A_vedjegy_es_design_oltalom_jelentosege

Report
A védjegy és design oltalom
jelentősége és gyakorlati kérdései
VIVACE+Törökbálint
2014. szeptember 9.
Rabné dr. Molnár Mónika
A termékhez/szolgáltatáshoz kapcsolódó
oltalmi formák
 árujelző, márka  védjegy
 termék formája, csomagolása  formatervezési
minta
 gyártási folyamat, szolgáltatásnyújtás mikéntje 
know-how VÉDETT ISMERET
 tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek
elrendezésére vonatkozó megoldás  használati
minta
 + termék műszaki kialakítása, gyártási technológia =
találmány  szabadalom
Védjegyek
Mi is az a védjegy?
 Árujelző  cél
 áru eredetének azonosítása
 áru megkülönböztetése egyéb hasonlóktól
 megfelelő marketing  minőséget is jelez
 Oltalom terjedelme
 megjelölés + árujegyzék határozza meg
 Nizzai Osztályozás
(35 áru + 11 szolgáltatási osztály)
 oltalmi idő 10 év
 Oltalom tartalma
 jogosult bárkivel szemben felléphet
 aki a megjelölést az engedélye nélkül használja
Márka-Brand vagy Védjegy?
• Brand: kereskedelmi fogalom, amelyhez mindenki
egy emblémát egy logót, egy márkanevet azaz egy
terméket vagy szolgáltatást kapcsol.
Felfogható: ígéret, hagyomány, tradíció, garancia,
vágy kifejeződéseként
Jimmy Choo
• Védjegy:jogi oltalom, árujelző, valamely árut vagy
szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy
szolgáltatásaitól
JIMMY CHOO
Miért előnyös a védjegy oltalom?
• a modern gazdaságban az egyik legfontosabb
versenypiaci eszköz
• védjegyek mennyisége tükrözi egy adott piac
kifinomultságát, az elérhető hasonló termékek körét,
alapot teremt a növekedéshez, a jó hírnév jogi
védelmének biztosítása útján
• monopol névhasználati jog, FELTÉTELE: tényleges
használat ( 5 éves türelmi időt követően)
• valós piaci érdekeket és aktivitást jelenít meg
Melyek a védjegyoltalom
feltételei, formái?
 Oltalomképes megjelölés
 grafikailag ábrázolható
 megkülönböztetésre alkalmas
 nem ütközik kizáró okokba
 Legjellemzőbb formái
 szó
 ábrás, színes ábrás
 kombinált
 térbeli, színes térbeli
Milyen megjelölések részesíthetőek
védjegyoltalomban?
• „ELECROLUX” szó védjegy (03.,7.; 11.
osztály)
• „Otthon Centrum. Garantáltan jól jár.”
jelmondat (35., 36. osztály)
• „Gabriela Sabatini” szóösszetétel (03.
osztály)
Védjegyoltalomban részesülő megjelölés
lehet
• „Unicum” (csomagolás formája, térbeli) (33. osztály)
• „Detki keksz” (térbeli, 30. osztály)
Védjegyoltalomban részesülő megjelölés
lehet
• szín, színösszetétel, fényjel, hologram
• Hang
http://www.youtube.com/watch?v=3lb5n0uCdso
Védjegyoltalomban részesülő megjelölés
lehet
Oltalom megszerzésének módjai
• A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához benyújtott
védjegybejelentéssel.
NEMZETI védjegy
• Európai közösségi védjegybejelentéssel.
KÖZÖSSÉGI védjegy
• Külföldiek számára nemzetközi bejelentéssel a
védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi
Megállapodás és a Madridi Jegyzőkönyv alapján.
NEMZETKÖZI védjegy
Nemzeti védjegy
• A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához benyújtott
védjegybejelentéssel
http://www.sztnh.gov.hu/urlapok_dijak/urlapok/bejelentesi_urlapo
k/vedjegy.html
• Az oltalom a lajstromozással keletkezik a bejelentés napjára
visszaható hatállyal és a bejelentéstől számított tíz évig tart. A
jogosult kérésére további tíz-tíz éves időtartamokra megújítással
meghosszabbítható.
189 578
Közösségi védjegy
• A közösségi védjegy olyan védjegy, amelynek oltalma az
Európai Unió minden tagállamában egységesen fennáll.
• Egységesség, autonómia,együttélés:
A közösségi védjegy egységessége azt jelenti, hogy az oltalmat
területi alapon nem lehet megosztani. Az autonómia elve szerint
a közösségi védjeggyel összefüggő kérdéseket kizárólag a
közösségi jog szabályozza. Az együttélés elve szerint a
közösségi védjegyrendszer a tagállami védjegyrendszerekkel
párhuzamosan létezik és működik.
• A közösségi védjegyrendszert az alicantei (Spanyolország)
székhelyű Belső Piaci Harmonizációs Hivatal működteti.
Nemzetközi védjegy
• Egyetlen bejelentéssel a Madridi Megállapodás és a Madridi
Jegyzőkönyv bármely tagországában igényelhető oltalom.
• A Nemzetközi Iroda útján lajstromozott védjegy azonos jogokat
biztosít a jogosult számára a megjelölt országban, mintha az
oltalmat közvetlen bejelentéssel (ún. nemzeti úton) szerezték
volna meg.
• A bejelentés egyéni díja alacsonyabb, mint az adott államban
tehető nemzeti védjegybejelentés díja. A díjak svájci frankban
fizetendők.
• A bejelentés nyelve egységes (francia vagy angol).
• Nemzetközi védjegybejelentés a bejelentő saját nemzeti hivatala
útján tehető a Szellemi Tulajdon Világszervezete Nemzetközi
Irodájánál. A bejelentést kizárólag a nemzeti hivatal,
továbbíthatja a Nemzetközi Irodához.
Nemzeti – közösségi- nemzetközi védjegy?
Nemzetközi
Közösségi
Nemzeti
Piaci szereplő igényei, gazdasági erőforrásai és
potenciálja alapján dönthet arról, hány országra
kiterjedő védjegyoltalomra van szüksége
Nemzeti – közösségi védjegy?
(előnyök-hátrányok)
Nemzeti
•
•
Adott állam területére terjed ki az
oltalom
Használati kényszer (lajstromozást
követő öt év) miatt megfontolandó
melyik fajta oltalmat érdemes
megszerezni
Közösségi
•
•
•
Egyetlen bejelentéssel és egységes
eljárással az Európai Unió összes
tagállamának területére érvényes
oltalom.
Az egész közösségi védjegybejelentést
el kell utasítani, ha olyan feltétlen
kizáró ok merül fel, amely egyetlen
tagállam tekintetében áll fenn.
Már lajstromozott közösségi védjegy
utólagos megszüntetésére is sor
kerülhet akkor is, ha az adott,
lajstromozást gátló ok csak egy
tagállam tekintetében áll fenn.
Lehetőség van arra, hogy az elutasított közösségi védjegybejelentést
vagy megszüntetett közösségi védjegyet nemzeti védjegybejelentéssé
alakítsák át.
Közösségi adatbázisok gyakorlati bemutatása
• Nemzeti, nemzetközi és uniós szinten közreműködő
védjegyhivatalok védjegyekkel kapcsolatos információi;védjegy
kutatás: használni kívánt védjegy szabad-e, versenytárs milyen
árui és szolgáltatásai állnak védjegyoltalom alatt; ingyenes,
naponta frissül, magyar nyelven elérhető.
• kereshetők és osztályozhatók azon szolgáltatásokat és
árucikkek(megnevezéseket), ami a védjegyigényléshez
szükséges. Fordítható és ellenőrizhető a szolgáltatások és
árucikkek listája; ingyenes;magyar nyelven elérhető.
https://oami.europa.eu/ohimportal/hu/databases
Design
• Köznapi értelemben: termék általános külalakja és
funkciója
• Szellemitulajdon-védelmi szempontból: a termék
illetve díszítésének külső jellegzetességei
Oltalom a megjelenésre, nem a mögöttes műszaki,
funkcionális tartalomra vonatkozik
Mi lehet formatervezési
minta?
 Formatervezési mintaoltalomban részesülhet minden
új, egyéni jellegű minta.
 mintának minősül
 térbeli jellemzők  termék alakja
 síkbeli jellemzők  termék díszítése, mintázata, színe
 előbbiek kombinációja
 terméknek minősül
 bármely ipari vagy kézműipari cikk
 pl. csomagolás, kikészítés, grafikai jelzések, nyomdai
betűformák
× számítógépi program nem! DE menüsor, ikonok igen
Miért jó a mintaoltalom?
 terméket a megcélzott fogyasztói kör számára
vonzóvá tenni
 piaci rést találni, ezáltal növelni a keresletet
 termék arculatát egységesíteni  védjegyekkel
kombinálva növelni a megkülönböztető képességet
 jogosult kizárólagos jogot szerez a minta
hasznosítására
+ hasznosításra engedélyt adhat
+ felléphet az illegális másolás, utánzás, azaz a
bitorlással szemben
Melyek a mintaoltalom
megadásának feltételei?
 újdonság
 azzal azonos nem jutott nyilvánosságra az elsőbbség
időpontja előtt
 azonosak a minták, ha külső jellegzetességeik lényegtelen
részletekben térnek el
 egyéni jelleg
 a tájékozott használóra eltérő összbenyomást tesz (az
elsőbbség előtt nyilvánosságra jutott mintákhoz képest)
 figyelembe kell venni, hogy a szerző milyen alkotói
szabadságfokkal alakíthatta ki
 mi számít nyilvánosságra jutásnak?
 közzététellel, egyéb közlés útján, kiállítással, kereskedelmi
forgalomba hozatallal vagy bármilyen más módon
 bárki számára hozzáférhetővé vált
Oltalom megszerzésének módjai
• A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához benyújtott
formatervezési minta bejelenéssel.
NEMZETI
• A formatervezési minták nemzetközi letétbe helyezésére
vonatkozó Hágai Megállapodás alapján benyújtott nemzetközi
bejelentéssel.
NEMZETKÖZI
Európai közösségi formatervezési minta oltalom
KÖZÖSSÉGI
Nemzeti oltalom
• mintaoltalmi igény a szerzőt illeti, aki a mintát megalkotta
• Az oltalom a bejelentés napjától számított öt évig tart,
amelyet kérelemre további öt évi időtartamra, legfeljebb
négy alkalommal meg lehet meghosszabbítani. A
bejelentés napjától számított huszonöt év elteltével az
oltalom nem újítható meg.
• újdonságkutatás  újdonságkutatási jelentés
D1300207 Zárt karosszékes elektromos tricikli
Nemzetközi oltalom
• Egyetlen bejelentéssel ugyanarra a mintára egyidejűleg
több országra igényelhető az oltalom,
• Egyszerűbb eljárás, egységes díjak,
• Egyetlen nyelven a megjelölt szerződő országokban
szerezhető oltalom
• Nincs bárkinek lehetősége a benyújtásra!! Annak az
államnak az állampolgára; ott honos jogi személy amely
szerződő fél vagy olyan kormányközi szervezet tagja,
amely szerződő fél; akinek állandó lakhelye,szokásos
tartózkodási helye; valóságos és működő ipari vagy
kereskedelmi telepe a szerződő felek valamelyikén
található meg
706-0001
Közösségi oltalom
Lajstromozott közösségi
mintaoltalom
•
•
•
•
•
Belső Piaci Harmonizációs
Hivatalhoz benyújtott
bejelentéssel ( tagállami
Hivataloknál is, akik továbbítják(
5 évre a bejelentés napjától(
legfeljebb négyszer , újabb öt-öt
évre hosszabbítható)
5 munkanyelv ( angol, francia,
német, olasz, spanyol)
BPHH nem végez
újdonságkutatást, nem vizsgálja a
minta újdonságát, egyedi jellegét
Kizárólagos jog: fellépni azzal
szemben aki a mintát engedélye
nélkül hasznosítja
Lajstromozás nélküli
közösségi mintaoltalom
•
•
•
Külön eljárás lefolytatása nélkül
biztosít egységes oltalmat.
Oltalom az EU-n belül történő első
nyilvánosságra jutással keletkezik,
és attól számítva 3 évig tart
Nincs kizárólagos jog a minta
hasznosítására VERSENYJOGI
természetű védelem: utánzás,
szándékos másolás elleni fellépés
Közösségi adatbázis gyakorlati
bemutatása
•
•
A közreműködő nemzeti hivatalok lajstromozott formatervezési
mintákra vonatkozó információinak központi elérési pontja
Magyar nyelven elérhető
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
Közösségi adatbázis
gyakorlati bemutatása
Védjegyek, formatervezési minták, tulajdonosok, képviselők,
értesítők és hivatali határozatok keresése egy helyen!!
Példa „oltalomcsaládra” I.
védjegyek
színes térbeli védjegy
színes ábrás védjegy
189 578 (29., 30. áruosztály) 181 921 (29., 30. osztály)
„A pöttyös az igazi!”
jelmondat 160 046 (29., 30.,32., 35., 42,)
167 593
167 594
színes térbeli védjegy
180 881 (21. osztály)
„TÚRÓ BON-BON”
szóvédjegy 168 691 (29., 30.)
167 595
167 596
Példa „oltalomcsaládra” II.
védjegy
ábrás védjegy
133 362 (21. osztály)
színes ábrás védjegy
129 566 (21. osztály)
ábrás védjegy
132 546 (21. osztály)
színes ábrás védjegy
118 313 (21. osztály)
színes ábrás védjegy
129 583 (21. osztály)
színes ábrás védjegy
129 565 (21. osztály)
Példa „oltalomcsaládra” III.
védjegy
Unicum szóvédjegy
119 393 (33. osztály)
színes ábrás
137 695 (33. osztály)
Zwodka szóvédjegy
132 226 (33. osztály)
színes térbeli védjegy
125 524
(33. osztály- szeszes italok, pálinkák)
színes térbeli
175 783 (33. osztály)
színes térbeli
146 887 (33. osztály)
Példa „oltalomcsaládra” III.
formatervezési minta
90 364 pálinka címke
(19-08)
90272 levágott oldalú gömbölyű palack
(09-01)
89459 hűtőláda palackok hűtésére
(15-07)
http://www.sztnh.gov.hu/
 Közösségi adatbázisok
https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=hu
http://oami.europa.eu/ec2
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
https://oami.europa.eu/eSearch/
E-KUTATÁS
 egyszerű kutatás elvégezhető benne
 minden oltalmi formára tartalmaz adatot
 Módszertani Útmutató (védjegy)
 elbírálási gyakorlatot rögzíti
 áttekinthető, konzekvens eljárás





Köszönöm a figyelmet!
http://www.sztnh.gov.hu/
[email protected]

similar documents