának
helyreállítása, megőrzése és javítása
25,76%
5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az
éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő
elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti
ágazatban
19,17%
6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a
gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben
18,04%
6. prioritás
6. Prioritás intézkedései
20. cikk: Alapvető szolgáltatások és falvak megújítása a vidéki térségekben
1. A vidéki térségekben található települések és falvak, valamint az általuk biztosított alapvető
szolgáltatások fejlesztésére, valamint a Natura 2000 területek és egyéb, magas természeti
értéket képviselő területek védelmére és kezelésére vonatkozó tervek kidolgozása és
naprakésszé tétele.
2. Beruházások a kisméretű infrastruktúra valamennyi típusának létrehozása, fejlesztése vagy
bővítése terén, beleértve a megújuló energiával és az energia megtakarítással kapcsolatos
beruházásokat.
3. A vidéki népesség számára nyújtott helyi alapvető – többek között szabadidős és kulturális
tevékenységekkel kapcsolatos – szolgáltatások és a kapcsolódó infrastruktúra létrehozására,
fejlesztésére vagy bővítésére irányuló beruházások.
4. A falvak kulturális és természeti örökségének, a vidéki tájaknak és a nagy természeti értékű
területeknek a megőrzésével, helyreállításával és korszerűsítésével – az ezekhez kapcsolódó
társadalmi-gazdasági szempontokat, valamint a környezettudatosságot célzó intézkedéseket is
beleértve – kapcsolatos tanulmányok és beruházások.
6. Prioritás
20.2 Kisméretű infrastruktúra létrehozása
Helyi közösségi energiaigény fedezését (közösségi szolgáltatást végző épület energiaellátása)
szolgáló, megújuló energiaforrásokat hasznosító beruházások 100 KW névleges
energiatermelő teljesítményig.
A közösségi infrastruktúra épületeinek energia felhasználása biztosítható megújuló alapú
energiával.
Maximális támogatás
50 millió Ft
6. Prioritás
20.3 Alapvető szolgáltatások fejlesztése
1.
Közétkeztetés fejlesztése
Saját főzőkonyhával rendelkező, egész évben működő, a településen bárki által igénybe vehető
szolgáltatást nyújtó, közétkeztetést végző intézmény konyhájának fejlesztése gépek, berendezések,
eszközök beszerzésével, beépítésével, gépjármű beszerzésével a helyi alapanyag beszerzés és készétel
szállítás megoldására.
2. Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése
A helyi társadalom közösségi, kulturális és tájékozódási szükségleteinek kielégítését, a szabadidő
színvonalas eltöltését szolgáló, kültéri és/vagy beltéri helyszín fejlesztése, amely a helyi közösségek tagjai
számára nyitott és hozzáférhető. Az intézkedés keretében új épületek, építmények létrehozása, meglevő
épületek, építmények felújítása, szolgáltatások nyújtásához szükséges eszközök beszerzése támogatható.
3. Falu- és tanyagondnoki szolgálat ellátásához jármű és eszközbeszerzés
4. Közfoglalkoztatásban dolgozók számára szociális illetve foglalkoztató helyiség kialakítása
A településeken közfoglalkoztatásban dolgozók munkakörülményeinek javítása érdekében, a
munkavállalók által használható melegedő, öltöző, szociális blokk illetve foglalkoztató funkciókat
tartalmazó helyiségek kialakítsa meglevő, más funkciójú épület átalakításával, bővítésével.
5. Önkormányzati tulajdonú utak kezeléséhez, állapot javításához és fenntartó karbantartásához
munkagépek beszerzése
Kombinált kotró-rakodó gépek beszerzése az útkarbantartáshoz szükséges adapterekkel (körmös kanalak,
rézsűkanál, árokásó kanál, hótoló lap, hómaró, úttisztító, rézsűkasza).
6. Hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek támogatása
6. Prioritás
20.4 Falvak kulturális és természeti örökségének megőrzése
1.
2.
3.
4.
Olyan műemléki vagy helyi védettségű épületek fejlesztésének támogatása, melyek során az épített
örökség megőrzésének igényével új funkciók, szolgáltatások jönnek létre.
Támogatható több településre kiterjedő (legalább 3 település) tanulmányok készítése, melyek védett
épületek állapotát, értékét, megőrzésének költségeit, hasznosítási lehetőségeit és költségeit mérik fel.
Beruházásokhoz kapcsolódó előtervek (tanulmánytervek) készítése illetve az építési beruházások felújító,
funkcióbővítő jellegű végrehajtása.
Természeti örökség, nagy természeti értékű területek megőrzésével, helyreállításával, turisztikai,
rekreációs, oktatási és egyéb közösségi célú környezetkímélő hasznosításával kapcsolatos beavatkozási
lehetőségek felmérése, tanulmányok, tervek készítése, melyek felmérik a területek állapotát, értékeit,
megőrzésének költségeit, fenntartható hasznosítási lehetőségeit. A térségi tanulmányok és tervek alapján
a természeti környezet, táj rehabilitációjára, megőrzésére és fenntartható hasznosítására irányuló
beruházások végrehajtása.
Maximális támogatás/támogatás intenzitás
•
•
•
•
•
Épített és védett természeti örökséget felmérő térségi tanulmányok
5 millió Ft/100%
Beruházásokat megelőző előterv (tanulmányterv)
500 ezer Ft /100%
Építési beruházások 50 millió Ft
Non-profit tulajdon esetén: 100%
Vállalkozói tulajdon esetén 50%
6. Prioritás
LEADER HELYI AKCIÓCSOPORTOK (CLLD - KÖZÖSSÉGVEZÉRELT
HELYI FEJLESZTÉS)
LEADER 1.: A kedvezőtlen társadalmi, demográfiai térségi folyamatok hatásainak enyhítése
1. A szegénység enyhítését célzó innovatív, komplex, felzárkózást és befogadást célzó programok /projektek
megvalósítása. A helyi szociális munka kapacitásainak erősítése, helyi szükségletekre szabott közösségi
megoldások kialakítása. A helyi közösségek szociális érzékenységének, a generációk és a társadalmi
csoportok kapcsolatainak erősítését szolgáló tevékenységek, közösségfejlesztés. Speciális, a helyi
szükségletek szerinti képzések szervezése, készségfejlesztés tartós munkanélküliek, szegénységben élők
számára, a munkaerőpiaci integrációt szolgáló foglalkoztatás feltételeinek támogatása. (Bioszentandrás)
2. Gyermekek iskolai és iskolán kívüli nevelésének fejlesztése, a gyakorlatorientált, a pályaválasztást
megalapozó programok, gazdálkodási ismeretek feltételeinek megteremtése, bevezetése. (Törökkoppány,
Hejőkeresztúr)
3. Alapszolgáltatásokat kiegészítő települési szolgáltatások fejlesztése. Szabadidős, kulturális
tevékenységekkel kapcsolatos közösségi infrastruktúra, többfunkciós közterek kialakítása, fejlesztése.
4. A fiatalok helyben tartását és a betelepülést ösztönző fejlesztések, beleértve az oktatáshoz,
egészségügyhöz és szociális munkához kapcsolódó feladatok ellátása érdekében lakhatás biztosítását,
vállalkozások inkubációját, valamint a munkavállalást elősegítő programokat. A fiatalok mobilitását segítő
programok, képzések.
5. A vidéki szellemi és közösségi élettel kapcsolatos programok, képzések, közösségi kezdeményezések,
tevékenységek (táborok, kiállítások) helyi társadalmi akciók támogatása, közösségfejlesztés, a fentiekhez
kapcsolódó eszközfejlesztés.
6. Kulturális (beleértve az épített környezetet) és természeti örökség megőrzése és hasznosítása.
6. Prioritás
LEADER HELYI AKCIÓCSOPORTOK (CLLD - KÖZÖSSÉGVEZÉRELT
HELYI FEJLESZTÉS)
LEADER 2.: Helyi gazdaság megerősítése
1.
2.
3.
4.
Mikro- és kisvállalkozások elindításának, fejlesztésének ösztönzése, vállalkozási inkubáció, innovatív
megoldások alkalmazásának elősegítése, a magasabb hozzáadott értékű, minőségi termék-előállítást
szolgáló képzés, közös infrastruktúra kialakítása, a hálózatosodás segítése.
A helyi termelési-fogyasztási rendszerek létrehozása, megerősítése, beleértve a helyi termékek
fejlesztését, a termékértékesítés lehetőségét kínáló értékesítő helyek fejlesztését, a potenciális helyi
fogyasztók beszerzési és fogyasztási kultúrájának befolyásolását célzó közösségi akciók támogatását, a
REL alprogramba történő csatlakozás ösztönzését, a csatlakozás feltételeinek megteremtését.
A helyi háztáji integrációs rendszerek kialakításának ösztönzése: a kizárólag szociális/rehabilitációs
célból saját fogyasztásra, illetve részleges piaci kibocsátásra történő kisléptékű mezőgazdasági termelő
tevékenység kiterjesztése, beleértve a termelési eszközök/anyagok beszerzését lehetővé tevő induló
támogatás, feldolgozói infrastruktúra kialakítását, képzés, tanácsadás, a termelés helyi szintű
koordinációja.
A vidéki térségek idegenforgalmi specifikumaira pl. a természeti környezet, gazdálkodás, hagyományok,
gasztronómia, vidékhez köthető szabadidős tevékenységekre, sportokra építő turisztikai fejlesztések.
Egyedi élményeket nyújtó, specifikus vendégigényekhez alkalmazkodó tematizált turisztikai
termékcsomagok kialakítása. Turisztikai hálózati infrastruktúra elemek fejlesztése. Turisztikai szolgáltatások
hálózatos fejlesztése és/vagy marketingje (tervezés, animáció, működés, promóció) és ehhez kapcsolódó
beruházások.
6. Prioritás
LEADER HELYI AKCIÓCSOPORTOK (CLLD - KÖZÖSSÉGVEZÉRELT
HELYI FEJLESZTÉS)
1.
2.
3.
4.
5.
LEADER 3.: A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás kialakítása és a klíma-reziliencia
fejlesztése (reziliencia: rugalmas ellenállási, megújulási képesség a sokkszerű, ismétlődő külső hatásokkal szemben)
A helyi felnőtt lakosság körében (különösen agrárium) végzett, klíma és környezettudatosságot fejlesztő
szemléletformáló akciók és a helyi gyermekek klíma és környezettudatosságának megalapozását szolgáló
tevékenységek az óvodai, iskolai és iskolán kívüli oktatás-nevelési lehetőségek kihasználásával. Egyéb
kapcsolódó közösségi kezdeményezések és helyi társadalmi akciók támogatása.
A helyi fenntarthatósági és alkalmazkodási stratégia kialakítása közösségi tervezéssel a széleskörű
elfogadás érdekében. Szükség esetén egy-egy környezeti kihívás, vagy kezelési alternatíva alaposabb
vizsgálata, mérése.
Innovációs brókertevékenység a környezetgazdálkodás területén. A fenntarthatóság és a klíma-reziliencia
fejlesztéshez kapcsolódó innovációs tevékenység a speciális helyi kihívások és megoldási elképzelések
vizsgálatával, a megfelelő tudományos és mérnöki input igények azonosításával és az ennek alapján
kiválasztott közreműködők bevonásával.
Az élőhely és tájkarbantartáshoz szükséges, a környezeti monitoring tevékenységet segítő, valamint a
szélsőséges meteorológiai események következményeinek kezelésére alkalmas műszer és
eszközkapacitások létrehozása, ezek működtetésére helyi ökológiai szolgálatok, tudásközpontok kialakítása
a helyi civil szervezetekre alapozva.
Kisléptékű, kísérleti és/vagy bemutató jellegű beavatkozások megvalósítása a helyi alkalmazkodási
terveknek megfelelően, pl. klíma-rezilienciát fejlesztő kultúrák, művelésmódok kísérleti bevezetése,
helyi anyagokra/hagyományokra alapozott építészeti megoldások, élőhely rehabilitáció vagy kialakítás,
pufferzónák létrehozása, kisebb vízvisszatartást szolgáló projektek.
6. Prioritás
LEADER HELYI AKCIÓCSOPORTOK (CLLD - KÖZÖSSÉGVEZÉRELT
HELYI FEJLESZTÉS)
LEADER 4.: A Helyi Akciócsoportok együttműködéseinek előkészítése és megvalósítása
Az együttműködések keretén belül támogatás nyújtható:
1.
2.
3.
4.
Speciális tudás, tapasztalat, gyakorlat átvételéhez, alkalmazásához
Több térség termékeit, szolgáltatásait érintő közös minőségi rendszerek és marketing kialakításához
Több térséget érintő, a közszolgáltatások körén kívüli közösségi célú szolgáltató rendszerek kialakításához
Szellemi, kulturális, közösségi életet élénkítő közös kezdeményezések megvalósításához.
Termelő tevékenység támogatása a térségi együttműködés keretében nem finanszírozható.
HFS tervezést kezdő
LEADER Helyi Akciócsoportok
2014-2020
A Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület
HFS tervezési területe
2014-2020
Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület
2007-2013
Jogcím
Nyertes
pályázat
Elnyert
támogatás
Falumegújítás
12 db
Összesen/
elnyert
tám.
192 561 682 Ft
6%
Vidéki örökség
35 db
722 301 849 Ft
23%
Mikro
36 db
633 210 527 Ft
20%
Turisztika
36 db
787 661 772 Ft
25%
LEADER
118 db
797 565 060 Ft
26%
Összesen:
237 db
3 133 300 890 Ft
100 %
EMVA III-IV. tengely kifizetési adatai
Az EMVA III. és IV. tengely főbb pénzügyi adatai
250
Mrd Ft
200
150
100
50
0
Kötelezettségvállalás
Teljesített kifizetés
Országos
B-A-Z
III. tengely
202.3
20.9
121.8
12.8
Országos
B-A-Z
IV. tengely
70.3
7.1
21.4
2.3
EMVA III. tengely kifizetési adatai
EMVA III. tengely kötelezettségvállalás és kifizetés
4,000
3,500
3,467
3,508
III. tengely B-A-Z megye
kötelezettség- vállalás eFtban
2,834
3,000
2,500
2,264
2,169
2,000
1,981
2,224
1,793
1,858
1,755
1,911
1,526
1,481
1,500
1,129
1,124
III. tengely B-A-Z megye
kifizetés eFt-ban
1,000
521
500
397
364
35 9
0
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Csikász Gábor
[email protected]
70/428-6778

similar documents