Szkolenie z praw i obowiązków studenta UKSW 2013/2014

Report
Szkolenie z zakresu
praw i obowiązków studenta
Stan prawny: 1 października 2013 roku
Samorząd Studentów
• Wszyscy Studenci reprezentowani przez
Organy Samorządu
• Coroczne wybory w maju
• WRS - Wydziałowa Rada Studentów
• Parlament - organ uchwałodawczy
• Zarząd - organ wykonawczy
Podstawa prawna
•
•
•
•
Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym
Regulamin Studiów UKSW
Regulamin pomocy materialnej dla studentów
Uchwały i zarządzenia wewnętrzne
Obowiązki Studenta
Do podstawowych obowiązków Studenta należy
postępowanie
zgodne
z
treścią
ślubowania,
a w szczególności:
• etyczne korzystanie z oferty dydaktycznej
Uniwersytetu;
• terminowe dopełnianie obowiązków związanych ze
studiami, w tym terminowe ich zakończenie;
• poszanowanie praw i obyczajów akademickich;
• dbałość o dobre imię Uniwersytetu i jego tradycje;
• poszanowanie mienia Uniwersytetu.
!
Obowiązki Studenta
Do podstawowych obowiązków Studenta należy stosowanie się do
ustaleń organizacyjnych Dziekana, a w szczególności:
• w określonym przez Dziekana terminie zapisywanie się na zajęcia w
systemie USOSweb, uczestniczenie w nich oraz ich zaliczanie, jak
również zdawanie egzaminów zgodnie z planem studiów i
harmonogramem sesji po uprzednim spełnieniu szczegółowych
wymagań związanych z tymi zajęciami, zaliczeniami i egzaminami;
• bezzwłoczne powiadomienie właściwej jednostki organizacyjnej
Uniwersytetu o zmianie warunków materialnych, jeżeli wpływa to
na przyznanie lub wysokość pomocy materialnej;
• terminowego wnoszenia opłat za usługi edukacyjne zgodnie z
zawartą umową o warunkach o odpłatności za usługi edukacyjne i
przepisami ogólnymi Uniwersytetu.
!
Decyzje w sprawie studiów
Dziekan podejmuje decyzje we wszystkich
sprawach związanych z przebiegiem studiów
Studenta.
Student ma prawo w ciągu 14 dni odwołać się
od decyzji Dziekana do Rektora.
Dokumenty Studenta
• Zaświadczenie o statusie Studenta,
wydawane w Dziekanacie „niezwłocznie”
• Legitymacja, ważność potwierdzana
co semestr w dziekanacie
• Indeks (własność Studenta)
obrazuje przebieg studiów
Umowa o odpłatności za usługi
edukacyjne na studiach
stacjonarnych
• Zawiera się ze wszystkimi studentami
rozpoczynającymi studia stacjonarne w
Uniwersytecie
• Musi być podpisana niezwłocznie po
immatrykulacji, nie później niż do dnia 31
października
• Określa warunki odpłatności za usługi edukacyjne
Oświadczenia o spełnianiu
warunków do podjęcia
i kontynuowania studiów bez
wnoszenia opłat
Każdy student ma obowiązek złożenia
oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do
31 października.
Szczegółowe informacje będą zamieszone na
stronach internetowych Wydziałów.
Immatrykulacja
Osoba przyjęta na studia w Uniwersytecie
nabywa
prawa
studenta
z
chwilą
immatrykulacji i złożenia ślubowania.
NALEŻY PODPISAĆ ROTĘ ŚLUBOWANIA
Prawo do informacji
o zaliczeniu przedmiotu
Przed rozpoczęciem semestru prawo do informacji o:
?
1. Zasadach zaliczenia przedmiotu
2. Programie przedmiotu
3. Zalecanej literaturze
Gdzie szukać tych informacji?
• katalog ECTS - http://www.ects.uksw.edu.pl/
• u Wykładowców
• w sylabusie przedmiotu w systemie USOS
Zaliczenie roku
• Okresem rozliczeniowym jest rok akademicki.
• Warunkiem zaliczenia roku jest spełnienie
wszystkich wymagań, w tym:
– zaliczenie zajęć;
– złożenie egzaminów;
– odbycie praktyk;
– uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS.
Punkty ECTS
Europejski System Transferu Punktów
• Przydzielane 60 punktów rocznie
• Nakład pracy Studenta, zdobyta wiedza
i umiejętności: uczestnictwo w zajęciach,
nauka własna, przygotowywanie prac na
zajęcia itd.
• Dodatkowy, darmowy „bonus”- 30 ECTS
Sesja egzaminacyjna
Informacje o terminach egzaminów:
• w semestrze zimowym do dnia 10 stycznia;
• w zimowej sesji poprawkowej w ciągu 5 dni od
ostatniego dnia sesji;
• w semestrze letnim do dnia 15 maja;
• w letniej sesji poprawkowej do dnia 30 czerwca.
Informacje na stronie internetowej Wydziału.
Warunek przystąpienia do egzaminu
• Jeżeli wymagane jest zaliczenie innych zajęć,
np. ćwiczeń – należy je uprzednio zaliczyć.
• W przypadku braku zaliczenia tych zajęć:
1. Przepada I termin egzaminu
2. Należy zaliczyć je w sesji poprawkowej:
• Jeżeli się uda, przystępujemy do egzaminu w sesji
poprawkowej
• Jeżeli się nie uda, można złożyć podanie do Dziekana o
wyznaczenie 3 terminu zaliczenia ćwiczeń.
UWAGA ! ! ! !
Plan studiów nie może zobowiązywać
Studenta do zdawania większej liczby
egzaminów niż:
• jedenaście rocznie;
• sześć semestralnie.
Przed przystąpieniem do egzaminu
Należy zabrać ze sobą i okazać na żądanie:
• indeks;
• kartę okresowych osiągnięć – o ile została
Studentowi wydana;
• dokument tożsamości ze zdjęciem
(legitymacja, dowód osobisty, paszport, prawo
jazdy).
Co się stanie gdy…
nie uda się zaliczyć wszystkich egzaminów w sesji?
Sesja poprawkowa
Przysługuje dowolna liczba poprawek
Egzamin Komisyjny
• Wniosek składa się w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
• Trzeba przystąpić do poprawki (i jej nie zdać)
• Egzamin komisyjny powinien odbyć się w terminie
od 7 do 14 dni od daty złożenia wniosku.
• Tylko 2 rocznie!
Nieobecność na egzaminie
Nieusprawiedliwiona:
• Jeżeli to I termin – przepada, ale nie dostajemy
oceny niedostatecznej
• Jeżeli to II termin – dostajemy ocenę
niedostateczną
Usprawiedliwiona:
• Składamy podanie o przywrócenie terminu w
ciągu 7 dni od ustania przyczyny nieobecności
• Dostajemy nowy termin egzaminu
Ambitny Student, czyli zerówka
•
•
•
•
Termin zerowy, wyznaczony przed sesją
Zależy od dobrej woli egzaminatora
Trzeba mieć zaliczone ćwiczenia z danego przedmiotu
Egzaminator może określić inne warunki, które
zostały określone w sylabusie.
• Może być wiążąca
Co się stanie gdy
na koniec roku zostaniemy
z niezaliczonymi przedmiotami?
Wpis warunkowy
• gdy mamy 1 albo 2 niezaliczone przedmioty;
LUB
• gdy mamy niezaliczoną dowolną liczbę przedmiotów za
łączną sumę maksymalnie do 12 punktów ECTS.
• Piszemy podanie o wpis warunkowy
• Kontynuujemy naukę na roku wyższym, ale trzeba zaliczyć
oblane przedmioty.
• Płatne - opłata zależy od liczby punktów ECTS
• Należy podpisać w dziekanacie umowę o odpłatności
Powtarzanie roku
Gdy nie możemy uzyskać wpisu warunkowego:
• Składamy podanie o powtarzanie roku
• Powtarzając rok zaliczamy tylko niezaliczone przedmioty
• Płatne - opłata zależy od liczby punktów ECTS
• Należy podpisać w dziekanacie umowę
o odpłatności
Wznowienie studiów
Po skreśleniu z listy Studentów
•
•
•
•
•
Podanie o wznowienie Studiów
Płatne - opłata zależy od liczby punktów ECTS
Studia I stopnia- 1 wznowienie
Studia II stopnia- 1 wznowienie
Jednolite studia magisterskie - 2 wznowienia
Indywidualny tok studiów
(Indywidualny plan studiów i program kształcenia)
• Po zaliczeniu:
 I roku studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów
magisterskich
 I semestru na studiach drugiego stopnia
• Wyjątek od powyższych zasad za zgodą Dziekana
• Student powinien:
– zwrócić się do nauczyciela akademickiego (dr, dr hab., prof.)
o objecie go opieka naukowa;
– wspólnie z opiekunem naukowym ustalić plan studiów i program
kształcenia i przedłożyć go Dziekanowi.
• ITS jest zatwierdzany przez Dziekana
• Szczegółowe zasady ustala Rada Wydziału
Urlopy
• Długoterminowy lub krótkoterminowy
• Długoterminowy wydłuża termin ukończenia
studiów o dwa semestry.
• Urlop krótkoterminowy nie zwalnia Studenta
z obowiązku terminowego zaliczenia roku
studiów.
• Za zgodą Dziekana można brać udział w
wybranych zajęciach oraz zaliczać je i
przystępować do egzaminów.
Urlopy
•
•
•
•
•
•
•
Można otrzymać z powodu:
stanu zdrowia;
wyjazdu krajowego lub zagranicznego organizowanego przez Uczelnię,
Samorząd Studentów, organizacje studenckie i koła naukowe;
odbywania czynnej służby wojskowej;
urodzenia się dziecka Studenta;
przysposobienia dziecka;
konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem;
innych odpowiednio przez Studenta uzasadnionych przypadków.
Podanie o urlop może być złożone w dowolnym momencie roku
akademickiego.
W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie, z tym że traci
niektóre uprawnienia do korzystania ze świadczeń pomocy materialnej
(zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów)
Przyspieszanie toku studiów
• Składa się podanie o zaliczanie przedmiotów z
wyższych lat
• Trzeba zdać przedmioty warunkujące udział w
tych zajęciach
• Dziekan może nie wyrazić zgody
Przeniesienia
• od II roku studiów
• za zgodą Rektora – w szczególnie uzasadnionych
przypadkach – również w czasie I roku
• Przeniesienia są realizowane poprzez:
1) przeniesienie do innej uczelni,
2) przeniesienie z innej uczelni
3) przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na
stacjonarne lub odwrotnie;
4) zmianę kierunku studiów.
• Podanie do Dziekana.
• Szczegółowe warunki przeniesienia ustala Rada Wydziału w
drodze uchwały.
Pomoc materialna - rodzaje
• Stypendium Rektora dla najlepszych
Studentów;
• Stypendium socjalne (ew. w zwiększonej
wysokości dla stacjonarnych);
• Zapomoga;
• Stypendium specjalne dla osób
niepełnosprawnych;
• Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.
Pomoc materialna
• Podstawowy akt: Regulamin pomocy materialnej dla
Studentów UKSW
• Przyznawana przez Wydziałową Komisję Stypendialną lub
Odwoławczą Komisję Stypendialną.
• W składzie komisji większość stanowią Studenci.
• Wnioski składamy w DPMS przy Dewajtis (osobiście lub
pocztą)
• Dochód Studenta jest wyliczany przez pracowników Działu
Pomocy Materialnej
• Przyznawana na okres do 9 miesięcy lub do 5 miesięcy
• Informacje o pomocy materialnej www.dpm.uksw.edu.pl
Stypendia
• Magister nie może otrzymywać stypendium
• Po studiach 1 stopnia, można otrzymywać, nie dłużej niż przez 3
lata, jeżeli kontynuuje się studia na 2 stopniu lub jednolitych
studiach magisterskich
• Wypłacane co miesiąc, do ostatniego dnia miesiąca
• Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób
niepełnosprawnych za październik jest wypłacone do końca
listopada, natomiast stypendium rektora dla najlepszych
Studentów do 20 grudnia.
• Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń (danego rodzaju) na
więcej niż 1 kierunku
• Student przebywający na urlopie traci prawo i nie może ubiegać się
o stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób
niepełnosprawnych, ale może ubiegać się i otrzymywać stypendium
rektora dla najlepszych Studentów oraz zapomogę.
Stypendium Rektora
• Po zaliczeniu I roku studiów (I stopień, jednolite mag.)
oraz Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia
rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów
pierwszego stopnia
• Punkty za: średnią ocen – zgodnie ze wzorem:
(S – 3,999) x 1000 oraz udokumentowane osiągnięcia
naukowe, artystyczne lub sportowe
• Średnia ważona (z wagą ECTS)!
• Średnia co najmniej 3,800. Średnią zaświadcza
pracownik dziekanatu na wniosku studenta.
Stypendium Rektora
• Na każdym roku tworzy się tylko jedną listę
rankingową. Na liście rankingowej nie są
umieszczani Studenci których suma punktów
wynosi mniej niż 1 pkt.
• Nie więcej niż 10% liczby Studentów każdego
roku danego kierunku
• Tylko na jednym kierunku studiów wskazanym
przez Studenta!
• Termin składania wniosków od 1 września
do 10 października
Stypendium socjalne
• Kompletne wnioski od 1 września do 5 października
(przyznane od października)
• Kolejne terminy – do ostatniego dnia miesiąca
(przyznane od kolejne miesiąca)
• Tylko na jednym kierunku studiów wskazanym przez
Studenta!
• Wymagane dokumenty na stronie
www.dpm.uksw.edu.pl
• Dochód uprawniający do otrzymania stypendium (rok
akademicki 2012/2013) wynosił 850,20 zł/miesięcznie
na osobę w rodzinie studenta.
Socjalne w zwiększonej wysokości
• tylko dla Studentów studiów stacjonarnych
• z tytułu zamieszkania w domu studenckim
lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli
codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania
do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym
stopniu utrudniał studiowanie, tj. powyżej 50 km
i dojazd do Uczelni przekracza 2 godziny
Obowiązek udokumentowania zamieszkania
poza domem rodzinnym (np. umowa najmu)
Zapomoga
• Przejściowa
trudna
sytuacja
materialna
z przyczyn losowych (np. śmierć najbliższego
członka rodziny, klęska żywiołowa)
•
•
•
•
•
6 miesięcy od wydarzenia
Termin od 1 września do 30 czerwca
Jednorazowa wypłata
Maksymalnie dwie zapomogi rocznie
Tylko na jednym kierunku studiów wskazanym
przez Studenta!
Stypendium specjalne dla osób
niepełnosprawnych
• Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności
• Tylko na jednym kierunku studiów wskazanym
przez Studenta!
• Dochód Studenta nie ma znaczenia
Stypendium Ministra
za wybitne osiągnięcia.
• nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku
studiów
• wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów
drugiego stopnia
• może być przyznane studentowi szczególnie
wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu
wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub
sportowe
• Więcej informacji: www.nauka.gov.pl
Ubezpieczenie NNW
Studenci nie są ubezpieczeni od
NNW
Do praktyk wymagane jest ubezpieczenie
NNW!
Ubezpieczenie NNW wraz z kartą ISIC
będzie można nabyć
w biurach Samorządu Studentów
lub za pośrednictwem strony www
od dnia 1.10.2013 r. do dnia 31.11.2013 r.
fb.com/samorzad.uksw
[email protected]
www.samorzad.uksw.edu.pl
Dziękujemy za uwagę!
Zarząd Samorządu Studentów UKSW
Warszawa, wrzesień 2013 r.

similar documents