Papi rend

Report
A PAPSÁG és az
EGYHÁZI REND
SZENTSÉGE
Papjaink lehetnek
egyházmegyések
vagy
szerzetesek
•Papságra készülő
diakónus (cölebsz)
•Állandó diakónus
(nős is lehet)
papszentelés
papszentelés
püspökszentelés
püspökszentelés
püspökszentelés
püspökszentelés
püspökszentelés
Plébános: igehirdetés, evangelizáció a
társadalomeltávolodottak és keresők
pasztorációja.ban, katolikus nevelés, ökumené,
Családlátogatás, támogatás és kiigazítás,
betegek, szegények, menekültek, házastársak,
egyesületek, együttműködés a püspökkel.
Kötelessége: keresztelés, szent kenet, esketés,
temetés, keresztkút megáldása, vasárnapi mise
káplán: a plébános segítője
templomigazgató: nem plébániai rangú templom
plébániai kormányzó: nem véglegesített plébános
Esperes: a plébánosok területi adminisztratív
segítője, a lelkipásztori munka összehangolója, személyes ügyek felügyelője és
továbbképzések megszervezője
•
Lelkész: egyetemi, kórház, katonai, iskolai
•
Egyéb: professzor, újságíró, intézményvezető
•
Központi szolgálatban (aulista): helynök, titkár,
szertartó,
irodavezető
•
•
Szemináriumi elöljáró: rektor, prefektus
(fegyelmi –tanulmányi vezető), spirituális
(lelki igazgató)
-Kanonok: a püspöki tanácsadó testület
(káptalan) papja. A káptalan vezetője a
nagyprépost.
•Megyéspüspök: saját jogán van kormányzó +
megszentelő + tanító hatalma
•Segédpüspök: püspöki szentségi hatalommal és
bizonyos ráruházott kormányzati hatalommal bír
•Érsek: az egyháztartomány vezetője, „alatta” a
szuffragáneus egyházmegyékkel
•
•
•
•
Bíboros: a pápa által kinevezett (kreált)
püspök (ritkán pap), aki 80 év alatt
pápaválasztó
Pápa: a „megkeresztelt férfi”, aki elfogadja a
választást
Apostoli kormányzó:
püspök vagy pap de nem a
saját egyházmegyéjeként
kormányozza. Papként semmi
körülmények között nem
szentelhet
Nuncius: pápai követ, aki
érseki rangban a diplomáciai
testület tiszteletbeli feje is
Püspökök
Az érsek (főpüspök) több (3-5)
egyházmegye tiszteletbeli elöljárója
Magyarországon 4 helyen (Esztergom, Kalocsa,
Eger, Veszprém)
A pallium a pápával való szeretetegység
kifejezője.
A pápaválasztó testület (konklávé) tagjai
Rendszerint püspök, de ritkán lehet pap is
A bíbor színe a vértanúságra utal
Vatikáni vezető, kuriális bíboros(prefektus), vagy
„vidéki” bíboros
A PÁ PA
•
•
•
•
•
•
•
•
A pápa
Jézus Krisztus földi helytartója
Az Egyház látható feje
Szent Péter utóda
Nyugat pátriárkája
Itália prímása
Isten szolgáinak a szolgája „servus servorum Dei”
Róma püspöke
Prépost, apát: egy szerzetesrend egy
házának/monostorának/tartományának/
egészének választott vezetője.
Tartományfőnök ill. rendfőnök
(monsignore)
Püspöki kitüntetések: (monsignore)
• püspöki/érseki tanácsos.
• címzetes prépost/apát: a történelem
során megszűnt tényleges hely-javadalom
rangja-titulusa megőrződött és kitüntető
címként adományozható.
• tiszteletbeli kanonok: valós káptalani
tagsággal nem járó, kitüntető cím.
Pápai kitüntetések papoknak:
(monsignore)
•pápai káplán
•pápai prelátus
•apostoli protonotárius
Legfőbb Krisztusi-rend
Aranysarkantyús
Rend
Nagy Szent Gergely
Rend
Piusz Rend
Világiaknak adományozható
pápai kitüntetések

similar documents