Gyermek- és ifjúságvédelem Kremó

Report
2011/2012
gyermek-és ifjúságvédelem
HUMÁN TISZK
Koordinációs Iroda
A gyermek és ifjúságvédelmi felelős státusza
1. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. törvényhez, a nevelési
oktatási intézményekben foglalkoztatott vezető és
alkalmazottak létszáma (a félállású gyermekvédelmi felelős
alkalmazásának kötelezettsége) – 1998-tól kötelező
érvényű, ám jelenleg csak lehetőség – megvonási kísérlet
• Tervezet: kötelező iskolai szociális munkás státusz; a szociális
munkás
vagy
szociálpedagógus,
aki
speciális
szolgáltatásokkal tudja segíteni és támogatni a diákokat a
tanulás és a szocializáció folyamatában.
•
Az intézményi feladatellátás fenntartói támogatása a koordinációs
irodák felállításával történt 2011. szeptember 1-től.
Budapest Önkormányzat Főpolgármesteri
Hivatal Oktatási, Gyermek-és Ifjúságvédelmi
Főosztály Oktatási Osztály
Koordinációs Iroda
Az iskolai szociális munka összeköt
tanuló
iskola
család
Gyermek-és
ifj.védelmi felelős
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
Felmérések
• Statisztikai adatok begyűjtése, a feldolgozott összegzés
továbbítása a fenntartó, illetve a társiskola felé; kérdőívek,
szociometriai felmérések
Gondozás
• Az igazolatlan hiányzások kezelése a társiskola által megküldött
jelzés alapján;
• figyelemmel kísérni a hivatalos eljárásba illetve gondozásba
került tanulók esetkezelését a társiskola által megküldött jelzés
alapján;
• szükség és igény esetén szakmai segítségnyújtás a társiskola
részére, illetve konzultáció kezdeményezése külső szakértők
bevonásával;
Prevenció
• Szakmai adatbázis készítés
a különféle prevenciós
tevékenységet folytató szervezetekről (különösen a
pályaorientáció, önismeret- és személyiségfejlesztés,
munkavállalói
kompetenciák,
szenvedélybetegségek,
szexualitás, életközi krízis-helyzetek kezelése terén)
Gyermekvédelmi kalauz 2012
• igény és szükség esetén a megfelelő szakmai szereplők
felkutatása és a társiskolákba irányítása
Prevenciós programok hatékonysága
• Interaktív program– hatékonyságnövelő, olcsó
• Az integratív programok esetén a gyermekvédelmi felelős/
szociális munkás/ pszichológus/ tanár nemcsak „tanít”, hanem
„nevel” és maga is szerep-modellé válik.
• Az ismert eljárások közül a készségfejlesztés a legeredményesebb:
problémamegoldás
döntéshozás
stresszkezelés
nemet mondás
kommunikáció
pozitív önértékelés kialakítása
társas és média hatásoknak történő ellenállás
Kapcsolattartás/Fórumok
• aktív részvétel a fenntartói intézményhálózatban működő
koordinációs irodák részére szervezett, rendszeres szupervíziókon;
• tematikus szakmai fórumokat szervez az egyes társiskolákban
kijelölt, gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott
munkatársak részére;
• kapcsolatot tart a fenntartó kijelölt munkatársával, és folyamatos
tájékoztatást nyújt részére az aktuális feladatokról, intézkedésekről,
eseményekről;
• kapcsolatot tart és tájékoztatást nyújt az egyes társiskolákban
kijelölt, gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott
munkatárs részére az aktuális feladatokról, intézkedésekről;
Tudásbázis/Protokoll
• Figyeli a gyermek-és ifjúságvédelmi jogszabály változásait,
és ezekről naprakész tájékoztatást nyújt a társiskolák
részére;
• részt vesz szakmai konferenciákon és fórumokon;
• tudásbázist dolgoz ki: szakterületén azonnali, pontos és
naprakész információt nyújt a társiskolák részére;
• adott eljárások tekintetében egységes, protokoll
folyamatokat dolgoz ki a társiskolák részére.
HÁTRÁNYOS és
veszélyeztetett HELYZETŰ
tanulók
GAZDASÁGI
TÉNYEZŐK
Álláskereső
Aktív
dolgozó
SZOCIOKULTÚRÁLIS
TÉNYEZŐK
Szociális
ellátórendszer
(jövedelem
pótló ellátások)
Családi
környezet
Életvitel
Nevelés
oktatás
MENTÁLIS és
FIZIKAI ÁLLAPOT
Egészségügyi
ellátáshoz való
hozzájutás
Életmód,
táplálkozás
-függőség
-szokások
várható
élettartam
szociális ellátórendszer (alapés szakellátásokhoz való
hozzájárulás)
kultúra,hagyományok,
szokások
képesség
készség
tudás
Higiénia
A veszélyeztetett, hátrányos –és
halmozottan hátrányos tanulók száma
hátrányos helyzetű
veszélyeztetett
halmozottan hátrányos helyzetű
214
162
120
120
98
68
1
a
55
1
b
121
80
0
c
70 31
d
0
73
0
e
0
f
Az igazolatlan hiányzások száma
Mulasztás átlaga: óra/ fő
Összes mulasztott óra
Tanulók száma
7.45
2.07
6.18
3356
3,96
4837
3465
2.6
2052
0.97
1620
955
344
367
350
A
B
C
518
D
560
E
649
F
A megtett intézkedések,
eljárások száma, típusa
A
B
C
D
E
F
összesen
szülői
értesítés
16
38
70
21
126
60
331
jegyzői
értesítés
7
24
14
3
6
22
76
fegyelmi
tárgyalás
2
0
18
0
0
0
20
Munkaformák
A legtöbb segítségre szoruló gyermek esetében a probléma gyökere a családban
ered. Ezért törekszünk arra, hogy a probléma megoldásába bevonjuk az érintett
gyermekek szüleit, s közösen készítsünk megoldási terveket.
Jellegzetes szolgáltatások a problémák kezelésére:
• négyszemközti -, csoportos segítőbeszélgetés, konzultáció
• konkrét orvosi, jogi, pszichológiai és családgondozói irányítása a szülőknek
• családdal,családtaggal való találkozás
• szociális és mentális tanácsadás, információnyújtás
• szakvélemény, környezettanulmány, jellemzés készítése
• esetmegbeszélő a jelzőrendszer tagjaival
• esetkonferencia, szabálysértés, hivatalos ügyekben közreműködés,
gyermekintézményben való áthelyezés, elhelyezés
• fegyelmi tárgyaláson való részvétel
• kapcsolatfelvétel osztályokkal, óralátogatások, szociális adatlapok, kérdőívek
• közösségi szociális munka
Közösségi szociális munka
• Különböző kommunikációs lehetőségek bevezetése,
önszerveződés, művészeti csoport diákok számára
(diákteázó, TÁNCHÁZ, filmklub)
• Programok tervezése és szervezése a tartalmas
szabadidő eltöltésére, illetve egymás támogatásárakortárs/sorstárs segítés
• Diákönkormányzattal való együttműködés
• Szülői fórum
• Információs rendezvények megvalósítása tanároknak
Jó gyakorlatok Szemléletváltás
- a koordinációs irodák egységes image-e és
fellépése
- a szakmaiság megjelenése, a szociális munka
szemlélet intézményi szintű kialakítása
- közösségi tér megteremtése, intézményi
kultúra színesítése
- valós közösségi igényekhez igazodó program
Együttműködések/
Szakmai támogatások
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet
• gyermek-és ifjúságvédelmi felelősöknek
• iskolapszichológusoknak
• szabadidő-szervezőknek
ELTE BGGYPK; ELTE PPK
Fióka Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat
Budapest Főváros Kormányhivatala
Igazságügyi Szolgálat Bűnmegelőzési és
Jóvátételi Osztály
Hans Seidel Alapítvány - BRFK
INDIT Közalapítvány
Az együttműködés formái
•
•
•
•
•
•
•
•
Egyéni és csoportos tanácsadás
Ismeretátadás, tájékoztatás
Tematikus fórumok
Szupervízió, esetmegbeszélések
Érzékenyítés, szükség és igényorientált programok
Képzések keresése, lebonyolítása
Módszertani ajánlások
Kapcsolattartás , ápolás
MŰHELYFOGLALKOZÁSOK
esetmegbeszélések
Időpont
Részt vevők
Téma
2011. 10. 12.
7 fő
Bemutatkozás
2011. 11. 23.
5 fő
Egy nyelvet beszéljünk konzultáció
2012. 02. 15.
7 fő
Kontrasztok – áldozatvédelem
esetmegbeszélés
2012. 03. 28.
5 fő
Jelzőrendszer
esetkonferencia
2012. 04. 02.
3 fő
Mondj Nemet! – drogmegelőzés
konferencia
2012.05.23.
4 fő
Gyermekvédelem – Pedagógusvédelem
műhelyfoglalkozás
Dilemmák I.
1. Ahány ház, annyi szokás - Ki a kapcsolattartóm?
A kapcsolattartó és a gyermekvédelmi felelős
nem feltétlen azonos személy
2. Egységesítés: adatlap, protokoll, házirend
3. Adatszolgáltatás: napra kész nem tud lenni
(október 1.; félév; évvége)
4. Hol vannak a határaink? Más végzettség, más
attitűd, más idő és energia befektetés
1 óra/ hét; önkéntes munka, félállás, teljes állás
Dilemmák II.
5. Prevenció - a diákok között minél többet lenni:
– Óralátogatások
– Osztályfőnöki órák, foglalkozások
– Önismereti csoportok
6. Diákszemináriumok szervezése különböző
témákban
7. Gyermekvédelmi fogadóóra
8. Reflexió : Kell-e és hogyan lehet a mi
teljesítményünket mérni?
2012/2013
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
2012. május 31.

similar documents